Kommunstyrelsens Ledningsutskott (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar, kstnadseffektisera ch för att kunna ge bibehållen service ch telefni av gd kvalitet föreslås att växelfunktinerna ska ingå i service nämnden för Lysekil- Munkedal- ch Stenäs kmmuner. Beslutsunderlag IT-enhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskttets beslut Ledningsutskttet ställer sig psitiva till förslaget ch att ärendet bereds ytterligare inför beslut i kmmunstyrelsen. Beslutet skickas till Kmmunstyrelsen JUSTERING Sign:

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Förvaltn/enhet: IT-enheten Handläggare: Anders Siljehlm Telefn: E-pst: BILDANDE AV GEMENSAM TELEFONI-DRIFTORGANISATION Dnr: BILDANDE AV EN GEMENSAM VÄXEL-ORGANISATION INOM RAMEN FÖR BEFINTLIG IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Sammanfattning För att kunna möta framtida kmmunikatins-utmaningar, brmsa kstnadsutvecklingen ch för att kunna ge bibehållen service ch telefni av gd kvalitet förslår prjektgruppen att växelfunktinerna skall ingå i servicenämnden för kmmunerna Stenäs-, Munkedals- ch Lysekils kmmun. I denna servicenämnd ingår kmmunernas IT-rganisatin, med start Annan verksamhet kan när så behvet uppstår tillföras servicenämnden. Genm att skapa en gemensam växel-rganisatin ingående i befintlig IT-rganisatin underlättas samverkan för övriga verksamheter över kmmungränserna. Bakgrund Sedan 2008 har mråden aktuella för utökat samarbete undersökts i lika arbetsgrupper inm ramen för samarbetet mellan de fem kmmunerna i nrra Bhuslän på uppdrag av kmmuncheferna ch den plitiska ledningen. Ett sådant mråde är telefni-frågrna. För att undersöka möjligheter till telefni-samarbete ch hur detta samarbete ska förverkligas har en förstudie gjrts ch två förstudierapprter skrivits, dessa rapprter har presenterats för kmmunstyrelserna ch för kmmunchefernas ledningsgrupper samt facklig samverkan. Uppdraget till prjektgruppen har varit att frtsätta med uppdraget ch återkmma med förslag på lösning. Förutsatt att beslut fattas att telefnifunktinerna skall ingå i gemensam IT-rganisatin påbörjas genmförandet. bör vara genmfört till årsskiftet 2014 ch kmmer bland annat att innehålla gemensam teknisk plattfrm hållbar för framtidens utmaningar ch verksamheternas behv, analys m eventuellt behv av förstärkning av infrastrukturen.

3 Budgeten för den gemensamma växel-rganisatinen för Stenäs, Munkedal ch Lysekil ska ligga på samma nivå sm idag eller på sikt minska. Den finansieras via kmmunbidrag samt debitering till verksamheterna. Den ttala budgetmslutningen 2014 ligger på samma nivå sm för Syfte Syftet är att skapa en gemensam telefnirganisatin. telefnirganisatinen ska samverka i drift, supprt ch utveckling. Följa kmmunallagen i samverkansprjekt. Mål att kunna ge gd service ch hög kvalitet både nu ch i framtiden en kstnadseffektiv utveckling genm strdriftsfördelar ch gemensamma investeringar kstnadseffektiva gemensamma avtal, sker genm inköp av större kvantiteter av t.ex. licenser ch telefniprdukter genm att samdriften av verksamhetssystem möjliggörs en större samverkan över kmmungränserna Genm att samverka kunna bemöta ökade natinella krav, såsm Riktlinjer ch lagar för mbil data Kmmunikatins-relaterade krav ch mål inm verksamheterna Riskanalys Gemensamt systemansvar ökar kmpetensen ch bredden på servicen En större rganisatin innebär mindre sårbarhet Avståndet till verksamheterna kan öka Skapar möjlighet till ett enhetligt arbetssätt Gemensamma upphandlingar Verksamheterna kan uppleva att servicen minskar initialt innan rutiner satt sig Olika telefnplicy, målet är att det skapas en Telefnisternas rutiner åligger respektive kmmun Upprättande av service nivå överenskmmelse (SLA) tillsammans med verksamheterna, enligt bifgad mall (Bilaga1) Upprätta beställningsrutiner för alla kmmuner, detta gäller alla tjänster inm IT-rganisatinen Tydliggör kstnaden för telefni ch kmmunikatin inm alla kmmuner Särskilda knsekvensbeskrivningar 1. Eknmi Kstnadsutvecklingen dämpas genm att utnyttja strdriftsfördelar 2. Miljö Ökad bilkörning

4 3. Flkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS-05 Förslag till beslut Kmmunfullmäktige beslutar att: Besluta att bilda gemensam driftrganisatin för telefni inm ramen för befintlig IT-rganisatin Gdkänner kstnadsfördelning ch budget enligt bilaga 2 Erbjuda de tre systemansvariga i respektive kmmun verksamhetsövergång Om de systemansvariga tackar nej till verksamhetsövergång, så åligger det respektive kmmun att behandla denna övertalighet ch ge IT-chefen uppdraget att rekrytera internt eller externt Ge IT-chefen i uppdrag att upprätta Telefnplicy ch service nivå överenskmmelse i samråd med verksamheterna Ge IT-chefen i uppdrag att samrdna telefni ch kmmunikatinslösningar för kmmunalförbund ch kmmunala blag IT-ENHETEN IT-chef

5

6

7 KOSTNADSFÖRDELNING OCH BUDGET 2014 GEMENSAM VÄXELORGANISATION Persnal Lön 2 tjänster 660 PO 39,5% 2 tjänster , Utbildning-Knferens Stenäs 5 Munkedal 5 Lysekil 5 Summa 15 Växel Funktiner Stenäs 516 Munkedal 450 Lysekil 620 Summa Ledningshyra + MDA Stenäs 220 Munkedal 285 Lysekil 538 Summa 1043 Drift-knsult Stenäs 52 Munkedal 60 Lysekil

8 Budget 2014 Telefni ch receptin Vht Ans 114 Budget 13 Förslag 14 Belpp Belpp Löner Lön Omf Lisbeth Almgren 2013 års lön % Löneökningar klart Kstnader Slag Månadslön (enl persnalbilaga) Timlön 5022 Kurs, utbildn. Knferenser 7650 PO-pålägg Övriga persnalkstnader Summa persnalkstnader Övriga kstnader Fördelas ut: Knsulttjänster Växel Förbrukningsinventarier 6410 Receptin Nätverks-, datakmm- teleutrustn Växel Serviceavtal Växel TDC utköp Databehandling Telefn, abnnemang Växel Mbiltelefn Från IT Mbil datatrafik Representatin, extern Reklam, infrmatin, annnser Tillsyns-, tillstånds-, licensavg Hyra av inv/bilpl Summa kstnader

9 Telefnin KONTO Text IT-KONSULTER KURS O KONFERENSAVG HYRA/LEASING INVENTARIER FÖRBRUKNINGSMATERIAL INTERN HYRA FORUMS BILAR TELE- IT-KOMMUNIKATION INTERN ADM DATOR OBL MP TELEAVG FAST TELEFONI SAMTALSKOSTNADER RESEKOSTNADER MEDLEMSAVGIFTER Ttaler 0 Ej utdelat Marianne 33% Staffan 20% Summa Ttalt

10 Eknmi: Lön systemansvarig telefni ,00 kr PO-pålägg 39,5% ,00 kr datrkstnad 9 950,00 kr telefnkstnad + mbil 8 100,00 kr fast tele 5700, mbil 2400 inköp av mbil 5 000,00 kr Telia ledningshyra + MDA ,00 kr Telia trafikavg ,00 kr TDC funktinsavtal ,00 kr Relacm, TDC, teleförbättringar ,00 kr ttalt ,00 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan 2017-2019 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska sätta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer