Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader , ,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter 4 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 5 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 6 7,8 4,9 8,9 Finansiella kostnader 7-2,8-2,3-2,2 Resultat före extraordinära poster 17,1 35,4 12,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,1 35,4 12,2 KASSAFLÖDESRAPPORT Den löpande verksamheten Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Justering för avskrivningar 35,9 35,5 36,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8-1,7 1,6 4,4 Medel från verksamheten 51,3 72,5 52,9 Ökning/minskning kortfrist fordringar -14,3 2,6-13,6 Ökning/minskning expl tillgångar 4,8-0,5 - Ökning/minskning förråd -0,1 0,1 - Ökning/minskning kortfrist skulder 21,4-13,5 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,1 61,2 42,0 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggn tillgångar 9-27,7-27,4-39 Försäljn materiella anläggn tillgångar 7-1,4 Investering finansiella anläggn tillgångar -1,1 - - Försäljn finansiella anläggn tillgångar Förändr kapitalförvaltning pensionsmedel -3,3-2,8-5,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,1-30,2-43,3 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder 10,9 - - Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar - 2,3 0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,9 2,3 0,1 Årets kassaflöde 48,9 33,3-1,2 Likvida medel vid årets början 112,6 79,3 80,5 Likvida medel vid årets slut 161,5 112,6 79,3

2 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn ,7 462,3 471,7 Maskiner och inventarier 11 34,4 32,3 32,4 Finansiella anläggningstillgångar ,8 128,4 127,9 Summa anläggningstillgångar 618,9 623,0 632,0 Omsättningstillgångar Förråd 13 1,2 1,1 1,2 Fordringar 14 63,1 48,8 51,4 Exploateringsmark 15 6,3 11,1 10,6 Kassa och bank ,5 112,6 79,3 Summa omsättningstillgångar 232,1 173,6 142,5 Summa tillgångar 851,0 796,6 774,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,3 580,6 545,2 därav årets resultat 17,1 35,4 12,2 Avsättningar Pensioner 18 21,9 13,4 13,9 Löneskatt pensioner 5,3 3,2 3,3 Återställning av deponi 19 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 20 59,7 59,7 59,7 Anslutningsavgifter va 21 10,9 - - Kortfristiga skulder ,3 137,9 151,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 851,0 796,6 774,5 Ansvarsförbindelser Borgensengagemang ,5 603,8 605,2 Intj pensionsförmåner före ,5 322,7 294,1 Löneskatt på intj pensionsförm 24 93,8 78,3 71,3 Övriga förpliktelser 24

3 KONCERNRESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 282,5 294,0 276,,2 Verksamhetens kostnader , , ,2 Avskrivningar -50,4-50,6-51,3 Verksamhetens nettokostnader -879,0-799,7-785,3 Skatteintäkter 679,3 640,8 599,4 Statligt utjämningsbidrag 228,8 211,9 212,1 Finansiella intäkter 8,4 5,4 9,1 Finansiella kostnader -22,0-20,3-21,8 Resultat före extraordinära poster 15,5 38,1 13,5 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 15,5 38,1 13,5

4 KONCERNBALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekn.anläggn 1 132, , ,5 Maskiner och inventarier 38,6 37,0 38,3 Finansiella anläggningstillgångar 98,5 92,8 92,2 Summa anläggningstillgångar 1 269, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 2,2 2,0 2,5 Fordringar 2 70,1 60,5 63,1 Kassa och bank 3 171,5 134,8 95,3 Summa omsättningstillgångar 243,8 197,3 160,9 Summa tillgångar 1 513, , ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 4 619,9 610,7 572,7 Avsättningar Pensioner 27,2 16,6 17,2 Andra avsättningar 2,6 1,8 1,0 Skulder Långfristiga skulder 672,1 631,5 632,8 Kortfristiga skulder 2 191,9 157,3 176,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 513, , ,9 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 3,6 3,6 3,6 Företagsinteckningar 1,6 1,6 1,6 Borgensengagemang 33,6 34,9 35,6 Intj pensionsförmåner före ,3 401,0 365,4

5 NOTER 1 Verksamhetens intäkter (mkr) 8 Justering för ej likviditetspåverkande poster (mkr) Statsbidrag 39,4 46,4 42,8 Hyror/avgifter 103,9 100,7 94,3 Avsättningar 11,4 0,2 3,8 Ersättningar 69,9 81,0 73,2 Ändr redovisn ansl avg va -10,9 Realisationsvinster 3,6 0,4 1,4 Uppskrivn anl tillgångar -2,5-0,4-1,4 Interna poster -9,8-12,0-10,2 Nedskrivn anl tillgångar 1,7 1,8 3,1 207,0 216,5 201,5 Förändring expl tillgångar -1,4 Återf värde fin anl tillgångar -1,1 2 Verksamhetens kostnader (mkr) -1,7 1,6 4,4 Kostn enl driftredovisn 1137,6 1074,3 1044,0 9 Investering i materiella anläggnings- Kapitalkostnader -60,7-61,4-62,6 tillgångar (mkr) Interna poster -9,8-12,0-10,2 1067,1 1000,9 971,2 Investeringsutgifter 48,9 32,2 46,8 Investeringsinkomster -21,2-4,8-7,8 3 Avskrivningar (mkr) 27,7 27,4 39,0 Anläggningar 25,4 25,0 24,4 10 Mark, byggnader och tekniska Inventarier 10,5 10,5 11,9 anläggningar (mkr) 35,9 35,5 36,3 Allmän markreserv 4 Skatteintäkter (mkr) Ingående bokfört värde 19,9 19,2 21,4 Investering/uppskrivning 2,9 1,6 0,9 Kommunalskatt 665,9 633,9 607,9 Investeringsbidr/nedskrivn -3,1-0,9-3,1 Slutavräkning definitiv 0,3 4,8-0,7 Utgående bokfört värde 19,7 19,9 19,2 Slutavräkning prognos 13,1 2,1-7,8 679,3 640,8 599,4 Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 238,3 250,1 257,5 5 Statligt utjämningsbidrag (mkr) Investering/uppskrivning 6,8 4,3 10,0 Investeringsbidr/nedskrivn -0,9-2,6-3,9 Inkomstutjämning 211,2 208,6 206,0 Årets avskrivningar -13,6-13,5-13,5 Kostnadsutjämning -14,0-16,3-13,0 Utgående bokfört värde 230,6 238,3 250,1 Regleringsbidrag/avgift 21,1-0,4-5,1 Införandebidrag/avdrag 2,3 5,6 9,8 Ingående bokfört värde 104,4 105,5 101,8 Utjämningsbidrag LSS 8,2 2,6 1,7 Investering/uppskrivning 10,1 5,4 11,9 Sysselsättningbidrag 11,8 12,7 Investeringsbidr/nedskrivn -0,3-0,4-2,3 228,8 211,9 212,1 Årets avskrivningar -6,4-6,1-5,9 Utgående bokfört värde 107,8 104,4 105,5 6 Finansiella intäkter (mkr) Publika fastigheter Räntor likvida medel 4,3 2,2 2,1 Ingående bokfört värde 76,8 75,7 71,4 Avkastn kapitalförvaltn 3,2 2,7 5,7 Investering/uppskrivning 5,6 6,6 9,3 Återf värde kapitalförvaltn 1,1 Investeringsbidr/nedskrivn -0,8-1,3-1,1 Övr finansiella intäkter 0,3 Årets avskrivningar -4,4-4,2-3,9 7,8 4,9 8,9 Utgående bokfört värde 77,2 76,8 75,7 7 Finansiella kostnader (mkr) Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 17,1 18,0 19,0 Räntor lån 1,9 1,7 1,7 Investering/uppskrivning 1,6 0,1 0,6 Ränteuppr pensionsåtag 0,7 0,5 0,5 Investeringsbidr/nedskrivn -7,0-0,6 Övr finans kostnader 0,2 0,1 Årets avskrivningar -0,8-1,0-1,0 2,8 2,3 2,2 Utgående bokfört värde 10,9 17,1 18,0

6 14 Fordringar (mkr) Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 5,8 3,2 1,9 Statsbidrag 9,3 11,9 9,3 Investering/uppskrivning 2,8 4,0 2,6 Kundfordringar 19,9 18,5 20,1 Investeringsbidr/nedskrivn -2,9-1,2-1,2 Kommunalskatt 15,5 2,1 Årets avskrivningar -0,2-0,2-0,1 Mervärdesskatt 7,2 5,7 7,5 Utgående bokfört värde 5,5 5,8 3,2 Hemdatorer 2,8 6,3 9,9 451,7 462,3 471,7 Uppl int/förutbet kostn 5,7 3,3 1,6 Övrigt 2,7 1,0 3,0 Anskaffningsvärde 819,7 806,6 781,8 63,1 48,8 51,4 Årets investeringsutgifter 26,4 22,0 33,9 Årets inv bidrag/försäljn -12,4-4,6-7,0 15 Exploateringsmark (mkr) Årets upp-/nedskrivningar 0,8-1,4-1,7 Årets avskrivningar -25,4-25,0-24,4 Mellby industriområde 6,9 7,5 6,5 Ack avskrivningar -357,4-335,3-310,9 Glänninge industriområde 1,6 1,7 1,7 451,7 462,3 471,7 N Stationsområdet -1,2 2,0 1,5 Örelidsområdet, etapp 1 0,0-1,0 0,9 11 Maskiner och inventarier (mkr) Örelidsområdet, etapp 2-2,0 0,7 Agneshem 0,7 0,2 Ingående bokfört värde 32,3 32,4 33,7 Veinge öster 0,3 Investering/uppskrivning 13,2 10,5 10,9 6,3 11,1 10,6 Investeringsbidr/nedskrivn -0,6-0,1-0,3 Årets avskrivningar -10,5-10,5-11,9 16 Kassa och bank (mkr) 34,4 32,3 32,4 Kassa 0,1 0,1 0,1 12 Finansiella anläggningstillgångar (mkr) Postgiro 1,7 3,8 3,8 Bank 159,7 108,7 75,4 Utlämnade lån 161,5 112,6 79,3 Laholms Stål 2,3 2,3 17 Eget kapital (mkr) Aktier och andelar Ingående eget kapital 580,6 545,2 535,9 Hallands Länstrafik 0,1 0,1 0,1 Justering, byte red princip -6,4-2,9 Laholms Biogas AB 1,0 1,0 1,0 Årets resultat 17,1 35,4 12,2 Bygdegårdsför Skansen 0,1 0,1 0,1 591,3 580,6 545,2 Laholmshem AB 35,0 35,0 35,0 Kommuninvest ek för 1,0 0,9 0,9 Anläggningskapital 518,5 544,9 554,1 S Hallands Kraftförening 1,1 1,1 1,1 Rörelsekapital 72,8 35,7-8,9 Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 591,3 580,6 545,2 Kommunassurans Syd AB 1,1 44,1 42,9 42,9 18 Avsättningar för pensioner (mkr) Pensionsmedel Ingående avsättning 16,6 17,2 13,9 Handelsbanken Fonder 23,5 22,4 23,8 Pensionsutbetalningar -1,6-1,1-1,0 Robur Fonder 65,2 63,1 58,9 Nyintjänad pension 9,4 0,1 3,2 88,7 85,5 82,7 Ränte- o basbel uppräkn 0,7 0,5 0,5 132,8 128,4 127,9 Förändring löneskatt 2,1-0,1 0,6 27,2 16,6 17,2 13 Förråd, lager (mkr) 19 Avsättning återställning Ahla deponi VVS-lager 0,4 0,4 0,4 Lager, gata-va 0,7 0,6 0,7 Ingående avsättning 1,8 1,0 0,5 Lager servcenter 0,1 0,1 0,1 Årets avsättning 0,8 0,8 0,5 1,2 1,1 1,2 2,6 1,8 1,0 Avsättningen skall täcka kostnaden för sluttäckning och efterbehandling i 30 år efter avslutad deponering.

7 20 Övr långfristiga skulder (mkr) Kommunfullmäktige har den 26 febr 2004, 25, även beslutat att till säkerhet för Hallandstrafiken AB:s Lån Kommuninvest 55,0 55,0 55,0 lån upp till kr avseende Öresundstågtra- Hallandstrafiken 4,7 4,7 4,7 fiken tillsammans med övriga berörda kommuner och 59,7 59,7 59,7 Landstinget i Halland gå i solidarisk borgen såsom för egen skuld. Åtagandet för kommunen är i under- 21 Anslutningsavgifter va avtal begränsat till 5,5 % av den totala låneskulden. Avsättning 10, Övr förpliktelser (mkr) 10,9 0 0 Pensionsförpliktelser/Förvaltade pensionsmedel Från årets redovisning tillämpas nya redovisnings- principer för va- anslutningsavgifter. Avsättn för pensioner 27,3 16,6 17,2 Avgifterna periodiseras över den beräknade nyttjande- Ansvarsförbindelser/ perioden för anläggningstillgången. pensionsförpliktelser 480,3 401,0 365,4 6,4 mkr har betraktats som byte av redovisningsprincip Finansiell plac (bokf vär) 88,7 85,5 82,7 och bokförts direkt mot eget kapital. Totala förpliktelser./.finansiella plac (bokf vär) 418,9 332,1 299,9 22 Kortfristiga skulder (mkr) Finansiell plac (markn vär) 98,7 97,5 89,0 Finansiell plac (markn vär) Leverantörsskulder 29,0 19,3 19,0./. Finansiell plac (bokf vär) 10,0 12,0 6,3 Källskatt 11,7 9,8 9,8 Summa reavinster/reaför- Arbetsgivaravgift 13,5 10,9 10,7 luster under året 1,6 Mervärdesskatt 2,0 1,3 2,1 Semesterskuld 32,7 30,0 29,2 Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 Okompenserad övertid 3,3 2,7 2,3 Ferielön lärarpersonal 13,0 12,4 12,8 Ingående saldo 401,0 365,4 357,1 Pensionskostn ind.del 18,0 16,0 15,3 Pensionsutbetalningar -9,8-9,6-9,3 Löneskatt pens.kostn ind 4,7 4,0 3,7 Ränte- o basbel uppräkning 13,2 15,1 16,0 Upplup kostn/förutbet int 27,9 26,9 29,5 Förändring av löneskatt 15,5 7,0 1,6 Prognos skatteintäkter 3,0 15,2 Ändr försäkr tekn grunder 60,4 23,1 Infriat borgensåtagande 2,0 480,3 401,0 365,4 Övrigt 1,5 1,6 1,8 Aktualiseringsgrad 76% 73% 70% 159,3 137,9 151,4 Operationell leasing 23 Borgensengagemang (mkr) Paviljonger förskola/skola 2,9 1,3 1,3 Kom förlustansv egna hem 1,2 1,6 2,5 Fordon 1,3 1,1 1,0 Lån Laholmshem AB 599,0 569,0 531,6 Kopieringsmaskiner 0,1 0,1 Byggnkred Laholmshem AB 37,8 Övrigt 0,1 0,1 Lån Laholms Biogas AB 0,4 0,4 0,4 4,3 2,6 2,4 Bostadslån Riksbyggen 23,2 23,3 23,6 Lån ideella föreningar 4,0 4,7 4,3 Längre ekonomiska åtaganden i hyresavtal Avtalstid t o Lån lokalägande föreningar 4,4 4,2 4,6 Hyresobjekt Årshyra m Övr borgensförpliktelser 0,3 0,6 0,4 Tangon 0, ,5 603,8 605,2 Gruppbostad Mejramgång 0, Lagahöjden 0, Dessutom har kommunen enl beslut i kommunfull- Stadshotellet, HR-program 0, mäktige den 29 april 1999, 41, ingått en solidarisk Däcket, Kullsgårdsvägen 0, borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Humlan, Socialkontor 1, Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgens- Lärcentrum 1, åtagande är i ett underavtal begränsat till den låne- Lagahöjden 0, skuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Laholmshem, Skansvägen 0, Vid årsskiftet 2007 uppgick detta lånebelopp till 307 Sofiero förskola 0, mkr. Stadshotellet, teatersalong 0,

8 AVFALLSHANTERING Resultaträkning (mkr) Redovisning Redovisning Redovisning Verksamhetens intäkter 20,6 16,6 14,4 Verksamhetens kostnader - 17,2-15,2-13, Verksamhetens nettokostnader + 3,4 + 1,4 + 0,5 Intern ränta - 0,1-0,2-0,2 Avskrivningar - 0,3-0,3-0, Resultat + 3,0 + 0,9 0,0 Kommentarer Va- och avfallshanteringen ingår i den totala resultatredovisningen. Ovan redovisas dessa verksamheter i separat resultaträkning. Va-verksamheten visar ett underskott på 0,9 mkr för I förhållande till budget är avvikelsen - 3,2 mkr. Budgetavvikelsen påverkas av ändrad redovisning av anslutningsavgifter. Anslutningsavgifterna bokförs sedan 2004 som intäkter i driftredovisningen. Från 2007 har redovis-ningen förändrats så att 10 % tillgodoförs årets redovisning medan resterande 90 % periodiseras för att intäktsföras över den beräknade nyttjandeperioden för anläggningstillgångarna (33 år). Resultatet för 2005 och 2006 har korrigerats i enlighet med redovisningsförändringen. Avfallshanteringen visar ett överskott på 3,0 mkr för Jämfört med budget är avvikelsen + 1,8 mkr. I resultatet ingår en budgeterad avsättning för återställning av Ahlatippen med 0,8 mkr.

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Resultaträkning (i mkr) 2005 2004 Koncern Koncern Verksamhetens intäkter 92,5 97,3 Verksamhetens kostnader -271,3-282,6 Avskrivningar -13,4-11,5 Verksamhetens nettokostnad - 192,2-196,8

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Syfte Enligt 8 kap. lagen om kommunal redovisning skall kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som skall omfatta såväl kommunens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer