H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014"

Transkript

1 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q

2 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62 Resultat/aktie (SEK),12 (Q1, 213: 25,1) (Q1, 213: 3,%) (Q1, 213:,4) (Q1, 213: -3,19%) (Q1, 213:,31 SEK) (Q1, 213: -,6 SEK) Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. EBT: Resultat efter finansiella poster *Eget kapital och resultat per aktie för koncernen baseras på st aktier. Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 25,7Mkr (att jämföra med 25,1 Mkr första kvartalet 213) vilket är 2,3% mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom samtliga kundgrupper som helhet. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 33,6 % mot 32,1 % under kvartal ett föregående år. Ökade omkostnader går i första hand att härled till utbildning och marknadsföringskostnader. Utvecklingen under kvartalet ligger något över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Framtid Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion och lönsamhetsförbättrande åtgärder. Q2, förväntas liksom tidigare år bli en utmaning gällande lönsamhet då kvartalet innehåller färre helgfria dagar och de beräknade affärsvolymerna och intäkterna kommer vara lägre under perioden tillsammans med avvecklingskostnader för avvecklade uppdrag under Q2. 2

3 Koncernens intäkter 3 Aktieinformation Per den 31 mars 214 uppgick antalet utestående Intäkterna för kvartalet uppgick till 25,7 MSEK (25,1) vilket var en ökning med 2,3 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör till ökade intäkter inom samtliga affärsområden aktier till stycken varav 4 8 A-aktier respektive B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1 29 och tillhörande uttalanden. Koncernens resultat 2 Granskning Resultat för kvartalet uppgick till 1,6 MSEK före skatt 15 1 Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. i jämförelse med minus,8 MSEK för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand 5-5 Kommande ekonomisk information på förbättrad bruttomarginal Halvårsrapport, 213: 15:e aug 214 Kvartal 3: 17:e okt 214 Kvartal 4 och bokslutskommuniké: 12:e feb 215 Koncernens kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till 1,2 MSEK i jämförelse med 6 TSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om,2 MSEK i jämförelse med 1,9 MSEK för föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,4 MSEK i jämförelse med minus 32 TSEK för föregå För ytterligare information Mattias Lööv, VD. E-post: ende period och år. Telefon:

4 Koncernens resultaträkning i sammandrag Koncernens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, Koncernens kostnader Övriga externa kostnader* Personalkostnader* Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat *varav direkta personalkostnader Bruttomarginal 4,3% 3,% 37,4% 37,% 39,% 34,9% 4

5 Koncernens balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissoner Upptagna lån 4 Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 7

8 H1 Communication AB Box Östersund WWW E -MAIL ORG NR FAX TELEFON h1.se () ()