:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312"

Transkript

1 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB :37 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0-7 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0

2 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0

3 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. An bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade a kommunal redovisning.

4 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1412AC 1312AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall Immateriella tillgångar Medicintekniska informationssystem Byggnader Leasingavtal byggnader Mark Markanläggningar Leasingavtal pågående nybyggnad Pågående invest ny, till omb Datautrustning Medicinteknisk apparatur Leasingavtal maskiner o inventarier Bilar och andra transportmedel Pågående invest mask o inv Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter Bostadsrätter Konst Övriga maskiner och inventarier Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer Bidrag till statlig infrastruktur Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar, externa Kundfordringar, internt Övriga kortfristiga fordringar, externt Övriga kortfristiga fordringar, internt Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt Förutbetalda kostnader, externt Förutbetalda kostnader, internt Upplupna intäkter, externt Upplupna intäkter, internt Likvidkonto, region och bolag, internt Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper Kassa och bank SOT Summa omsättningstillgångar ST Summa tillgångar Aktiekapital, bolag Reservfond, bolag Bundet eget kapital, bolag Överkursfond t.o.m Bundet eget kapital Överkursfond fr.o.m Förändring av redovisningsprincip Balanserat resultat, bolag Aktieägartillskott, bolag Årets resultat, bolag och region

5 202 Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital Obeskattade reserver, bolag Minoritetsintressen, bolag Ackumulerad pensionsavsättning Ackumulerad avsättning garantipension Ack. avsättning löneskatt garantipension Uppskjuten skatt, bolag Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt Långfristiga skulder, externt Långfristiga skulder, internt Långfristig leasingskuld, externt SLS Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt Likvidkonto, region och bolag, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Kortfristig leasingskuld, externt Nettolöner Upplupna löner Upplupen jour, beredskap Upplupen övertid Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, externt Övriga upplupna kostnader, internt Förutbetalda intäkter, externt Förutbetalda intäkter, internt SKS Summa kortfristiga skulder SEKSK Summa eget kapital och skulder

6 INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING Västtrafik AB Ack Års- Ack 501 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) REA01 Reavinster (+) 7 MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT

7 ANLÄGGNINGSANALYS ANLA Västtrafik AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn Leasingavtal 501 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur mask. o invent. IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Anskaffningsvärde sålt Anskaffningsvärde utrangerat Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten Anskaffningsvärde överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde UB anskaffningsvärde IB ackumulerade avskrivningar Årets planmässiga avskrivningar Årets nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar, sålt Ackumulerade avskrivningar, utrangerat Ackumulerade avskrivningar, omklassificering Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter Korrigering ackumulerade avskrivningar UB ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

8 Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maskitransp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt

9 PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄGDA BOLAG Ack Ack utfall utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) Övriga anställda Löner (+) Övriga kostnadsersättningar (+) Övriga personalkostnader (+) Totalt Sociala avgifter (+) Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) Sociala kostnader TOTALA PERSONALKOSTNADER

10 AR12 RR-rapport Årsredov Utförare hel-/delägda bolag 501 Västtrafik AB Stefan Funkerud :35 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 22,3 17,2 35,9 5,1-37,9% Erhållna bidrag 3 646, , ,7 3,8 9,8% Biljettintäkter 2 932, , ,6-102,1 6,1% Övriga intäkter 994, ,6 948,7-14,6 4,9% Verksamhetens intäkter 7 596, , ,9-107,8 7,4% Personalkostnader -191,3-195,8-175,4 4,5 9,1% Övriga kostnader , , ,3 95,1 4,3% Avskrivningar -313,4-340,1-255,4 26,7 22,7% Verksamhetens kostnader , , ,1 126,3 5,0% Finansiella intäkter/kostnader m.m -68,9-105,0-72,8 36,1 Obeskattade reserver -6,6 48,0 130,1-54,6 Resultat 0,0 0,0-31,8 0,0

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer