Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader , ,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter 4 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 5 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 6 7,8 4,9 8,9 Finansiella kostnader 7-2,8-2,3-2,2 Resultat före extraordinära poster 17,1 35,4 12,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2 KASSAFLÖDESRAPPORT Den löpande verksamheten Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Justering för avskrivningar 35,9 35,5 36,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8-1,7 1,6 4,4 Medel från verksamheten 51,3 72,5 52,9 Ökning/minskning kortfrist fordringar -14,3 2,6-13,6 Ökning/minskning expl tillgångar 4,8-0,5 - Ökning/minskning förråd -0,1 0,1 - Ökning/minskning kortfrist skulder 21,4-13,5 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,1 61,2 42,0 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggn tillgångar 9-27,7-27,4-39 Försäljn materiella anläggn tillgångar 7-1,4 Investering finansiella anläggn tillgångar -1,1 - - Försäljn finansiella anläggn tillgångar Förändr kapitalförvaltning pensionsmedel -3,3-2,8-5,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,1-30,2-43,3 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder 10,9 - - Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar - 2,3 0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,9 2,3 0,1 Årets kassaflöde 48,9 33,3-1,2 Likvida medel vid årets början 112,6 79,3 80,5 Likvida medel vid årets slut 161,5 112,6 79,3

2 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn ,7 462,3 471,7 Maskiner och inventarier 11 34,4 32,3 32,4 Finansiella anläggningstillgångar ,8 128,4 127,9 Summa anläggningstillgångar 618,9 623,0 632,0 Omsättningstillgångar Förråd 13 1,2 1,1 1,2 Fordringar 14 63,1 48,8 51,4 Exploateringsmark 15 6,3 11,1 10,6 Kassa och bank ,5 112,6 79,3 Summa omsättningstillgångar 232,1 173,6 142,5 Summa tillgångar 851,0 796,6 774,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,3 580,6 545,2 därav årets resultat 17,1 35,4 12,2 Avsättningar Pensioner 18 21,9 13,4 13,9 Löneskatt pensioner 5,3 3,2 3,3 Återställning av deponi 19 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 20 59,7 59,7 59,7 Anslutningsavgifter va 21 10,9 - - Kortfristiga skulder ,3 137,9 151,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 851,0 796,6 774,5 Ansvarsförbindelser Borgensengagemang ,5 603,8 605,2 Intj pensionsförmåner före ,5 322,7 294,1 Löneskatt på intj pensionsförm 24 93,8 78,3 71,3 Övriga förpliktelser 24

3 KONCERNRESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 282,5 294,0 276,,2 Verksamhetens kostnader , , ,2 Avskrivningar -50,4-50,6-51,3 Verksamhetens nettokostnader -879,0-799,7-785,3 Skatteintäkter 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 8,4 5,4 9,1 Finansiella kostnader -22,0-20,3-21,8 Resultat före extraordinära poster 15,5 38,1 13,5 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 15,5 38,1 13,5

4 KONCERNBALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn 1 132, , ,5 Maskiner och inventarier 38,6 37,0 38,3 Finansiella anläggningstillgångar 98,5 92,8 92,2 Summa anläggningstillgångar 1 269, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 2,2 2,0 2,5 Fordringar 2 70,1 60,5 63,1 Kassa och bank 3 171,5 134,8 95,3 Summa omsättningstillgångar 243,8 197,3 160,9 Summa tillgångar 1 513, , ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 4 619,9 610,7 572,7 Avsättningar Pensioner 27,2 16,6 17,2 Andra avsättningar 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 672,1 631,5 632,8 Kortfristiga skulder 2 191,9 157,3 176,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 513, , ,9 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 3,6 3,6 3,6 Företagsinteckningar 1,6 1,6 1,6 Borgensengagemang 33,6 34,9 35,6 Intj pensionsförmåner före ,3 401,0 365,4

5 NOTER 1 Verksamhetens intäkter (mkr) 8 Justering för ej likviditetspåverkande poster (mkr) Statsbidrag 39,4 46,4 42,8 Hyror/avgifter 103,9 100,7 94,3 Avsättningar 11,4 0,2 3,8 Ersättningar 69,9 81,0 73,2 Ändr redovisn ansl avg va -10,9 Realisationsvinster 3,6 0,4 1,4 Uppskrivn anl tillgångar -2,5-0,4-1,4 Interna poster -9,8-12,0-10,2 Nedskrivn anl tillgångar 1,7 1,8 3,1 207,0 216,5 201,5 Förändring expl tillgångar -1,4 Återf värde fin anl tillgångar -1,1 2 Verksamhetens kostnader (mkr) -1,7 1,6 4,4 Kostn enl driftredovisn 1137,6 1074,3 1044,0 9 Investering i materiella anläggnings- Kapitalkostnader -60,7-61,4-62,6 tillgångar (mkr) Interna poster -9,8-12,0-10,2 1067,1 1000,9 971,2 Investeringsutgifter 48,9 32,2 46,8 Investeringsinkomster -21,2-4,8-7,8 3 Avskrivningar (mkr) 27,7 27,4 39,0 Anläggningar 25,4 25,0 24,4 10 Mark, byggnader och tekniska Inventarier 10,5 10,5 11,9 anläggningar (mkr) 35,9 35,5 36,3 Allmän markreserv 4 Skatteintäkter (mkr) Ingående bokfört värde 19,9 19,2 21,4 Investering/uppskrivning 2,9 1,6 0,9 Kommunalskatt 665,9 633,9 607,9 Investeringsbidr/nedskrivn -3,1-0,9-3,1 Slutavräkning definitiv 0,3 4,8-0,7 Utgående bokfört värde 19,7 19,9 19,2 Slutavräkning prognos 13,1 2,1-7,8 679,3 640,8 599,4 Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 238,3 250,1 257,5 5 Statligt utjämningsbidrag (mkr) Investering/uppskrivning 6,8 4,3 10,0 Investeringsbidr/nedskrivn -0,9-2,6-3,9 Inkomstutjämning 211,2 208,6 206,0 Årets avskrivningar -13,6-13,5-13,5 Kostnadsutjämning -14,0-16,3-13,0 Utgående bokfört värde 230,6 238,3 250,1 Regleringsbidrag/avgift 21,1-0,4-5,1 Införandebidrag/avdrag 2,3 5,6 9,8 Ingående bokfört värde 104,4 105,5 101,8 Utjämningsbidrag LSS 8,2 2,6 1,7 Investering/uppskrivning 10,1 5,4 11,9 Sysselsättningbidrag 11,8 12,7 Investeringsbidr/nedskrivn -0,3-0,4-2,3 228,8 211,9 212,1 Årets avskrivningar -6,4-6,1-5,9 Utgående bokfört värde 107,8 104,4 105,5 6 Finansiella intäkter (mkr) Publika fastigheter Räntor likvida medel 4,3 2,2 2,1 Ingående bokfört värde 76,8 75,7 71,4 Avkastn kapitalförvaltn 3,2 2,7 5,7 Investering/uppskrivning 5,6 6,6 9,3 Återf värde kapitalförvaltn 1,1 Investeringsbidr/nedskrivn -0,8-1,3-1,1 Övr finansiella intäkter 0,3 Årets avskrivningar -4,4-4,2-3,9 7,8 4,9 8,9 Utgående bokfört värde 77,2 76,8 75,7 7 Finansiella kostnader (mkr) Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 17,1 18,0 19,0 Räntor lån 1,9 1,7 1,7 Investering/uppskrivning 1,6 0,1 0,6 Ränteuppr pensionsåtag 0,7 0,5 0,5 Investeringsbidr/nedskrivn -7,0-0,6 Övr finans kostnader 0,2 0,1 Årets avskrivningar -0,8-1,0-1,0 2,8 2,3 2,2 Utgående bokfört värde 10,9 17,1 18,0

6 14 Fordringar (mkr) Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 5,8 3,2 1,9 Statsbidrag 9,3 11,9 9,3 Investering/uppskrivning 2,8 4,0 2,6 Kundfordringar 19,9 18,5 20,1 Investeringsbidr/nedskrivn -2,9-1,2-1,2 Kommunalskatt 15,5 2,1 Årets avskrivningar -0,2-0,2-0,1 Mervärdesskatt 7,2 5,7 7,5 Utgående bokfört värde 5,5 5,8 3,2 Hemdatorer 2,8 6,3 9,9 451,7 462,3 471,7 Uppl int/förutbet kostn 5,7 3,3 1,6 Övrigt 2,7 1,0 3,0 Anskaffningsvärde 819,7 806,6 781,8 63,1 48,8 51,4 Årets investeringsutgifter 26,4 22,0 33,9 Årets inv bidrag/försäljn -12,4-4,6-7,0 15 Exploateringsmark (mkr) Årets upp-/nedskrivningar 0,8-1,4-1,7 Årets avskrivningar -25,4-25,0-24,4 Mellby industriområde 6,9 7,5 6,5 Ack avskrivningar -357,4-335,3-310,9 Glänninge industriområde 1,6 1,7 1,7 451,7 462,3 471,7 N Stationsområdet -1,2 2,0 1,5 Örelidsområdet, etapp 1 0,0-1,0 0,9 11 Maskiner och inventarier (mkr) Örelidsområdet, etapp 2-2,0 0,7 Agneshem 0,7 0,2 Ingående bokfört värde 32,3 32,4 33,7 Veinge öster 0,3 Investering/uppskrivning 13,2 10,5 10,9 6,3 11,1 10,6 Investeringsbidr/nedskrivn -0,6-0,1-0,3 Årets avskrivningar -10,5-10,5-11,9 16 Kassa och bank (mkr) 34,4 32,3 32,4 Kassa 0,1 0,1 0,1 12 Finansiella anläggningstillgångar (mkr) Postgiro 1,7 3,8 3,8 Bank 159,7 108,7 75,4 Utlämnade lån 161,5 112,6 79,3 Laholms Stål 2,3 2,3 17 Eget kapital (mkr) Aktier och andelar Ingående eget kapital 580,6 545,2 535,9 Hallands Länstrafik 0,1 0,1 0,1 Justering, byte red princip -6,4-2,9 Laholms Biogas AB 1,0 1,0 1,0 Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Bygdegårdsför Skansen 0,1 0,1 0,1 591,3 580,6 545,2 Laholmshem AB 35,0 35,0 35,0 Kommuninvest ek för 1,0 0,9 0,9 Anläggningskapital 518,5 544,9 554,1 S Hallands Kraftförening 1,1 1,1 1,1 Rörelsekapital 72,8 35,7-8,9 Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 591,3 580,6 545,2 Kommunassurans Syd AB 1,1 44,1 42,9 42,9 18 Avsättningar för pensioner (mkr) Pensionsmedel Ingående avsättning 16,6 17,2 13,9 Handelsbanken Fonder 23,5 22,4 23,8 Pensionsutbetalningar -1,6-1,1-1,0 Robur Fonder 65,2 63,1 58,9 Nyintjänad pension 9,4 0,1 3,2 88,7 85,5 82,7 Ränte- o basbel uppräkn 0,7 0,5 0,5 132,8 128,4 127,9 Förändring löneskatt 2,1-0,1 0,6 27,2 16,6 17,2 13 Förråd, lager (mkr) 19 Avsättning återställning Ahla deponi VVS-lager 0,4 0,4 0,4 Lager, gata-va 0,7 0,6 0,7 Ingående avsättning 1,8 1,0 0,5 Lager servcenter 0,1 0,1 0,1 Årets avsättning 0,8 0,8 0,5 1,2 1,1 1,2 2,6 1,8 1,0 Avsättningen skall täcka kostnaden för sluttäckning och efterbehandling i 30 år efter avslutad deponering.

7 20 Övr långfristiga skulder (mkr) Kommunfullmäktige har den 26 febr 2004, 25, även beslutat att till säkerhet för Hallandstrafiken AB:s Lån Kommuninvest 55,0 55,0 55,0 lån upp till kr avseende Öresundstågtra- Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 fiken tillsammans med övriga berörda kommuner och 59,7 59,7 59,7 Landstinget i Halland gå i solidarisk borgen såsom för egen skuld. Åtagandet för kommunen är i under- 21 Anslutningsavgifter va avtal begränsat till 5,5 % av den totala låneskulden. Avsättning 10, Övr förpliktelser (mkr) 10,9 0 0 Pensionsförpliktelser/Förvaltade pensionsmedel Från årets redovisning tillämpas nya redovisnings- principer för va- anslutningsavgifter. Avsättn för pensioner 27,3 16,6 17,2 Avgifterna periodiseras över den beräknade nyttjande- Ansvarsförbindelser/ perioden för anläggningstillgången. pensionsförpliktelser 480,3 401,0 365,4 6,4 mkr har betraktats som byte av redovisningsprincip Finansiell plac (bokf vär) 88,7 85,5 82,7 och bokförts direkt mot eget kapital. Totala förpliktelser./.finansiella plac (bokf vär) 418,9 332,1 299,9 22 Kortfristiga skulder (mkr) Finansiell plac (markn vär) 98,7 97,5 89,0 Finansiell plac (markn vär) Leverantörsskulder 29,0 19,3 19,0./. Finansiell plac (bokf vär) 10,0 12,0 6,3 Källskatt 11,7 9,8 9,8 Summa reavinster/reaför- Arbetsgivaravgift 13,5 10,9 10,7 luster under året 1,6 Mervärdesskatt 2,0 1,3 2,1 Semesterskuld 32,7 30,0 29,2 Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 Okompenserad övertid 3,3 2,7 2,3 Ferielön lärarpersonal 13,0 12,4 12,8 Ingående saldo 401,0 365,4 357,1 Pensionskostn ind.del 18,0 16,0 15,3 Pensionsutbetalningar -9,8-9,6-9,3 Löneskatt pens.kostn ind 4,7 4,0 3,7 Ränte- o basbel uppräkning 13,2 15,1 16,0 Upplup kostn/förutbet int 27,9 26,9 29,5 Förändring av löneskatt 15,5 7,0 1,6 Prognos skatteintäkter 3,0 15,2 Ändr försäkr tekn grunder 60,4 23,1 Infriat borgensåtagande 2,0 480,3 401,0 365,4 Övrigt 1,5 1,6 1,8 Aktualiseringsgrad 76% 73% 70% 159,3 137,9 151,4 Operationell leasing 23 Borgensengagemang (mkr) Paviljonger förskola/skola 2,9 1,3 1,3 Kom förlustansv egna hem 1,2 1,6 2,5 Fordon 1,3 1,1 1,0 Lån Laholmshem AB 599,0 569,0 531,6 Kopieringsmaskiner 0,1 0,1 Byggnkred Laholmshem AB 37,8 Övrigt 0,1 0,1 Lån Laholms Biogas AB 0,4 0,4 0,4 4,3 2,6 2,4 Bostadslån Riksbyggen 23,2 23,3 23,6 Lån ideella föreningar 4,0 4,7 4,3 Längre ekonomiska åtaganden i hyresavtal Avtalstid t o Lån lokalägande föreningar 4,4 4,2 4,6 Hyresobjekt Årshyra m Övr borgensförpliktelser 0,3 0,6 0,4 Tangon 0, ,5 603,8 605,2 Gruppbostad Mejramgång 0, Lagahöjden 0, Dessutom har kommunen enl beslut i kommunfull- Stadshotellet, HR-program 0, mäktige den 29 april 1999, 41, ingått en solidarisk Däcket, Kullsgårdsvägen 0, borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Humlan, Socialkontor 1, Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgens- Lärcentrum 1, åtagande är i ett underavtal begränsat till den låne- Lagahöjden 0, skuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Laholmshem, Skansvägen 0, Vid årsskiftet 2007 uppgick detta lånebelopp till 307 Sofiero förskola 0, mkr. Stadshotellet, teatersalong 0,

8 AVFALLSHANTERING Resultaträkning (mkr) Redovisning Redovisning Redovisning Verksamhetens intäkter 20,6 16,6 14,4 Verksamhetens kostnader - 17,2-15,2-13, Verksamhetens nettokostnader + 3,4 + 1,4 + 0,5 Intern ränta - 0,1-0,2-0,2 Avskrivningar - 0,3-0,3-0, Resultat + 3,0 + 0,9 0,0 Kommentarer Va- och avfallshanteringen ingår i den totala resultatredovisningen. Ovan redovisas dessa verksamheter i separat resultaträkning. Va-verksamheten visar ett underskott på 0,9 mkr för I förhållande till budget är avvikelsen - 3,2 mkr. Budgetavvikelsen påverkas av ändrad redovisning av anslutningsavgifter. Anslutningsavgifterna bokförs sedan 2004 som intäkter i driftredovisningen. Från 2007 har redovis-ningen förändrats så att 10 % tillgodoförs årets redovisning medan resterande 90 % periodiseras för att intäktsföras över den beräknade nyttjandeperioden för anläggningstillgångarna (33 år). Resultatet för 2005 och 2006 har korrigerats i enlighet med redovisningsförändringen. Avfallshanteringen visar ett överskott på 3,0 mkr för Jämfört med budget är avvikelsen + 1,8 mkr. I resultatet ingår en budgeterad avsättning för återställning av Ahlatippen med 0,8 mkr.

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007.

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Salems Kommun Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Årsredovisning 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Ekonomiska nyckeltal 11 Koncernöversikt 12 Redovisningsprinciper

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer