Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31"

Transkript

1 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 15 september För s revisorer Anna-Lisa Lindström Ordförande Mats Eriksson Vice ordförande

2 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 26 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning Räkenskaperna och årsredovisningen Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 2 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4 9. Årsredovisningen Allmän bedömning Kommunens förvaltningsberättelse Balanskravet Nämndsuppföljning Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Avsättningar Upplupna intäkter Löneskatt Kassaflödesanalys 11 Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen Kommunens eget kapital har sedan år 2007 minskat med 102,8 mkr och uppgår per 31 december 2014 till 62,7 mkr. Urholkningen har kunnat ske genom att i balanskravet undanta jämförelsestörande kostnader med hänvisning till synnerliga skäl. Även om kommunen för år 2014 har redovisat ett positivt balanskravsresultat utan större justeringar med hänvisning till synnerliga skäl, så känner vi en stor oro med anledning av prognoserna för kommunens resultatutveckling. Vi noterar också att enligt beslut om investeringsbidrag till skidtunneln, 9 mkr, ska kostnaden behandlas utanför balanskravet med hänvisning till synnerliga skäl. Vi är mycket tveksamma till om undantaget faller inom ramen för sådana omstruktureringskostnader som kan undantas, se avsnitt 9.3. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vi rekommenderar att kommunen förändrar redovisningen för de områden där avvikelser finns mot RKR 1 s rekommendationer, se avsnitt 9.1 och Vi har noterat att manuella bokföringsordrar inte attesteras. Vi rekommenderar att så sker för att minska risken för fel. Vad gäller lagring av bokföringsordrarna bör kommunen beakta vad som föreskrivs i lag och vägledning, se avsnitt Rådet för kommunal redovisning Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 1

5 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. Finansiella mål Vad gäller de finansiella målen har vi inte funnit skäl att göra annan bedömning än den som framgår av årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen. Kommunstyrelsen har enligt kommunplanen som ambition att det finansiella resultatmålet ska uppgå till två procent av kommunens skatte- och bidragsintäkter. Även om kommunen redovisar ett bättre resultat än budget uppnås inte ambitionen då resultatet är 1,5 procent av skatte- och bidragsintäkter, se avsnitt Verksamhetsmål Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vi skulle för övrigt gärna se att ser över de mål som finns för att förstärka koppling mot god ekonomisk hushållning. Enligt verksamhetsplan för år 2015 kommer en sådan översyn ske under mandatperioden, se avsnitt Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för att kunna avge revisionsberättelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 2

6 4. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 6. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av Henrik Kvist, ekonomichef och Ingrid Strandberg, redovisningsekonom. 2 Sveriges Kommuner och Landsting 3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 3

7 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningsekonom samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i huvudsak efterlever rekommendationerna, med de undantag som redovisas i avsnittet för redovisningsprinciper. Vi har noterat att manuella bokföringsordrar inte attesteras. Vi rekommenderar att så sker. Vad gäller lagring av bokföringsordrarna bör kommunen beakta vad som föreskrivs i lag och vägledning. Vi rekommenderar att kommunen förändrar redovisningen för de områden där avvikelser finns mot RKRs rekommendationer, se även nedan under avsnitt Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 4

8 9.2 Kommunens förvaltningsberättelse Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 9.3 Balanskravet Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Årets balanskravsresultat uppgår till 6,7 mkr. Kommunens eget kapital har sedan år 2007 minskat med 102,8 mkr och uppgår per 31 december 2014 till 62,7 mkr. Urholkningen har kunnat ske genom att i balanskravet undanta jämförelsestörande kostnader med hänvisning till synnerliga skäl. Under perioden har kommunens soliditet har minskat från -17,5 procent till -41,9 procent inkluderat ansvarsförbindelsen för pensionsskulden som är 240,4 mkr. Kommunen har för år 2014 redovisat ett positivt balanskravsresultat utan större justeringar med hänvisning till synnerligt skäl. Enligt förvaltningsberättelsen kommer befolkningsförändringar innebära att kostnadsutjämningen kommer att minska med 8,4 mkr inför år Kommunstyrelsen har under avsnittet framtiden uttryckt: Årets resultat på 6,8 miljoner kronor kan ge intryck av en ekonomi i balans för de kommande åren. En sådan slutsats är farlig och helt felaktig. Vi noterar också att enligt beslut 4 om investeringsbidrag till skidtunneln, 9 mkr, ska kostnaden behandlas utanför balanskravet med hänvisning till synnerliga skäl. Vi är mycket tveksamma till om undantaget faller inom ramen för sådana omstruktureringskostnader som kan undantas med hänvisning till synnerliga skäl. Vi känner sammantaget en stor oro över prognoserna för kommunens resultatutveckling och att kommunens egna kapital riskerar att fortsätta att urholkas. 9.4 Nämndsuppföljning Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. 4 Kommunfullmäktige , 56 Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 5

9 10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 10.1 Bakgrund Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Finansiella mål I antagen kommunplan för perioden framgår följande finansiella mål: 1. Kommunens resultat för 2014 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas. 2. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2014 minska med minst 4,5 miljoner kronor. Resultatet efter avstämning av balanskravet uppgår till 6,7 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld har under året minskat med 4,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens bedömning är båda finansiella målen har klarats. Vad gäller de finansiella målen har vi inte funnit skäl att göra annan bedömning än den som framgår av årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen. Kommunstyrelsen har enligt kommunplanen som ambition att det finansiella resultatmålet ska uppgå till två procent av kommunens skatte- och bidragsintäkter. Även om kommunen redovisar ett bättre resultat än budget uppnås inte ambitionen då resultatet uppgår till 1,5 procent av skatteoch bidragsintäkter. Enligt budgeten för år 2015 kommer inte heller till ambitionen på 2 procent att klaras. Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 6

10 10.3 Verksamhetsmål I kommunplanen för år anges följande under rubriken God ekonomisk hushållning verksamhetsmål : I lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunen har två mål som är av betydelse för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk hushållning. Utöver de två finansiella målen har det utarbetats verksamhetsmål av kommunövergripande karaktär som har betydelse för god ekonomisk hushållning. För de kommunövergripande målen har nedanstående redovisning och bedömning skett i årsredovisningen: Inriktningsmål Kommunövergripande effektmål med nyckeltal/volymtal Mätmetod Utfall Personalens hälsa och trivsel är god 1. Sjukfrånvaron ska minska och inte överstiga 5,5 % av tillgänglig ordinarie arbetstid (5,92 % den 31/ ) Sjukfrånvarons andel av tillgänglig ordinarie arbetstid Redovisas per den 31/8 och 31/12. Utfall: Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid den 31/12 uppgår till 7,65 %. Bedömning: Målet är inte uppnått 2. Antalet långa sjukfall (60 dgr eller mer) ska minska jämfört med (31 stycken den 31/ ). Antalet långa sjukfall per den 31/8 och 31/12. Utfall: Antalet långa sjukfall den 31/12 är 51 stycken. Bedömning: Målet är inte uppnått Vi noterar att utfallet för de båda målen även försämrats sedan delårsrapporten per Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi skulle för övrigt gärna se att ser över de mål som finns för att förstärka koppling mot god ekonomisk hushållning. Enligt verksamhetsplan för år 2015 kommer en sådan översyn ske under mandatperioden. Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 7

11 11. Resultaträkning Belopp mkr Utfall Budget 2014 Prognos 2014 per Utfall Verksamhetens nettokostnader - 429,2-436,3-431,5-504,8 (varav jämförelsestörande) (- 2,7) (- 66,9) Förändring i% jämfört - 2,6 % med föregående år exkl jämförelsestörande Skatteintäkter, 444,1 444,6 445,5 445,0 statsbidrag och Förändring i% jämfört - 0,2 % - med föregående år Finansnetto - 8,1-8,3-8,1-10,5 Resultat 6,8 0,0 5,9-70,3 Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag 5 98,4% 0,0 % 98,7 % 98,8 % En orsak till det positiva resultatet är att sociala avdelningen redovisar ett överskott mot budget med 9,0 mkr. Det förklaras av att kommunen tecknat ett nytt avtal med Migrationsverket och att det varit färre placeringar av barn samt att kostnaderna för försörjningsstöd varit lägre än budget. Närmare förklaringar finns redovisade i årsredovisningen. 5 Justerad för synnerliga skäl Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 8

12 12. Balansräkning 12.1 Nyckeltal Belopp i mkr Balansomslutning 423,6 421,6 Redovisat eget kapital 62,7 55,9 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse för pensioner - 177,7-196,5 Soliditet redovisad 14,8 % 13,3 % Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland - 41,9 % - 46,6 % skulder Omsättningstillgångar 89,4 74,9 Kortfristiga skulder 95,2 95,5 Balanslikviditet 93,9 % 78,4 % Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Ofta eftersträvas en soliditet på procent. Med hänsyn till den ej bokförda pensionsskulden är soliditeten negativ. Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. En svag soliditet kan i förlängningen leda till en ansträngd likviditet. Som mått bör likviditeten normalt uppgå till 100 procent, d.v.s. de tillgångar som på kort sikt kan omsättas i pengar bör vara lika stora som de skulder som ska betalas på kort sikt Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Kommunen har i enlighet med RKR 11.4 infört komponentavskrivning, d.v.s. att större anläggningstillgångar delas upp i komponenter där avskrivning sker utifrån nyttjandeperioden för respektive komponent. Såsom framgår av redovisningsprinciperna minskar investeringsbidrag anskaffningskostnaden för tillgången. Enligt RKR 18.1 ska sådana bidrag redovisas som upplupen intäkt och intäktsföras under nyttjandeperioden för anläggningstillgången. Bidrag under året har erhållits med 0,7 mkr. Vi bedömer att justeringen av avskrivningarna, - 0,5 mkr, som uppkommit med anledning av förändringen av nyttjandeperioden borde ha redovisats mot eget kapital. Kostnaden är nu redovisad som jämförelsestörande post under avskrivningar. Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 9

13 Avsättningar En beräkning av återstående kostnad för återställning av Bräcke deponi saknas alltjämt i dokumentationen. Ingen ny bedömning om kvarvarande åtaganden har utförts för avsättning återställning av deponier, utan den bedömning om avsättningens storlek som utfördes i samband med bokslutet kvarstår. Enligt svaret på delårsrapporten menar kommunen att bedömningen har sin grund i den externa beräkningen som gjorts för Kälarne deponi men att hänsyn tagits till den aktuella deponin. Kommunen bedömer att beräkningen är tillräcklig. En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Vi kan inom ramen för denna granskning inte göra någon annan bedömning Upplupna intäkter Kommunen erhåller ett antal ersättningar och bidrag bl.a. från staten. Dessa ersättningar ska normalt redovisas det år kostnaden för det ersättningen ska täcka redovisas, d.v.s. om bidraget avser åtgärder som kommer att vidtas nästa år ska intäkten periodiseras. Den ska också bokföras som en skuld om det kvarstående bidraget ska återbetalas. Det förekommer att kommunen får bidrag som ska täcka kostnader som redan är nedlagda, bl.a. prestationsersättningar, och där överskjutande del inte behöver återbetalas. Sådana bidrag ska intäktsredovisas den period de erhålls, och får enligt RKR inte sparas till kommande år. har ett antal bidrag som är periodiserade som en skuld. Vi har inte erhållit underlag som styrker att dessa bidrag får täcka kostnader under kommande år eller att återstående del ska återbetalas. Vi bedömer därför att det finns en risk för att intäkterna kan vara för låga under år Vi rekommenderar att kommunen inför bokslutet gör en genomgång av bidrag och andra ersättningar för att säkerställa att intäkterna redovisas rätt period, och att bidrag som ska användas senare perioder eller ska återbetalas bokförs som en skuld. Genomgången bör dokumenteras Löneskatt Vi har noterat att löneskatten för avgiftsbestämd ålderspension deklareras och betalas ett år för tidigt. Vi rekommenderar att löneskatten deklareras på ett korrekt sätt. Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 10

14 13. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens verksamhet före avskrivningar under år 2014 givit ett överskott på 35,7 mkr Investeringar har gjorts med 8.0 mkr. Finansieringsverksamheten har ett netto på 4,5 mkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning minskat. Förändringen av likvida medel uppgår till 23,2 mkr KPMG, dag som ovan Lena Medin Certifierad kommunal revisor Rapport beträffande årsredovisning Bräcke 2014.docx 11

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer