Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer"

Transkript

1 Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Värderingsprinciper Intäkter och kostnader Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed. Pensionskostnader Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och pensionspremier, dels av årets förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa framtida pensioner. Värdering av pensionsförpliktelserna är gjord enligt den av Sveriges Kommuner och Landsting antagna beräkningmodellen för pensionsförpliktelser, RIPS 07. Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken avsättningar. Det finns en uppgörelse med varje medlemskommun om att Räddningstjänstförbundet tar över ansvaret för pensionerna för de anställda från en med varje kommun överenskommen tidpunkt. Medlemskommunerna ska enligt avtal ersätta förbundet för samtliga pensionskostnader. Operationell leasing Samtliga leasingavtal avser operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Framtida kostnader för ej annulerbara leasingkontrakt som förfaller till betalning enligt nedanstående fördelning: Avseende lokaler, Mkr Inom ett år 11,6 Två till fem år 31,4 Senare än fem år 5,5 Totalt 48,5 Fordringar och skulder Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättning har gjorts för bedömda förlustrisker. Skulder har upptagits till nominella värden.

2 Värderingsprinciper fts Bilaga 4 b Investering En investering anses föreligga om: Tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk Tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 3 år Anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp exkl moms Avskrivningstider Årliga avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet: Fastighet 33 Fordon 5-15 Båtar Brandmaterial 5-10 Maskiner och verkstadsutrustning 5-15 Teknisk utrustning 5-10 Fastighetsupprustning 5-20 Inventarier/datorer 3-10 Fastighet Under rubriken Övriga avsättningar har framtida kostnader för sanering av mark reserverats. Avsättningen för miljöåtgärder på fastigheten Färjestaden 20:5 uppgick ursprungligen till 7,0 Mkr. Ytterligare 10,0 Mkr har reserverats Efter visst nyttjande av avsättningen 2007 och 2014, uppgår den nu till sammanlagt 15,5 Mkr. Se vidare i Förvaltningsberättelsen, "Utbildningsanläggningen Färjenäs".

3 Noter Bilaga 4 c Not Jämförelsestörande post Mkr Mkr Återbetalning av premier från AFA Försäkring 11,1 Not Finansiella kostnader Mkr Mkr Ränte- och basbeloppsuppräkningar pensioner 4,9 9,2 Jämförelsestörande post; 28,9 avser sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 Redovisad kostnad 4,9 38,2 Not Immateriella tillgångar Mkr Mkr Anskaffningsvärde vid årets början 2,5 0,5 Inköp/pågående projekt 2,5 2,0 Anskaffningsvärde vid årets slut 5,0 2,5 Avskrivningar enligt plan vid årets början 0,2 - Årets avskrivningar enligt plan 0,6 0,2 Avskrivningar enligt plan vid årets slut 0,7 0,2 Redovisat värde vid årets utgång 4,2 2,3 Not Mark och byggnader Mkr Mkr Anskaffningsvärde vid årets början 101,8 101,9 Inköp/pågående projekt Försäljning/utrangering - 0,1-0,1 Anskaffningsvärde vid årets slut 101,7 101,8 Avskrivningar enligt plan vid årets början 13,3 11,7 Årets avskrivningar enligt plan 1,7 1,7 Försäljning/utrangering - 0,1-0,1 Avskrivningar enligt plan vid årets slut 14,9 13,3 Redovisat värde vid årets utgång 86,8 88,4 Taxeringsvärde: Byggnad 21,2 21,2 Mark 9,0 9,0

4 Bilaga 4 d Not Maskiner och inventarier Mkr Mkr Fordon Anskaffningsvärde vid årets början 230,6 203,3 Inköp/pågående projekt 22,9 40,8 Försäljning/utrangering - 14,8-13,4 Anskaffningsvärde vid årets slut 238,6 230,6 Avskrivningar enligt plan vid årets början 115,8 114,9 Årets avskrivningar enligt plan 17,2 13,7 Försäljning/utrangering - 14,8-12,7 Avskrivningar enligt plan vid årets slut 118,2 115,8 Övriga maskiner och inventarier Anskaffningsvärde vid årets början 61,2 68,2 Inköp/pågående projekt 7,5 8,8 Försäljning/utrangering - 6,7-15,8 Anskaffningsvärde vid årets slut 62,0 61,2 Avskrivningar enligt plan vid årets början 31,4 38,3 Årets avskrivningar enligt plan 8,1 8,1 Försäljning/utrangering - 6,7-14,9 Avskrivningar enligt plan vid årets slut 32,8 31,4 Redovisat värde vid årets utgång 149,6 144,5 Not Kortfristiga placeringar Mkr Mkr Reverslån till Göteborgs stad 260,0 260,0 Not Eget kapital Mkr Mkr Ingående eget kapital 96,0 92,7 Årets resultat 3,9 3,3 Belopp vid årets utgång 99,9 96,0

5 Bilaga 4 e Not Avsättning för pensioner Mkr Mkr Pensionsskuld Ingående avsättning för pensioner 368,0 317,4 Nyintjänad pension 20,5 24,1 Pensionsutbetalningar - 13,7-11,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4,9 38,1 varav jämförelsestörande post 28,9 Övrigt - 0,3-0,3 379,4 368,0 Särskild löneskatt på pensionsskuld Ingående avsättning särskild löneskatt 89,3 77,0 Årets förändring 2,8 12,3 92,1 89,3 Redovisad pensionsskuld vid årets utgång 471,5 457,3 Aktualiseringsgrad: 99% (99%) Not Övriga avsättningar Mkr Mkr Färjenäs 15,5 15,6 Övriga avsättningar 0,8 2,7 Redovisat värde vid årets utgång 16,3 18,3 Not Långfristiga skulder Mkr Mkr Investeringsbidrag 1,1 1,2 återstående antal år (vägt snitt) 9 9 Förutbetalda intäkter som periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har

6 Bilaga 4 f Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Mkr Mkr Upplupna löner 3,7 4,0 Upplupen semesterskuld 27,4 26,7 Upplupen individuell pensionskostnad 14,6 14,2 Övriga upplupna kostnader 79,1 70,6 Redovisat värde vid årets utgång 124,8 115,5 Not Ansvarsförbindelse Mkr Mkr Pensionsåtagande enligt KPA 183,6 189,9

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer