PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011"

Transkript

1 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget. Arbetsgivaravgifter 11 Mkr bättre än budget. Pensiner, löneökningsmedel m.m. 6 Mkr bättre än budget. Skatter ch generella statsbidrag 16 Mkr bättre än budget. Finansnettt 3 Mkr sämre än budget. Investeringar Investeringar uppgår till 135 Mkr, vilket är 119 Mkr lägre än budget men 7 Mkr högre än föregående år. Finansiella mål Tre av fyra eknmiska mål uppnås: Årets resultat är 1,9 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Mål: >1 %. Målet uppnås. - Kassalikviditeten uppgår till 48 %. Mål: >50%. Målet uppnås inte. Sliditeten är 54 %, med hänsyn till pensinsåtaganden 1 %. Mål: >53 %. Målet uppnås. Pensinsåtagande sm inte är skuldförda täcks av eget kapital (täcks till 102 %.) Mål: 100 %. Målet uppnås. VÄNERSBORGS KOMMUN Eknmikntret Thmas Sannemalm Camilla Werngren

2 Preliminär bkslutsrapprt Resultaträkningen I mål- ch resursplanen för 2011 budgeterades ett resultat på 3 Mkr för kmmunen, vilket jämfört med utfallet på 35 Mkr innebär en psitiv avvikelse mt budget med 32 Mkr. Avvikelsen mt budget för nämnderna fördelar sig enligt nedan: Mkr Barn- ch ungdmsnämnden 0,5-6,9 Gymnasienämnden -2,8 1,2 Kmmunstyrelsen 8,8 17,1 Samhällsbyggnadsnämnden 1,2-3,5 Scialnämnden -6,0-4,7 Övriga nämnder -0,1 1,1 Summa nämnder 1,5 4,3 Nämnderna redvisar ett sammanlagt översktt m 1,5 Mkr. Kmmunfullmäktige delade under året ut ttalt 30 Mkr till nämnderna i tilläggsanslag. Kmmunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- ch ungdmsnämnden redvisar översktt medan scialnämnden ch gymnasienämnden redvisar undersktt. De övriga, mindre nämnderna redvisar resultat på -0,3 Mkr till +0,3 Mkr. Skatteintäkter ch generella statsbidrag uppgår till Mkr, vilket är 16 Mkr mer än budget. Arbetsgivaravgifterna ger ett översktt på 11 Mkr bl.a. tack vare en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna. Pensiner ch löneökningsmedel m.m. ger ett översktt på 6 Mkr. Finansnettt ger ett undersktt på 3 Mkr p.g.a. sänkning av disknteringsräntan på pensiner. Balansräkningen Vid årets ingång var den långfristiga låneskulden 175 Mkr ch den ttala skulden 604 Mkr. Vid årets slut är låneskulden 200 Mkr ch den ttala skulden uppgår till 588 Mkr, varav 80 Mkr avser semesterlöneskuld till persnalen. Ansvarsförbindelsen för pensinsåtagande t..m , sm inte är skuldförd, uppgår i bkslutet till 887 Mkr. Det är en ökning med 88 Mkr där sänkning av disknteringsräntan ch den s.k. brmsen i det allmänna pensinssystemet påverkat det kmmunala tjänstepensinsåtagandet. Investeringar Investeringarna för kmmunen uppgår till 135 Mkr, vilket är 119 Mkr lägre än budget. Den största enskilda investeringen är byggandet av högstadieskla i kvarteret Oden, 35 Mkr under Sklan, sm ersatt nuvarande Trpasklan, har hittills kstat ttalt 67 Mkr. En annan str investering är VA längs Vänerkusten, 13 Mkr under 2011.

3 Resultaträkning, Mkr Bkslut December Budget Budget avvikelse Verksamhetens nettdriftskstnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter ch generella statsbidrag Finansnett RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extrardinära pster PERIODENS / ÅRETS RESULTAT Balansräkning, Mkr Bkslut December Budget Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder Krtfristiga skulder SKULDER EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER Ansvarsförbindelser: Pensinsåtaganden t..m , inklusive löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Balansbudgeten för 2010 är justerad efter bkslut Finansiella nyckeltal, % Bkslut December Mål Peridens resultat / skatter ch generella statsbidrag 2,8 1,9 >1,0 Kassalikviditet, likvida medel inkl checkräkningskredit / krtfristiga skulder > 50 Sliditet, eget kapital / tillgångar exkl pensinsåtaganden > 53 inkl pensinsåtaganden 4 1 Eget kapital / pensinsåtaganden >100 Skattefinansieringsgrad Peridens resultat+avskrivningar / nettinvesteringar Verksamhetens nettkstnad, andel av skatter ch generella statsbidrag 97 97

4 Uppföljning på anslagsbindningsnivå, Tkr Bkslut Budget- December Budget Budgetnett differens nett 2011 differens december Byggnadsnämnden Kmmunfullmäktige Kulturnämnden Miljö- ch hälsskyddsnämnden Revisinen Valnämnden Överförmyndarnämnden Summa BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN - Nämnd ch administratin Barnmsrg/Grundskla/Särskla Arena ch fritid Musik ch ungdm Summa GYMNASIENÄMNDEN - Nämnd ch administratin Gymnasium/Gymnasiesärskla Kmvux Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsenheten Summa KOMMUNSTYRELSEN - Styrelsen Kmmunledning Räddningstjänst/försäkringar Summa SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet - Nämnd ch administratin Gatr ch vägar, Park m m Fastighetsenheten Städ-/Kst-/Serviceenheter Taxebaserad verksamhet - Renhållningsverk VA-verksamhet Summa SOCIALNÄMNDEN - Nämnd ch administratin Vård ch msrg Individ- ch familjemsrg Omsrg m funktinshindrade Summa Summa nämndsverksamhet

5 Verksamhetsnyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Antal utbetalda löner Antal utbetalda löner Antal utbetalda löner varav Barn- ch ungdmsnämnden Byggnadsnämnden Gymnasienämnden Kmmunstyrelsen Miljö- ch hälsskyddsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Scialnämnden Sjukfrånvartimmar i % av tillgänglig arbetstid Kmmunen ttalt, år ,7 7,6 6,9 6,4 5,8 5,1 4,0 4,8 6,1 5,8 6,7 6,4 Kmmunen ttalt, år ,1 7,0 6,1 5,8 5,5 5,3 4,2 4,8 6,3 6,1 5,9 6,4 Kmmunen ttalt, år ,6 6,7 6,1 5,8 5,0 4,2 3,6 4,2 5,5 5,3 5,8 6,3 varav kvinnr 7,4 7,3 6,6 6,3 5,3 4,7 4,1 4,6 6,1 5,8 6,5 6,8 män 3,5 4,8 4,3 3,9 3,6 2,1 1,9 2,5 3,5 3,2 3,5 4,4 Antal arbetslösa, inklusive i åtgärder Kmmunen ttalt, år Kmmunen ttalt, år Kmmunen ttalt, år Antal öppet arbetslösa, kmmunen ttalt Antal persner i arbetsmarknadsåtgärder, kmmunen ttalt Antal verkst hemtjänsttimmar för persner i eget bende, per vecka: År År År Utbetalt försörjningsstöd under månaden, Tkr År År År flyktingar övriga Antal placeringar i HVB ch familjehem den 15:e i månaden År År År hem för vård eller bende (HVB) familjehem Ttalt inskrivna i barnmsrg den 15:e i månaden, barn 1-5 år År År År

6 VÄNERSBORGS KOMMUN KONCERNBANKEN FINANSRAPPORT FINANSIELLA TILLGÅNGAR Likviditet 65,0 FINANSIELLA SKULDER Långfristiga låneskulder för kmmunen uppgick till 200 Mkr. Genmsnittlig låneränta var 2,98 %. RISKEXPONERING Ränterisken i kmmunens långfristiga låneprtfölj ligger inm de ramar sm anges i finansplicyn. Likviditetsrisken, sm mäter kmmunens förmåga att klara löpande betalningar anges sm ett nyckeltal: Summa likvida medel ch utnyttjad checkkredit ska utgöra minst 50 % av krtfristiga skulder. Utfall var 48 %. GJORDA AFFÄRER Mkr ÅR 2012 ÅR 2013 ÅR 2014 ÅR 2015 ÅR SUMMA Räntebindning Räntebindning i % 40% 35% 25% 100% Kreditbindning Kreditbindning i % 50% 19% 19% 13% 100%

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari - april T r e l l e b o r g s k o m m u n Förvaltningsberättelse Inledningen på har präglats av beslutet att utöka antalet kommunala nämnder. Vid årsskiftet delades den tidigare Tekniska

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti 2013. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti 2013. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budget- och verksamhetsuppföljning Augusti 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31 Sunne kommun Kvartalsrapport 2011-03-31 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 6 Kassaflödesanalys 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer