H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT: 1,21% (212:,4%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,9 (212:,3 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Under har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice. har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 212) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdena kundtjänst och teknisk support. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år. Framtid I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två stycken kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så minskar 214 års intäkter med 8 9 Mkr i jämförelse med av denna anledning. Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. 2

3 Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till stycken varav 4 8 A-aktier respektive B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1 29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén är inte granskad av bolagets revisor. Kommande ekonomisk information Årsstämma : 17:e April 214 Kvartal 1, 214: 17:e April 214 Kvartal 2, 214: 15:e Augusti 214 För ytterligare information Mattias Lööv, VD. E-post: Telefon: Större aktieägare och insynspersoner Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändr. H1 A Förändr. H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital ,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB ,9 % 14, % Kardinsky & Co AB ,2 % 22,4 % Mattias Lööv** ,1 % 3,8 % Johan Karlsson** ,6 % 5,2 % Patric Huczkowski* ,8 % 8,1 % Mona Rydén* ,5 % 6,7 % Magnus Larsson* ,5 % 8, % Stefan Rydén* , % 6,5 % Niklas Wakéus** ,2 % 2,4 % Tom Pripp** 24 83,2 %, % Jörgen Larsson* % % Koncernens intäkter HuvudIntäkterna för uppgick till 98,1 Mkr i jämförelse med 93,1 Mkr under 212. Sammantaget en förbättring med 5,4%. Koncernens resultat Resultatet för uppgick till 1,2 Mkr i jämförelse med,4 Mkr under 212. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 Mkr i jämförelse med 5,7 Mkr under 212. * Insynspersoner ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens kassaflöde Koncernens kassaflöde uppgick till +15 Tkr efter amorteringar om -5,7 Mkr. Föregående års kassaflöde uppgick till 341 Tkr efter emission om 1,6 Mkr. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 5,2 Mkr i jämförelse med 4,3 Mkr under

4 KVARTALSRAPPORT: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (att jämföra med 24,3 Mkr fjärde kvartalet 212) vilket är 2,1 % mer än föregående års kvartal. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdet kundtjänst och teknisk supportför aktuell period. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick till 34,2% mot 32,7 % under kvartal 4 föregående år. Utvecklingen under kvartalet ligger i linje med bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Den sedan tidigare försvagade bruttomarginalen har, som kommunicerats i föregående rapport, förstärkts under hösten. Genomförda löneförhandlingar under hösten kommer dock motverka bruttomarginalsförstärkningen negativt. Som väntat utgjorde december månad en belastning rent resultatmässigt för koncernen då antalet svarta kalenderdagar var relativt få. Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 24,8 (212: 24,3 Mkr) Bruttomargimal: 38,8% (212: 34,1%) EBITDA (Mkr): 1,8 (212: 1,3 Mkr) EBT: 3,% (212:,9%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,6 (212:,2 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4

5 Koncernens intäkter Koncernens resultat Koncernens kassaflöde Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (24,3) vilket var en ökning med 2,1 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör främst till ökade intäkter inom affärsområdet Kundtjänst och teknisk support. Resultat för fjärde kvartalet uppgick till,8 Mkr före skatt i jämförelse med,2 Mkr för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på förbättrad bruttomarginal. Kassaflödet för perioden uppgick till 1, Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 1,8 Mkr. Under föregående år och kvartal skedde ingen amortering av skulder. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,3 Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående period och år Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Alla siffror i Q4 Q4 212 Q4 211 Q KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader* Avskrivningar Summa rörelsekostnader * varav direkta personalkostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från värdepaper Resultat efter finansiella poster Skatt -, , RESULTAT Bruttomarginal 38,8% 34,1% 39,7% 34,2% 34,9% 35,7% 36,6% 33,2% 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank* Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL Eget kapital Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut* Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *Långfristiga skulder och kassa inkluderar checkräkningskredit om 2, Mkr 7

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Q4 Q4 212 Q4 211 Q DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, ÖSTERSUND. TELEFON

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %.

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Bokslutskommuniké 2011 01 01 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 6 276 tkr (6 235 tkr). Resultatet före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013

Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Omsättningen under perioden uppgick till 223,2 MSEK (219,2) Rörelseresultat efter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Ersätter tidigare inskickad kommunike som felaktigt äveninnehöll Q3 siffor från 2012. 2013-02-20 2012-01-01 till 2012-12-31 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké för Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 8 018 KSEK (11 359 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 079 KSEK (424 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer