Preliminärt bokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminärt bokslut 2013"

Transkript

1 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning En tillbakablick på Preliminärt bokslut Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning... 4 Nämndernas nettokostnader... 4 Internräntor, pensioner, m.m Jämförelsestörande poster... 5 Skatteintäkter och kommunal utjämning... 5 Finansnetto... 5 Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB... 6 Balanskravet god ekonomisk hushållning... 6 Balansräkning... 6 Omsättningstillgångar... 6 Långfristiga skulder... 7 Kortfristiga skulder... 7 Nyckeltal... 7 Nettokostnadsandel... 7 Självfinansieringsgrad... 7 Likviditet och soliditet... 8 Resultaträkning... 9 Balansräkning Finansieringsanalys Investeringsredovisning Noter... 12

3 3 En tillbakablick på 2013 I juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om budget för Resultatet för 2013 budgeterades till 41,5 mnkr. Efter avstämning av budget i december 2012 minskade det budgeterade resultatet till 21,1 mnkr. Under året har servicenämnden fått utökat anslag med 11,0 mnkr för beläggningsåtgärder, enskilda vägar samt cykel- och gångvägar. Budgeterat resultat efter dessa justeringar uppgår till 10,1 mnkr. Ekonomirapporter och budgetuppföljningar under året har visat på avvikelser från budgeterad resultatnivå. Efter april månad visade uppföljningen att årets resultat förväntades avvika mot budget med 33,9 mnkr. I delårsrapporten per augusti prognostiserades en avvikelse på 27,8 mnkr. Efter budgetuppföljningen i april uppgick nämndernas avvikelser till -17,0 mnkr och efter augusti -28,4 mnkr. Det var framför allt socialnämnden som avvek mot budget. Prognoserna över skatteintäkter och kommunal utjämning har förändrats under året och i april var avvikelsen 19,9 mnkr och i augusti 22,7 mnkr. Preliminärt bokslut 2013 Ekonomienheten har upprättat ett preliminärt bokslut för Årets resultat uppgår till 56,7 mnkr för kommunen och jämfört med budget avviker resultatet med 46,6 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet justeras årets resultat med -24,8 mnkr. För intäkter från fastighetsförsäljningar (reavinst) justeras med -40,4 mnkr. Justering görs vidare för kostnader på 15,6 mnkr för ökad pensionsskuld med anledning av sänkt RIPSränta. Kommunens justerade resultat uppgår därmed till 31,9 mnkr vilket gör att kommunen uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk balans i bokslutet. Kommunens mål om att nettokostnadsandelen ej ska överstiga 98 procent uppfylls inte för det enskilda året 2013 (98,2%). Inte heller räknat över de senaste fem åren uppfylls målet (98,2%). Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppfylls inte för det enskilda året 2013 (56,6%) och inte heller vid beräkning av genomsnittet de senaste fem åren (72,0%). Två osäkra poster finns kvar innan bokslutet slutligen kan fastställas. Preliminär beräkning har gjorts för årets avgift för den individuella delen i PFA 98 samt för årets förändring av pensionsskulden. Redovisningsprinciper Redovisningen är anpassad enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614). Kommunen följer även de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Tillämpade redovisningsprinciper Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.

4 4 I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 4.2 har kommunalskatten periodiserats. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2013 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2012 och en preliminär slutavräkning för Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 2,9 procent på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde under kronor kostnadsförs direkt. Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till. Semesterlöneskuld och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets ökning har påverkat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Vi har tillämpat rekommendation nr 13 Redovisning av leasingavtal från Rådet för kommunal redovisning. som återbäring och ränta. Medlemmarna använder sedan dessa medel för ökning av sitt insatskapital. Enligt RKR är återbäring och ränta som ska användas för ökat kapital i Kommuninvest ekonomisk förening inte att betrakta som finansiell intäkt då kommunen är förpliktigad att använda medlen till insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. I detta preliminära bokslut gillas inte RKR:s uppfattning varför återbäring och ränta bokförts som finansiell intäkt och ökning av insatskapital som utgift (investering). Beloppet uppgår till 10,6 mnkr. Resultaträkning Totalt avviker verksamhetens nettokostnader mot budget med 22,3 mnkr. I 2012 års bokslut avvek verksamheternas nettokostnader från budget med 103,2 mnkr. Nämndernas nettokostnader, -17,0 mnkr Nämndernas nettokostnader avviker från budget med -17,0 mnkr. I 2012 års bokslut avvek nämnderna från budget med -45,6 mnkr. Den största avvikelsen mot budget är för socialnämnden med -19,0 mnkr. Omsorgsnämnden har en positiv avvikelse på 3,6 mnkr. De övriga nämnderna redovisar en mindre avvikelse mot budget, se tabellen nedan. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har yttrat sig med anledning av den återbäringsmodell som Kommuninvest har infört från och med Modellen innebär att överskott som har upparbetats i Kommuninvest i Sverige AB fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening

5 5 Nämndernas budgetavvikelser mnkr Kommunstyrelsen -Kommunledningskontoret -1,3-1,9 -Exploateringsverksamhet 1,1-23,7 -Gymnasieförbundet 0,1 1,6 Kommunens revisorer 0,3 0,3 Samhällsbyggnadsnämnden 0,9-0,8 Servicenämnden -1,7 0,6 Kultur- och fritidsnämnden 0,4 1,8 Barn- och ungdomsnämnden 0,3-7,9 Socialnämnden -19,0-26,3 Omsorgsnämnden 3,6 10,9 Södermöre kommundelsnämnd -1,7-0,2 Summa budgetavvikelser -17,0-45,6 Internräntor, pensioner, m.m., -4,5 mnkr De centrala potterna för löne- och hyresökningar avviker med -5,1 mnkr. Internräntor och pensioner, avviker mot budget med 6,2 mnkr. Semesterlöneskulden redovisar en avvikelse med -5,6 mnkr. I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras hur pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning i balansräkningen har ökat med 23,2 mnkr till 170,9 mnkr. Jämförelsestörande poster, 43,8 mnkr Den stora positiva avvikelsen består av återbetalda premier från AFA avseende AGS om 51,0 mnkr, reavinster vid försäljning av fastigheter om 8,4 mnkr samt ökad kostnad om 15,6 mkr för ökning av pensionsskuld med anledning av sänkt RIPS-ränta. Skatteintäkter och kommunal utjämning, 18,3 mnkr I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2 har kommunalskatten periodiserats. Fr.o.m ska Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos användas. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2013 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2012 och en preliminär slutavräkning för När det gäller slutavräkningen för 2012 så uppgår den till 427 kr per invånare (den 1 november 2011). Av dessa har 451 kr per invånare (28,4 mnkr) sedan tidigare redovisats i 2012 års bokslut. Korrigeringen på 24 kr (1,5 mnkr) har bokförts i 2013 års bokslut. Den preliminära slutavräkningen för 2013 uppgår enligt Sveriges Kommuner och Landsting till -244 kr per invånare (-15,5 mnkr) och har bokförts på Den kommunala fastighetsavgiften avviker inte mot budget. Sammantaget avviker skatteintäkter och kommunal utjämning mot budget med 18,4 mnkr. Finansnetto, 5,9 mnkr Finansnettot uppgår sammantaget till 4,6 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än budgeterat. Finansiella intäkter uppgår till 22,0 mnkr vilket är 0,8 mnkr bättre än budget. För aktieutdelning från kommunala bolag har budgeterats 1,0 mnkr från Kalmar Kommunbolag AB. För 2013 utgick ingen aktieutdelning p.g.a. ej utdelningsbara medel. För borgensavgifter från helägda kommunala bolag ingår som finansiell intäkt 9,0 mnkr, i likhet med budget. Återbäring från

6 6 Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 10,6 mnkr och övriga ränteintäkter uppgår till 2,4 mnkr. Finansiella kostnader uppgår till 17,4 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB År 2000 avsatte kommunen 50,0 mnkr för förvaltning av pensionsmedel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) minskade värdet av dessa placeringar med 17,7 mnkr ökade värdet med 11,3 mnkr. Under fortsatte den positiva börsutvecklingen och marknadsvärdet uppgick till 61,2 mnkr Under 2008 var det turbulens på den finansiella marknaden och marknadsvärdet sjönk till 52,4 mnkr. Under har den finansiella marknaden både gått upp och ned och marknadsvärdet 2012 uppgick till 78,6 mnkr. Den 31 december 2013 uppgick marknadsvärdet till 90,1 mnkr. Balanskravet god ekonomisk hushållning Från och med räkenskapsåret 2005 gäller nya regler för balanskravet. Ett negativt resultat ska återställas inom tre år. Så snart ett negativt resultat konstaterats ska dessutom kommunfullmäktige anta en särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Planen ska innehålla genomtänkta och genomförbara åtgärder för att täcka hela det belopp som ska regleras och det ska framgå när åtgärderna genomförs. Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats, dock senast vid det sammanträde som följer efter det sammanträde som behandlat delårsbokslutet. Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapportering ska ske till fullmäktige om planen inte hålls. Vid avstämning mot kommunallagens krav om ekonomisk balans justeras årets resultat med ned- och uppskrivning av finansiella tillgångar, reavinster och reaförluster samt synnerliga skäl. I boksluten har ett sammanlagt justerat resultat på 226,0 mnkr redovisats års preliminära bokslut visar ett justerat resultat på 31,9 mnkr vilket innebär ett ackumulerat överskott på 257,9 mnkr. Balansräkning Kommunen investerade under 2013 för 345,2 mnkr. Under året har bland annat 54,1 mnkr investerats i förskolelokaler, 42,7 mnkr i fritidslokaler, 39,4 mnkr i skollokaler, 8,6 mnkr i omsorgslokaler, 13,6 mnkr i friluftsanläggningar, 48,4 mnkr gator och parker, 29,5 mnkr i vindkraft och 37,7 mnkr i exploateringsverksamheten. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR 13, ska finansiella leasingobjekt från och med 2003 redovisas som anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar De finansiella tillgångarna, placerade pensionsmedel i KLP AB, är redovisade som omsättningstillgång och värderade till anskaffningsvärdet, 50,0 mnkr. Marknadsvärdet den 31 december 2013 uppgick till 90,1 mnkr.

7 7 Likvida medel har ökat från 15 mnkr vid årets början till 279,9 mnkr vid årets slut främst med anledning av försäljning av fastigheter. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga skulder har ökat med 33,0 mnkr och uppgår till 720,2 mnkr. Från och med 2003 redovisas enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR 13, skuldbelopp och amortering avseende finansiell leasing som långfristig skuld. Kortfristiga skulder Kommunens kortfristiga skulder har minskat med 69,5 mnkr till 523,0 mnkr. Nyckeltal Nettokostnadsandel Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till skatteintäkter och kommunal utjämning. För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning måste minst 2 procent av de löpande intäkterna finnas kvar för att finansiera årets nettoinvesteringar. Det innebär att de löpande kostnaderna över en längre period inte bör ta mer än 98 procent i anspråk av de löpande intäkterna. Kommunfullmäktige har också formulerat det finansiella målet att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 98 procent över en rullande femårsperiod. Nettokostnadsandel Prel Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader 92,6% 92,6% 95,0% 97,6% 96,5% Jämförelsestörande poster 0,7% 1,3% 3,7% -6,4% -2,4% Avskrivningar 3,5% 3,5% 3,8% 4,3% 4,3% Finansnetto 0,1% 0,0% 0,4% 0,3% -0,1% Summa löpande kostnader 96,9% 97,4% 102,9% 95,8% 98,2% År 2013 uppgår nyckeltalet till 98,2 procent, vilket är 2,4 procentenheter sämre än Verksamheten tar i anspråk 96,5 procent och jämförelsestörande poster -2,4 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Avskrivningarna tar i anspråk 4,3 procent och finansnettot -0,1 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Målet om att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 98 procent uppfylls således inte för det enskilda året. Räknar man över de senaste fem åren uppfylls heller inte målet och uppgår 98,2 procent. Självfinansieringsgrad Målet för investeringarnas finansiella utrymme uttrycks i nyckeltalet självfinansieringsgrad Investeringsvolym (mnkr) 161,3 291,5 339,4-28,6 345,2 Självfinansieringsgrad 113,0% 70,6% 34,5% 338,3% 56,6% Investeringarna relateras till årets resultat justerat med inte likvidpåverkade poster (avoch nedskrivningar, förändring avsättningar). Nyckeltalet redovisar hur stor del av årets nyinvesteringar som har finansierats utan att låna eller minska den befintliga likviditeten. Investeringarna som genomförts under året (345,2 mnkr) har inte finansierats fullt ut med egna medel. Det finansiella målet om minst 100 procent självfinansieringsgrad har inte uppfyllts för det enskilda året 2013 då det uppgår till 56,6 procent. Räknar man ett genomsnitt över de senaste fem åren uppnås

8 8 inte heller målet då självfinansieringsgraden uppgår till 72,0 procent. Likviditet och soliditet Likviditet (likvida medel + kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder) och soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital) är mått på betalningsförmåga på kort respektive lång sikt Kassalikviditet 67,5% 50,6% 62,7% 99,7% 72,4% Likviditetsmåttet har under 2013 försämrats och uppgår till 72,4 procent. Främst är det minskning av likvida medel som bidragit till förbättringen av måttet. Soliditeten, exklusive pensionsskulden (1 453 mnkr), har förbättrats från 48,5 procent i bokslutet 2012 till 49,7 procent i årets bokslut. Soliditeten, inklusive pensionsskulden (1 453 mnkr), har försämrats, från 3,3 procent i bokslutet 2012 till 2,8 procent i årets bokslut. Soliditet Exkl. pensionsskuld intjänad före ,0% 57,2% 49,2% 48,5% 49,7% Inkl. pensionsskuld intjänad före ,3% 7,8% -0,5% 3,3% 2,8%

9 9 Resultaträkning Mnkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Nämndernas nettokostnader , , ,7-17,0 Jämförelsestörande poster 181,6 32,0 75,8 43,8 Internränta, pensioner, m.m. 51,6 20,6 16,1-4,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not , , ,8 22,3 Skatteintäkter Not , , ,8 9,7 Kommunal utjämning Not 2 545,5 576,5 585,1 8,6 Finansiella intäkter Not 3 14,5 21,2 22,0 0,8 Finansiella kostnader Not 3-23,3-22,5-17,4 5,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 125,8 10,1 56,7 46,6 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 125,8 10,1 56,7 46,6 Balanskravsutredning Belopp i mnkr Årets resultat enligt resultaträkningen 82,9 75,6-87,3 125,8 56,7 avgår: samtliga realisationsvinster/förluster -3,0 0,0 0,0-172,5-40,4 Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 4 : -två stiftelser och internationell flyglinje 45,5 -avsättning omställningsåtgärder 20,2 8,7 -justering förändrad RIPS-ränta 11,5 15,6 -avsättning sluttäckning av deponi Moskogen 100,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 100,1 84,3 24,2-1,2 31,9 Ackumulerat resultat 257,9 Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 Årets balanskravsresultat 31,9

10 10 Balansräkning Mnkr Anläggningstillgångar 2 361, ,7 Materiella 2 187, ,3 -mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 005, ,9 -maskiner och inventarier 163,9 195,6 -finansiell leasing 18,3 17,8 Finansiella 174,4 210,4 -aktier, andelar, bostadsrätter 145,8 156,7 -långfristiga fordringar 11,5 11,5 -förskottering infrastruktur 17,1 42,2 Omsättningstillgångar 699,2 487,7 -förråd, lager och exploatering 119,9 109,0 -kortfristiga fordringar 249,4 181,9 -kortfristiga placeringar 50,0 50,0 -kassa och bank 279,9 146,8 S:A TILLGÅNGAR 3 060, ,4 Eget kapital 1 483, ,8 -varav årets resultat 125,8 56,7 Avsättningar 277,5 291,9 -varav pensioner 147,7 170,9 -varav övriga 129,8 121,0 Skulder 1300, ,7 -varav långfristiga skulder 687,2 720,2 -varav finansiell leasing 20,5 20,5 -varav övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 -varav kortfristiga skulder 592,5 523,0 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 060, ,4

11 11 Finansieringsanalys Mnkr Bokslut Bokslut DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 125,8 56,7 Justering för av- och nedskrivning 130,0 134,4 Justering för gjorda och ianspråktagna avsättningar 7,5 14,4 Justering för övriga ej likvidpåverkande -166,2-10,2 MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 97,1 195,3 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 12,8 67,5 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 0,0 0,0 Ökning (-)/minskning (+) förråd och lager -28,1 10,9 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 66,7-69,5 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 148,5 204,2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anl tillgångar 0,0 0,0 Försäljning av immateriella anl tillgångar 0,0 0,0 Investering i materiella anl tillgångar -284,0-353,4 Försäljning av materiella anl tillgångar 324,4 21,9 Investering i finansiella anl tillgångar -4,7-10,9 Försäljning av finansiella anl tillgångar 0,8 0,0 Nettoinvestering i finansiell leasing -7,8-2,8 Pågående projekt 0,0 0,0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 28,7-345,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder 100,0 33,0 Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing 2,7 0,0 Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar -14,9-25,1 Övriga finansiella poster 0,0 0,0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 87,8 7,9 ÅRETS KASSAFLÖDE 265,0-133,1 Förändring likvida medel 265,0-133,1 Likvida medel vid årets början 14,9 279,9 Likvida medel vid årets slut 279,9 146,8

12 12 Investeringsredovisning Mnkr (netto) Nämnd/förvaltning Budget 2013 Bokslut Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret 0,2 0,2 0,0 Kommuninvest 0,0 10,6-10,6 Hamnverksamheten 4,0 3,9 0,1 Exploateringsverksamhet 63,2 54,6 8,5 Samhällsbyggnadsnämnden 1,0 0,7 0,3 Servicenämnden 551,6 255,1 296,5 Kultur- och fritidsnämnden 8,9 5,3 3,7 Barn- och ungdomsnämnden 8,6 6,2 2,4 Socialnämnden 1,2 1,1 0,1 Omsorgsnämnden 6,5 2,2 4,3 Södermöre kommundelsnämnd 3,4 2,3 1,0 NETTOINVESTERINGAR 648,6 342,4 306,2 Noter Not 1 Driftredovisning Mknr (netto) Nämnd/förvaltning Budget 2013 Bokslut Avvikelse Kommunstyrelsen 430,4 430,4 0,0 Kommunledningskontoret 166,4 167,7-1,3 Exploateringsverksamhet -30,0-31,1 1,1 Gymnasieförbundet 293,9 293,8 0,1 Kommunens revisorer 2,7 2,3 0,3 Samhällsbyggnadsnämnden 49,2 48,3 0,9 Servicenämnden 256,2 258,0-1,7 Kultur- och fritidsnämnden 156,3 155,9 0,4 Barn- och ungdomsnämnden 796,4 796,2 0,3 Socialnämnden 655,5 674,5-19,0 Omsorgsnämnden 610,4 606,8 3,6 Södermöre kommundelsnämnd 199,6 201,3-1,7 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER 3 156, ,7-17,0 Internränta, pensioner, m.m. -20,6-16,1-4,5 Jämförelsestörande poster -32,0-75,8 43,8 NETTODRIFTKOSTNADER 3 104, ,8 22,3

13 13 Not 2 Skatteintäkter och kommunal utjämning 2013 Budget Bokslut Avvikelse Skatteintäkter skatteintäkter 2 565, ,8-2,9 skatteavräkning -26,6-14,0 12,6 S:a kommunalskatteintäkter 2 539, ,8 9,7 Kommunal utjämning inkomstutjämning 480,2 492,8 12,6 kostnadsutjämning -161,2-163,6-2,4 regleringsbidrag/-avgift 29,2 29,0-0,2 kommunal fastighetsavgift 100,3 100,3 0,0 mellankommunal utjämning -2,4-2,4 0,0 LSS-utjämning 130,5 129,0-1,4 S:a kommunal utjämning 576,5 585,1 8,6 SUMMA 3 115, ,9 18,4 Not 3 Finansnetto 2013 Budget Bokslut Avvikelse Finansiella intäkter Ränteintäkter, lång-, och kortfristiga fordringar 11,3 13,1 1,9 Utdelning aktier o andelar 1,0 0,0-1,0 Borgensavgifter 9,0 8,9-0,1 SUMMA 21,2 22,0 0,8 Finansiella kostnader Räntekostnader, lång- och kortfristiga skulder -22,4-17,4 5,0 Räntekostnader, pensioner 0,0 Räntekostnader, förskottering infrastruktur 0,0 Övriga finansiella kostnader -0,2 0,0 0,2 SUMMA -22,5-17,4 5,1 FINANSNETTO -1,3 4,6 5,9

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer