Bostadsrättsföreningen Renen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen Räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar 7 Upplysningar till enskilda poster 8-10 Underskrifter 10 2

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Renen 21, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Föreningen Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Renen 21 i Stockholm med adress Brahegatan 62 och Valhallavägen 110. Föreningen upplåter med bostadsrätt 24 bostadslägenheter och en lokal samt med hyresrätt en lokal. Under verksamhetsåret har en brf-lägenhet bytt ägare, lgh 17. Svenska Barn AB har sedan sommaren 2005 hyrt butikslokalen. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie föreningsstämma. Leif Paulsson Andes de Paula Annika Jönsson Krister Fagerström ordförande ordinarie ledamot ordinarie ledamot suppleant Revisor Revisor har varit Christer Ribohn, godkänd revisorn, SET Revisionsbyrå. Föreningsstämma och styrelsemöten Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 januari 2006 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten. Förvaltning Styrelsen har under året anlitat BÅ Konsult AB, som handhaft både teknisk och ekonomisk förvaltning, liksom även fastighetsskötsel. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. Fastigheten Sophantering: Från och med den 21 januari 2006 ändrades rutinerna avseende sophanteringen. Detta skedde efter överenskommelse med grannföreningen Renen 18. Renen 21 delar ej längre på sophanteringen med grannföreningen Renen 21. Hemsida: Den 3 mars 2006 lanserades föreningens hemsida. hemsidan innehåller bland annat stadgar, ordningsregler, årsredovisningar och mötesprotokoll. Syftet med hemsidan är att ha en gemensam bank med information samt att förbättra informationshanteringen mellan medlemmarna, styrelsen samt externa intressenter (t ex fastighetsmäklare och lägenhetsspekulanter). Tvättstuga: Under verksamhetsåret har investeringar gjorts i ett torkskåp till tvättstugan. Lokaler: En förbättring av ventilationen har också genomförts. Efter verksamhetsårets utgång har en ny tvättmaskin och torktumlare köpts in och installerats. 3

4 Föreningens ekonomi Föreningen har en stabil ekonomi. Styrelsen förslår inga höjningar av avgiften för nästa verksamhetsår. Tidpunkt Aktuell ränta Ränte- Kreditgivare villkorsändring Belopp (tkr) % kostnad (tkr) Nordea , Nordea Rörligt , Nordea Rörligt (3 mån) , Nordea , Summa/snitt ,7 447 Tabellen ovan visar att ca 6 miljoner kronor (ca 50% av föreningens lånevolym) löpte med rörlig ränta vid verksamhetsårets utgång. Det har ej utgått några styrelsearvoden avseende det nu avslutade verksamhetsåret. Ekonomisk översikt Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % 4-2 Framtidsutsikter Föreningen äger en välskött fastighet i ett av Stockholms bästa lägen. Föreningens ekonomi är god med en relativt låg belåning i förhållande till såväl fastighetens taxeringsvärde som ett tänkt marknadsvärde. Föreningen har även en väl fungerande förvaltning och ett begränsat renoveringsbehov under de närmaste åren. Förslag till behandling av förlusten Belopp Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: ansamlad förlust årets resultat Totalt till fond för yttre underhåll balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 4

5 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av byggnad Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat

6 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Byggnader och Mark 5 Byggnader och Mark Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll Inbetalda insatser Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

7 Balansräkning Belopp i kr Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för byggnad och värdehöjande utgifter Från och med räkenskapsåret 2002/2003 sker avskrivning med 1% årligen på byggnadens anskaffningsvärde. Avskrivning på aktiverade värdehöjande utgifter sker med 1% från och med färdigställandetidpunten. 7

8 Upplysning till enskilda poster Not 1 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättning per intäktsslag Avgifter bostäder Hyror/avgifter lokaler Övriga ersättningar (utdeb. Renen 18) Avgiftsreduc. pga ombyggnad stammar Summa Not 2 Övriga externa kostnader Kostnader för fastighetsskötsel/städning sopor o.dyl Uppvärmning/vatten Övriga kostnader för fastigheten Fastighetsskatt Beslutat rotavdrag Försäkringspremier Konsultkostnader Revisionsarvode Övrigt Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Under verksamhetsåret har inga arvoden till styrelsen utbetalats. Ingen personal har varit anställd. Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning Brandkontoret Räntebidrag Boverket Ränteintäkter, övriga Summa

9 Upplysning till enskilda poster Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början byggnad Vid årets början mark Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början byggnad Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Not 6 Kortfristiga placeringar Bokfört Marknads- Andelar Kurs värde värde Nordea Likviditetsinvest Not 7 Eget kapital Inbetalda Reparations- Ansamlad Årets insatser fond förlust förlust Belopp vid räkenskapsårets ingång Behandling av förlust enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut I beloppet för ansamlad förslut ingår en fusionsförlust om kronor. Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut Villkorsändring, inom ett år från balansdagen Villkorsändring, 1-5 år från balansdagen Rörliga lån, löper tills vidare Samtliga lån är amorteringsfria varför förfallotidpunkt som antas ovan avser tidpunkt för villkorsändring. 9

10 Upplysning till enskilda poster Not 9 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar i eget förvar Underskrifter Stockholm den Leif Paulsson Annika Jönsson Andes de Paula REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2006 Christer Ribohn Godkänd revisor 10

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET 2008 www.kejsarkronan13.se Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Kejsarkronan 13 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

På ordinarie föreningsstämma 18 juni 2007 valdes en ny styrelse enligt nedan. Till och med 2007-06-18 Från och med 2007-06-18

På ordinarie föreningsstämma 18 juni 2007 valdes en ny styrelse enligt nedan. Till och med 2007-06-18 Från och med 2007-06-18 1 (9) Förvaltningsberättelse Styrelsen avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2007, föreningens 12 hela verksamhetsår såsom fastighetsägare. Föreningen äger sedan 22 december 1994 fastigheten

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer