Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930"

Transkript

1 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

2 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT Vi har kommit en bra bit i våra planer att bli ett bra fastighetsbolag och inleder nu nästa fas i vår utveckling vilket innebär den planerade listningen av Bolagets aktie. Vi bedömer att anslutningen av aktien ger stabilitet och kvalitet för Bolaget och dess aktieägare. Förvärvet av fastigheten i Eskilstuna är ett bra tillskott bland våra projekt och vi har för avsikt att förvärva ytterligare fastigheter under resterande del av 211 vilka bedöms ha goda förutsättningar att generera ett bra kassaflöde, ge gott resultat och en bra grund för vidareutveckling. Vi undersöker även andra fastighetsbolag som kan passa in i Bolaget och för framtida förvärv har vi börjat undersöka andra finansiella instrument som täcker finansiering efter banklån som vi ska återkomma med när tiden är inne. Bolaget har avvecklat alla Fundior AB aktier under kvartal 2 och Vår inriktning är framförallt att investera på tillväxtorter och i hyreshus av hög kvalitet med god direktavkastning och stabila kassaflöden. Jag ser goda möjligheter att fortsätta bygga upp verksamheten på ett för aktieägarna fördelaktigt sätt och ser fram emot att genomföra alla inplanerade projekt. Väsentliga händelser Bolaget har under tredje kvartalet 211 sålt hela innehavet i Fundior AB (publ) listad på AktieTorget vilket har påverkat resultatet negativt om cirka,95 MSEK. Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet 211 I oktober 211 förvärvade HMS, genom dotterbolaget Hyresfastighetsfonden 21 nr 2 AB (publ), en fastighet i Eskilstuna för 41,95 MSEK med en årshyra om cirka 4,5 MSEK. Flerårsöversikt, kkr Koncernen Nettoomsättning 746 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 31,82 Definitioner Med vänlig hälsning Soliditet: Justerat eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Matti Lilljegren Verkställande direktör Närståendetransaktioner Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden fakturerat moderföretaget Nordic m2 Investment AB för utförda arbeten med 418 tkr. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden förvärvat aktier i dotterföretagen samt konvertibla skuldebrev i dotterföretagen till samma pris från såväl närstående som externa parter. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkonstnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella poster Minoritets andel (RR) Förändring uppskjuten skatt TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

4 KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital/ Ansamlad förlust Fria reserver Summa Summa eget kapital Minoritetsintresse (BR) Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Andra skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 4 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

5 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Summa Summa eget kapital MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Anläggningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Konvertibelfordran koncernföretag STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

6 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 1 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde Förvaltningsfastigheter Koncernen Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Totalt Eget kapital Koncernen Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balans i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång Moderbolaget Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balanseras i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

7 REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT UPP- RÄTTAD I ENLIGHET MED 9 KAP. ÅRSREDO- VISNINGSLAGEN (1995:1554) Till styrelsen i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) per 3 september 211 och perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Örebro den 8 november 211 Örjan Alexandersson Auktoriserad revisor Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

8 Hyresfastighetsfonden AB Box 1826 SE Örebro Tel: +46 () Fax: +46 () E-post: Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (pub) 211 Kvartalsrapport v1.

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 244 Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -3 175 Tkr (2 901) och resultatet per

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer