Granskningsnoteringar balansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31"

Transkript

1 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren

2 Innehållsförteckning Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter och förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar, kassa och bank...4 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna pensioner och löneskatt Övriga kortfristiga skulder...7

3 Tillgångar 1.1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och anläggningar Mark Maskiner och inventarier Summa De materiella tillgångarna ökar med 209,6 mnkr från 2007 vilket motsvarar skillnaden mellan nettoinvesteringar och planenliga avskrivningar. 1.2 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Utlämnade lån övriga Utlämnade lån kommunala bolag Bostadsrätter Summa Aktier och andelar: Innehav består av: - Jämtkraft AB - Östersunds Rådhus AB - Länstrafiken AB - Övriga aktier - Stiftelsen Zenit Utlämnade lån: Kommunfullmäktige har beslutat om en utlåning av medel till Arenabolaget på 25 mnkr som är ränte- och amorteringsfritt. Avskrivning sker varje år med ett belopp som fastställs i budget. I praktiken har kommunen ett åtagande gentemot Arenabolaget att årligen skriva ner sin fordran med ett visst belopp och i så fall skulle en avsättning göras med det belopp som motsvarar den totala avskrivningen. 1.3 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter och förråd Exploateringsmark Förråd Summa

4 Inom förråd har värdet minskat med 170 tkr under året. Utgående värde är kontrollerat mot förrådsförteckning. Fr o m 2007 hanterar kommunen exploateringsverksamhet i enlighet med god redovisningssed. Detta innebär att exploateringstillgångar klassificeras som omsättningstillgångar och att resultat intäktsförs löpande Kortfristiga fordringar Förutb kostnader/upplupna intäkter Upplupna skatteintäkter Kundfordringar Övriga fordringar Summa Kundfordringar För samtliga konton har specifikation upprättats. Underlagen är avstämda mot huvudboken Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Stickprov är tagna på upplupna intäkter och förutbetalda kostnader, alla kontrollerade fakturor avsåg Övriga kortfristiga fordringar Under posten övriga fordringar finns en mindre differens avseende fordran/reverslån Länstrafiken på 0,2 tkr. Kommunen redovisar en fordran avseende IT-infrastruktur där Strömsunds kommun är motpart. Då Strömsund inte har motsvarande skuld redovisad rekommenderar vi att man klargör om fordran är balansgill. 1.4 Kortfristiga placeringar, kassa och bank Rubrik IB 2008 Utfall 2008 UB 2008 Kassa och bank Kortfristiga placeringar Summa

5 De likvida medlen i kassa och bank minskar med 122,8 mnkr under året. Den kraftiga minskningen beror främst på den höga investeringsnivån. Specifikation över beslutade beloppsnivåer saknas avseende handkassor. Vi rekommenderar att avstämningsbilagor upprättas där den ansvarige för respektive handkassa genom underskrift visar att kassainventering gjorts. Eget kapital, avsättningar och skulder 1.5 Eget kapital Eget kapital "Pensionsfond" Öronmärkt EK Summa Ingen upplåning för investeringar har skett under de senaste två åren, vilket urholkat den likviditet som ska motsvara de öronmärkta medel som finns inom eget kapital och som avses att utnyttja för att parera kommande års kostnadsökningar för pensioner. Det är viktigt att komma ihåg att de medel inom ramen för det egna kapitalet som markerats som pensionsfond inte har någon motsvarighet på balansräkningens tillgångssida vilket kommer att innebära att när pensionsutbetalningarna ökar så kommer kommunen att behöva öka utlåningen för att kunna parera ökningen likvidmässigt. Ett alternativ kan vara att sälja ut anläggningstillgångar för att omvandla dessa till likvida medel eller finansiella placeringar. 1.6 Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Summa Avsättningar för pensioner har ökat med 9 mnkr under Övriga avsättningar minskar med 22,1 mnkr, genom främst upplösning av borgensavsättning. Kommunen redovisade tidigare en avsättning på 23,4 mnkr. för ett åtagande gentemot bostadsrättsföreningar. Denna avsättning har återförts under 2008 vilket alltså påverkar resultatet med 23 mnkr. Under övriga avsättningar redovisas avsättning för återställande av deponi, 34 mnkr. Avsättningen gjordes ursprungligen (2006) då man avsatte 30 mnkr. Därefter skulle en årlig 5

6 ökning enligt budget för resp år. Avsättning har dock gjorts med belopp som kunnat bäras inom resultatet för renhållningsverksamheten. Vår uppfattning är att en bedömning bör göras av åtagandets storlek och detta ska en uppbokning av detta belopp göras. Prövning av åtagandets storlek bör därefter göras årsvis för att pröva om ytterligare avsättning skall göras eller om återföring ska ske. Resultatet för renhållningsverksamheten ett enskilt år kan inte vara grunden för hur avsättningen ska förändras. 1.7 Kortfristiga skulder Arb givaravgift o skatter Förutbetalda anslutningsavgifter Förutbetalda intäkter Lev skulder Semesterlöneskuld Upplupna kostnader Upplupna pensioner och löneskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Leverantörsskulder Leverantörsskulderna minskar med 63,3 mnkr från Leverantörsreskontran är avstämd mot redovisningen Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har beräknats enligt schablon då personalsystemet inte till fullo kunnat lämna underlag för beräkningen av skuldens storlek. Vi bedömer att den beräkning som gjorts ger underlag för en rättvisande redovisning Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stickprov är tagna på såväl leverantörsfakturor avseende 2008 som förutbetalda intäkter avseende Samtliga granskade poster var korrekt redovisade Upplupna pensioner och löneskatt Den upplupna pensionspremier uppgår till 66,8 mnkr inkl löneskatt för Utifrån försiktighetsprincipen har man beräknat skulden utifrån den redovisade lönesumman vilket gör att skulden är något högre än KPA:s beräkning. 6

7 1.7.5 Övriga kortfristiga skulder Under övriga kortfristiga skulder redovisas den s.k. försäkringsfonden och friköpsavtal avseende P-platser. Enligt vår bedömning kan man ifrågasätta om detta förfarande är i enlighet med god redovisningssed. 7

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007 Östersunds kommun

Granskning av årsredovisning 2007 Östersunds kommun Granskning av årsredovisning 2007 Östersunds kommun Östersunds kommun Granskning av årsredovisning 2007 1 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 3 PROGNOSER OCH UTFALL... 5 3.1 Prognoser

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer