Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER"

Transkript

1 Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld Avsatt till pensioner Avsättning för särskild löneskatt Verksamhetens intäkter Realisationsvinst/förlust Interna hyror Fastighetsskatt och försäkring Övriga interna intäkter Interna hyror NÄMNDERNAS INTÄKTER Övriga interna hyror ENL. RESULTATRÄKNINGEN NÄMNDERNAS KOSTNADER ENL. RESULTATRÄKNINGEN NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget NOT 3 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar tkr Bokslut Budget Budget Verksamhetens kostnader enl. driftbudgeten Personalkostnadsförändring Planenliga avskrivningar SUMMA AVSKRIVNINGAR Central resursfördelning Kapitalkostnader NOT 4 SKATTEINTÄKTER Kommunalskatt mm tkr Bokslut Budget Budget Ökade kostn politikerarvoden Skatteunderlag tal skkr Verklig personalomkostnader Allmän kommunalskatt Kalkylerad personalomkostnader Kalkylerad personalförsäkring Skatteavräkning SUMMA SKATTEINTÄKTER Pensionsutgifter inklusive löneskatt NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG

2 Generella statsbidrag tkr Bokslut Budget Budget Lån Nyupptagna lån Inkomstutjämningsbidrag Tillfälliga lån Utjämning LSS Övriga finansiella kostnader Fastighetsavgift Ränteuppräkning pensionsskuld Fastighetsavgift förändring Kostnadsutjämningsavgift SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER Tillfälligt konjunkturstöd vårprop Tillfälligt konjunkturstöd höstprop Regleringsavgift NOT 8 ÅRETS RESULTAT OCH EGET KAPITAL Årets resultat och Eget kapital mkr Bokslut Budget Budget Nivåjusteringar SUMMA GEN STATSBIDRAG Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 140,9 146,6 162,1 Årets resultat 18,5 2,6 19,3 UTGÅENDE EGET KAPITAL 159,4 149,2 181,4 NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter tkr Bokslut Budget Budget NOT 9 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MARK OCH INVENTARIER Medelsplacering Anläggningstillgångar, mark, inventarier Bokslut Budget Budget Kursvinst av rörelsekaraktär mkr Utdelning i koncernföretag Ingående balans 560,9 599,3 568,9 Dröjsmålsränta mm Justeringspost 3,3 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER Årlig förändring -3,4 30,8 81,4 NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Årets köp och försäljning 34,9 71,3 123,6 Årets uppskrivning Räntekostnader tkr Bokslut Budget Budget Årets nedskrivning

3 Årets avskrivningar -38,3-40,5-42,2 UTGÅENDE BALANS 557,5 633,4 650,3 NOT 10 ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER Övriga ej likviditetspåverkande poster Bokslut Budget Budget tkr + Förändring av pensionsavsättning /- Förändring av övriga avsättningar -3 +/- Realisationsvinst/förlust -632 INTERNT TILLFÖRDA MEDEL Kortfristiga fordringar mkr Bokslut Budget Budget Kundfordringar 5,8 10,6 6,0 Statsbidragsfordringar 0,0 0,0 0,0 Övriga fordringar 28,4 54,9 29,0 Delavräkning kommunalskatt 0,0 11,1 0,0 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 34,2 76,6 35,0 NOT 12 FÖRRÅD OCH VARULAGER Förråd mkr Bokslut Budget Budget

4

5

6 Förråd 1,2 1,5 1,2 Lösen av lån SUMMA FÖRRÅD O VARULAGER 1,2 1,5 1,2 MINSKNING LÅNGFRISTIGA NOT 13 KORTFRISTIGA Kortfristiga skulder mkr Bokslut Budget Budget NOT 15 KASSA OCH BANK (LIKVIDA MEDEL) Likvida medel tkr Bokslut Budget Budget Leverantörsskulder 19,4 34,1 19,8 Likvida medel 1/ Preliminär skatt & diverse avdrag 8,0 9,0 8,2 Årlig förändring Tillfälliga lån 0,0-2,5 8,8 LIKVIDA MEDEL 31/ Ej prognosbelopp pensionsavsättning 0,0 4,0 0,0 Momsskuld 3,7 1,5 3,7 Kortfristig del långfristig skuld 0,4 0,0 0,0 Upplupna räntekostnader 0,0 0,1 0,0 Upplupen pensionsskuld individuell del 15,3 15,4 16,3 NOT 16 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER Avsättning till pensioner mkr Bokslut Budget Budget Ingående pensionsskuld 290,3 290,2 294,5 Effekt vid ändrad beräkningsgrund 0,0 0,0 Upplupen särskild löneskatt individuell del 4,6 3,7 4,0 Avsättn pensioner intjänade före ,6-9,5-11,3 Upplupna löner, okomp övertid 2,6 5,2 2,7 Övriga skulder 73,7 70,7 90,0 KORTFRISTIGA 127,7 141,2 153,5 Avsättn pensioner ÖK-SAP -0,3 0,0 Avsättn pensioner exkl ÖK-SAP -0,7 1,8 0,8 Finansiell kostnad 13,4 18,9 3,9 NOT 14 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA Förändring pensionsskuld -2,3 11,2-6,6 Minskning långfristiga skulder tkr Bokslut Budget Budget SUMMA PENSIONSSKULD 288,1 301,4 287,9 Nyupptagna lån varav pensioner intjänade före ,3 286,6 275,6 Amortering varav pensioner ÖK-SAP 0,0

7 - varav exkl ÖK-SAP 9,8 14,8 12,3 - varav återlåning i verksamheten 288,1 301,4 287,9 NOT 17 ANDRA AVSÄTTNINGAR Andra avsättningar mkr Bokslut Budget Budget Ingående särskild löneskatt 70,4 70,4 71,4 Avsättning särskild löneskatt -3,8-1,9-2,6 Ingående balans enl fastställd resultatr 0,5 0,5 0,5 Finansiell kostnad löneskatt 3,2 4,6 0,9 Donation A. Pettersson, Kedumsgården Förändring avsättning löneskatt -0,6 2,7-1,6 Vara Barnensdagsförening Donation ungdomsverksamhet SUMMA SKULD LÖNESKATT 69,9 73,1 69,8 SUMMA AVSÄTTNING 0,5 0,5 0,5 - varav pensioner intjänade före ,3 69,5 66,9 - varav pensioner ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 UTGÅENDE BALANS 0,5 0,5 0,5 - varav exkl ÖK-SAP 9,8 3,5 3,0 - varav Vara Barnensdagsförening - varav donation ungdomsverksamhet Fullfondering - varav donation A. Pettersson 0,5 0,5 0,5 SUMMA SKULD PENSION OCH LÖNESKATT 358,0 374,5 357,7 Blandad modell NOT 18 LÅNGFRISTIGA Långfristiga lån mkr Bokslut Budget Budget SKULD PENSION OCH LÖNESKATT 358,0 374,5 357,7 Låneskuld 31/12 2,7 46,0 0,0 MERKOSTNAD FULLFONDERING 2,1-10,5 9,6 Långfristig del 2,2 46,0 0,0 Kortfristig del 0,5 0,0 0,0

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer