NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003"

Transkript

1 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård Patientavgifter hälso- och sjukvård Patientavgifter tandvård Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård Biljett- och kortintäkter, trafiken Övriga statsbidrag och bidrag Övriga intäkter SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER Löner Sociala avgifter Pensionskostnader inklusive löneskatt Övriga personalkostnader Läkemedelskostnader för läkemedelsförmånen öppen vård Läkemedelskostnader sluten vård Kostnader för köpt hälso- och sjukvård/tandvård Kostnader för köpt trafik Kostnader för särskild kollektivtrafik Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar Lämnade bidrag Övriga kostnader SUMMA AVSKRIVNINGAR Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Nedskrivningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Jämförelsestörande poster Realisationsvinster Ändrad periodisering läkemedelsbonus Statsbidrag interkommunala bidragskostnader utbildning Upplöst reserv för Kustpilentåg Avsättning för risk- och värderingsreserv Övertag ambulansverksamhet Avsättning för återställande av parkeringsplatser USiL Ändrad periodisering tandvårdsreformen Omstruktureringskostnader, Ängelholms sjukhus Individuell del 1998 och Förändrad beräkningsmodell för jour och beredskap samt okompenserad övertid Kostnadsföring av hörhjälpmedel vid utlåning Nedskrivning/utrangering materiella anläggningstillgångar Realisationsförluster JUSTERAD VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

2 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 5 SKATTEINTÄKTER Preliminärskatt Slutavräkning år Uppskattad slutavräkning år Tillfällig inkomstskatt "200-kronan" SUMMA Avräkningsbelopp per invånare Slutavräkning år 1 246,51 kr 142,70 kr Uppskattad slutavräkning år 0 178,90 kr 153,60 kr 6 GENERELLA STATSBIDRAG Allmän sjukvårdsersättning (Dagmar) Generellt invånarrelaterat statsbidrag Tillfälligt sysselsättningsstöd Statsbidrag för ökad tillgänglighet i vården SUMMA INKOMST- OCH KOSTNADSUTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Nivåjustering SUMMA Bidrag/avgift per invånare Inkomstutjämningsbidrag 947 kr 968 kr Kostnadsutjämningsavgift 148 kr 210 kr 8 FINANSIELLA INTÄKTER Utdelningar Ränta på placeringar och bankmedel Kreditivränta Övriga finansiella intäkter SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER Ränta på avsättning till pensioner Låneräntor Övriga finansiella kostnader SUMMA ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt driftsredovisningen IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Datasystem SUMMA BOKFÖRT VÄRDE

3 Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningsvärde Årets investeringar, genomförda Utgående avskrivningsvärde SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Byggnader Byggnader leasingavtal Mark Pågående till-, om- och nybyggnad SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Lånekostnader som inräknats i fastigheternas anskaffningsvärden Ackumulerade lånekostnader Varav lånekostnad Räntesats för lånekostnader 3,5% 3,5% Byggnader med taxeringsvärde Byggnader utan taxeringsvärde, bokfört värde Byggnadsvärde Mark med taxeringsvärde Mark utan taxeringsvärde, bokfört värde Markvärde Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående pågående investeringsvärde Årets utgifter Årets genomförda Utgående pågående investeringsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

4 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne Årets återförda nedskrivningar Utgående nedskrivningar SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER Medicinteknisk apparatur Finansiell leasing tåg Övriga maskiner och inventarier SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Årets försäljningar/utrangeringar Övertag från dotterbolag Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående pågående investeringsvärde Årets utgifter Årets genomförda Utgående pågående investeringsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Övertag från dotterbolag Omklassificeringar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Utgående nedskrivningar Ingående investeringsbidrag Årets investeringsbidrag Årets utrangeringar Utgående investeringsbidrag SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterbolag 1) Aktier i intressebolag och andra bolag 2) Donationsmedelsplaceringar Obligationer och andra värdepapper Långfristig utlåning SUMMA

5 1) Aktier i dotterbolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde Position Skåne AB Malmö 84, ,872 SkåNet AB Hässleholm 62, ,250 Skånsk Entreprenörsfond AB Kristianstad ,100 Helsingborgs Lasarett AB i lividation Helsingborg ,668 Ängelholms Sjukhus AB i likvidation Ängelholm ,001 Kristianstads Läns Trafik AB i likvidation Hässleholm ,000 Länstrafiken i Malmöhus län AB i likvidation Hässleholm ,000 AB Trafikservice Skåne län i likvidation Malmö ,000 SUMMA 63,890 2) Aktier i intressebolag och andra bolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde ALMI Företagspartner i Skåne AB Kristianstad ,700 Kristianstad Airport AB Kristianstad ,280 Kustpilen AB Malmö ,188 Öresund Network AB Malmö ,025 Bussdepån i Kristianstad AB Kristianstad ,060 Bussdepån i Helsingborg AB Helsingborg ,010 AB Transitio Stockholm ,000 Infomedica AB Stockholm 4, ,150 Samtrafiken i Sverige AB Stockholm ,030 HSH N CRC Malmö AB ,001 LB Kiel Pildammen AB ,001 SUMMA 44, FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar på staten Mervärdesskatt Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Deposit Obligationer och andra värdepapper SUMMA KASSA OCH BANK Kassor Postgiro/bank SUMMA EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA

6 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER Pensionsförmån intjänad from 1998 Avgiftsbaserad ålderspension Kompletterande ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Garantipensioner Löneskatt SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Risk- och värderingsreserv Övriga avsättningar SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernintern långfristig skuld Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld SUMMA Kreditgivare Depfa Bank European Investment Bank Svensk exportkredit MTN-lån SUMMA LÅNGIVARE Låneskuldens struktur-förfallodatum Andel som förfaller % 41% 41% Andel som förfaller efter % 59% 59% SUMMA (%) 100% 100% 100% Genomsnittsränta % 3,20% 3,47% 3,47% 22 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Mervärdesskatt Upplupna löneskulder Källskatt och arbetsgivaravgifter Kortfristig del av långfristig skuld Kortfristig del av leasingskulder Upplupna pensionskostnader, individuell del Periodiserade skatteintäkter Övriga kortfristiga skulder SUMMA

7 23 PENSIONSFÖRPLIKTELSER Pensionsförmån intjänad före Löneskatt SUMMA BYGGLEASINGAVTAL SEB Finans AB, finansiell leasing av parkeringshus fr o m andra halvåret HSH N Nordic Finance AB, finansiell leasing CRC andra halvåret 2005 samt SUMMA CITYTUNNELN Citytunnel, åtagande för kostnadsökningar ÖVRIGT Pågående tvister BORGENSÅTAGANDEN Stiftelsen Sommarsol Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup Östra Grevie Folkhögskola SUMMA

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer