Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017"

Transkript

1 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan GÖTEBORG Telefon

2 IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 (9) Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Allmänt om verksamheten IA Industriarmatur Group AB (publ) med säte i Göteborg är moderbolag i Industriarmaturkoncernen som utvecklar och säljer tjänster och produkter inom industriell miljöteknik, företrädesvis inom segmenten vatten och energi. Koncernen består av tre helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB, SIPP AB och WaterVision Sweden AB. Omsättning & resultat Nettoomsättningen under perioden var (18 784) Tkr. Resultat på EBITDA nivå blev 296 (1 596) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till (-1 927) Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 203) Tkr. Finansiell ställning Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till (12 085) Tkr och soliditeten uppgick till 53 % (46 %). Finansnettot förbättrades till -261 (-276) Tkr. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 0 (0) Tkr. Resultatet har belastats med (3 523) Tkr i avskrivningar varav 62 (65) Tkr avser materiella tillgångar, (1 209) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt (2 249) Tkr avser avskrivning på goodwill. Väsentliga händelser Ett flertal order på IA HECON har erhållits från flera nordiska kunder. Nivåmätningssystemet IA Levelwatcher har levererats till en ny nordisk kund. Väsentliga händelser efter periodens utgång Stora order inom både IA SIPP och IA HECON har erhållits från nordiska kunder. Moderbolaget Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 270 (270) Tkr. Resultat på EBITDA nivå var -62 (-73) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -62 (-133) Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till (225). Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till (26 030) Tkr och soliditeten uppgick till 99 % (93 %). Nyckeltal per aktie SEK EBITDA per aktie 0,002 (0,010) Resultat per aktie -0,020 (-0,013) Eget kapital per aktie 0,066 (0,072) Antal aktier vid periodens slut uppgick till ( ) Göteborg oktober 2017 Styrelsen IA Industriarmatur Group AB (publ)

3 IA Industriarmatur Group AB (publ) 2 (9) KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror Övriga externa konstader Personalkostnader Avskrivningar immat och materiella anl tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

4 IA Industriarmatur Group AB (publ) 3 (9) KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Patent Goodwill Summa immat anl tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg, installationer Summa mater. anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror o handelsvaror Förskott till leverantör Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutb kostn o uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 IA Industriarmatur Group AB (publ) 4 (9) KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr) EGET KAPTIAL OCH SKULDER Eget Kapital Aktiekapital Annat eget kapital Balanserat resultat inkl periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader o förutb intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 IA Industriarmatur Group AB (publ) 5 (9) KASSAFLÖDESANALYS KONCERN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nya lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 IA Industriarmatur Group AB 6 (9) MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt

8 IA Industriarmatur Group AB 7 (9) MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent S:a immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag S:a finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernbolag Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 IA Industriarmatur Group AB 8 (9) MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder S:A EGET KAP OCH SKULDER

10 IA Industriarmatur Group AB (publ) 9 (9) KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Avyttring av dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut