Org. nr Arsredovisning Brf. Kalkbrottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet"

Transkript

1 Org. nr Arsredovisning 2008 Brf.

2 arg. nr Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden Förvaltningsberättelse Styrelser och revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Anders Schöld Håkan Ska nu m Ann-Cathrin Fellert Kenneth Eriksson Roland Alemo Ordförande Vice Ordförande Sekrelerare Kassör Suppleanter Sven-Inge Jonasson Revisorer Thomas Anvelid Ernst & Young Valberedning Sune Sven Kalisson Nilsson Stadgar Gällande stadgar för föreningen registrerades hos Bolagsverket Överlåtelser Av föreningens lägenheter har under året ingen bytt ägare. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten "Lokomobilen 3" den 22 november Fasligheten består av 48 bostadslägenheter i 3 flerfamiljhus med garage i källaren, samt del i ett gemensamhetshus. Den totala boarean är ca 4410 m2. Medlemmarna börjads flytta in den 1december Vid detta bokslut var fortfarande 3 Igh osålda. ~ 1(7)

3 Org.nr etsfördelnin Antal 1 Ro 3 2 Ro 9 3 Ro 24 4 RoI 12 Verksamheten 2008 Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den Entreprenad Samtliga ränte- och kreditkostnader samt kostnader för drift och förvaltning som löper under entreprenadtlden har burits av entreprenören. Samtliga intäkter, årsavgifter, hyror, räntebidrag som löper under entreprenadtiden har tillfallit entreprenören. Avräkning har skett den 31 maj Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonomiska förvaltning. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Arets resultat Alt disponera 33098,59 kr 33098,59 kr Styrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 0,3 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre underhåll. Resterande at! balansera i ny räkning ,00 kr ,41 kr 1ft.?- 2(7)

4 Org. nr Resu Itaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter och Hyresintäkter ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter 4191,00 kr ,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel ,00 kr Driftskostnader ,81 kr Underhållskostnader ,00 kr Externa rörelsekostnader ,00 kr Personalkostnader ,81 kr Rörelseresultat före avskrivningar ,19 kr Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar ,19 kr Ränteintäkter ,71 kr Räntekostnader ,31 kr Räntebidrag ,60 kr Resultat efter finansiella poster 59442,59 kr Bokslutsdispositioner Arets skattekostnader ,00 kr Arets resultat 33098,59 kr ti;/ 3(7)

5 Org. nr 7696' Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Tillval ,00 kr Summa anläggningstillgångar " ,00 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Andra kortfristiga fordringar 0.00 kr ,24 kr Kundfordringar ,00 kr Övriga fordringar ,00 kr Interimsfordringar kr 27455,00 kr kr ,24 kr Kassa och bank ,59 kr ,75 kr Summa omsättningstillgångar ,59 kr ,00 kr Summa tillgångar ,59 kr ,00 kr Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Medlemmars insatser ,00 kr ,00 kr Upplåtelseavgffter kr Fritt eget kapital Arets resultat ,59 kr Summa eget kapital -72 ses 8.8.0,59kr ,00 kr Långfristiga skulder Byggnadskreditiv Inteckningslån Summa långfristiga skulder KortfrIstiga skulder Leverantörsskulder ,00 kr ,00 kr Skatteskulder ,00 kr Personalens källskatt -2676,00 kr Upplupna sociala avgtfter -6459,00 kr Övriga kortfristiga skulder kr Förbetalda avgifter/ hyror ,00 kr ,00 kr Övriga interimskulder ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa eget kapital och skulder ,59 kr ,00 kr Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga ~ 4(7)

6 Org. nr Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningspraxis för bokföring av fond för yt1reunderhåll har ändrats 2004, vilket medfört att avsättning till yt1refond numera göres som vinstdisposition och inte över resultaträkningen. En äkta bostadsrättsförening beskattas inte utifrån verkligt resultat. Underlaget för inkomstskatt har genom nya skatteregler ändrats från och med 2007 och utgörs av ränteintäkter, utdelningar och kapitalvinster. Beskattningsunderlaget minskas med eventuella ackumulerade underskott. Not 1 Arsavgifter och hyresintäkter Intäkt bilplatser Garage Arsavgifter Övriga intäkter och debiterade avgifter Övriga avgifter Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Städning Not 3 Driftskostnader Eikostnad Värmekostnad gas Vatten och avlopp SojSlömning Fastig. försäkringspremie Fastighetsskatt Förbrukningsmaterial Not 4 Underhållskostnader Rep. lokal Övrigt Underhåll av dörrar/portar Underhåll hiss Underhåll av lås Rep. underhåll byggnaden ,00 kr ,00 kr 4191,00 kr 4191,00 kr 39016,00 kr ,00 kr ,81 kr ,00 kr 47035,00 kr 18586,00 kr 16015,00 kr ,81 kr 5625,00 kr 4025,00 kr ,00 kr 13889,00 kr l'7 5(7)

7 Org. nr Not 5 Externa rörelsekostnader Kontorsmaterial och trycksaker Telekommunikation Konstaterade förluster på kund Förvaltningskostnader övrigt Revisionsarvoden externa Förvaltningskostnad Övr externa tjänster Bankkostnader ,00 kr 3625,00 kr 579,00 kr 8598,00 kr 21625,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 6 Övriga fordringar Fordran Peab Fordran Stationdparken (Sopavgifter) Not 7 Interimsfordringar Faslig. försäkringspremie Ränteintäkter ,00 kr ,00 kr 27455,00 kr 36439,00 kr 36439,00 kr 27455,00 kr Not 8 Interimsskulder Arvoden till styrelsen Elkostnad Värmekostnad gas ,00 kr ,00 kr kr Not 9 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående Tillval anskaffningsvärde Förändring under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar byggnaden Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Avskrivning sker med 0,259% ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Mark Totalt byggnader och mark ,00 kr 6(7)

8 Or9- nr Fastighetsbeteckning: Fastigheten består av Antal lägenheter Boyta Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Summa Lokomobilen 3 Bosladsdel Bostadsdel Not 10 Nordea Inteckningslån Räntesats 5,02% VIllkorsändringsdag Rörligt Not 11 Försäkring Fasligheten är fullvärdesforsäkrad hos Länsförsäkringar. Not 12 Förändring av eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Upplåtelse- yttre Balanserat Arets avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång kr kr kr kr kr Förändring under året kr kr Arels resultat kr Belopp vid årets utgång kr kr Okr Okr kr Malmö den ( 2.1S 2009 /1 _I )--,(~_~~... <'/ ~. ~ 1?~~~~::::::-1. Anders Schöld Jt~ ~.f': Sven-Inge Jonass n Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malmö den It.t Jr 2009 r-~(\ > Ann-Cathrin Feller! Thomas Anvelid Auktoriserad revisor 7(7)

9 I '11,' l I II! II Ernst 8. Young AB Box 4279 Torqt)aUn Malmö Tt,,: 040, Fax: 040-;> Stvreisens säte.. Stod~hoin~ Org.nr "7:3 Revisiousberä ttelse Till föreningsstämman i bostadsrättsforeningen Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret får räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts ienlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. J ag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 1\..1 Malmö \ \1 ~,2009 C """., /,n -, '. ~--~->( \ () ; <, ~'"~...:>... A V ~ ) "----" - -- ~ '--"'~ ~ Thomas Anvelid Auktoriserad revisor

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer