Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13"

Transkript

1 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: Rapport beträffande delårsgranskning.docx

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bedömning av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Anvisningar och styrdokument Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål Delårsrapporten i övrigt Innehåll Balanskravet Resultaträkning Jämförelsestörande poster Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Rapport beträffande delårsgranskning.docx

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 1.1 Bedömning av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning inte är förenliga med de mål som fullmäktige beslutat om, se avsnitt Vi konstaterar att det budgeterade resultatet även för år 2015, + 5 mkr, kraftigt understiger målet om + 70 mkr. Enligt vår mening styr budgeten inte mot de finansiella målen. I den praktiska tillämpningen förefaller resultatmålet, som vi uppfattar det, mer ha karaktären av en ambition än ett reellt mål. Vi är mycket oroade över resultatutvecklingen, se avsnitt I landstingsplanen finns, i likhet med tidigare år, inte någon beskrivning av målens koppling mot kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, se avsnitt Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 2 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 1 Kommunallag (1991:900) 2 Kommunallag (1991:900) Rapport beträffande delårsgranskning.docx 1

4 3. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Syftet med granskningen är även att bedöma om landstingets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. 4. Avgränsning Granskningen omfattar delårsrapporten Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 3 och Skyrev 4. Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över landstingets kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål landstingsfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 3 Sveriges Kommuner och Landsting 4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Rapport beträffande delårsgranskning.docx 2

5 6. Ansvarig styrelse Granskningen avser landstingsstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av landstingsfullmäktige. Rapporten är saklighetsgranskad av Margaretha Tufvesson, ekonomi- och finansdirektör, Lars Halén, redovisningschef samt Hanna Vahlund, planeringschef. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Stickprovsvis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Medin, certifierad kommunal yrkesrevisor, och Frida Kolbäck, auktoriserad revisor. 9. Anvisningar och styrdokument I KRL framgår att kommunerna och landsting ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Landstinget Västernorrland har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti. Anvisningar har utarbetats av Landstingets kansli och distribuerats till de olika förvaltningarna, bl.a. för att säkerställa kvalitén och likformigheten i förvaltningarnas arbete med att ta fram delårsrapporten Rapport beträffande delårsgranskning.docx 3

6 10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 10.1 Bakgrund Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan (fortsättningsvis Landstingsplanen) under strategiska mål (långsiktigt hållbar ekonomi) angett att: Landstinget ska ha en ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk hushållning. För att klara detta ska det finnas ett aktivt arbete för kostnadskontroll och ökad kostnadseffektivitet. God ekonomisk hushållning är också ett av de centrala förbättringsområden som redovisas i landstingsplanen. Landstinget har mål indelade under fyra perspektiv invånare, processer, medarbetare och ekonomi. Landstingsstyrelsens bedömning enligt delårsrapporten är: alla perspektiven i den balanserade styrningen är viktiga hörnstenar för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. För att nå måluppfyllelse i ekonomiperspektivet är det av stor vikt att måluppfyllelsen bibehålls eller utvecklas för perspektiven invånare, processer och medarbetare. Med ökad tillgänglighet, bättre patientsäkerhet och lägre sjukfrånvaro förbättras möjligheten att på längre sikt uppnå en god ekonomisk hushållning. Uttalandet ska tolkas så att målen är på väg att uppnås men att arbete återstår. Kommentar Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning inte är förenliga med de mål som fullmäktige beslutat om. Vi har nedan kommenterat finansiella målen och verksamhetsmålen var för sig. 5 Fastställd av landstingsfullmäktige Rapport beträffande delårsgranskning.docx 4

7 10.2 Finansiella mål Landstingets finansiella mål framgår av landstingsplanen under ekonomiperspektivet. Målen består av följande (numrering har gjorts av oss): 1. God ekonomisk hushållning, vilket ska motsvara två procent av landstingets intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning, och motsvarar ett årligt positivt resultat med 70 miljoner kronor. Målet ska uppnås utan skattehöjning. 2. Pensionsförvaltningen tillförs årligen minst ett belopp motsvarande den årliga förändringen av landstingets pensionsavsättning. 3. Alla förvaltningar ska nå minst budgeterat resultat. Utvärderingen av de finansiella målen enligt landstingsstyrelsens bedömning är: 1. Målet utvärderas exkl. jämförelsestörande poster vilket innebär att prognosen uppgår till 275 mkr. Bedömningen är att målet inte kommer att klaras. 2. Enligt delårsrapporten kommer inte pensionsförvaltningen att tillföras några medel under året varför bedömningen i delårsrapporten är att målet inte kommer att kunna infrias. 3. Enligt delårsrapporten kommer endast sex av nio förvaltningar klara målet. Av utvärderingen av ekonomiperspektivet i delårsrapportens framgår att Landstingsstyrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen är att målen inte nåtts. Kommentarer Vi konstaterar att det budgeterade resultatet även för år 2015, + 5 mkr, kraftigt understiger målet om + 70 mkr. Enligt vår mening styr budgeten inte mot de finansiella målen. I den praktiska tillämpningen förefaller resultatmålet, som vi uppfattar det, mer ha karaktären av en ambition än ett reellt mål. Vi anser att en budget är väsentlig för att ekonomiskt styra en verksamhet. De ekonomiska resurserna måste också knytas till de ambitioner som fullmäktige ger uttryck för i mål och andra riktlinjer. Det är vår uppfattning att en budget som inte är realistisk riskerar att inte bli styrande för verksamheten. Det är andra året i rad som medel inte kommer tillföras pensionsförvaltningen. I delårsrapporten skriver man att prognosen för kassaflödet avseende 2015 visar på en minskning av likvida medel med 349 mkr om beräknad investeringsnivå kommer infrias. Vi ser med stor oro på denna utveckling avseende minskningen av likvida medel. I likhet med föregående år är det framförallt Hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt specialistvården, samt Hälsocentralerna som visar de största underskotten jämfört med budget. Prognosen för specialistvården visar på ett underskott på 357 mkr att jämföra med föregående års underskott på 262 mkr. Vi är mycket oroade över resultatutvecklingen Rapport beträffande delårsgranskning.docx 5

8 10.3 Verksamhetsmål Följande landstingsgemensamma inriktningsmål finns för de fyra perspektiven som används i styrmodellen balanserad styrning: Perspektiv Invånarperspektivet Processperspektivet Inriktningsmål Nöjda invånare Effektiva verksamheter Medarbetarperspektivet Nöjda och kompetenta medarbetare Ekonomiperspektivet God ekonomisk hushållning Under respektive nämnd finns angivet vilka mål som ska följas upp i delårsrapport och/eller årsredovisning. I landstingsplanen har det inte närmare preciserats till vilket perspektiv som respektive mål hör till. Vi har dock inte funnit någon anledning att göra någon annan bedömning av hur målen fördelats till respektive perspektiv än vad som framgår av delårsrapporten. Hur målet ska mätas (mått) framgår också av landstingsplanen. För målet gällande standardiserade hälsoundersökning framgår inte målsatta värden i planen men i delårsrapporten har målnivåerna satts till helår 60 % deltagande och delår 40 % deltagande. Det framgår inte heller för målet fallrelaterade olyckor vilka nivåer som ska uppnås för att målet ska anses ha klarats, utan bedömningen är subjektiv. I landstingsplanen finns, i likhet med tidigare år, inte någon beskrivning av målens koppling mot kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. I delårsrapportens utvärdering har såsom framgår ovan under avsnitt 11.1 landstingsstyrelsen dock gjort en sådan koppling. Måluppfyllelsen beskrivs i delårsrapporten med följande symboler: Tre symboler betyder att målen nåtts. Två visar att måluppfyllelsen är nära. En symbol betyder att målen inte har nåtts. Enligt uppgift bedöms måluppfyllelsen för de flesta målen som nära om utfallet är ca 75 % av det fastställda måttet men att det finns en viss variation i hur bedömningen har genomförts Rapport beträffande delårsgranskning.docx 6

9 Vi har nedan sammanställt resultatet av målen under respektive perspektiv tillsammans med landstingsstyrelsens bedömning: Perspektiv Landstingsstyrelsens bedömning Antal (andel %) mål med respektive bedömning per Symbol saknas Invånare Att målet är nära att nås 3 (23 %) 5 (39 %) 3 (23 %) 2 (15 %) Process 6 Att målet är nära att nås 3 (60 %) 1 (20 %) 1 (20 %) - (0 %) Medarbetare Att målet inte nåtts - (0 %) - (0 %) 1 (100 %) - (0 %) Ekonomi Att målet inte har nåtts - (0 %) - (0 %) 3 (100 %) - (0 %) Totalt per (27 %) 6 (27 %) 8 (36 %) 2 (9 %) Invånarperspektivet omfattar mål för vårdgaranti, mål kopplade till de s.k. kömiljarderna samt mål för hälsosamtal. Processperspektivet är mål som syftar till effektiv processer, bl.a. att avvikelser ska hanteras inom visst antal dagar och fallrelaterade avvikelser. Hållbara inköp och klimatpåverkan vid tjänsteresor finns också inom processperspektivet. Medarbetarmålet omfattar enbart sjukfrånvaro och som framgår ovan har målet inte klarat. Vi har även gjort en jämförelse av fördelningen vad gäller bedömningen av målen jämfört med förra året per och Redovisningen sker i % eftersom antalet mål varierar, men då flera av målen är likartade mellan åren bedömer vi ändå att jämförelsen är relevant. Vi konstaterar vid jämförelsen att andelen mål som inte beräknas att klaras har ökat och så även mål där symbol saknas. Antal (andel %) mål med respektive bedömning per Symbol saknas Totalt per % 35 % 30 % 5 % Totalt per % 43 % 29 % 3 % Totalt per % 27 % 36 % 9 % Vi har stickprovsvis verifierat några av de mål som har nåtts mot underlag. Utfallet för målen vad gäller kulturaktiviteter och fallolyckor är baserade på bedömning av ansvarig enhet och går därför inte att stämma av mot något underlag. 6 Mål som är uppdelade i två värden har vi räknat som två mål Rapport beträffande delårsgranskning.docx 7

10 Vad gäller målen beträffande perspektivet ekonomi se föregående avsnitt. Kommentarer Vi anser att det är viktigt att landstingsplanen innehåller ett tydliggörande angående målens koppling till kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Det är också viktigt att notera att kommunallagen föreskriver att mål både för ekonomi och för verksamhet ska finnas, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Att målet god ekonomisk hushållning har kopplats till ekonomiperspektivet anser vi därför, i likhet med vad vi tidigare framfört, inte överensstämmer med lagens bestämmelser. Vi anser också att det är väsentligt att styrelsens bedömningar angående möjligheterna att nå målen för helåret framgår. Det är också väsentligt att målen är mätbara och att det går att stämma av dessa mot underlag. Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att vidta åtgärder för att öka måluppfyllnaden. 11. Delårsrapporten i övrigt 11.1 Innehåll Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av landstingets verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av landstingets resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för landstinget som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. RKRs rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska värderas. Minimikraven för en delårsrapport enligt RKR 22 är att det ska finnas en förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt vissa andra upplysningar. De övriga upplysningarna som bör lämnas är information som är av väsentlig betydelse för att förstå vad som ligger bakom resultatet i delårsrapporten, till exempel väsentliga händelser eller cykliska effekter som kan påverka delårsresultatet. Kommentar Vi bedömer att delårsrapporten till väsentliga delar uppfyller kraven i RKR 22. Vi har vid vår granskning ifrågasatt fordringar avseende fiktiva besöksersättningar på 4 mkr. Detta resulterade i att man ändrade resultatet med dessa 4 mkr samt ytterligare en fordran avseende en fiktiv diabetesersättning på 2 mkr. Totalt har resultatet efter vår granskning försämrats med 6 mkr Rapport beträffande delårsgranskning.docx 8

11 11.2 Balanskravet Landstinget redovisar per en prognos för balanskravet för helåret Det prognostiserade resultatet uppgår till -181 tkr och från detta avgår reavinster vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter 1 mkr. Balanskravsresultatet för helåret 2015 uppgår därefter till 182 mkr. Kvar från föregående år att återställa finns även -221 mkr, totalt finns det ett balanskrav på -403 mkr att återställa. Kommentarer Såsom framgår ovan är vi mycket oroade över resultatutvecklingen Resultaträkning Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år mkr Utfall året Utfall Fg år Budget året Prognos året Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning Finansnetto Årets resultat Jämförelser och nyckeltal för landstinget Belopp mkr Utfall Utfall Budget året Prognos året Utfall fg helår Verksamhetens nettokostnader Förändring i% jämfört med föregående år Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ,1% 5,1% Förändring i% jämfört 2,6% 1,0% med föregående år Finansnetto Resultat Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag 100% 101% 100% 103% 103% Rapport beträffande delårsgranskning.docx 9

12 Kommentarer Utfallet per , 9 mkr, är bättre än föregående år, - 58 mkr. Detta beror till stor del på att landstinget har erhållit en ny beräknad pensionsavsättning som påverkade resultatet med +49 mkr samt att en återbetalning från AFA med 45 mkr. Med hänsyn till dessa poster är resultatet ca 30 mkr sämre än föregående år. En stor del av denna försämring är fortsatt höga kostnader för inhyrda läkare och lönekostnader ibland annat sommarbonusar samt ökade kostnader för Hepatit-C. Styrelsen och nämnderna redovisar ett underskott (exkl. finansiering) på mkr (- 285 mkr fg år) att jämföra med budgeterade +/- 0 mkr, för helåret. De största negativa avvikelserna redovisas för specialistvården med mkr samt - 21 mkr för hälsocentralerna. Vi ser med stor oro på dessa fortsatta underskott i verksamheten Jämförelsestörande poster Enligt RKRs rekommendation om extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål är det väsentligt att kommentera viktiga händelser eller transaktioner för att kunna analysera och göra jämförelser. Upplysning har lämnats om den omräknade pensionsavsättningen samt återbetalningen från AFA i noten för jämförelsestörande poster Balansräkning Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år Belopp i mkr Balansomslutning Redovisat eget kapital Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse Soliditet redovisad 27% 26% 30% Soliditet med hänsyn till de Negativ Negativ Negativ pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Balanslikviditet 218% 189% 234% Till i stort sett samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Kommentar Landstinget har under året bytt leverantör till beräkningen av pensionsavsättningen. Detta har lett till att avsättningen har minskat med 49 mkr, förklaringen till denna minskning ska vara att det Rapport beträffande delårsgranskning.docx 10

13 tidigare tagits med personer som varit anställda under 3 månader men att dessa personer enligt avtalet inte ska ha rätt till någon pensionsavsättning. Vi har inte kunnat verifiera detta men planerar att kunna utföra åtgärder inför årsbokslutsgranskningen. I övrigt inga större förändringar i balansräkningen. Det egna kapitalet ökar 2015 till och med augusti och därmed även soliditeten. Däremot visar prognosen på en minskning av soliditeten med cirka 2,7 procentenheter och beräknas uppgå till 23,7% vid årets slut Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar har kassaflödesanalys samt hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Kommentar Vi ser positivt på att en kassaflödesanalys ingår i delårsrapporten. Vi har översiktligt granskat denna och har inte noterat några väsentliga avvikelser Sammanställd redovisning KRL ställer inget krav på att delårsrapporten ska omfatta de kommunala företagen, vilket dock rekommenderas i referensgruppens uttalande från år Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. De juridiska personer som, förutom Landstinget, i första hand är aktuella är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (50 %), Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland (70 %) och Scenkonst i Västernorrland AB (60 %). Om en sammanställd redovisning inte har gjorts i delårsrapporten bör enl RKR 22 delårsresultat och helårsprognos redovisas för respektive bolag. Kommentar Vi har noterat att avseende Kollektivtrafikmyndigheten har man i delårsrapporten inte lämnat några uppgifter om delårsresultat eller helårsprognos. Däremot hänvisar man till en särskild redovisning för ekonomiskt läge, målsättningar och viktiga händelser för Kollektivtrafikmyndigheten. KPMG, dag som ovan Lena Medin Certifierad kommunal revisor Frida Kolbäck Auktoriserad revisor Rapport beträffande delårsgranskning.docx 11

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport per

Översiktlig granskning av delårsrapport per Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 Landstinget Västernorrland Antal sidor 12 Landstinget Västernorrland granskning av delårsrapport per 2017-08-31.docx 2017, a Swedish limited liability

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Vännäs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Vännäs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB 2016-10-11 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av delårsrapporten

Läs mer

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11.

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11. Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per Revisionen emotser svar senast den 15 januari 2018.

Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per Revisionen emotser svar senast den 15 januari 2018. Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2017-08-31. Revisionen hemställer

Läs mer

Tranås kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport

Tranås kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB 2016-09-23 Antal sidor: 10 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Vännäs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Vännäs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB 2015-11-13 Antal sidor: 8 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-06-30 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Markaryds kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport: per 2016-08-31 Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport 2018-03-23 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport per Kungsörs kommun

Översiktlig granskning av delårsrapport per Kungsörs kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 Antal sidor 11 2018, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Nora kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 30 juni 2013 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 11

Nora kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 30 juni 2013 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 30 juni 2013 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 2 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 8. Arvika Rapport delårsgranskning12

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 8. Arvika Rapport delårsgranskning12 ABCD Arvika kommun Översiktlig granskning delårsrapport 2013-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 Arvika Rapport delårsgranskning12 ABCD Arvika kommun Översiktlig granskning delårsrapport 2013-08-31

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2016-06-30 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Revisorernas bedömning av delårsrapport Bedömning delårsrapport (2015) Revisorerna i 2015-10-01 Till fullmäktige i Nara kommun organisationsnummer 212000-2007 Till styrelsen i Nara kommun Revisorernas bedömning av delårsrapport Vi, av fullmäktige

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Sydarkivera Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Cert. kommunal revisor Mars 2018 Granskning av årsredovisning 2017 Kommunalförbundet Sydarkivera Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Syfte

Läs mer

Kungsörs kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11

Kungsörs kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Översiktlig granskning delårsrapport 2014-08-31 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport per

Översiktlig granskning av delårsrapport per Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 Granskningsrapport 2017:5 Antal sidor 14 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Eslövs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: Eslöv Delår Sakgranskad.

Eslövs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: Eslöv Delår Sakgranskad. Eslövs Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Eslöv Delår Sakgranskad.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31. Timrå kommun Oktober 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson, Certifierad kommunal revisor Viktor Hallström Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport per

Översiktlig granskning av delårsrapport per Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08- 31 Antal sidor 16 2018, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 2018, a Swedish

Läs mer

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Rebecka Hansson Kerstin Sikander Caroline Liljebjörn Alexander Arbman Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisionsrapport. Revision KPMG AB 2015-04-09 Antal sidor: 187

Landstinget Västernorrland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisionsrapport. Revision KPMG AB 2015-04-09 Antal sidor: 187 Revisionsrapport Revision KPMG AB Antal sidor: 187 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 2 2. Bakgrund 2

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Elinore Fahlgren September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer