Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT Verksamhetens kostnader NOT Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter NOT Generella statsbidrag NOT Finansiella intäkter NOT Finansiella kostnader NOT RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr NOT TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel NOT Minskning av kapitalbindning NOT Försäljning av anläggningstillgångar Minskn av långfristiga fordringar Ökn av långfristiga skulder SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Ökning av kapitalbindning NOT Nettoinvesteringar NOT Ökn av långfr fordringar 31 Minskn av långfr skulder NOT SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL NOT LIKVIDA MEDEL PER 31/

2 BALANSRÄKNING Belopp i tkr NOT TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1 Mark, byggn. o tekniska anläggn. NOT Maskiner och inventarier NOT Finansiella anläggningstillgångar NOT S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar NOT Kassa och bank NOT S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR S U M M A T I L L G Å N G A R SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Eget kapital NOT Därav årets resultat NOT AVSÄTTNINGAR Avsättningar pensioner NOT Andra avsättningar NOT S:A AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder NOT Kortfristiga skulder NOT S:A SKULDER S:A S K U L D E R, A V S Ä T T N O C H E G E T K A P I T A L Panter och ansvarsförbindelser NOT

3 NOTHÄNVISNINGAR Belopp i tkr NOT 1. VERKSAMHETENS KOSTNADER O INTÄKTER INTÄKTER Verksamhetens intäkter Övriga interna intäkter NÄMNDERNAS INTÄKTER ENL RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verkl personalomk Kalkyl personalomk Kalkylerad KP Pensionsutgifter inkl löneskatt Avsatt till pensioner Avs för särskild löneskatt Förändr sem lönesk Realisationsvinster Realisationsförluster Fastighetsskatt och försäkringar Övriga interna kostnader NÄMNDERNAS KOSTNADER ENL. RESULTATRÄKNINGEN Därav jämförelsestörande poster Bidrag har under året lämnats till Vara Fotbollshall, Idrottshall i Vedum samt PM-Lufthallen i Kvänum. Eftersom detta är av engångskaraktär har upp lysning därom lämnats i denna not NOT 2. SKATTEINTÄKTER Allmän kommunalskatt Skatteavräkning Mellankommunal kostnadsutjämn Prel inkomstskatt SUMMA SKATTEINTÄKTER NOT 3. GENERELLA STATSBIDRAG Utjämningsbidrag för inkomstutjämn Utjämningsavgift för kostnadsutjämn Utjämningsbidrag för kostnadsutjämn Generellt sysselsättningsstöd Gen. syssels stöd, nyanställningsstöd Statsbidrag LSS Nivåjustering Generella statsbidrag Införandeavdrag Avgift för mervärdesskatt SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG Befolkning Antal invånare 1/11 föreg år Inkomstutjämning Inkomstutjämn per invånare Kostnadsutjämning Kostnadsutjämn per invånare Generella statsbidrag Generella statsbidr per invånare Införandeavdrag Införandeavdrag per invånare Nivåjustering Nivåjustering per invånare Momsavgift Momsavgift per invånare NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER Medelsplacering Ränta på lånefordringar.1 Kursvinst rörelsekaraktär Dröjsmålsränta, intäkter indrivn Realisationsvinst finansiella tillgångar 0 32 Summa ränteintäkter Räntebidrag SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER NOT 5. FINANSIELLA KOSTNADER. Lån exkl servicehus Lån servicehus Tillfälliga lån Ränteuppräkn pensionsskuld Kursförlust finansiell karaktär 43 Kursförlust rörelsekaraktär 0 0 Kostnader indrivning mm SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER NOT 6. ÅRETS RESULTAT OCH EGET KAPITAL Ing. eget kapital Årets resultat rörelsekapital anläggningskapital UTGÅENDE EGET KAPITAL Avstämning mot balanskravet fr o m år 2000: Årets resultat enl. resultaträkningen Avgår: Samtliga reslisationsvinster Tillägg: Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 Tillägg: Ianspråktaget sparande Tillägg: Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Justerat resultat

4 - avskrivningar UTGÅENDE BALANS NOT 7. INTERNT TILLFÖRDA MEDEL Årets resultat Avskrivningar Förändr. av pensionsavsättningar Ökning av semesterlöneskuld Ökning av avs. Vara Barnensdags för. -/+ Realisationsvinst/förlust S:A INTERNT TILLF MEDEL NOT 8. FÖRÄNDRING AV KAPITALBINDNING Förändring kortfr fordringar och förråd Förändring kortfr skulder Förändring kapitalbindning NOT 9. NETTOINVESTERINGAR Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag NETTOINVESTERINGAR NOT 10. MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER Amortering Lösen av lån Kursvinst utlandslån Kortfr del långfr skuld SUMMA MINSKN LÅNGFR SKULDER NOT 11. KASSA OCH BANK Kassa Postgiro Checkkonto Bank övrigt SUMMA LIKVIDA MEDEL NOT 12. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA Ingående balans Årlig förändring nettoinvesteringar reavinster reaförluster avskrivningar UTGÅENDE BALANS NOT 13. MASKINER OCH INVENTARIER Ingående balans NOT 14. FINANSIELLA Aktier Andelar ek. föreningar Långfristiga fordringar 32 SUMMA AKTIER OCH ANDELAR NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Statsbidragsfordringar Upplupna skatteintäkter Interimsfordringar Momsavräkning, länsstyrelsen Fordran, löneskatt EU-bidrag Fordran, skattekonto Övriga fordringar SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR NOT 16. AVSÄTTN PENSION INKL SÄRSKILD LÖNESKATT Avsättning till pensioner Ingående pensionsskuld Avsättn pensioner exkl GP och VP Avsättn pensioner individuell del Ianspråktagande avsättn individuell del Avsättn pensioner GP och VP Finansiell kostnad Förändring pesionsskuld SUMMA PENSIONSSKULD varav pensioner exkl GP och VP varav pensioner GP Avsättning till särskild löneskatt Ingående skuld Avsättning särskild löneskatt Finanssiell kostnad löneskatt Förändring skuld löneskatt SUMMA SKULD LÖNESKATT SUMMA PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT S:A ANSVARSFÖRBINDELSE VARAV LÖNESKATT NOT 17. ANDRA AVSÄTTNINGAR Ingående balans Vara Barnensdagsförening Donation ungdomsverksamhet 10 Förändring semesterlöneskuld Summa avsättningar UTGÅENDE BALANS Årlig förändring nettoinvesteringar reavinster reaförluster

5 NOT 18. LÅNGFRISTIGA SKULDER Låneskuld 31/ Långfristig del Kortfristig del Årlig förändring Ökning långfr skuld Nyupplåning Omplacering Uppskrivning Minskn långfr skuld Amortering Omplacering Nedskrivning Lösen Överlåtelse Förändr kortfr del NOT 19. KORTFRISTIGA SKULDER NOT 20. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER BORGENSFÖRBINDELSER Koncerinterna Vara Bostäder AB Vara Industrifastigheter AB Förlustansvar för egna hem Övriga borgensförbindelser Föreningsliv Byggnadskreditiv Övrigt S:A BORGENSFÖRBINDELSER ÖVR. ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser Pensionsgaranti Vara Bostäder AB Pensionsgaranti S:A ÖVR ANSVARSFÖRBIND SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Leverantörsskulder Preliminär skatt och diverse avdrag Interimsskulder Momsskuld Utnyttjad checkräkningskredit Kortfr del långfr skuld Upplupna räntekostnader Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Upplupen pensionsskuld ind. del Upplupen särsk löneskatt ind. del Skuld till Vara Bostäder AB Övriga kortfristiga skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer