RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATRÄKNING AIK (tkr)"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter 7 37 Räntekostnader, taxering 2000,2001, Övriga räntekostnader Årets resultat BALANSRÄKNING AIK (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Andelar i koncernföretag 0 0 Fordringar hos koncernföretag 0 0 Andelar i intresseföretag 0 50 Fordringar hos intresseföretag 0 0 Andra långfristiga värdepapper Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar

2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordingar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa o bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 10 Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder 11,1 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 12, Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Ansvarsförbindelser Noter och redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagens rekommendationer samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Om inte annat framgår är tillämpade

3 redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade i jämförelse med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om ej annat framgår av noter nedan. Föreningen är moderförening men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas ej koncernredovisning för verksamhetsåret Not 1 Rörelseintäkter Innebandy Handboll Bandy Bowling Golf Klubbgemensamt Summa Not 2 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader inkluderar arvode till föreningens externrevisor och har uppgått till: Revisor : Anders Roos, SET Revisionsbyrå Not 3 Personalkostnader Löner personal Löner spelare och ledare Löner och arvoden, styrelse 0 0 Sociala avgifter Pensionskostnader Reseersättningar Övriga personalkostnader Summa Medelantalet årsanställda Medelantalet årsanställda: 7,0 st, samtliga tjänstemän. Under året har 2,7 årsanställda tjänstemän arbetat för AIKrelaterade företags räkning. Utöver detta har 0,5 årsanställda varit uthyrd till Svenska- respektive Stockholms Innebandyförbund Andelen män 83 % och kvinnor 17 %. Utöver tjänstemännen har ersättningar betalats ut till kontraktsanställda spelare och ledare Medelantalet årsanställda: 7,5 st, samtliga tjänstemän. Under året har 3 årsanställda tjänstemän arbetat för AIKrelaterade företags räkning. Andelen män 74 % och kvinnor 26 %. Utöver tjänstemännen har ersättningar betalats ut

4 till kontraktsanställda spelare och ledare Sjukfrånvaro Redovisas ej då antalet anställda i medeltal understigit 10 de två senaste räkenskapsåren Sjukfrånvaro Redovisas ej då antalet anställda i medeltal understigit 10 de två senaste räkenskapsåren Not 4 Jämförelsestörande poster Hyra Ritorps Ishall Skattekostnader taxeringsåren 2000, 2001 och Upplöst reservering skattekostnad taxeringsår Övertagande av leverantörsskulder från AIK Ishockeyförening Kundförluster AIK Ishockey avseende 2003/ Till AIK överlåtna konvertibler avseende AIK i Solna AB Försäljningsomkostnader AIK Ishockey säsongen 2003/ Juridisk expertis vid överföring av verksamhet mm till AIK Ishockeyförening Övriga advokat- och konsultkostnader Summa Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avser inventarier. Avskrivningar enlig plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd varvid följande procentsats tillämpas: 33,33%. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning aktier i AIK Hockey AB 0-5 Nedskrivning aktier AIK i Solna AB 0-66 Nedskrivning fordran AIK i Solna AB 0-13 Avyttring aktier AIK Hockey AB AIK IF:s andel av AIK Hockey AB Summa Not 7 Inventarier Anskaffningsvärde, ingående Anskaffningsvärde, tillkommande objekt 0 0 Anskaffningsvärde på under året utrangerade objekt Summa anskaffningsvärde

5 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar 0-11 Avskrivningar på under året utrangerade objekt Summa avskrivningar Planenligt restvärde 0 0 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Antal Bokfört AIK i Solna AB i konkurs, Solna org nr ,43% AIK i Solna AB i konkurs är ej längre under AIK:s förvaltning. 0 Andelar i intresseföretag Antal Bokfört AIK Merchandise AB, Solna org nr ,00% Andelar i koncernföretag Antal Bokfört AIK Hockey AB, Solna org nr ,00% AIK Ishockey Marknads AB i likvidation, Solna org nr ,00% AIK i Solna AB i likvidation, Solna org nr ,43% Andelar i intresseföretag Antal Bokfört AIK Merchandise AB, Solna org nr ,00% Förändringar under året Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 0 0 Omklassificiering från intresseföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0 66 Förvärv andelar AIK Hockey AB 2004/05, aktier 0 5 Förvärv andelar AIK i Solna AB i likv 2004/05, aktier 0 0 Nedskrivning AIK Hockey AB 0-5 Nedskrivning AIK i Solna AB i likvidation 0-66 Summa 0 0 Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 0 0 Omklassificiering från intresseföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0 13 Förvärv 2004/05, AIK i Solna AB i likvidation, :- 0 0 Nedskrivning AIK i Solna AB i likvidation 0-13 Summa 0 0 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Omklassificiering till koncernföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0-66 Nedskrivning AIK Merchandise AB Summa 0 50 Fordringar hos intresseföretag Ingående anskaffningsvärde 0 13

6 Omklassificiering till koncernföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0-13 Summa 0 0 Andra långfristiga värdepapper Ingående anskaffningsvärde Förvärv under året 0 32 Avyttringar under året Summa Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Förvärv under året 0 0 Summa Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna bingointäkter Upplupna aktivitetsbidrag Övriga upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 10 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång enl balansräkning Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Lån (varav förfallande senare än : 7600) Övriga skulder Förlagslån Summa Not 12 Skulder till kreditinstitut Lån (kortfristig del av långfristig skuld) Utnyttjad checkkredit (beviljad checkkredit 2350) Summa Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna lokalhyror (Ritorps Ishall) Skattekostnader taxeringsåren 2000, 2001 och Upplupna räntekostnader taxeringsåren 2000, 2001, Övriga upplupna räntekostnader Avyttring AIK Hockey AB; AIK Ishockeyförenings andel Upplupna lönekostnader innebandy Övriga upplupna lönekostnader

7 Övriga upplupna kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Förutbetalda ständiga medlemsavgifter Föutbetalda anmälningsavgifter summercamp innebandy Övriga förutbetalda intäkter Summa Not 14 Ställda panter För egen skuld hos kreditinstitut aktier i AIK Hockey AB 0 0 (säkerhet återlämnad ) Företagsinteckning För egen skuld hos övriga långivare Fordran hos Riksettan AB Summa Not 15 Ansvarsförbindelser Borgen för intressebolag avseende beviljade krediter Summa

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer