Redovisningsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsprinciper"

Transkript

1 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och rekommendationer för kommun- och landstingssektorns redovisning. Redovisningen har upprättats utifrån dessa regelverk. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen med undantag för redovisning av pensioner. Se nedan under rubrik pensioner. Avvikelser mot rekommendationer Avvikelse finns mot RKR rekommendation 22 Delårsrapport genom att resultat- och balansräkning och kassaflödesrapport endast lämnas på koncernnivå. Bedömning av balanskravsresultatet görs på koncernnivå prognos för helåret endast upprättas på denna nivå. Avvikelse finns också för RKR rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivning så komponentavskrivning inte tillämpas. Komponentavskrivning planeras att börja införas succesivt med start Pensioner Pensioner redovisas från och med 2014 helt enligt gällande lagstiftning, KRL 5 kap 4, vilket innebär att pension som intjänats före 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse (blandmodellen). Under 2006 valde Västra Götalandsregionen (VGR) att göra ett avsteg från lagstiftningen genom att göra en extra avsättning om 500 mnkr till pensioner för att kunna möta framtida pensionsutbetalningar. Avsättningen värdesäkrades och uppgick vid utgången av 2013 till 666 mnkr. Avsteget har korrigerats 2014 och den ingående avsättningen har bokats mot eget kapital och påverkar således inte resultatet. KPA:s beräkning ligger till grund för beräkning av pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen. Avsättningen och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom basbeloppsuppräkning och försäkringsteknisk ränta enligt riktlinjer som antagits av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Koncernens avgränsning Den sammanställda redovisningen omfattar VGR och övriga juridiska personer där VGR har ett betydande inflytande. Betydande inflytande innebär minst 20 procent av rösterna, och där omsättning och/eller tillgångar är av betydelse i förhållande till VGR:s resultateller balansräkning eller tillför ytterligare väsentlig information. I VGR:s koncernredovisning ingår följande hel- och delägda aktiebolag och kommunalförbund. Inga förändringar har skett under Konsoliderade enheter Procent av rösterna GöteborgsOperan AB 100 Göteborgs Symfoniker AB 100 Film i Väst AB 100 Västsvenska Turistrådet AB 100 Sahlgrenska International Care AB 100 Västtrafik AB 100 Regionteater Väst AB 91 Kommunalförbundet Stretered 43 Almi Företagspartner Väst AB 37

2 2 (5) RESULTATRÄKNING (Mnkr) Not Jan-aug Jan-aug Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar inkl. nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring av pensionsskuld Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr) Not Jan-aug Jan-aug Prognos Bokslut Löpande verksamhet Periodens/årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar, nedskrivningar Utrangeringar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Återförd avsättning pensioner Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Momsjustering vid överlåtelse Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-) långfristiga fordringar Minskning(+) långfristiga fordringar Ökning(+) långfristiga skulder Minskning(-) långfristiga skulder Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamhet KASSAFLÖDE

3 3 (5) BALANSRÄKNING (Mnkr) Not jan-aug jan-aug Prognos Bokslut Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiell leasing Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr Borgensförbindelser, mnkr

4 4 (5) NOTER jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug Not 1 Verksamhetens intäkter Not 7. Finansiella kostnader Patientavgifter m.m Räntekostnader Såld vård m.m Övriga finansiella kostnader Försäljning av övriga tjänster och material Totalt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Not 8 Reavinst och reaförlust sålda anläggningstillgångar Övriga bidrag Reavinst fastigheter 1 0 Biljettintäkter koncernbolag Reavinst inventarier 1 0 Övriga intäkter Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt Totalt 2 0 Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Reaförlust fastigheter 0 0 Bemanningsföretag Reaförlust inventarier 0-1 Köpt vård Momsjustering vid reaförlust 0 0 Läkemedel Totalt 0-1 Lämnade bidrag Netto reavinster och reaförluster 2 0 Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 Lokalkostnader Not 9 Försäljning av anläggningstillgångar Utbildning, kultur och verksamhetsanknutna tjänster Försäljning byggnader och mark 0 0 Material och varor Försäljning maskiner och inventarier 8 1 Sjukresor Totalt 8 1 Direkta trafikkostnader Övriga kostnader Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Nyanskaffningar 2 3 Immateriella anläggningstillgångar 5 5 Omklassificeringar 0 0 Byggnader, mark, och markanläggningar Försäljningar/utrangeringar -1 0 Maskiner och inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Leasingavtal maskiner och inventarier Summa Ackumulerade avskrivningar Nedskrivning anläggningstillgångar -3-1 Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar 5 5 Totalt Omklassificeringar 0 0 Försäljningar/utrangeringar -1 0 Not 4 Skatteintäkter Utgående ackumulerade avskrivningar Preliminärt utbetald regionskatt m.m. för året Utgående restvärde Delavräkning regionskatt för året Slutavräkning regionskatt föregående år Not 11 Byggnader och mark Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Not 5. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Nyanskaffningar Inkomstutjämning Omklassificeringar Kostnadsutjämning Försäljningar/utrangeringar 0 0 Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag, införandebidrag 84 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro* 0 97 Statsbidrag läkemedelsförmån Ackumulerade avskrivningar Totalt Vid årets början * Klassificeras fr.o.m som specialdestinerat statsbidrag Årets avskrivningar och nedskrivningar Omklassificeringar Not 6. Finansiella intäkter Försäljningar/utrangeringar 0 0 Ränteintäkter Utgående ackumulerade avskrivningar Övriga finansiella intäkter Utgående restvärde Totalt

5 5 (5) jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug Not 12 Maskiner och inventarier Not 15 Finansiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Övriga aktier och andelar Vid årets början Trafikverket Nyanskaffningar Långfristiga fordringar övrigt Omklassificeringar Totalt Försäljningar/utrangeringar/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Kortfristiga fordringar Ackumulerade avskrivningar Kundfordringar Vid årets början Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Årets avskrivningar och nedskrivningar Övriga fordringar Omklassificeringar Totalt Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Not 17 Kortfristiga placeringar Utgående restvärde Placering pensionsmedel Räntebärande värdepapper Not 13 Finansiell leasing maskiner och inventarier Aktiefonder/aktieindexobligationer Ackumulerade anskaffningsvärden Summa placering pensionsmedel Vid årets början Nyanskaffningar Övriga kortfristiga placeringar Omklassificeringar Räntebärande placeringar Försäljningar/utrangeringar Aktieindexobligationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Övrigt 2 2 Summa övriga kortfristiga placeringar Ackumulerade avskrivningar Totalt Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Not 18 Eget kapital Omklassificeringar Årets ingående eget kapital Försäljningar/utrangeringar Korrigering ändrad skattesats obeskattade reserver 0 9 Utgående ackumulerade avskrivningar Återförd avsättning pensioner Utgående restvärde Periodens resultat Periodens utgående eget kapital Not 19 Långfristiga skulder Not 14 Pågående investeringar* Investeringsbidrag Ackumulerade anskaffningsvärden Långfristig leasingskuld Vid årets början Övriga långfristiga skulder Nyanskaffningar Totalt Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Not 20 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt * Pågående investeringar består av byggnader och mark mnkr (1 197 mnkr) Semesterskuld och maskiner och inventarier 225 mnkr (793 mnkr) Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Totalt

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2013-08-31 Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2013 visar ett underskott på 6,3 Mkr som innehåller realisationsvinster

Läs mer