Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium"

Transkript

1 Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per " Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per Revisionen hemställer om att synpunkter avseende bifogad rapport lämnas senast den 11 augusti Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter och uppgift om vilka åtgärder som avses att vidtas avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning. Utöver vad som framgår i rapporten föreslår vi, för att underlätta för fullmäktiges ledamöter och andra intressenter att tillgodogöra sig informationen i årsredovisningen, att Timrå kommun överväger att göra en översyn av årsredovisningens omfattning och innehåll men även av dess struktur. För Timrå kommuns revisorer Sten Ekström Ordförande Lisbet Lundgren Vice ordförande Svar på revisionsrapporten skickas till. Timrå kommun Revisionen Kommunledningskontoret Timrå

2 Timrå kommun Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 8 april 2013 Antal sidor: 15 Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx

3 Timrå kommun Granskning av bokslut och årsredovisning per Innehåll 1. Sammanfattning Räkenskaperna och årsredovisningen Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Årsredovisningen Allmän bedömning Efterlevnad av gällande redovisningsrekommendationer Kommunens förvaltningsberättelse Balanskravet Nämndsuppföljning Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Nyckeltal kommunen Nyckeltal kommunkoncernen Balansräkning Nyckeltal kommunen Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 9

4 Timrå kommun Granskning av bokslut och årsredovisning per Leverantörsskulder Reserveringar Nyckeltal koncernen Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Konsolideringsmetod Övriga kommentarer beträffande den sammanställda redovisningen 11

5 1. Sammanfattning Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: Avstämningsrutinerna mellan koncernbolagen och kommunen fungerar fortfarande inte tillfredsställande. Vi anser att kommunen och bolagen gemensamt bör se över rutinerna, se avsnitt Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Enligt bestämmelser i KL ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. Finansiella mål Vår bedömning är att resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för verksamheten, se avsnitt Verksamhetsmål Vi bedömer att resultatet endast delvis är förenligt med målen för verksamheten, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning, se avsnitt Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity, All rights reserved. I

6 2. Bakgrund Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisningen för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för att kunna avge revisionsberättelsen. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat årsredovisningen för år Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t.ex. förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer Kommunallag, KL, och kommunal redovisningslag, KRL God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL t Sveriges Kommuner och Landsting 2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 2 S 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

7 Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har vidare bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 7. Metod Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av Hans Jonsson, ekonom och Malin Nordqvist, ekonomichef, vid kommunledningskontoret. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Stickprovsvis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen Projektorganisation Granskningen har utförts under ledning av Anna Sundholm, auktoriserad revisor. 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 3

8 9.2 Efterlevnad av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen upprättats enligt god kommunal redovisningssed, vilket avses i överensstämmelse med KRL och RKRs rekommendationer. Vi har stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer främst genom en översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Kommunledningskontorets genomgång visar att samtliga tillämpliga rekommendationer har beaktats. Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever rekommendationerna. 9.3 Kommunens förvaltningsberättelse Vi bedömer i huvudsak att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Balanskravet Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen under avsnittet finansiell analys p 6. Kommunens överskott för året uppgår till 13,1 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster, 6,6 mkr från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Öronmärkning av resultatet för att täcka framtida pensioner har gjorts med 12,2 mkr. Effekten av den höjda RIPSräntan som har påverkan pensionsskulden uppgår till 5,7 mkr och har återlagts vid balanskravsavstämningen med hänvisning till synnerliga skäl. Totalt är 89 mkr av eget kapital "öronmärkta" för framtida pensioner. Några motsvarande finansiella tillgångar har inte placerats. Ansvarsförbindelsen som de "öronmärkta medlen" avser att möta uppgår till drygt 446 mkr. Kommentar Vi ser positivt på att kommunen systematiskt under flera goda år "öronmärkt" eget kapital för de pensioner som i enlighet med lagstiftningen redovisas utanför balansräkningen. 9.4 Nämndsuppföljning Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 4 Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

9 10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 10.1 Bakgrund Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vi har översiktligt, enligt KL 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Finansiella mål I kommunens budget och verksamhetsplan för år finns tre finansiella mål. Målen är formulerade på samma sätt som tidigare år. Vi har inom parentes angivit målet för år Resultatet före extraordinära poster bör för år 2013 uppgå till minst 0,8 % (0,8 %) av skatteintäkterna och generella statsbidrag/utjämning. 2. Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med 20 mkr per år. Under ska den tillfälligt tillåtas att öka och uppgå till 172,0 mkr (199,0 mkr) för år år Kommunens soliditet ska successivt stärkas. Målet är enligt budgeten 32 % (32 %). I årsredovisningen så har avstämning gjorts av de finansiella målen per Resultatet uppgår till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag /utjämning, vilket innebär att målet äruppfyllt. Det bör dock noteras att exklusive den jämförelsestörande intäkten avseende AFA, 15,8 mkr, hade målet inte klarats. Även mål 2 klaras, även om den långfristiga låneskulden minskat och uppgår till 135,0 mkr. Soliditeten uppgår per 31 december 2013 till 33 %, vilket innebär att målet har klarats. Kommentar Vad gäller de finansiella målen så har vi, utifrån kommunstyrelsens årsredovisning, inte funnit skäl att göra någon annan bedömning än den som framgår av årsredovisningen. Vi bedömer därför att resultatet för år 2013 är förenligt med fullmäktiges finansiella mål. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 5

10 10.3 Verksamhetsmål Kommunplanen för år innefattar i likhet med tidigare år en verksamhetside, övergripande strategi samt nämndsvisa mål. Av de nämndsvisa målen, som totalt uppgår till 42 stycken, har 25 mål angetts vara av särskild betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Vår granskning har inriktats mot dessa mål, som även har kopplats till Vision Kommunens definition av god hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, den har formulerats i kommunplanen, framgår nedan: såsom "Det är god hushållning ur ett verksamhetsperspektiv i Timrå kommun när verksamhetsmålen uppfylls inom tilldelade budgetramar. " Av direktiven till kommunplanen framgår att "Målen i styrelsens/nämndernas styrkort ska vara mätbara. Målen ska beskriva i ord vad som är möjligt att uppnå under budgetåret eller planperioden (3 år), t.ex. minst X % av eleverna i årskurs 9 har minst betyget W. Av direktiven framgår också att målen ska följas upp i delårsrapporten per den 31 augusti samt i årsredovisning. Årsredovisningen innehåller både en sammanfattning och en utvärdering av måluppfyllelsen. Av årsredovisningen framgår att av styrelsens/nämndernas verksamhetsmål, som valts ut som särskild betydande för god ekonomisk hushållning, har så har 17 av 25 (68%)bedömts att helt eller delvis ha uppfyllts. Antalet mål som bedömts vara helt uppfyllda är femton stycken, varav två mål avser kommunstyrelsen, tre mål avser kultur- och tekniknämnden, fyra mål avser barn- och utbildningsnämnden, tre mål avser miljö- och byggnadsnämnden samt tre mål avser socialnämnden. Föregående år bedömdes 16 av totalt 25 mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, ha uppfyllts helt eller delvis vilket motsvarar d.v.s. 64 %. Utvärderingen har formulerats enligt följande; "En majoritet av det totala antalet verksamhetsmål, liksom av de mål som är av särskild betydelseför god ekonomisk hushållning, bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Det ekonomiska resultatet för kommunen är,13 mnkr (f å 21,5 mnkr), vilket är en avvikelse från budget med + 8,1 mnkr. Budgetavvikelsen för styrelse/nämnder är +17,2 mnkr. Detta innebär att den bedömda måluppfyllelsen sker inom tilldelade budgetramar för styrelser och nämnder, samtidigt som det är en positiv budgetavvikelse för kommunen som helhet. Detta leder till bedömningen att kommunen därmed endast delvis uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. " Kommunstyrelsen har begärt in dokumentation som verifierar måluppfyllelsen till de mål som är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi har tagit del av dokumentationen till ett urval av dessa. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 6

11 Kommentar Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunstyrelsens utvärdering av verksamhetsmålen inte ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen samt av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Vi bedömer därför att resultatet endast delvis är förenligt med målen för verksamheten, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunstyrelsens bedömning är rimlig. 11. Resultaträkning 11.1 Nyckeltal kommunen Prognos för 2013 per Belo i mkr Utfall 2013 Bud et Utfall 2012 Utfall 2011 Verksamhetens nettokostnader -851,2-879,6-849,7-836,7-833,0 varav jämförelsestörande 22,4 16,8-22,9 Förändring i %jämfört med föregående år 1,7% 5,0% 5,0% Skatteintäkter och statsbidrag 890,9 890,6 892,1 862,1 848,2 Förändring i % jämfört med föregående år 3,3% Finansnetto -26,6-6,0-28,0-3,9-7,3 Resultat 13,1 5,0 14,4 21,5 7,9 Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och statsbidra 99% 99% 95% 98% 99% Kommentar Kommunens resultat är som framgår ovan bättre än budget, vilket naturligtvis är positivt. I årsredovisningen framhålls den positiva avvikelsen som socialnämnden redovisar. Finansförvaltningen redovisar också positivt utfall för generella statsbidrag. Återbetalning av AFA-medel, 15,8 mkr (f å 16,8 mnkr), som i enlighet med RKRs yttrande redovisas som jämförelsestörande intäkt och en realisationsvinst avseende en avyttrad fastighet är också förklaringar som lämnas i förvaltningsberättelsen till den positiva avvikelsen. Resultatet belastas av effekten av höjd RIPS-ränta på pensioner samt försämrat finansnetto främst till följd av nedskrivning av en finansiell fordran med 17,7 mkr med anledning av rekonstruktion av Timrå IK. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the

12 Av driftsredovisningen framgår att samtliga nämnder redovisar överskott för Socialnämnden redovisar ett överskott på 11,4 mnkr. 6 mnkr härrör sig till intäkter från Migrationsverket varav en stor del är återsökning av medel inom främst individ- och familjeomsorgen men även inom omsorgen om funktionshindrade Nyckeltal kommunkoncernen Belo i mkr Utfa Utfa Utfall 2011 Utfa Resultat före extraordinära poster och skatt Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidra 10,9 17,1 12,3 36,7 94% 96% 94% 93% Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via kommunens bolag. 12. Balansräkning 12.1 Nyckeltal kommunen Belo i mkr Balansomslutning 665,8 646,3 598,3 597,8 Redovisat eget kapital 217,4 204,3 182,8 174,9 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner -228,6-223,3-244,6-221,0 Soliditet redovisad 33% 32% 31% 29% Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder negativ negativ negativ negativ Omsättningstillgångar 160,6 155,7 150,1 196,7 Kortfristiga skulder 198,8 195,7 179,6 226,3 Balanslikviditet 81% 80% 84% 87% Kommentarer Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Ofta eftersträvas en soliditet på %. Med hänsyn till den ej bokförda pensionsskulden är soliditeten negativ. Soliditeten har dock förbättrats eftersom det egna kapitalet ökat med anledning av årets resultat. Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. En svag soliditet kan i förlängningen leda till en ansträngd likviditet. Som mått bör likviditeten normalt uppgå till 100 %, d v s de tillgångar som på kort sikt kan omsättas i pengar bör vara lika stora som de skulder som ska betalas på kort sikt. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 8 Cooperative ("KPMG International '), a Swiss entity. All rights reserved.

13 12.2 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Med anläggningstillgångar avses tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, enligt kapitel 6 KRL. Lagtexten ger inget utrymme för undantag, men ofta upprättas interna föreskrifter. Timrå kommun har gjort bedömningen att inventarier där anskaffningsvärdet understiger 2 basbelopp (drygt 85 tkr), kan kostnadsföras. Beloppet redovisas öppet under redovisningsprinciperna. RKR menar att skattelagstiftningens beloppsgräns, d.v.s. '/2 prisbasbelopp3, kan anses vara rimligt även för kommuner. Kommunens gräns för inventarier av mindre värde överstiger även vad RKR menar är normalt förekommande värden, '/3-1 basbelopp, för kommuner. Ansvaret för att upprätta inventarieförteckning åligger respektive förvaltning enligt kommunens rutiner. Ett övergripande inventarieregister för att beräkna avskrivningar finns vid kommunledningskontoret. I samband med bokslutet för år 2010 infördes en ny rutin där samtliga förvaltningar ska upprätta inventarieförteckningar. Syftet är att specificera de poster som finns redovisade i anläggningsregistret. Rutinen är vid årets bokslut ännu inte fullt ut implementerad. Vi anser att det är angeläget att den föreslagna rutinen införs tillsammans med en årlig rutin för inventering av maskiner och inventarier. Pågående nyanläggningar, 23,3 mkr, avser främst ombyggnation av Mariedalsskolan Finansiella anläggningstillgångar Kommunen har fordringar på och även lämnat borgensförbindelser föreningar m.fl. i kommunen: för ett antal Mot art Fordran Bor en Tynderö Bygdegårdsförening 0,0 0,1 Söråkers Folkets Hus 0,0 3,4 Bergeforsens Kraft AB 7,3 0,0 Ljustorps IF 0,8 0,0 Ljustorps Bygdegårdsförening 0,5 0,0 Söråkers IF 7,9 0,0 Timrå IK 5,9 0,0 Kommuninvest ek förening 3,4 0,0 Förlust arantier e nahem 0,0 1,6 Totalt 25,8 5,1 3 Enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 9 ''7 7

14 Samtliga fordringar har minskat i enlighet med amorteringsplaner. Flera av fordringarna betalas genom att kommunen lämnar finansieringsbidrag motsvarande ränta och amortering. Fordran på Timrå 1K, 29,6 mkr, har i samband med att bolaget genomfört en rekonstruktion skrivits ned med 17,7 mkr och uppgår per ltill 5,9 mkr. Lånefordran och räntor regleras genom finansieringsbidrag Leverantörsskulder Kommunen bokför inkommande fakturor med en metod som innebär att ej attesterade fakturor inte registreras i huvudboken såsom skuld. Vi anser att dessa ska redovisas som leverantörsskuld med motkonto t ex preliminärkonterade leverantörsfakturor, förslagsvis på ett balansräkningskonto. Syftet med kontot är att öppet redovisa sådana fakturor som inte attesterats och i samband med bokslut möjliggöra analys för att bedöma eventuell resultatpåverkan. Enligt de uppgifter vi fått har samtliga fakturor inkomna vid stängning av leverantörsreskontran attesterats och därmed beaktats. Vi har inte kunnat verifiera denna uppgift Reserveringar Kommunen har en avsättning för deponier, 16,5 mkr. Enligt extern utredning skulle avsättning motsvarande 15 mkr vara tillräcklig Nyckeltal koncernen Belo i mkr Balansomslutning 1 188, , , ,4 Redovisat eget kapital 282,8 271,5 253,3 241,8 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner -163,3-156,1-174,1-146,9 Soliditet redovisad 24% 23% 22% 21% Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder negativ negativ negativ negativ Omsättningstillgångar 181,3 166,9 164,2 208,6 Kortfristiga skulder 237,4 211,4 205,0 255,3 Balanslikviditet 76% 79% 80% 82% Kommentarerna koncernen. i avsnitt 12.1 till kommunens nyckeltal är relevanta även för Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 10 ' C Cooperative ("KPMG International '), a Swiss entity. All rights reserved.

15 13. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Kassaflödesanalysen har inte fullt ut kunnat stämmas av mot resultat- och balansräkning, men vi bedömer att den i varje fall för kommunen är i huvudsak rättvisande. Av betalningsflödesrapporten framgår att kassaflödet från kommunens löpande verksamhet under år 2013 givit ett överskott på 42,4 mkr. Investeringar har gjorts med 59,0 mkr. Finansieringsverksamheten har ett netto på -3,8 mkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning minskat. Förändringen av likvida medel uppgår till -20,4 mkr. 14. Sammanställd redovisning 14.1 Konsolideringsmetod Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. Enligt KRL 8 kap 2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett be dande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen och de helägda dotterbolagen AB Timråbo, Timrå Vatten AB, Midlanda Centrum AB och Wifsta Water AB även Medelpads Räddningstjänstförbund (14,84 %) och Midlanda Fastigheter AB (16%) Övriga kommentarer beträffande den sammanställda redovisningen Avstämningsrutinen mellan koncernbolagen fungerar inte tillfredsställande. Vi kan inte utesluta att det finns ytterligare elimineringar som bör göras, i både resultat - och balansräkningarna. Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx 11

16 Med hänsyn till avstämningarnas stora betydelse bl.a. för kostnadsuppföljning inom nämnder och bolag måste stor vikt läggas vid den. Kommunen bör verka för att samtliga koncernmellanhavanden bokförs på särskilda konton. Vi rekommenderar att kommunen och bolagen gemensamt förbättrar rutinerna. Vi rekommenderar även att kommunen ser över de upplysningar som lämnas i förvaltningsberättelse och i årsredovisningen i övrigt så att dessa motsvarar kraven enligt RKR 8.2. Anna Sunåholm Auktoriserad revisor Revisionsrapport bokslut och årsredovisning docx KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Lidingö Stad Antal sidor 12 Antal bilagor 0 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2016-06-30 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Uppsala Kommun Antal sidor 13 Antal bilagor Uppsala kommun Granskning av bokslut och årsredovisning 2016 sign.docx 2017, a Swedish

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

-.t'!' ) V' Malung-Sälens kommun Kommunrevisionen

-.t'!' ) V' Malung-Sälens kommun Kommunrevisionen -.t'!' ) V' 2014-05- 1 9 Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige - för kännedom Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2013. De förtroendevalda revisorerna i har gett KPMG i uppdrag

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer