Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world"

Transkript

1 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world

2 Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget och prognos totalt Årets resultat Resultatet mot budget Resultatet mot prognos i delårsrapporten per augusti Jämförelsestörande poster 4 3. Övriga redovisningsfrågor Investeringar och lån Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Brand Östergårdsskolan Ronderingsavtal 5 4. Nyheter för året inom redovisningen Nyheter för året - nya rekommendationer Redovisning av derivat och säkringsredovisning Delårsrapport Redovisning av hyres-/leasingavtal Materiella anläggningstillgångar - uppdatering för komponentavskrivning Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 6 5. Synpunkter på årsredovisningen Utformning av årsredovisningen Bedömning 7 6. Redovisning av mål och måluppfyllelse enligt regler i kommunallagen Inledning Grunder för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Avstämning av balanskravet m m Verksamhetsmål Sammanfattning 11 1

3 . '.Ilil<ill!'-j. )-;(<: "H>, Vi. K j '«')<!'' 1. Inledning Vi har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurup gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för granskning av delårsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats separat. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a, granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 2

4 2. Resultatutfall mot budget och prognos totalt Tabell 1 Resultaträkning totalt ÅR Budget Prognos ÅR Diff Diff Diff delår 2013 ÅR/Får ÅR/Bu ÅR/Pr Verksamhetens intäkter 162,7 165,6 153,0 170,3 7,6 4,7 17,3 Verksamhetens kostnader -785,7-784,4-796,1-804,2-18,5-19,8-8,1 Jämförelsestörande poster 10,8 0,0 12,8 44,3 33,5 44,3 31,5 Av- och nedskrivningar -32,0-36,0-34,2-33,9-1,9 2,1 0,3 Verksamhetens nettokostnader * v -644,2' -654,8-664,5-623,5 20,7 31,3 41,0 Skatteintäkter 498,6 511,7 516,0 515,1 16,5 3,4-0,9 Generella statsbidrag, utjämning 139,2 146,6 143,1 143,2 4,0-3,4 0,1 Skatte netto 637,8 658,3 659,1 658,3' 20,5 r 0,0 w -0,8 Finansiella intäkter 2,3 4,8 4,0 3,1 0,8-1,7-0,9 Finansiella kostnader -2,6-2,8-2,6-3,0-0,4-0,2-0,4 Sa finansiella poster -0,3 2,0 1,4 0,1 0,4-1,9-1,3 Resultatföre extraord poster -6,7 5,5-4,0 34,9 41,6 29,4 38,9 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -6,7 5,5-4,0 34,9 41,6 29,4 38,9 Resultat / skatteintäkter netto -1,1% 0,8% -0,6% 5,3% Tabell 2 *Verksamhetens nettokostnader nedbrutna på styrelse och förvaltningar ÄR Budget Prognos ÅR Diff Diff Diff Förvaltningar delär 2013 ÅR/Får ÅR/Bu ÅR/Pr Kommunövergripande stab -125,1-123,9-123,5-120,6 4,5 3,3 2,9 Myndighetsverksamhet -1,1-1,3-2,0-1,8-0,7-0,5 0,2 Serviceförvaltningen -58,0-65,1-62,9-62,6-4,6 2,5 0,3 Individ- och omsorgsförvaltningen -205,6-216,7-212,6-212,0-6,4 4,7 0,6 Skol- och utbildningsförvaltningen -269,8-273,3-267,7-269,0 0,9 4,3-1,3 Summa KS och förvaltningar -659,6-680,3-668,6-666,0-6,4 14,3 2,7 Budgetbal anseringspost 0,0 39,3 0,0 0,0 0,0-39,3 0,0 Jämförelsestörande poster 10,8 0,0 12,8 44,3 33,5 44,3 31,5 Avskrivningar -32,0-36,0-34,2-33,9-1,9 2,1 0,3 Övr gem resurser o internfinansiering 36,6 22,2 25,5 32,1-4,5 9,9 6,6 Summa gem poster finansförvaltn 15,4 25,5 4,1 42,5 r 27,1' r t 38,4 17,0 Verks nettokostnad totalt -644,2-654,8-664,5-623,5 20,7 31,3 41,1 3

5 2.1 Årets resultat Det redovisade resultatet för året uppgår till +34,9 mnkr mot -6,7 mnkr föregående år, vilket är en förbättring med 41,6 mnkr. Jämförelsestörande poster uppgår till 44,3 Mnkr (se nedan). Rensat för dessa poster uppgår årets resultat till -9,4 mnkr mot -17,5 mnkr föregående år. 2.2 Resultatet mot budget Av årets totala avvikelse mot budget på +29,4 mnkr (tabell 1 och 2) avser verksamhetens nettokostnader +31,3 mnkr, skatter och bidrag 0 mnkr, finansnetto -1,9 mnkr. Av verksamhetens nettokostnader avser KS och förvaltningarna totalt +14,3 mnkr och finansförvaltningen totalt +17,0 mnkr. Av posterna inom finansförvaltningen avser reavinsten vid överlåtelse av elnätet +31,5 mnkr och övriga poster som återbetalda Fora-premier och effekter av brand vilka betraktats jämförelsestörande och obudgeterade till +12,8 mnkr, övriga gemensamma resurser och finansiering +12,0 mnkr. Dessa positiva effekter uppgår till sammanlagt +56,3 mnkr och överstiger därmed den i budgeten upptagna s k budgetbalanseringsposten på 39,3 mnkr med +17,0 mnkr. Budgeten inklusive tilläggsbudget uppgår till +5,5 mnkr. Skulle inte budgetbalanseringsposten medräknats hade budgeten i stället varit -33,8 mnkr. Dock har utfallet av verksamheten blivit positiv i form av dels återhållsamhet inom verksamheterna med +14,3 mnkr och dels de ovan nämnda positiva postema av engångskaraktär, som här särredovisats som jämförelsestörande på +44,3 mnkr. 2.3 Resultatet mot prognos i delårsrapporten per augusti Avvikelsen gentemot prognos per augusti +38,9 mnkr förklaras huvudsakligen av verksamhetens nettokostnader +41,0 mnkr, varav 31,5 mnkr avser jämförelsestörande poster (se avsnitt 2.4). Större avvikelser i verksamhetsnettokostnaderna har uppkommit för finansiella och interna poster +38,4 mnkr, varav 31,5 mnkr avser jämförelsestörande poster, samt kommunövergripande stab +2,9 mnkr, se tabell 1 och Jämförelsestörande poster Återbetalning premier Fora 10,3 10,8 Försäkringsersättning efter brand 6,6 0,0 Utrangering efter brand -4,1 0,0 Reavinst (huvudsakligen försäljning av elnät) 31,5 0,0 Totalt " 44,3" 10,8 Alla posterfinns redovisade inom nettokostnader på finansförvaltningen Reavinsten avser huvudsakligen reavinst som uppkommit i kommunen i samband med överlåtelse av elnätet till nybildat koncernbolag. Reavinsten har återlagts i koncernredovisningen. I vår analys har vi för 2013 inte identifierat några ytterligare väsentliga jämförelsestörande poster, än de som framgår av tabellen ovan, som vi anser behöver lyftas fram. 4

6 3. Övriga redovisningsfrågor 3.1 Investeringar och lån Årets investeringar uppgår till 46,6 mnkr (53,2 mnkr). De största investeringarna 2013 utgörs av avlopp Abbekås-Mossbystrand (7,2 mnkr), Kyrkogatan delen Föreningsgatan-Femkorset (5,9 mnkr), fastighetsinvesteringar efter brand Östergårdskolan (4,0 mnkr) samt renovering lokal idrottsplats Rydsgård och Skivarp (3,5 mnkr). Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 72,1 mnkr (89,3 mnkr). Den största avvikelsen mellan utfall och budget avser Svaneholmsvägen (norra delen), reservkraft avloppsstationer samt avlopp Abbekås-Mossbystrand där utfall är lägre än budget. Dock har fastighetsinvesteringar om ca 4,0 mnkr skett efter branden på Östergårdsskolan som ej fanns med i budget. Förskjutning av investeringar är inte ovanligt, detta till följd av exempelvis upphandlingar som drar ut på tiden, väderförhållanden m m. 3.2 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Enligt god redovisningssed skall planenlig avskrivning ske systematiskt under nyttjandeperioden med start den månad då tillgången tas i bruk. Bedömning om att påbörja avskrivningar sker 3 gånger per år, bl a inför delårsrapporten. Det finns därför viss risk finns att avskrivning påbörjas senare än då tillgången togs i bruk. Vi rekommenderar därför att rutinen ses över fr o m nästa år för att säkerställa att avskrivning verkligen påbörjas direkt när en tillgång tas i bruk. Denna rekommendation kvarstår från föregående år. 3.3 Brand Östergårdsskolan I augusti 2012 inträffade en brand i en del av Östergårdsskolan vilket medförde att del av byggnaden, inventarier m m förstördes. Fullgott försäkringsskydd fanns. Under 2013 har försäkringsärendet avslutats och det som föregående bokslut låg som ett pågående projekt har resultatavräknats. Resultateffekten blev, netto, positiv om ca 2,5 mnkr, däri ingår försäkringsersättning, kostnader för utrangeringar samt övriga kostnader hänförliga till branden. 3.4 Ronderingsavtal I bokslutet 2012 fanns en reservering avseende tvist gällande tecknat ronderingsavtal. Reservering skedde utifrån ett worst case scenario, innebärande att det bland interimsskulderna ingick en reservering om 3,1 mnkr avseende denna tvist. Under 2013 har förlikning träffats och hela det reserverade beloppet har återförts, varav kkr har betalats till Sydsec. Skurups kommun har erhållit totalt kkr, i mars 2014, i försäkringsersättning från Kommunassurans Syd. 5

7 r ; i(i!ili,irj r, '..J,.'"i <;r'i'',)'»; "'"i (ti 4. Nyheter för året inom redovisningen 4.1 Nyheter för året - nya rekommendationer Rådet för kommunal redovisning (RKR) har fastställt 4 rekommendationer under 2013: Redovisning av derivat och säkringsredovisning Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2014 och innehåller generella villkor som ska vara uppfyllda vid tillämpning av säkringsredovisning. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av ränterisk och valutarisk. Vår bedömning är att detta inte är aktuellt i dagsläget Delårsrapport Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2014 och anger minimikrav för innehåll i en delårsrapport, och i det fall ytterligare information i delåsrapporten önskas utgör rekommendationen inte någon begränsning. Rekommendationen innebär att det kan komma att krävas sammanställd redovisning även i delårsrapporten. Detta skulle i så fall bero på att bolagens tillgångar bedöms utgöra en väsentlig del av de totala tillgångarna inom koncernen (>30%) Redovisning av hyres-zleasingavtal Rekommendationen, som avser en uppdatering, gäller från räkenskapsåret Vi rekommenderar att genomgång sker av hyres-/leasingavtal för att se om eventuella anpassningar behövs inför Materiella anläggningstillgångar - uppdatering för komponentavskrivning Denna rekommendation är också antagen 2013 men träder i kraft först I samband med att större företag som skall tillämpa det nya K3-regelverket för sin redovisning (t ex kommunala bolag) under 2014 måste tillämpa s k komponentavskrivning har rådet gjort en tolkning att detta även från 2014 skall gälla kommuner. Detta kan få stor påverkan och innefatta ett betydande utredningsarbete vid införandet, beroende på vilken ambitionsnivå som eftersträvas. En vägledning från RKR om den praktiska hanteringen är under remissbehandling. Arbetet med anpassningar har påbörjats Redovisning av finansiella tillgångar och skulder Denna rekommendation antogs 2011 och trädde i kraft Enligt rekommendationen skall upplysningar lämnas om exempelvis policy för hantering av väsentliga risker förknippade med finansiella tillgångar och skulder, genomsnittlig upplåningsränta, genomsnittlig räntebindningstid samt analys över upplåningens förfallostruktur. Vår bedömning är att samtliga dessa upplysningar inte lämnas i årsredovisningen varken avseende 2012 eller

8 5. Synpunkter på årsredovisningen 5.1 Utformning av årsredovisningen Årsredovisningen för 2013 följer i stort samma struktur som föregående år. 5.2 Bedömning Det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Detta innefattar även den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen). 6. Redovisning av mål och måluppfyllelse enligt regler i kommunallagen 6.1 Inledning Enligt regler i kommunallagen (med koppling i kommunala redovisningslagen) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats separat. Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer därför krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen har överlåtit till varje kommun att själv (lämpligen i ett särskilt avsnitt i budgeten) beskriva hur begreppet "god ekonomisk hushållning" skall tolkas för den egna kommunen och att i samband härmed ange vilka finansiella mål samt övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som fullmäktige anser skall följas upp. De finansiella målen får anses ange de ekonomiska ramarna för verksamheten medan verksamhetsmålen avser kvalitén och inriktningen. Uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen innebär att revisorerna fått en kompletterande roll i processen att säkerställa att god ekonomisk hushållning uppnås. Enligt kommunallagen ska fullmäktige ange mål och riktlinjer för verksamheten och finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. En uppföljning av dessa skall av kommunstyrelsen redovisas i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. Kommunstyrelsen gör därmed en övergripande bedömning om fullmäktiges mål kommer att uppnås med nämndernas uppföljning och prognoser som underlag. Revisorerna tar del av kommunstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen och skall sedan bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Denna bedömning skall ske skriftligen. Uppdraget har syftet att vid årsbokslutet bedöma om ett balanserat resultat har nåtts, bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten har uppnåtts 7

9 limimui'i "i..'-> ;-i 6.2 Grunder för god ekonomisk hushållning Grunderna för god ekonomisk hushållning i Skurups kommun har angetts på följande sätt: "Ett allmänt vedertaget mått på god ekonomisk hushållning är ett årsresultat, som motsvarar minst 2% av skatter och bidrag." Bedömning Med anledning av positivt resultat om 34,9 mnkr uppfylls ovanstående definition av god ekonomisk hushållning för år Finansiella mål Skurups kommun har fastställt finansiella mål i budgeten och som följs upp i förvaltningsberättelsen. Dessa mål är: Nettokostnademas (inkl avskrivningar och finansnetto) andel av skatter och generella statsbidrag skall uppgå till maximalt 99%. Nyckeltalet visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används till den löpande verksamheten. För 2013 hamnar kommunen på 94,7% och målet är därmed uppfyllt. Investeringarnas egenfinansieringsgrad skall uppgå till minst 57%. Målet anger i vilken grad kommunens investeringar skall finansieras med egna medel. Effekten av alltför låg egenfinansieringsgrad blir ett ökat upplåningsbehov. För 2013 är målet uppfyllt då samtliga investeringar finansierats med egna medel. Soliditeten skall uppgå till minst 55%. Soliditeten per 31 december 2013 uppgår formellt till ca 60,5% (60%). Målet anses därmed vara uppfyllt. Kommunen redovisar dock den största delen av pensionsförpliktelserna som en ansvarsförbindelse. Med full skuldföring av pensionsåtagandena skulle soliditeten därför sjunka väsentligt, se tabell nedan. Kommunen Koncernen Skurups kommun Mkr Tillgångar 732,5 682, , ,1 Skulder och avsättningar 289,3 273,7 875,6 770,0 Redovisat eget kapital 443,2 408,3 440,5 435,1 Soliditet 1 60,5% 59,9% 33,5% 36,1% Pensionsutfästelser inom linjen 288,3 277,3 294,3 277,3 Justerat eget kapital 154,9 131,0 146,2 157,8 Soliditet 2 21,1% 19,2% 11,1% 13,1% Bedömning Det är vår bedömning att av de tre finansiella målen har samtliga mål uppnåtts för år

10 6.4 Avstämning av balanskravet m m Avstämning av balanskravet framgår i förvaltningsberättelsen i avsnittet Ekonomisk översikt och analys. Balanskravet innebär att kommunens intäkter skall överstiga kostnaderna för varje enskilt år. Realisationsvinster får inte tillgodoräknas vid balanskravsavstämningen. Om det justerade årsresultatet blir negativt skall det återställas under de tre kommande åren. Kommunfullmäktige skall besluta om en sådan återställning i budgeten senast det andra året efter att det negativa resultatet uppstod. Undantag från regeln kan göras utifrån synnerliga skäl. Balanskravsutredning Årets resultat 34,9-6,7 17,6 27,7 Avgår realisationsvinster -31,5-0,6-3,0-6,6 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,4-7,3 14,6 21,1 Varav för återställande av tidigare års underskott -7,3 0,0 0,0 0,0 Årets balanskravsresultat -3,9-7,3 14,6 21, års underskott, om totalt 7,3 mnkr, har återställts med 3,4 mnkr under 2013 och resterande 3,9 mnkr ska vara återställt senast Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 23,3 mnkr till Resultatutjämningsreserv (RUR) från åren År 2012 och 2013 var det inte möjlighet att göra någon sådan avsättning m h t underskott 2012 och 2013 års balanskravsresultat inte översteg 1% av skatter och bidrag. Slutsats: Årets resultat efter balanskravsjusteringar avseende 2013 är positivt, dock kvarstår 3,9 mnkr att återställa från tidigare år. 9

11 6.5 Verksamhetsmål Skurups kommun har fastställt verksamhetsmål i budgeten och som följs upp i förvaltningsberättelsen. Dessa mål är: Sjukfrånvaron skall minska jämfört med föregående år. Målet är ej uppfyllt då sjukfrånvaron har ökat igen. Andelen elever i årskurs 3 som blir godkända i nationella prov skall öka i jämförelse med föregående år. Målet är uppfyllt då andelen med godkänt resultat har ökat något. Andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet skall öka i jämförelse med föregående år. Skolverket redovisar fr o m 2011 behörigheten i fyra olika mått. Både totalt och uppdelat i Skurups grundskola respektive friskola eller skola i annan kommun har andelen minskat jämfört med föregående år och målet är därmed inte uppfyllt. Bedömning Enligt vår uppfattning har Skurups kommun, utifrån de antagna målen ovan, hanterat uppgiften på ett ändamålsenligt sätt. De mål som fullmäktige i budgeten fastställt, följs övergripande upp i årsredovisningen, liksom skedde i delårsrapporten. I förvaltningsberättelsen gör kommunstyrelsen den övergripande analysen och bedömningen av måluppfyllelsen med kommentarer. Vi bedömer att målen och uppdragen varit styrande för verksamheten. Vår granskning av kommunstyrelsens uppföljning i förvaltningsberättelsen ger inte anledning till anmärkning mot dess bedömningar. Således anser revisorerna sammantaget att resultatet i årsbokslutet i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Vår rekommendation är dock att utöka antalet mål för att framöver ännu bättre kunna styra och följa upp verksamheten. 10

12 EY Building a better working world 7. Sammanfattning Resultatet för året innebär ett redovisat överskott om 34,9 mnkr jämfört med ett underskott på -6,7 mnkr föregående år. I årets resultat ingår dock jämförelsestörande poster om totalt 44,3 mnkr. Resultatet 34,9 mnkr är 29,4 mnkr bättre än budget. I delårsrapporten i augusti angavs prognosen för helårsresultatet till -4,0 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar avseende 2013 är positivt, dock kvarstår 3,9 mnkr att återställa från tidigare år. Efter granskning av räkenskaperna och årsredovisningen för 2013 är det vår bedömning att räkenskaperna är rättvisande samt att bokföringen och årsredovisningen, inklusive den sammanställda redovisningen, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Det är vår uppfattning att verksamheten under året och resultatet i årsbokslutet i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Vår rekommendation är dock att utöka antalet mål för att framöver ännu bättre kunna styra och följa upp verksamheten. När budgeten togs fanns en post nämnd "Budgetbalanseringsbehov" om 39,3 mnkr. Återhållsamhet inom de olika verksamheterna har medfört ett positivt utfall mot budget om 14,3 mnkr och poster av engångskaraktär (jämförelsestörande poster) om totalt 44,3 mnkr bidrar även till ett positivt utfall mot budget. M h t karaktären på de poster som genererat stor del av budgetöverskottet tyder det dock på att ytterligare åtgärder krävs för att uppnå balans i kommunens ekonomi framöver. Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor 11

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

,/' Revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning 2010 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 '--_ 1:: ",/' 201'1-04-26 Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer