Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket"

Transkript

1 Arende

2 Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer /370 Id (1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Tallholmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till VEMAB:s beslut att godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor under förutsättning av att alla erforderliga tillstånd lämnas och detaljplan antas. Ärendet Bakgrund Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kommunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommunstyrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat att godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt att skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Aktuell situation Enligt 3 kap 17 3 punkten kommunallagen skall fullmäktige när det gäller kommunala bolag se till att fullmäktige får ta ställning innan 8ådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av störrevilct fattas. Postadress Besöksadress Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro O E-post Webbplats

3 2 Det är en tolkningsfråga när kommunallagen kräver fullmäktiges ställningstagande, men när större frågor behandlas som också kan påverka den kommunala utvecklingen och ekonomin är det naturligt att föra upp frågan till fullmäktige för ställningstagande. Bedömning Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 20 Il och Det ligger inom ramen for kommunstyrelsens uppsiktsplikt att följa de kommunala bolagens handlande och ta fram förslag till fullmäktige i frågor som fullmäktige skall hantera. Kansliavdelningen har tagit fram förslag till beslut i föreställningen om att fullmäktige är positiv till byggnationen av kraftvärmeverket Tallholmen, men att ta ställning till en principiellt viktig fråga är av politisk karaktär. Beslutet ska skickas till VEMAB Vimmerby kommun Förvaltnings AB Ekonomiavdelningen Plan- och bygglovavdelningen Beslutsunderlag Anhållan om förhandsbesked från VEMAB, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 523 Kommunfullmäktiges beslut , KF 228 Kommunstyrelsens beslut , KS 223 Styrelseprotokoll från VEMAB , 78 ~--~~- (-;:h/~/ Therese Jigsved / / Kanslichef

4 Arende

5 Diarienummer 199/2011/370 Id Finansiering/borgen för Vimmerby Energi & Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kommer omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering I form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts att Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi & Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi & Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till 375 miljoner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns iriskinstruktionen. Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen. De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntederivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, frånfinanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att: Vimmerby Energi & Miljö AB kommer ha ett lånebehov pga. investeringen över en längre tid

6 Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås Valutasäkring En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet. Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar; att för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till 1295 msek, bilaga. att byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller finansiell leasing att uppdra till Kommunstyrelsens ordförande samt Kommunchef eller dess ställföreträdare att från och med den till och med , för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån d v s låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av Kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk. att bevilja Vimmerby Energi & Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375 mkr avseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk, att Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi & Miljö ABs eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Vimmerby Energi & Miljö AB, att ge Vimmerby Energi & Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet att teckna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket, att bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi & Miljö AB ikläder sig i samband med ränte- och valutasäkringen avseende finansieringen av kraftvärmeverket, samt

7 att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande samt Kommunchef eller dess ställföreträdare i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för kraftvärmeverket att teckna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi & Miljö AB i enlighet med KF's beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats.

8 I Låneram för år 2012, kf , 230 Låneram för år 2012, kf ,? År 2012 År 2012 Diarienummer 199/2011/370 la. LVIL.lö/'.:I Utnyttjad Återstår lån Nya lån 2012 Utnyttjad Återstår lån Nya lån 2012 och 2013 och 2013 mnkr mnkr 2011 mnkr mnkr mnkr 2011 mnkr Summa Summa Kommunen Kommunen Bolag Bolag VEMAB VEMAB VIFAB VIFAB 19 O 19 VHAB KALNAB O O IVkFAB I IVkFAB m lvab J r IVAB I ILåneram -r J JLåneram J Bilaga

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(1) Kommunstyrelsen \ KS 223 Dnr 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333, Vimmerby kommun - information Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas vid dagens sammanträde. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar kommunstyrelsen vid en informationsträff på Vimmerby Energi och Miljö AB angående det planerade kraftvärmeverket på fastigheten Tallholmen 3:333 i Vimmerby. Beslutsunderlag Inbjudan till informationsmöte om kraftvärmeverket på Tallholmen, Id Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 523 Dm 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333 i Vimmerby kommun - förfrågan från Vimmerby Energi och Miljö AB om förhandsbesked om borgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till kommunal borgen for Vimmerby Energi och Miljö AB avseende planerad byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en anhållan om förhandsbesked om kommunal borgen från Vimmerby Energi och Miljö AB. Borgensåtagandet avser det helägda bolagets finansiering av planerat kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Förhandsbeskedet avses gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges i senare skede positiva ställningstagande till projektet och dess investeringsnivå. Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar bifall till Vimmerby Energi och Miljös förfrågan. Beslutsunderlag Skrivelse från Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB (ID ). Sändlista Vimmerby Energi och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige - för kännedom Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

11 ..,~... -_... ~.,i 1 l.t. J I-t november 2011 rj~;~;;h?lii,;- 1 1~t?dJ-*jl ,_..,-,-,.,,,--,~,,",-----~_"_J t,..' "o' Kommunstyrelsen Vimmerby kommun Kommunal borgen kraftvärmeverk Tallholmen Vimmerby Energi & Miljö AB anhåller om förhandsbesked på kommunal horgen. Borgensåtagandet avser det helägda bolagets finansiering av planerat kraftvärmeverk på Tallholmen. Förhandsbeskedet avses gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges i senare skede positiva ställningstagande till projektet och dess investeringsnivå. Vimmerby Energi & Miljö AB 4::>~-- Roger Carlsson VD

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer