Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012"

Transkript

1 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var TKR ( ), en ökning med 65% jämfört med Resultat efter finansiella poster var TKR (6 340) Vinst per aktie efter skatt var för perioden 0,29 KR (0,76) Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2012 var TKR (43 150), en ökning med 95%. Resultat efter finansiella poster var för kvartalet TKR (1 930) Vinst per aktie efter skatt var för kvartalet 0,16 KR (0,21) Viktiga händelser under året: Mabi Rent inleder samarbete med Opel Sverige via det gemensamägda bolaget Expoautos AB Mabi Rent förvärvar Autoexpo i Nacka AB Mabi inleder sin utlandsexpansion genom att etablera ett hyrbilskontor i Berlin Året i korthet: Mabi har sedan en längre tid haft som mål att öka omsättningen med ett bibehållet resultat. Denna tillväxt skall ske både organiskt och genom förvärv. Tillväxten i omsättning har under 2012 i huvudsak skett genom att förvärva bilhandelsbolaget Autoexpo i Nacka AB vid halvårsskiftet. Detta gör att jämförelsen med tidigare år måste delas upp i de olika verksamhetsgrenarna. Hyrbilsmarknaden i Sverige har krympt något under 2012, vilket huvudsakligen beror på konjunkturläget. Därför är det med en viss tillfredsställelse som styrelsen kan notera att Mabi återigen har tagit nya marknadsandelar. Dessutom är det glädjande att årets sista kvartal resultatmässigt varit betydligt starkare än vad som förväntades vid senaste delårsrapporten, vilket innebär att årets resultat för Mabi Hyrbilar blev cirka TKR. Mabi har också inlett en utlandsetablering i Tyskland under året. Detta är en del av en långsiktig plan att ytterligare kunna expandera hyrbilsverksamheten. Inledningsvis sker detta i en begränsad omfattning, men målet är att genomföra ytterligare etableringar under de kommande åren för att kunna utnyttja fördelarna med att tillhöra en hyrbilskedja. Styrelsen för Mabi Rent har noterat intressanta synergier med att äga både hyrbilsverksamhet och bilåterförsäljare. Med anledning av detta etablerade Mabi ett samarbete med Opel Sverige AB i ExpoAutos AB. ExpoAutos är ett intresseföretag i koncernen och visade under 2012 ett nollresultat. Vid halvårsskiftet 2012 förvärvade Mabi Rent dessutom Autoexpo i Nacka AB. I samband med det kommunicerades också en förväntan på att det förvärvade bolaget skulle komma att visa ett positivt resultat för Samtidigt som marknaden för bolaget varit sämre än beräknat under årets andra halva så genomfördes vissa omstruktureringar för att effektivisera verksamheten i bolaget. Detta har inneburit att Autoexpo i Nacka bidrog med drygt en miljon i negativt resultat till koncernens resultat för Det är dock styrelsens förväntan att bolaget kommer att kunna ge ett bra resultattillskott till koncernen under kommande år. I samband med de förvärv och nyetableringar som gjorts under året har moderbolaget belastats med vissa kostnader som gör att moderbolagets kostnader är högre 2012 än tidigare år. Sammantaget kan man notera att koncernens resultat är lägre än föregående år, men styrelsens uppfattning är att en del av denna resultatförsämring skall ses som en investering i tillväxten för de kommande åren. Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon aktieutdelning till årsstämman eftersom en eventuell expansion av verksamheten kan komma att kräva en viss likviditet antingen som rörelsekapital eller som förvärvskostnad. Samtidigt har styrelsen också beslutat att inte begära bemyndiganden för nyemissioner under året eftersom man inte förväntar sig något behov av det. Vidare kommer styrelsen föreslå årsstämman att det noterade moderbolaget Mabi Rent AB byter namn till Mabigruppen AB för att bättre motsvara bolagets inriktning. Antal aktier uppgick till ( ). Kvotvärde per aktie 1 SEK (1SEK). Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagens kapitel om delårsrapportering samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är desamma som användes i senaste årsredovisningen avseende Siffermaterialet är inte granskat av bolagets revisor.

2 Framtida rapporttillfällen: Mabi Rent AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Årsstämma 2012, Stockholm Delårsrapport jan - mars Delårsrapport jan - juni Delårsrapport jan - sept Bokslutskommuniké för Bokslutskommunikéen hålls tillgänglig på samt på Mabis huvudkontor på Sandhamnsgatan 63C, Stockholm. Insynspersoners aktieinnehav Tommy Smidestam Ledamot ( ) Svante Carlsson Ordförande ( ) André Schleeman VD ( ) Bo Törnblom Ledamot ( ) Karl Matsch Ledamot ( ) Mats Thörnberg Franchisechef (32.000) Ronnie Brodin Operativ chef (29.234) Johanna Backman Ekonomichef (25.600) Jörgen Forsberg Ledamot 0 (0) Per Brenner Suppleant 0 (52.749) Sara Lundblad Marknads- och informationsansvarig 0 (0) Mabi Rent AB (publ.) Styrelsen 27 februari 2013 För ytterligare information, vänligen kontakta: André Schleemann Svante Carlsson VD Styrelseordförande Mobil: Mobil:

3 RESULTATRÄKNING Koncernen Koncernen Q4 Moderbolaget Belopp i TKR Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning immateriella Avskrivning goodwill Avskrivning materiella Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Koncernbidrag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat

4 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Belopp i TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och Bilar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar bilförsäljning Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Belopp i TKR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Omräkningsdifferens utl dotterföretag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Aktier i intressebolag Bilar belastade med äganderätt Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Inga Inga

6 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget Belopp i TKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår 0 0 i kassaflödet Erhållen ränta m m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristigaskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernbolag Förvärv av andelar i intressebolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av inventarier och bilar Försäljning av inventarier och bilar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Upptaget lån koncernföretag Lämnade lån koncernföretag Amortering från koncernföretag Upptagna lån Amortering lån Amortering lån från utomstående Utbetalad utdelning Kassaflöde från finanseringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING MABI RENT AB (publ.) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2013. Minskad omsättning men fortsatt framtidstro. Sida 1 av 13. Helåret 2013

Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2013. Minskad omsättning men fortsatt framtidstro. Sida 1 av 13. Helåret 2013 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Minskad omsättning men fortsatt framtidstro Helåret 2013 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 12 % och uppgick till 9043 tkr (10 231

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer