Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké"

Transkript

1 Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212

2 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare H1 hade genomförts med framgång. Under 212 har detta realiserats i det löpande synliga resultatet. Omkostnadsprocenten har under 212 uppgått till 34% istället för 43% under 211. Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr. intäkter Nettointäkterna uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,8 % i jämförelse med föregående år (95,8). Under de sista sex månaderna har koncernens intäkter ökat succesivt i förhållande till föregående år. resultat Resultat före skatt uppgick till,4 MSEK för räkenskapsåret i jämförelse med -7, MSEK föregående år. Under 212 har planen för att nå ett kostnadsefterktivare H1 realiserats i det löpande synliga resultatet. kassaflöde Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till,3 MSEK i jämförelse med,5 MSEK för föregående år. Det operativa kassaflödet* uppgick till 4,3 MSEK i jämförelse med -3, MSEK under föregående år. Sedan juni månad har bolaget löpande haft en succesiv ökning av intäkterna i förhållande till samma perioder Nettoomsättningen H1 koncernens femte räkenskapsår har utmärkts av en stabiliserande omsättning med en underliggande positiv trend avseende mer och nyförsäljning. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK från föregående år. Minskningen av intäkterna härrör till största delen den successiva avvecklingen av affärsområdet Telesales. Resultat Resultatet för 212 uppgick till,4 MSEK, en ökning med 7,4 MSEK från föregående räkenskapsår. Resultatet har utfallit enligt förväntningarna med en positiv underliggande trend avseende resultatutvecklingen *före förändring av rörelsekapital Styrelsens förslag till vinstutdelning är att årets resultat balanseras i räkning och ingen utdelning sker. 2

3 Bokslutskommuniké Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till st varav 4..8 st A-aktier respektive st B-aktier. Större Aktieägare och insynspersoner nyckeltal, 212 Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändring H1 A Förändring H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital ,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB ,9 % 14, % Jörgen Larsson* ,4 % 15,9 % Mattias Lööv** ,1 % 3,8 % Johan Karlsson** ,6 % 5,2 % Nettoomsättning (MSEK): 93,2 (211: 95,8) Bruttomarginal: 35,7% (211: 36,6%) EBITDA (MSEK): 5,7 (211: -1,5) Patric Huczkowski* ,8 % 8,1 % Mona Rydén* ,5 % 6,7 % Magnus Larsson* ,5 % 8, % Stefan Rydén* , % 6,5 % Niklas Wakéus** ,2 % 2,4 % Tom Pripp** ,2 %, % EBT:,4% Eget kapital/aktie (SEK):,38 Resultat/aktie (SEK):-,3 * Insynspersoner (211: -7,3%) (211:,23) (211: -,5) ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrå- EBT i %: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal i %: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. dets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén och kvartalsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande rapporter Kvartal 1 samt årsstämma: 26 april 213 i Östersund; Årsredovisning tillgänglig på begäran 2 veckor innan årsstämma samt via hemsidan. Kvartal 2: 15 augusti Kvartal 3: 17 oktober För ytterligare information hänvisas till: Mattias Lööv, VD, E-post: Telefon:

4 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 212 nyckeltal, Q4, 212 Som tidigare aviserats så var intäkterna i december relativt låga då det var endast 17 svarta dagar i jämförelse med en normalmånad som brukar vara 21 dagar. Detta reflekterades sålunda i resultatet för kvartalet. Nettoomsättning (MSEK): 24,3 Bruttomarginal: 34,1% EBITDA (MSEK): 1,43 Utifrån bolagets positiva utveckling har överenskommelse skett med finansiella institut i avsikt att minska bolagets idag ej nyttjade rörelsekrediter med,75 Mkr vid årsskiftet. Nedsättningen får effekt from 1 januari 213. Avsikten är att fortsätta minska dessa under 213 med totalt 2,25 Mkr. Nettoomsättningen under kvartal 4 uppgick till 24,3 MSEK vilket är en ökning med,4 MSEK från föregående år. (Q4, 211: 23,9) EBT: 1,34% (Q4, 211: -3,95%) (Q4, 211: 39,7%) Eget kapital/aktie (SEK):,38 (Q4, 211:,23) (Q4, 211:,36) Resultat/aktie (SEK):,2 (Q4, 211: -,8) H1 har fortsatt ambitionen att växa i linje med tidigare strategier och bedömer att koncernen är operativt väl positionerad för att nå uppsatta mål inför 213. EBT: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4

5 Positivt kassaflöde Q4 kassaflöde var under det fjärde kvartalet positivt, och uppgick till 1,7 MSEK. resultat före skatt uppgick till,2 MSEK vilket var en förbättring med nära 1 MSEK i jämförelse med kvartal 4 föregående år. bruttovinst för perioden uppgick till 8,3 MSEK med en bruttomarginal om 34,1 %. Detta är en minskning med 1,2 MSEK mot samma period föregående år. Framtid Marknaden präglas fortsatt av hård konkurrens. För att öka lönsamheten och ta del av de skalfördelar som finns inom H1 krävs en ökad affärsvolym. H1 fokuserar därför på försäljning till befintliga och nya kunder och därigenom öka affärsvolymen och lönsamheten. Tillkomsten av en ökad affärsvolym genom att H1 förvärvar bolag eller kundstockar skall inte uteslutas. intäkter Intäkterna uppgick till 24,3 MSEK vilket var en ökning med 1,6 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. 5 H1 avser under 213 att fortsätta lansera ett antal nya tjänster för befintliga och tillkommande kunder. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q resultat Resultat före skatt uppgick till,2 MSEK för det fjärde kvartalet i jämförelse med -,9 MSEK för samma kvartal föregående år. Det fjärde kvartalet 212 återspeglar en decembermånad med enbart 17 arbetsdagar vilket har påverkat intäkterna under kvartalet negativt vilket tidigare kommunicerats. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med,1 MSEK föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med -,1 MSEK under samma period föregående år. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q

6 Resultaträkning i sammandrag () Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Akumulerat KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader* Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt -, , RESULTAT *varav direkta personal kostnader Bruttomarginal 34,1% 39,7% 34,2% 4,3% 35,7% 36,6% 33,2% 41,7% 6

7 Balansräkning i sammandrag () Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar 31 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar* Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal. 7

8 Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde Kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Kassaflödesanalys () Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal vilket påverkar det ackumulerade kassaflödet med samma belopp. 8

9 H1 Communication AB (publ), Box 613, Östersund. Telefon

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer