Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109"

Transkript

1 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden till Styrelse och revisor Ordinarie styrelseledmöter Charlotta Ersmark, ordf Charlotta Ersmark, ordf Mattias Dahlberg, ledamot Peter Danemo, kassör* Michael Schatz, ledamot Mattias Dahlberg, ledamot David Larsson, ledamot Michael Schatz, ledamot Franz Pausch, suppleant Roger Thunholm, ledamot Peter Danemo, suppleant Franz Pausch, suppleant Gabriella Lockvall, suppleant *Peter Danemo valdes till kassör vid årsstämman Ordinarie revisor Jörgen Schumacher Valberedning Lennart Nylund Sofia Modig Gabriella Lockvall (fram till ) Under 2010 har vi hållit 16 st protokollförda styrelsemöten. Medlemmar och hyresgäster har informerats om styrelsens arbete genom informationsblad, anslag, e-post och via vår hemsida. Föreningens stadgar Föreningens stadgar registrerades hos PRV Fastigheten Den 24 mars 2010 förvärvade brf Postiljonen 4 Krukmakargatan 33 A-B och Krukmakarbacken 2-4 från Stockholmshem AB. Tomtareal kvm, marken är friköpt. Byggnad: flerbostadshus med 6 våningar ovan mark samt två källarplan. Byggår: Bostadsyta: 6058 m2 fördelade på 77 st bostadslägenheter varav 71 är upplåtna som bostadsrätt och 6 som hyresrätt Lokalyta: 257 m2 fördelade på en föreningslokal samt två kontor. 48 st garageplatser (garaget förvaltas av Stockholm Stad Parkering AB men föreningens medlemmar äger företräde i parkeringsplatskön). Föreningens hemsida har adressen Webmaster är Peter Danemo. Överlåtelser under 2010 Under året har 7 överlåtelser skett, inklusive de tre lägenheter som föreningen sålt. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen sköts av W.S.T. Vid tillträdet var det Samhall och Belesia som skötte städningen av fastigheten. 1 oktober bytte vi till Renab-Klara och städningen har därefter varit till belåtenhet.

2 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) Vid tillträdet skrev vi fastighetsskötselavtal med Renab-Klara. I oktober anställde vi istället Franzt Pausch boende i huset och även suppleant i styrelsen som fastighetsskötare. Hans anställning är på 25% och löper tillsvidare. Jourtid sköter Securitas akuta problem i fastigheten. Föreningens ekonomiska ställning Vid föreningens köp av fastigheten tog föreningen ett lån på sammanlagt 75,5 miljoner kr hos SEB. Vid tillträdet stod tre lägenheter tomma och dessa sålde föreningen med god förtjänst. Vid dags dato uppgår föreningens skulder till 69,5 miljoner kr. Två ytterligare hyresrätter har tillfallit föreningen då hyresgästerna avlidit. Dessa lägenheter såldes i början av 2011 och förtjänsten från dessa försäljningar kommer att användas för att amortera på föreningens lån. Åtgärder i huset under året Låsbyte i alla gemensamhetsutrymmen. Stamspolning Vårrensning av gården Föreningslokalen har rustats upp så att den numer går att hyra för övernattning Ny belysning och nya cykelställ på innergården mm Planerade renoveringar Ny undercentral för fjärrvärmen kommer att byggas under våren/ sommaren För övriga kommande renoveringar hänvisar vi till vår ekonomiska plan, vilken vi följer. Årsavgifter Enligt den ekonomiska planen skulle årsavgifterna höjas med 5 % Då föreningen på grund av våra lyckade försäljningar har god ekonomi anser styrelsen i samråd med vår ekonomiska förvaltare WST att det inte är nödvändigt med någon höjning Övrigt December 2010 ordnade styrelsen en glöggfest i föreningslokal. Resultat av föreningens verksamhet Balanserat resultat 0 Årets resultat Balanserad vinst Styrelsen föreslår att det ackumulerade resultatet disponeras enligt följande Till yttre fond avsätts I ny räkning förs Nytt balanserat resultat

3 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) RESULTATRÄKNING Belopp i SEK Not 24/3-31/ Rörelsens Intäkter Medlemsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror lokaler momsade Övrigt Rörelsens Kostnader Driftskostnader Underhåll Förvaltningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat före finansiellt Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiellt Resultat före skatt Inkomstskatt 0 ÅRETS RESULTAT

4 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) BALANSRÄKNING Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar Kassa o Bank Summa kassa o bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL o SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfr skulder Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Inga Ställda panter/fastighetsinteckningar

5 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) Notanteckningar Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning tillämpas. Bokföringsnämndens allmänna råd tillämpas. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Tillgångar o Skulder Skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Resultaträkning Resultaträkningen är uppdelad enligt kostnadslagsindelad. Resultatrapport Detaljerad resultatrapport finns i bilaga Not 1 Arvoden Revisionsarvode Not 2 Anläggningstillgångar Byggnad Anskaffningsvärde Tillfört värde 0 Ackumulerad avskrivning 0 Årets avskrivning Summa bokfört värde Mark Anskaffningsvärde o bokfört värde Bokfört värde fastigheten Avskrivningar på anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: byggnader 0,25%, Fastighetens taxeringsvärde Byggnad Mark Bostäder Lokaler Not 3 Förutbetalda kostn./uppl. intäkter Aseka Renab Securitas Not 4 Övriga kortfristiga fordringar SEB räntefordran SEB räntefordran

6 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning (6) Not 5 Kassa o bank 2010 SEB SEB SEB Not 6 Eget kapital Insatser/ Yttre fond Balanserat Årets Summor upplåtelser resultat resultat Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser Inbetalda upplåtelseavg Yttre fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Skulder till kreditinstitut 2010 SEB ,41% 3mån SEB ,41% 3 mån SEB ,35% Amortering Stockholm den / 2011 Charlotta Ersmark Peter Danemo Mattias Dahlberg Michael Schatz Roger Magnus Thunblom Franz Pausch Min revisionsberättelse har lämnats den / 2011 Jörgen Schumacher Auktoriserad revisor

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer