1(3) Kommunstyrelsen Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning"

Transkript

1 Arende

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning Kmmunstyrelsens förslag till fullmäktige Kmmunstyrelse föreslår att kmmunfullmäktige beslutar att 1. täcka uppkmmet undersktt i Vimmerby Industrifastigheter AB, VIF AB, genm ett villkrat aktieägartillsktt m högst 2,5 miljner krnr till Vimmerby kmmun Förvaltning AB sm i sin tur vidarebefrdrar det villkrade aktieägartillskttet till VIF AB 2. finansiering av aktieägartillskttet skall ske genm eget kapital, likvida medel 3. under förutsättning att det föreligger en kntrllbalansräkliing i enlighet med 25 kap 16 2 st. aktieblagslagen sm utvisar att det egna kapitalet i VIF AB uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet: instruera Vimmerby kmmuns mbud vid den extra blagsstämman i Vimmerby kmmun Förvaltnings AB att rösta för att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kmmun Förvaltnings AB att utse kmmunfullmäktiges l:e vice rdförande Claes Wetterström med 2:e vice rdförande Annika Högberg sm ersättare att såsm mbud företräda Vimmerby kmmun Förvaltnings AB vid VIF AB:s andra kntrllstämma sm skall hållas senast den 4 december 2011, samt att instruera mbudet att vid kntrllstämman rösta för att VIF AB inte skall gå i likvidatin 4. inriktningen ska vara att fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 skall överlåtas till kmmunen per den 1 januari 2012 samt att VIF AB därefter skall läggas vilande 5. besluten van förklaras medelbart justerade. Prtklljllsterare Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) " Kmmunstyrelsen Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger slaivelse upprättad av kmmunjurist Peter Olsn. Vimmerby Industrifastigheter AB (VIF AB) äger industrifastigheterna Snid( aren 16 ch Strken 18 ("Karlbergsfastigheten"). Några ytterligare större tillgångar har inte blaget. På grund av undersktt i VIF AB, sm uppstått på grund av uthyrda ytr ch höga driftskstnader, nödgades blaget den 26 januari 2011 att upprätta en kntrllbalansräkning i enlighet med aktieblagslagens bestämmelser. I 25 kap 15 aktieblagslagen föreskrivs att m den upprättade kntrllbalansräkningen utvisar att blagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, så skall styrelsen snarast utfårda kallelse till en blagsstämma sm skall pröva m blaget skall gå i likvidatin (första kntrllstämman). Den upprättade kntrllbalansräkningen för VIF AB visade att blagets eget kapital uppgick till kr medan blagets registrerade aktiekapital uppgår till l miljn krnr. Av denna anledning höll blaget den första kntrllstämman den 4 april 2011, varvid beslutades att blaget inte skulle gå i likvidatin. 25 kap 16 aktieblagslagen föreskriver att m den kntrllbalansräkning sm lagts fram vid den första kntrllstämman inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet ch stämman inte beslutat att blaget skall gå i likvidatin, så skall blagsstämman inm åtta månader från den första kntrllstämman på nytt pröva frågan m blaget skall gå i likvidatin (andra kntrllstämman). Styrelsen skall inför den andra kntrllstämman upprätta en ny kntrllbalansräkning ch låta blagets revisr granska den. Den första kntrllstämman i VIF AB hölls den 4 april 2011 ch den andra kntrllstämman måste därför hållas senast den 4 december. Den 11 januari 2011 fattade kmmunstyrelsen inriktningsbeslutet att VIF AB:s fastigheter skall flyttas över till kmmunen ch att blaget därefter skall läggas vilande. Det huvudsakliga skälet för att ha kvar VIF AB sm vilande blag efter det att fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 överförts till kmmunen är möjligheterna att nyttja underskttsavdragen i VIF AB (för taxeringsåret 2011 hade VIF AB ett skattemässigt ackumulerat undersktt m drygt 2,5 mkr). På grund av denna möjlighet att i framtiden nyttja underskttsavdrag bör blaget inte försättas i likvidatin utan istället läggas vilande. Prtklljusterare Utdragsbestyrkning

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kmmunstyrelsen Förslag till handlingsplan Det aktieägartillsktt sm erfrdras för att återställa aktiekapitalet kan idag uppskattas till knappt 2,5 miljner krnr. En balansräkning bör upprättas sm närmare utvisar behvet av aktieägartillsktt. Kmmunfullmäktige beslutar den 28 nvember 2011 m aktieägartillsktt till VIF AB. Ombud till blagsstämmr utses ch instrueras att rösta för att blaget inte skall gå i likvidatin, dck under förutsättning att det föreligger en kntrllbalansräkning sm utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Prtkllet med kmmunfullmäktiges beslut justeras medelbart. En kntrllbalansräkning sm visar att aktiekapitalet är återställt tas fram ch granskas av revisrerna. Blagsstämma ch styrelsemöte hålls i Vimmerby kmmun Förvaltnings AB. Senast den 4 december 2011 hålls blagsstämma (andra kntrllstämman) i VIF AB, varvid beslutas att blaget inte skall gå i likvidatin. Fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 överlåts till kmmunen. Fastigheterna säljs per den 1 januari 2012 för att förhindra att undersktt på nytt uppstår i VIF AB. Blaget läggs därefter vilande. Efter fastighetsöverlåtelserna bör nedsättning av aktiekapitalet övervägas. Beslutsunderlag Skrivelse upprättad av kmmunjurist Peter Olsn (ID ). Sändlista Kmmunfullmäktige Prtklljusterare Utdragsbestyrkning

5 -il VIMMERBY ~OMMUN Kmmunstyrelseförvaltningen )). j). O 1 Kmmunstyrelsen il';/(~n~./07 L~~-~,.~-.,d(!!/J~?6;Y Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning Bakgrund Vimmerby Industrifastigheter AB (VIFAB) äger industrifastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 ("Karlbergsfastigheten"). Några ytterligare större tillgångar har inte blaget. På grund av undersktt i VIFAB, sm uppstått på grund av uthyrda ytr ch höga driftskstnader, nödgades blaget den 26 januari 2011 att upprätta en kntrllbalansräkning i enlighet med aktieblagslagens bestämmelser. I 25 kap 15 aktieblagslagen föreskrivs att m den upprättade kntrllbalansräkningen utvisar att blagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, så skall styrelsen snarast utfärda kallelse till en blagsstämma sm skall pröva m blaget skall gå i likvidatin (första kntrllstämman). Den upprättade kntrllbalansräkningen för VIFAB visade att blagets eget kapital uppgick till kr medan blagets registrerade aktiekapital uppgår till en mkr. Av denna anledning höll blaget den första kntrllstämman den 4 april 2011, varvid beslutades att blaget inte skulle gå i likvidatin. 25 kap 16 aktieblagslagen föreskriver att m den kntrllbalansräkning sm lagts fram vid den första kntrllstämman inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet ch stämman inte beslutat att blaget skall gå i likvidatin, så skall blagsstämman inm åtta månader från den första kntrllstämman på nytt pröva frågan m blaget skall gå i likvidatin (andra kntrllstämman). Styrelsen skall inför den andra kntrllstämman upprätta en ny kntrllbalansräkning ch låta blagets revisr granska den. Den första kntrllstämman i VIFAB hölls den 4 april 2011 ch den andra kntrllstämman måste därför hållas senast den 4 december. Pstadress Stadshuset VIMMERBY Telefn Telefax E-pst: Bankgir Pstgir O

6 Den 11 januari 2011 fattade kmmunstyrelsen inriktningsbeslutet att VI FAB:s fastigheter skall flyttas över till kmmunen ch att blaget därefter skall läggas vilande. Det huvudsakliga skälet för att ha kvar VIFAB sm vilande blag efter det att fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 överförts till kmmunen är möjligheterna att nyttja underskttsavdragen i VIFAB (för taxeringsåret 2011 hade VIFAB ett skattemässigt ackumulerat undersktt m drygt 2,5 mkr). På grund av denna möjlighet att i framtiden nyttja underskttsavdrag bör blaget inte försättas i likvidatin utan istället läggas vilande. 2 Förslag till handjingsplan Det aktieägartillsktt sm erfrdras för att återställa aktiekapitalet kan idag uppskattas till knappt 2,5 mkr. En balansräkning bör upprättas sm närmare utvisar behvet av aktieägartillsktt. Kmmunfullmäktige beslutar den 28 nvember 2011 m aktieägartillsktt till VIFAB. Ombud till blagsstämmr utses ch instrueras att rösta för att blaget inte skall gå i likvidatin, dck under förutsättning att det föreligger en kntrllbalansräkning sm utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Prtkllet med kmmunfullmäktiges beslut justeras medelbart. En kntrllbalansräkning sm visar att aktiekapitalet är återställt tas fram ch granskas av revisrerna. Blagsstämma ch styrelsemöte halls i Vimmerby kmmun Förvaltnings AB. Senast den 4 december 2011 hålls blagsstämma (andra kntrllstämman) i VIFAB, varvid beslutas att blaget inte skall gå i likvidatin. Fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 överlåts till kmmunen. Fastigheterna säljs per den 1 januari 2012 för att förhindra att undersktt på nytt uppstår i VIFAB. Blaget läggs därefter vilande. Efter fastighetsöverlåtelserna bör nedsättning av aktiekapitalet övervägas. Förslag till beslut Mt bakgrund av det van anförda föreslås kmmunstyrelsen i sin tur föreslå kmmunfullmäktige besluta Att täcka uppkmmet undersktt i VIFAB genm ett villkrat aktieägartillsktt m högst 2,5 mkr till Vimmerby kmmun Förvaltning AB sm i sin tur vidarebefrdrar det villkrade aktieägartillskttet till VIFAB.

7 3 Att finansiering av aktieägartillskttet skall ske genm eget kapitat likvida medel. Att - under förutsättning att det föreligger en kntrllbalansräkning i enlighet med 25 kap 16 2 st. aktieblagslagen sm utvisar att det egna kapitalet i VIFAB uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet - instruera Vimmerby kmmuns mbud vid den extra blagsstämman i Vimmerby kmmun Förvaltnings AB att rösta för att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kmmun Förvaltnings AB att utse kmmunfullmäktiges l:e vice rdförande Claes Wetterström med 2:e vice rdförande Annika Högberg sm ersättare att såsm mbud företräda Vimmerby kmmun Förvaltnings AB vid VIFAB:s andra kntrllstämma sm skall hållas senast den 4 december 2011, samt att instruera mbudet att vid kntrllstämman rösta för att VIFAB inte skall gå i likvidatin. Att inriktningen skall vara att fastigheterna Snickaren 16 ch Strken 18 skall överlåtas till kmmunen per den 1 januari 2012 samt att VIFAB därefter skall läggas vilande. Att besluten van förklaras för medelbart justerade. ~#~YKO MUN ( ~ ityr j.förvaltningen p1eylsn Kmmunjurist

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer