FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består av uthyrning och förvaltning av fastigheten Kantstenen 14 i Trollhättan. Solrosen Fastighetsförvaltning HB ingår i koncern där Trollhättans Tomt AB är moderbolag. All löpande administration och förvaltning sköts av moderbolaget. Finansieringen sker också helt genom Trollhättans Tomt AB. Fastigheten har under alla tidigare verksamhetsår haft en enda hyresgäst, Lear Corporation, som bedrivit teknisk utveckling samt tillverkning av fordonskomponenter. Kontraktet sades upp av hyresgästen och upphörde Avflyttning skedde i slutet av Föregående år präglades av åtgärder för att omvandla fastigheten till ett företagshus för flera nya hyresgäster. Ett par nya hyresgäster på kontorsytor tillträdde i slutet av Gymgrossisten flyttade under första halvåret 2013 in i vissa kontorsytor samt hela produktionsytan. Härefter återstår vakanta kontorsytor på ca kvm. Investeringarna under 2013 uppgick till 8,0 Mkr och utgjordes av hyresgästanpassningar, nya uppvärmningssystem samt ventilationssystem med effektivare styrsystem i Gymgrossistens lokaler. Stora energibespa ringar väntas till följd av dessa åtgärder. Resultat och ställning (belopp i kkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Investeringsvolym Ägarförhållanden Solrosen Fastighetsförvaltning HB ingår i koncern där Trollhättans Tomt AB, org.nr , är moderbolag. Per förvärvade Trollhättas Tomt AB 90% av andelarna i handelsbolaget från Skandinavisk Fastighetsrenting AB. Trollhättans Stad förvärvade samtidigt Trollhättans Tomt AB:s tidigare andelar, 10%. Trollhättans Tomt AB ägs till 100% av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Framtida utveckling Arbetet med att konvertera fastigheten till ett företagshus kommer att fortsätta för att fylla de återstående vakanserna på ca kvm. För att få ett kommersiellt namn på företagshuset så kommer vi att kalla det Företagshuset HOJUM. Fastigheten Kantstenen 14 har en utvecklingspotential på ca kvm lokalyta ytterligare. Några planer finns dock inte för närvarande på en sådan utveckling. 2

3 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Aktiverade köpta tjänster Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader 2, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring och utrangering Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Årets resultat

4 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Andelskapital Årets resultat Eget kapital vid årets slut Långfristiga skulder 11 Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 4

5 KASSAFLÖDESANALYS i kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor Ränteinkomster Ränteutgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av fastigheter 0 1 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av låneskuld till moderbolaget Utdelning till andelsägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning. Kassaflödesanalys upprättas enligt direkt metod. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumu lerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Planenliga avskrivningar, som baseras på för väntade ekonomiska livslängder, har gjorts enligt följande: Industribyggnad 4% Markanläggning 5% Byggnadsinventarier 6,67% Markinventarier 10% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernförhållanden Bolaget är dotterbolag till Trollhättans Tomt AB, Org.nr och ägs till 90% av Trollhättans Tomt AB och till 10% av Trollhättans Stad. Övergripande koncernredovisning upprättas av: Trollhättan Stadshus AB, org nr , säte: Trollhättan. Minsta koncernredovisning upprättas av: Trollhättans Tomt AB, org nr , säte: Trollhättan Personal Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. 6

7 Upplysningar till enskilda poster Not 1. Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Fastighetsskatt Not 2. Inköp och försäljning inom koncernen Andel av inköpen som avser koncernföretag 18,3 11,1 Not 3. Ersättning till revisor Pwc Revisionsuppdrag 0 0 Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Alla kostnader för revision tas av moderbolaget, Trollhättans Tomt AB. Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor

8 Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernräntekostnad Trollhättans Stad 0 0 Övriga räntekostnader 60 0 Räntekostnad Trollhättans Tomt AB Övriga finansiella kostnader Not 6. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år för industribyggnad och 20 år för markanläggning. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: varav byggnader:

9 Not 7. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Not 8. pågående nyanläggningar Inköp Omklassificeringar Utgående redovisat värde 0 0 Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga förutbetalda kostnader Not 10. Eget kapital Belopp vid Årets Belopp vid Namn årets ingång Insättn. Uttag resultat årets utgång Trollhättans Tomt AB Trollhättans Stad

10 Not 11. Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 12. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna kostnader

11 11

12 Trollhättans Tomt AB Box Trollhättan Besöksadress: Åkerssjövägen 20 Tel Fax