Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader , ,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter 4 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 5 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 6 7,8 4,9 8,9 Finansiella kostnader 7-2,8-2,3-2,2 Resultat före extraordinära poster 17,1 35,4 12,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2 KASSAFLÖDESRAPPORT Den löpande verksamheten Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Justering för avskrivningar 35,9 35,5 36,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8-1,7 1,6 4,4 Medel från verksamheten 51,3 72,5 52,9 Ökning/minskning kortfrist fordringar -14,3 2,6-13,6 Ökning/minskning expl tillgångar 4,8-0,5 - Ökning/minskning förråd -0,1 0,1 - Ökning/minskning kortfrist skulder 21,4-13,5 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,1 61,2 42,0 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggn tillgångar 9-27,7-27,4-39 Försäljn materiella anläggn tillgångar 7-1,4 Investering finansiella anläggn tillgångar -1,1 - - Försäljn finansiella anläggn tillgångar Förändr kapitalförvaltning pensionsmedel -3,3-2,8-5,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,1-30,2-43,3 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder 10,9 - - Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar - 2,3 0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,9 2,3 0,1 Årets kassaflöde 48,9 33,3-1,2 Likvida medel vid årets början 112,6 79,3 80,5 Likvida medel vid årets slut 161,5 112,6 79,3

2 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn ,7 462,3 471,7 Maskiner och inventarier 11 34,4 32,3 32,4 Finansiella anläggningstillgångar ,8 128,4 127,9 Summa anläggningstillgångar 618,9 623,0 632,0 Omsättningstillgångar Förråd 13 1,2 1,1 1,2 Fordringar 14 63,1 48,8 51,4 Exploateringsmark 15 6,3 11,1 10,6 Kassa och bank ,5 112,6 79,3 Summa omsättningstillgångar 232,1 173,6 142,5 Summa tillgångar 851,0 796,6 774,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,3 580,6 545,2 därav årets resultat 17,1 35,4 12,2 Avsättningar Pensioner 18 21,9 13,4 13,9 Löneskatt pensioner 5,3 3,2 3,3 Återställning av deponi 19 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 20 59,7 59,7 59,7 Anslutningsavgifter va 21 10,9 - - Kortfristiga skulder ,3 137,9 151,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 851,0 796,6 774,5 Ansvarsförbindelser Borgensengagemang ,5 603,8 605,2 Intj pensionsförmåner före ,5 322,7 294,1 Löneskatt på intj pensionsförm 24 93,8 78,3 71,3 Övriga förpliktelser 24

3 KONCERNRESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 282,5 294,0 276,,2 Verksamhetens kostnader , , ,2 Avskrivningar -50,4-50,6-51,3 Verksamhetens nettokostnader -879,0-799,7-785,3 Skatteintäkter 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 8,4 5,4 9,1 Finansiella kostnader -22,0-20,3-21,8 Resultat före extraordinära poster 15,5 38,1 13,5 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 15,5 38,1 13,5

4 KONCERNBALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn 1 132, , ,5 Maskiner och inventarier 38,6 37,0 38,3 Finansiella anläggningstillgångar 98,5 92,8 92,2 Summa anläggningstillgångar 1 269, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 2,2 2,0 2,5 Fordringar 2 70,1 60,5 63,1 Kassa och bank 3 171,5 134,8 95,3 Summa omsättningstillgångar 243,8 197,3 160,9 Summa tillgångar 1 513, , ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 4 619,9 610,7 572,7 Avsättningar Pensioner 27,2 16,6 17,2 Andra avsättningar 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 672,1 631,5 632,8 Kortfristiga skulder 2 191,9 157,3 176,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 513, , ,9 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 3,6 3,6 3,6 Företagsinteckningar 1,6 1,6 1,6 Borgensengagemang 33,6 34,9 35,6 Intj pensionsförmåner före ,3 401,0 365,4

5 NOTER 1 Verksamhetens intäkter (mkr) 8 Justering för ej likviditetspåverkande poster (mkr) Statsbidrag 39,4 46,4 42,8 Hyror/avgifter 103,9 100,7 94,3 Avsättningar 11,4 0,2 3,8 Ersättningar 69,9 81,0 73,2 Ändr redovisn ansl avg va -10,9 Realisationsvinster 3,6 0,4 1,4 Uppskrivn anl tillgångar -2,5-0,4-1,4 Interna poster -9,8-12,0-10,2 Nedskrivn anl tillgångar 1,7 1,8 3,1 207,0 216,5 201,5 Förändring expl tillgångar -1,4 Återf värde fin anl tillgångar -1,1 2 Verksamhetens kostnader (mkr) -1,7 1,6 4,4 Kostn enl driftredovisn 1137,6 1074,3 1044,0 9 Investering i materiella anläggnings- Kapitalkostnader -60,7-61,4-62,6 tillgångar (mkr) Interna poster -9,8-12,0-10,2 1067,1 1000,9 971,2 Investeringsutgifter 48,9 32,2 46,8 Investeringsinkomster -21,2-4,8-7,8 3 Avskrivningar (mkr) 27,7 27,4 39,0 Anläggningar 25,4 25,0 24,4 10 Mark, byggnader och tekniska Inventarier 10,5 10,5 11,9 anläggningar (mkr) 35,9 35,5 36,3 Allmän markreserv 4 Skatteintäkter (mkr) Ingående bokfört värde 19,9 19,2 21,4 Investering/uppskrivning 2,9 1,6 0,9 Kommunalskatt 665,9 633,9 607,9 Investeringsbidr/nedskrivn -3,1-0,9-3,1 Slutavräkning definitiv 0,3 4,8-0,7 Utgående bokfört värde 19,7 19,9 19,2 Slutavräkning prognos 13,1 2,1-7,8 679,3 640,8 599,4 Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 238,3 250,1 257,5 5 Statligt utjämningsbidrag (mkr) Investering/uppskrivning 6,8 4,3 10,0 Investeringsbidr/nedskrivn -0,9-2,6-3,9 Inkomstutjämning 211,2 208,6 206,0 Årets avskrivningar -13,6-13,5-13,5 Kostnadsutjämning -14,0-16,3-13,0 Utgående bokfört värde 230,6 238,3 250,1 Regleringsbidrag/avgift 21,1-0,4-5,1 Införandebidrag/avdrag 2,3 5,6 9,8 Ingående bokfört värde 104,4 105,5 101,8 Utjämningsbidrag LSS 8,2 2,6 1,7 Investering/uppskrivning 10,1 5,4 11,9 Sysselsättningbidrag 11,8 12,7 Investeringsbidr/nedskrivn -0,3-0,4-2,3 228,8 211,9 212,1 Årets avskrivningar -6,4-6,1-5,9 Utgående bokfört värde 107,8 104,4 105,5 6 Finansiella intäkter (mkr) Publika fastigheter Räntor likvida medel 4,3 2,2 2,1 Ingående bokfört värde 76,8 75,7 71,4 Avkastn kapitalförvaltn 3,2 2,7 5,7 Investering/uppskrivning 5,6 6,6 9,3 Återf värde kapitalförvaltn 1,1 Investeringsbidr/nedskrivn -0,8-1,3-1,1 Övr finansiella intäkter 0,3 Årets avskrivningar -4,4-4,2-3,9 7,8 4,9 8,9 Utgående bokfört värde 77,2 76,8 75,7 7 Finansiella kostnader (mkr) Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 17,1 18,0 19,0 Räntor lån 1,9 1,7 1,7 Investering/uppskrivning 1,6 0,1 0,6 Ränteuppr pensionsåtag 0,7 0,5 0,5 Investeringsbidr/nedskrivn -7,0-0,6 Övr finans kostnader 0,2 0,1 Årets avskrivningar -0,8-1,0-1,0 2,8 2,3 2,2 Utgående bokfört värde 10,9 17,1 18,0

6 14 Fordringar (mkr) Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 5,8 3,2 1,9 Statsbidrag 9,3 11,9 9,3 Investering/uppskrivning 2,8 4,0 2,6 Kundfordringar 19,9 18,5 20,1 Investeringsbidr/nedskrivn -2,9-1,2-1,2 Kommunalskatt 15,5 2,1 Årets avskrivningar -0,2-0,2-0,1 Mervärdesskatt 7,2 5,7 7,5 Utgående bokfört värde 5,5 5,8 3,2 Hemdatorer 2,8 6,3 9,9 451,7 462,3 471,7 Uppl int/förutbet kostn 5,7 3,3 1,6 Övrigt 2,7 1,0 3,0 Anskaffningsvärde 819,7 806,6 781,8 63,1 48,8 51,4 Årets investeringsutgifter 26,4 22,0 33,9 Årets inv bidrag/försäljn -12,4-4,6-7,0 15 Exploateringsmark (mkr) Årets upp-/nedskrivningar 0,8-1,4-1,7 Årets avskrivningar -25,4-25,0-24,4 Mellby industriområde 6,9 7,5 6,5 Ack avskrivningar -357,4-335,3-310,9 Glänninge industriområde 1,6 1,7 1,7 451,7 462,3 471,7 N Stationsområdet -1,2 2,0 1,5 Örelidsområdet, etapp 1 0,0-1,0 0,9 11 Maskiner och inventarier (mkr) Örelidsområdet, etapp 2-2,0 0,7 Agneshem 0,7 0,2 Ingående bokfört värde 32,3 32,4 33,7 Veinge öster 0,3 Investering/uppskrivning 13,2 10,5 10,9 6,3 11,1 10,6 Investeringsbidr/nedskrivn -0,6-0,1-0,3 Årets avskrivningar -10,5-10,5-11,9 16 Kassa och bank (mkr) 34,4 32,3 32,4 Kassa 0,1 0,1 0,1 12 Finansiella anläggningstillgångar (mkr) Postgiro 1,7 3,8 3,8 Bank 159,7 108,7 75,4 Utlämnade lån 161,5 112,6 79,3 Laholms Stål 2,3 2,3 17 Eget kapital (mkr) Aktier och andelar Ingående eget kapital 580,6 545,2 535,9 Hallands Länstrafik 0,1 0,1 0,1 Justering, byte red princip -6,4-2,9 Laholms Biogas AB 1,0 1,0 1,0 Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Bygdegårdsför Skansen 0,1 0,1 0,1 591,3 580,6 545,2 Laholmshem AB 35,0 35,0 35,0 Kommuninvest ek för 1,0 0,9 0,9 Anläggningskapital 518,5 544,9 554,1 S Hallands Kraftförening 1,1 1,1 1,1 Rörelsekapital 72,8 35,7-8,9 Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 591,3 580,6 545,2 Kommunassurans Syd AB 1,1 44,1 42,9 42,9 18 Avsättningar för pensioner (mkr) Pensionsmedel Ingående avsättning 16,6 17,2 13,9 Handelsbanken Fonder 23,5 22,4 23,8 Pensionsutbetalningar -1,6-1,1-1,0 Robur Fonder 65,2 63,1 58,9 Nyintjänad pension 9,4 0,1 3,2 88,7 85,5 82,7 Ränte- o basbel uppräkn 0,7 0,5 0,5 132,8 128,4 127,9 Förändring löneskatt 2,1-0,1 0,6 27,2 16,6 17,2 13 Förråd, lager (mkr) 19 Avsättning återställning Ahla deponi VVS-lager 0,4 0,4 0,4 Lager, gata-va 0,7 0,6 0,7 Ingående avsättning 1,8 1,0 0,5 Lager servcenter 0,1 0,1 0,1 Årets avsättning 0,8 0,8 0,5 1,2 1,1 1,2 2,6 1,8 1,0 Avsättningen skall täcka kostnaden för sluttäckning och efterbehandling i 30 år efter avslutad deponering.

7 20 Övr långfristiga skulder (mkr) Kommunfullmäktige har den 26 febr 2004, 25, även beslutat att till säkerhet för Hallandstrafiken AB:s Lån Kommuninvest 55,0 55,0 55,0 lån upp till kr avseende Öresundstågtra- Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 fiken tillsammans med övriga berörda kommuner och 59,7 59,7 59,7 Landstinget i Halland gå i solidarisk borgen såsom för egen skuld. Åtagandet för kommunen är i under- 21 Anslutningsavgifter va avtal begränsat till 5,5 % av den totala låneskulden. Avsättning 10, Övr förpliktelser (mkr) 10,9 0 0 Pensionsförpliktelser/Förvaltade pensionsmedel Från årets redovisning tillämpas nya redovisnings- principer för va- anslutningsavgifter. Avsättn för pensioner 27,3 16,6 17,2 Avgifterna periodiseras över den beräknade nyttjande- Ansvarsförbindelser/ perioden för anläggningstillgången. pensionsförpliktelser 480,3 401,0 365,4 6,4 mkr har betraktats som byte av redovisningsprincip Finansiell plac (bokf vär) 88,7 85,5 82,7 och bokförts direkt mot eget kapital. Totala förpliktelser./.finansiella plac (bokf vär) 418,9 332,1 299,9 22 Kortfristiga skulder (mkr) Finansiell plac (markn vär) 98,7 97,5 89,0 Finansiell plac (markn vär) Leverantörsskulder 29,0 19,3 19,0./. Finansiell plac (bokf vär) 10,0 12,0 6,3 Källskatt 11,7 9,8 9,8 Summa reavinster/reaför- Arbetsgivaravgift 13,5 10,9 10,7 luster under året 1,6 Mervärdesskatt 2,0 1,3 2,1 Semesterskuld 32,7 30,0 29,2 Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 Okompenserad övertid 3,3 2,7 2,3 Ferielön lärarpersonal 13,0 12,4 12,8 Ingående saldo 401,0 365,4 357,1 Pensionskostn ind.del 18,0 16,0 15,3 Pensionsutbetalningar -9,8-9,6-9,3 Löneskatt pens.kostn ind 4,7 4,0 3,7 Ränte- o basbel uppräkning 13,2 15,1 16,0 Upplup kostn/förutbet int 27,9 26,9 29,5 Förändring av löneskatt 15,5 7,0 1,6 Prognos skatteintäkter 3,0 15,2 Ändr försäkr tekn grunder 60,4 23,1 Infriat borgensåtagande 2,0 480,3 401,0 365,4 Övrigt 1,5 1,6 1,8 Aktualiseringsgrad 76% 73% 70% 159,3 137,9 151,4 Operationell leasing 23 Borgensengagemang (mkr) Paviljonger förskola/skola 2,9 1,3 1,3 Kom förlustansv egna hem 1,2 1,6 2,5 Fordon 1,3 1,1 1,0 Lån Laholmshem AB 599,0 569,0 531,6 Kopieringsmaskiner 0,1 0,1 Byggnkred Laholmshem AB 37,8 Övrigt 0,1 0,1 Lån Laholms Biogas AB 0,4 0,4 0,4 4,3 2,6 2,4 Bostadslån Riksbyggen 23,2 23,3 23,6 Lån ideella föreningar 4,0 4,7 4,3 Längre ekonomiska åtaganden i hyresavtal Avtalstid t o Lån lokalägande föreningar 4,4 4,2 4,6 Hyresobjekt Årshyra m Övr borgensförpliktelser 0,3 0,6 0,4 Tangon 0, ,5 603,8 605,2 Gruppbostad Mejramgång 0, Lagahöjden 0, Dessutom har kommunen enl beslut i kommunfull- Stadshotellet, HR-program 0, mäktige den 29 april 1999, 41, ingått en solidarisk Däcket, Kullsgårdsvägen 0, borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Humlan, Socialkontor 1, Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgens- Lärcentrum 1, åtagande är i ett underavtal begränsat till den låne- Lagahöjden 0, skuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Laholmshem, Skansvägen 0, Vid årsskiftet 2007 uppgick detta lånebelopp till 307 Sofiero förskola 0, mkr. Stadshotellet, teatersalong 0,

8 AVFALLSHANTERING Resultaträkning (mkr) Redovisning Redovisning Redovisning Verksamhetens intäkter 20,6 16,6 14,4 Verksamhetens kostnader - 17,2-15,2-13, Verksamhetens nettokostnader + 3,4 + 1,4 + 0,5 Intern ränta - 0,1-0,2-0,2 Avskrivningar - 0,3-0,3-0, Resultat + 3,0 + 0,9 0,0 Kommentarer Va- och avfallshanteringen ingår i den totala resultatredovisningen. Ovan redovisas dessa verksamheter i separat resultaträkning. Va-verksamheten visar ett underskott på 0,9 mkr för I förhållande till budget är avvikelsen - 3,2 mkr. Budgetavvikelsen påverkas av ändrad redovisning av anslutningsavgifter. Anslutningsavgifterna bokförs sedan 2004 som intäkter i driftredovisningen. Från 2007 har redovis-ningen förändrats så att 10 % tillgodoförs årets redovisning medan resterande 90 % periodiseras för att intäktsföras över den beräknade nyttjandeperioden för anläggningstillgångarna (33 år). Resultatet för 2005 och 2006 har korrigerats i enlighet med redovisningsförändringen. Avfallshanteringen visar ett överskott på 3,0 mkr för Jämfört med budget är avvikelsen + 1,8 mkr. I resultatet ingår en budgeterad avsättning för återställning av Ahlatippen med 0,8 mkr.

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN DELÅRSBOKSLUT 2005-08-31 KS 209/2005

NORDANSTIGS KOMMUN DELÅRSBOKSLUT 2005-08-31 KS 209/2005 NORDANSTIGS KOMMUN DELÅRSBOKSLUT 2005-08-31 KS 209/2005 KF 63/2005 Ekonomisk översikt 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 INVÅNARE I NORDANSTIG... 5 ARBETSLÖSHETSSTATISTIK I NORDANSTIGS KOMMUN...

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer