Åtgärder för en ekonomi i balans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för en ekonomi i balans"

Transkript

1 Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning 4 3 Landstingets ekonomiska utveckling Landstinget Hälso- och sjukvården 5 4 Analys över kostnadsutveckling under Landstinget och divisionerna Division Medicin Division Operation Division Diagnostik Division BKPH Division Primärvård 10 5 Iakttagelser och kommentarer Division Medicin Division Operation Åtgärder för en ekonomi i balans 13 PwC

3 1 Sammanfattning På uppdrag av landstingets revisorer har PwC Kommunal Sektor genomfört en granskning avseende Åtgärder för en ekonomi i balans. Efter genomförd granskning gör vi följande sammanfattande bedömning: Landstinget redovisar ett resultat uppgående till - 68 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 68 mkr. I resultatet belastas finansnettot med 163 mnkr avseende effekt av ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden. Resultatet före finansnetto uppgår till 102 mnkr och bedömningen är att landstinget lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Nettokostnaderna ökade med 2,7 % under För 2010 var kostnadsökningen 4,1 %. Även om kostnadsökningen är lägre än 2010 måste kostnadsutvecklingen bedömas som oroväckande hög. Landstingstyrelsen bedömde i årsredovisningen för 2009 att kostnadsutvecklingen under planperioden inte får överstiga 2 %. Såvida inte kostnadsutvecklingen dramatiskt sjunker under 2012 tvingas vi konstatera att landstingstyrelsens ambitioner och mål inte kommer att infrias. Prognossäkerheten på landstingsnivå får bedömas som relativt god. Däremot redovisar divisionerna en relativt kraftig prognosavvikelse. Detta förklaras enskilt av Division Medicins stora avvikelse. I april respektive juli lämnades en prognos på -13 mnkr respektive -23 mnkr. Det slutgiltiga utfallet för divisionen blev -68 mnkr. Divisionsvisa åtgärdsplaner för en ekonomi i balans har funnits upprättade. Någon uppföljning av dessa åtgärdsplaner och någon analys vad genomförandet av åtgärderna givit för effekter kan inte återfinnas i divisionernas årsrapporter eller i landstingsstyrelsens årsredovisning. Stora budgetöverskridanden redovisas för vissa kostnadsområden, inte minst avseende inhyrd personal med ett underskott på 108 mnkr. För vissa divisioner är budgeten för 2011 betydligt lägre än utfall för Det kan ifrågasättas med vilken realism och underbyggnad budgeten fastställdes avseende exempelvis inhyrd personal. Åtgärder för en ekonomi i balans finns redovisade i budget för Den samlade ekonomiska effekten bedömdes i budgeten uppgå till mnkr. Åtgärderna avsåg öppna medicinska prioriteringar, gemensam inköpsprocess, anpassad bemanning, inhyrd personal, köpt vård och jourlinjer. I årsredovisningen finns bedömningar gjorda av de ekonomiska effekterna enbart avseende öppna medicinska prioriteringar och gemensam inköpsprocess. Beträffande inhyrd personal anges i budget för 2011 att åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. Vid utgången av

4 finns inte några handlingsplaner upprättade och vi kan konstatera att kostnadsökningen för 2011 var 14 % och att budgetavvikelsen var 108 mnkr. Beträffande jourlinjer anges i budget för 2011 att en utredning initierats. Motivet till detta är att jourlinjer är kostnadskrävande och att en utvärdering är nödvändig med tanke på landstingets ekonomiska läge. Av årsredovisningen för 2011 framgår att översynen av länets jourlinjer har skjutits på framtiden. Vi kan således konstatera att trots fullmäktiges beslut i frågan har inte någon utvärdering genomförts och inte heller har några strategiska beslut i frågan tagits. 2

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg har Kommunal sektor inom PwC genomfört en granskning avseende Åtgärder för en ekonomi i balans avseende verksamhetsåret I granskningen avseende 2010 angavs följande revisionella bedömning: År 2010 har ur ett ekonomiskt perspektiv varit ett framgångsrikt år för Landstinget Gävleborg med ett positivt resultat på 155 mnkr och med en positiv budgetavvikelse på 37 mnkr. Verksamhetsmässiga förbättringar har skett genom minskade vårdköer och en förbättrad tillgänglighet. Prognossäkerheten har utvecklats under de senaste åren och vi bedömer att den i huvudsak är god såväl på divisionsnivå som på landstingsnivå. Även om de budgetmässiga underskotten har minskat för Division Operation och Division Medicin jämfört med tidigare år är den ekonomiska utvecklingen fortsatt oroande. Divisionerna fortsätter att redovisa relativt stora underskott trots kraftiga budgetförstärkningar. Avsaknaden av fördjupade och dokumenterade analyser, uppföljning av åtgärdsplaner och bedömda effekter av genomförda åtgärder är en brist. Landstingsstyrelsens årsredovisning och divisionernas årsrapporter kan utvecklas i detta avseende. De inför budget 2010 redovisade åtgärderna för en ekonomi i balans på en övergripande landstingsnivå har följts upp i årsredovisningen. Effekten av dessa åtgärder bedöms vara ca 50 mnkr för 2010 jämfört med 105 mnkr i budget. Orsaken till avvikelsen är förseningar avseende inköpsprocess och öppna medicinska prioriteringar. Vi förutsätter att landstingstyrelsen har en fortlöpande uppföljning av dessa åtgärder även under Kostnadsutveckling avseende inhyrd personal har varit mycket kraftig under året och med en negativ budgetavvikelse på 80 mnkr. I jämförelse med andra landsting är Landstinget Gävleborgs kostnadsnivå mycket hög. Vi ser positivt på arbetet med utformning av konkreta aktiviteter och handlingsplaner avseende läkarförsörjningen. Revisorerna kommer noggrant att följa utvecklingen inom området. Landstinget redovisar en nettokostnadsökning på 4,1 % för år Även i perspektivet av den offensiva satsningen på ökad produktion, kortare väntetider och ökad tillgänglighet måste kostnadsutvecklingen bedömas som oroväckande hög. Landstingstyrelsen bedömde i årsredovisningen för 2009 att kostnadsutvecklingen under planperioden inte får överstiga 2 %. Om den genomsnittliga kostnadsutvecklingen ska kunna ligga på denna nivå under den aktuella planperioden måste kostnadsutvecklingen för 2011 och 2012 radikalt sänkas. Detta kräver ett stort fokus på en aktiv ekonomistyrning. Vi ser därför positivt på den uppföljning, prognos och krav på åtgärder som landstingstyrelsen har initierat i samband med månadsrapporten för februari I landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten ( ) anges bland annat följande Landstingsstyrelsen instämmer till stora delar i den kritik som lämnas och ser positivt på de förbättringsåtgärder som revisorerna föreslår 3

6 Landstingsstyrelsen ser allvarligt på underskotten inom hälso- och sjukvårdens divisioner trots att underskottet har minskat senaste åren. Revisorerna efterlyser en fördjupad och dokumenterad analys samt noggrannare uppföljning av åtgärdsplaner och bedömda effekter. Kostnaderna för inhyrd personal utgör knappt 3 procent av den totala kostnadsmassan i landstinget. De senaste åren har ökningen varit relativt stor. Kostnadsökningen avser främst läkare. För närvarande utarbetas handlingsplaner med konkreta åtgärder. Styrelsen följer detta arbete 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Revisorerna antog i maj 2011 förslag till projektplan för föreliggande granskning. I projektplanen anges att granskningsuppdraget syftar till att granska och bedöma landstingsstyrelsens förmåga att leda och styra verksamheten för att skapa förutsättningar för en långsiktig positiv resultatutveckling. I granskningen ingår att belysa och bedöma den ekonomiska styrningen för att åstadkomma en budget i balans såväl på totalnivå som på divisions- och verksamhetsnivå genomförandekraften i arbetet med besparings- och effektiviseringsåtgärder uppföljning och utvärdering av de av landstingsstyrelsen beslutade åtgärderna. 2.3 Metod och avgränsning Granskning och avrapportering till revisorerna har genomförts i två delar. Den första avrapporteringen gjordes i september 2011 i samband med granskning av delårsrapport. Föreliggande rapport är den slutgiltiga rapporten för granskningen. Granskningsinsatsen har genomförts genom studier och analys av beslut, månadsrapporter och övriga ekonomiska sammanställningar. Intervjuer har genomförts med landstingsstyrelsens ordförande, ekonomidirektör, divisionschefer för Division Operation och Division Medicin, samordningsdirektör, avtalsdirektör och vårdenhetschefer. Granskningen avgränsas till i första hand hälso- och sjukvården. 4

7 3 Landstingets ekonomiska utveckling 3.1 Landstinget Den ekonomiska situationen för Landstinget för de senaste sex åren redovisas i diagrammet enligt nedan Resultat Årets negativa resultat förklaras av att resultatet har belastats med 163 mnkr avseende effekt av ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden. Resultatet före finansnetto uppgick till 102 mnkr att jämföras med ett budgeterat resultat på 68 mnkr. Landstinget Förändring mnkr Budgetavvikelse Resultat före finansnetto Landstingets resultat Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott uppgående till 49 mnkr för Jämfört med motsvarande period 2010 är utfallet ca 20 mnkr sämre. Nedan redovisas det ekonomiska utfallet för respektive division: 5

8 Samtliga divisioner bokslut 2011 bokslut 2010 Förändring mnkr Budget- avvikelse Division Medicin Division Operation Division Diagnostik Division Barn- och kvinnosjukvård, psykiatri- och habilitering (BKPH) Division Primärvård Totalt Landstingsfullmäktige har under året beslutat om tilläggsanslag om 60 mnkr. Landstingsstyrelsen beslutade att inte fördela ut dessa anslag till divisionerna. Tilläggsanslaget påverkade hälso- och sjukvårdens totala resultat så att detta uppgick till 49 mnkr medan divisionerna gemensamma resultat (utan tilläggsanslag) uppgår till 110 mnkr. Jämfört med budgeterat resultat redovisar Division Medicin den största negativa avvikelsen om 68 mnkr. Division Operation respektive Division Primärvård uppvisar negativa budgetavvikelser om 27 respektive 10 mnkr. Även Division BKPH redovisar en mindre negativ budgetavvikelse. Division Diagnostik uppvisar en marginell, positivt budgetavvikelse. Ingen av divisionerna uppvisar förbättrade utfall för år 2011 jämfört med Resultatet för Division Medicin och Division Primärvård är 45 mnkr respektive 27 mnkr sämre än föregående år. 4 Analys över kostnadsutveckling under Landstinget och divisionerna I tabellen nedan redovisas utfall 2011 jämfört med utfall 2010 för landstinget totalt för vissa kostnadsområden. 6

9 Landstinget Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Övriga verksamhetsnära kostnader Övriga kostnader Inhyrd personal, köpt vård och övriga verksamhetsnära kostnader har ökade kostnader jämfört med föregående år. Kostnaderna för läkemedel samt övriga kostnader har minskat jämfört med föregående år. Den kraftigaste ökningen avser inhyrd personal, en ökning med 14 % och med en avvikelse mot budget på 108 mnkr, att jämföra med föregående års ökning på 31 % och budgetavvikelse om 80 mnkr. I nedanstående tabeller redovisas divisionernas utfall för kostnadsområdena personalkostnader, inhyrd personal, läkemedel och köpt vård jämfört med föregående år samt avvikelse mot budget. Samtliga divisioner Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård För divisionerna totalt redovisas negativa budgetavvikelser för samtliga kostnadsslag. Budgetavvikelsen för inhyrd personal är -102 mnkr. 7

10 4.2 Division Medicin För 2011 redovisas ett budgetunderskott med -68 mnkr att jämföras med prognos per april och juli på -13 mnkr respektive -23 mnkr. Division Medicin Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Divisionens svårigheter att anställa i första hand specialister och övriga läkare uppges ha orsakat budgetavvikelsen och den kraftiga kostnadsutvecklingen avseende inhyrd personal. Antalet månadsavlönade (medelvärde under året) har ökat med 16 medarbetare jämfört med Detta förklaras delvis av övergång av AVA i Gävle till divisionen med 32 anställda, delvis av att ca 40 läkarsekreterare återfördes till divisionen under året. Den procentuella kostnadsutvecklingen för divisionen var 6 %. 4.3 Division Operation Resultatet för 2011 blev ett budgetunderskott med -27 mnkr att jämföras med prognos per april och juli på -20 mnkr respektive -20 mnkr. Division Operation Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Inom divisionen har samtliga kostnadsslag minskat utom personalkostnaderna. Antalet månadsavlönade har ökat med 28. Det förklaras av att läkarsekreteraren återförts ifrån LOV. Divisionen har haft en ökning av läkargruppen under året då 7 läkare har tillkommit. 8

11 Den positiva budgetavvikelsen avseende läkemedel förklaras att patent har gått ut för ett antal läkemedel. Det har inom vissa verksamhetsområden genomförts ett stort arbete med att minska läkemedelsförskrivningen. Den procentuella kostnadsutvecklingen för divisionen var 3 % vilket uppges vara en förbättring jämfört med tidigare år. 4.4 Division Diagnostik Divisionen redovisar ett budgetmässigt överskott för 2011 på ca 1 mnkr. Prognosen per april respektive juli var +4 mnkr respektive +2 mnkr. Division Diagnostik Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Kostnaderna för inhyrd personal har ökat kraftigt jämfört med 2010 vilket innebär en negativ budgetavvikelse på ca 8 mnkr. De ökade kostnaderna beror på brist på personal. Antalet anställda läkare har ökat med 4. Antalet årsanställda inklusive timanställda har ökat med 19 personer jämfört med 2010 vilket till större delen beror på övergången av läkarsekreterare från LOV. Produktionsökningar har skett bland annat inom Bild och funktionsmedicin. 4.5 Division BKPH För 2011 redovisas ett underskott om ca 5 mnkr. Per april och juli anges i prognos -4 mnkr respektive -11 mnkr. Division BKPH Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Verksamheten har påverkats av läkarbrist inom vuxenpsykiatri och BUP. Även BUS har haft problem med bemanningen under året. Kostnaden för inhyrd personal uppvisar en negativ budgetavvikelse med 28 mnkr. 9

12 I årsrapporten anges att den positiva avvikelsen på personalkostnader utan inhyrda läkare inte täcker kostnaden för de vakanta läkartjänsterna. Det är främst inom kvinnosjukvården och BUS som personalkostnaderna är högre än budget. Inom dessa verksamhetsområdet pågår därför ett arbete med att minska personalkostnaderna. En kraftig ökning har skett avseende mottagningsbesök vilket förklaras av en förskjutning av besöken skett från läkare till andra personalkategorier inom bl a kvinnosjukvården. 4.6 Division Primärvård Divisionen redovisar ett negativt resultat jämfört med budget för 2011 på ca 10 mnkr att jämföra med prognoserna per april respektive juli på -10,0 respektive -15 mnkr. Division Primärvård Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Personalkostnader varav inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Verksamheten har präglats av införandet av hälsovalssystemet. Ca 32 % av länets hälsocentraler drivs i privat regi. Divisionens åtagande har påverkats och behov har funnits att anpassa verksamhet och kostnadsnivåerna till de nya förutsättningarna. Divisionen uppger även för 2011 att det har varit svårt att planera verksamheten beroende på osäkerhet vad gäller de privata aktörernas etableringar. Enligt tabellen ovan finns negativa budgetavvikelser för samtliga kostnadsområden. Den köpta vården har ökat kraftigt under 2011 med 68 %, vilket ger en budgetavvikelse om 32 mnkr. I årsrapporten kan utläsas att budgetavvikelsen till stor del, 30 mnkr, avser kostnader för jourbesök som utförts av divisionens jourmottagningar. Det är således kostnader för egenproducerad vård som genom Hälsovalskontoret omvandlas till en landstingsintern kostnad. Gällande kostnaderna för besök hos taxeläkare, taxesjukgymnaster och besök hos andra hälsocentraler överstiger dessa kostnader budget med 3,3 mnkr. Divisionen har ökat antalet årsanställda inkl tim- och övertid med 30 personer jämfört med Ökningen hänförs framför allt till överföringen av läkarsekretare från LOV till divisionen. Bortsett från överföringen av läkarsekreterarna har bemanningen minskat med 40 årsanställda. 10

13 5 Iakttagelser och kommentarer Resultatet för 2011 är -68 mnkr. Resultatet före finansnetto är +102 mnkr och innebär en försämring med 56 mnkr jämfört med föregående år. Resultatet för 2011 har belastats med -163 mnkr vilket bidrar till den stora budgetavvikelsen avseende finansnettot. Detta är en effekt av ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden och kommer enligt årsredovisningen inte att räknas in i balanskravets avstämning. Nettokostnaderna ökade med 2,7 % under För 2010 var kostnadsökningen 4,1 %. Även om kostnadsökningen är lägre än 2010 måste kostnadsutvecklingen bedömas som oroväckande hög. Landstingstyrelsen bedömde i årsredovisningen för 2009 att kostnadsutvecklingen under planperioden inte får överstiga 2 %. Såvida inte kostnadsutvecklingen dramatiskt sjunker under 2012 tvingas vi konstatera att landstingstyrelsens ambitioner och mål inte kommer att infrias. För de fem senaste åren ligger den genomsnittliga kostnadsutvecklingen på 3,4 %. Mot bakgrund av det historiska perspektivet samt stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren kommer kraftiga åtgärder att behövas i form av effektiviseringar för att uppnå en ekonomi i balans på längre sikt. Prognossäkerheten på landstingsnivå får bedömas som relativt god. Nedan redovisas årsprognoser per april och juli att jämföras med faktiskt utfall före finansnetto i bokslut. Divisionerna uppvisar en relativt kraftig prognosavvikelse. Detta förklaras enskilt av Division Medicins stora avvikelse. I april respektive juli lämnades en prognos på -13 mnkr respektive -23 mnkr. Det slutliga utfallet för divisionen blev - 68 mnkr. Årsprognos april Årsprognos juli i bokslut Divisioner (exkl. tilläggsanslag) Landstinget totalt Divisionerna uppvisar sammantaget ett underskott på ca 49 mnkr. Då ingår ett tilläggsanslag från landstingsfullmäktige på 60 mnkr. Utan tilläggsanslaget skulle divisionerna ha uppvisat ett underskott på ca 110 mnkr. De större budgetavvikelserna finns inom Division Operation och Division Medicin. Dessa divisioner har redovisat underskott sedan den divisionsindelade organisation infördes. 11

14 År Division Operation Division Medicin Som framgår ovan redovisar Division Operation och Medicin för 2011 högre underskott än föregående år. Detta gäller i första hand Division Medicin. 5.1 Division Medicin Divisionens underskott uppgår till 68 mnkr. Stora budgetöverskridanden redovisas för inhyrd personal, köpt vård och läkemedel. Noterbart är att för samtliga dessa kostnadsområden är de budgeterade beloppen för 2011 lägre än det faktiska utfallet för För inhyrd personal budgeterades en kostnad på 25 mnkr att jämföras med faktiskt utfall 2010 på 43 mnkr. För köpt vård var budgeten 164 mnkr att jämföras med faktiskt utfall 2010 på 191 mnkr. Det kan ifrågasättas med vilken realism och underbyggnad budgeten fastställdes för dessa två kostnadsområden. Den procentuella kostnadsutvecklingen för divisionen var 6 %. Förändringar i divisionsledningen har skett under året. I samband med genomförda intervjuer har det framkommit att det har funnits organisatoriska och styrningsmässiga brister inom divisionen. Organisatoriska förändringar har genomförts och bedömningen är att de styrningsmässiga förutsättningarna är förbättrade inför Enligt divisionsledningen var den ekonomiska utvecklingen under första halvåret 2011 relativt stabil med måttliga kostnadsökningar. Den stora kostnadsökningen och den försämrade resultatutvecklingen uppstod under hösten Orsaken till denna utveckling kan eventuellt förklaras av negativa styrningsmässiga konsekvenser orsakade av pågående organisationsöversyn. Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans har funnits upprättade inom divisionen. Någon uppföljning av dessa åtgärdsplaner och någon analys vad genomförandet av åtgärderna givit för effekter kan inte återfinnas i divisionens årsrapport eller i landstingsstyrelsens årsredovisning. 5.2 Division Operation Divisionens underskott uppgår till 27 mnkr. Stora budgetöverskridanden redovisas för personalkostnader, inhyrd personal och köpt vård. För inhyrd personal budgeterades en kostnad på 12 mnkr att jämföras med faktiskt utfall 2010 på 25 mnkr. För köpt vård var budgeten 185 mnkr att jämföras med 12

15 faktiskt utfall 2010 på 199 mnkr. Det kan ifrågasättas med vilken realism och underbyggnad budgeten fastställdes för dessa två kostnadsområden. Orsaken till budgetavvikelsen avseende inhyrd personal uppges vara fortsatta svårigheter med rekrytering av vissa specialiteter men även arbetet med en fortsatt hög tillgänglighet. Jämfört med föregående år har dock kostnaderna för inhyrd personal minskat med 1 %. Inför 2012 har ett arbete med upprättande av nya åtgärdsplaner för en ekonomi i balans påbörjats inom divisionen. Det har tidigare funnits åtgärdsplaner men uppföljningen av dessa har enligt divisionsledningen varit bristfällig. Någon uppföljning av dessa åtgärdsplaner och någon analys vad genomförandet av åtgärderna givit för effekter kan inte återfinnas i divisionens årsrapport eller i landstingsstyrelsens årsredovisning. De brister som tidigare har funnits har enligt divisionsledningen åtgärdats och en mall för åtgärder och uppföljning av dessa har tagits fram. 5.3 Åtgärder för en ekonomi i balans Åtgärder för en ekonomi i balans finns redovisade i budget för Den samlade ekonomiska effekten bedömdes i budgeten uppgå till mnkr. Åtgärderna som beslutades i budget avser öppna medicinska prioriteringar, gemensam inköpsprocess och anpassad bemanning. Övriga åtgärder som anges är inhyrda läkare, köpt vård och jourlinjer. Öppna medicinska prioriteringar Den ekonomiska effekten för öppna medicinska prioriteringar under verksamhetsåret 2011 bedömdes i budget 2011 uppgå till mnkr. Arbetet med öppna medicinska prioriteringar inleddes under våren 2010 med en inventering och framtagande av ett flertal åtgärder tillsammans med verksamheterna. Arbetet med detta resulterade i 121 aktiviteter fördelade per division. Den totala ekonomiska effekten för öppna medicinska prioriteringar bedömdes i samband med en uppföljning i februari 2011 uppgå till 59 mnkr, varav ca 30 mnkr förväntades uppnås under En ny uppföljning genomfördes i november Vi denna uppföljning redovisades 127 beslutade aktivteter. Den ekonomiska effekten bedömdes då till 58 mnkr och årseffekten för 2011 till 26 mnkr. 13

16 Status Antal aktiviteter Antal aktiviteter Klara Påbörjade Ej påbörjade 9 8 Nedan redovisas per division andelen klara aktiviteter, den ekonomiska effekten i form av årsvärde samt effekt för Division Andel klara % Årsvärde Effekt 2011 Effekt 2011 (%) Medicin 63 9,3 4,7 51 Operation 57 24,1 5,8 24 BKPH 52 8,2 6,0 73 Primärvård 36 16,2 9,6 59 Totalt 56 57,9 26,2 45 Av redovisningen ovan framgår att division Operation har det lägsta ekonomiska utfallet för 2011 med enbart 5,8 mnkr vilket är 24 % av årsvärdet på 24,1 mnkr. Enligt divisionsledningen beror detta på att divisionen inte arbetat strukturerat med öppna medicinska prioriteringar under Ett omtag kommer att tas under Ett fortsatt arbete inom området öppna medicinska prioriteringar har påbörjats/planeras avseende ordnat införande och ordnad utmönstring Ordnat införande är ett nytt arbetssätt som förväntas leda till kostnadsminskningar om mnkr. En pilotmodell har utarbetats och testas inom Division Medicin som innebär att effekterna av nya mediciner, behandlingsmetoder etc. värderas. Planering och modellarbetet avses slutföras under hösten 2012 och planerade effekter kommer att ingå som en del i budgetarbetet inför Ordnad utmönstring innebär en genomgång av verksamheterna med fokus på onödiga aktiviteter som verksamheten kan upphöra med att bedriva. Planering och modellarbete avses slutföras under våren 2012 och planerade effekter kommer att ingå i budget- och planeringsförutsättningarna inför En prioriteringspolicy avses utarbetas och planeras komma att behandlas av Landstingsfullmäktige i juni Policyn kommer att innehålla en vision om hur Landstinget Gävleborg prövar nytt och rangerar ut gammalt för att erbjuda patienterna den bästa och effektivaste vården. Ett prioriteringsdirektiv kommer att behandlas av Lanstingsstyrelsen i juni Detta kommer att innehålla tydliga krav på hur verksamheten ska arbeta 14

17 systematiskt med att ta in nya riktlinjer, pröva ny medicinsk teknik, behandlingsmetoder och läkemedel. Likaså krav på arbete med ordnad utmönstring Gemensam inköpsprocess Enligt budget 2011 bedömdes den ekonomiska effekten uppgå till mnkr för verksamhetsåret Under året har landstinget arbetat med driftsättningen av datasystemet som ska styra och underlätta inköpen. Ett breddinförande har skett under hösten Införandet av datasystemet försenades på grund av en överprövningsprocess i samband med upphandlingen. I årsredovisning lämnas en bedömning för projektets ekonomiska effekter för Dessa bedömdes uppgå till mnkr. En bedömning i samma storleksordning gjordes i delårsrapporten. Anpassad bemanning Med utgångspunkt från en inventering som genomfördes 2010 har inför verksamhetsåret 2011 aktuella bemanningstal redovisats. Bemanningstalen har utvärderats i dialog med divisions-, verksamhets- och enhetschefer. Behovet av vårdplatser har analyserats med hänsyn tagen till beläggningsgrad. För att minska bemanningstalen ska verksamheten enligt budget 2011 arbeta bl a med åtgärder avseende schemaläggning, lean och nya lokaler. Arbetet med den anpassade bemanningen avser i första hand divisionerna BKPH, Medicin och Operation. I delårsrapporten angavs att någon förväntad ekonomisk effekt inte fanns fastställd, men att en analys avseende detta skulle genomföras under hösten Trots detta anges i årsredovisningen att någon bedömning av den ekonomiska effekten har inte genomförts. Någon redovisning av det pågående arbetet med bemanningstal, analyser och ekonomiska bedömningar över åtgärdernas effekter framgår heller inte av divisionernas årsrapporter för I årsredovisningen anges vidare att arbetet med bemanningstal fortsätter som en viktig del av effektiviseringsarbetet under Utifrån samtal med vårdenhetschefer konstateras att detta arbete tas emot olika och att enheterna kommit olika långt i arbetet. Det som framkommit är att det finns en viss oro kring att bemanningstalet inte tar hänsyn till patienternas vårdtyngd. Inhyrd personal I diagrammet nedan redovisas kostnadsutvecklingen för inhyrd personal per division. Huvudparten av kostnader för inhyrd personal avser inhyrda läkare (90 95 %). 15

18 Kostnad inhyrd personal Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring % Avvikelse mot budget Division Medicin Division Operation Division Diagnostik Division BKPH Division Primärvård Division Diagnostik och Medicin uppvisar de största procentuella ökningarna med 57 % respektive 60 %. Division BKPH och Medicin uppvisar de största budgetavvikelserna för perioden med -28 mnkr respektive -43 mnkr. Divisionerna Operation och Primärvård har minskat kostnaderna för inhyrd personal under 2011 jämfört med föregående år. I budget 2011 och ekonomisk plan för anges att det under hösten 2010 ska utarbetas en handlingsplan för läkarförsörjning och att det 2011 ska genomföras en särskild satsning utifrån planen. Enligt budget 2011 föreslås att åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna för inhyrda läkare. Den ekonomiska effekten av åtgärderna kring inhyrda läkare samt för köpt vård beräknas uppgå till mnkr för I särskild av revisorerna beställd granskning avseende Inhyrd personal läkarförsörjning framkommer att det inte upprättats någon handlingsplan under hösten 2010 och inte heller under Kostnaderna för inhyrd personal har fortsatt att öka under 2011 och någon effekt utifrån vidtagna åtgärder har inte presenterats. Köpt vård Köpt vård uppvisar en kostnadsökning på totalt 12 % och en budgetavvikelse på 21 mnkr. Division Primärvård redovisar en kraftig kostnadsökning om 68 %. Division Medicin och Division BKPH uppvisar ökningar om 3 % respektive 7 % avseende köpt vård. Division Operation har minskat kostnaderna för köpt vård med 3 %. I budget 2011 och ekonomisk plan för anges att totala bedömd effekt 2011 för områdena inhyrda läkare och köpt vård uppgår till mnkr. Någon analys över vidtagna åtgärder och dessas effekter avseende köpt vård har inte redovisats. Jourlinjer I dokumentet Budget 2011 och ekonomisk plan anges Att upprätta jourlinjer är en relativt dyr form av hälso- och sjukvård. I det ekonomiska läge landstinget står inför är det därför nödvändigt att en utvärdering av länets 16

19 jourlinjer görs. Styrelsen har därför initierat en utredning inför 2012 års budgetarbete. Vid vår granskning i samband med delårsrapporten (september 2011) konstateras att arbetet med jourlinjer har förskjutits till 2012 och att ansvaret för frågan ligger hos landstingsstyrelsen. Vi tolkar att något sådant arbete för närvarande inte planeras då det i årsredovisningen för 2011 anges.har översynen av länets jourlinjer skjutits på framtiden. Vi kan således konstatera att trots fullmäktiges beslut i frågan har inte någon utvärdering genomförts och inte heller har några strategiska beslut i frågan tagits. 17

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Bengt Andersson Hanna Franck Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning...3 1 Inledning...5

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av delårsrapport april 2011

Granskning av delårsrapport april 2011 Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Revisionsrapport Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Rolf Hammar Augusti 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-08-30 p 14 Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om öka användningen av hälsoekonomiska

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström, Niklas Eriksson Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling Regional utveckling Avsändare Landstingsdirektören Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling 1. Sammanfattning Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Månadsrapport januari-oktober

Månadsrapport januari-oktober Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Delårsrapport januari augusti 2003. Oktober 2003. PerÅke Brunström Anders Färnstrand

REVISIONSRAPPORT. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Delårsrapport januari augusti 2003. Oktober 2003. PerÅke Brunström Anders Färnstrand REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport januari augusti 2003 Norrbottens läns landsting Oktober 2003 PerÅke Brunström Anders Färnstrand www.pwcglobal.com/se www.komrev.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Granskningsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E Ulrika Sörblad Landstingsstyrelsens sekreterare Tel: 0155-24 57 86 2011-05-23 LS-LED11-318 Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Granskningspromemoria 2009

Granskningspromemoria 2009 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 10 Februari 2010 DNR 370-12/2010 Granskningspromemoria 2009 STOCKHOLMS HAMN AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer