Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013"

Transkript

1 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr. Prognosen förutser att kostnads reducerande effekter av vidtagna åtgärder uppstår enligt plan successivt från och med hösten. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 1,5 procent högre än budgeterat 2013, vilket är 104 mkr mer än planerat. Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 90 mkr högre än budgeterat, trots tilläggsbudget på 100 mkr. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med 15 mkr jämfört med budget. Övergripande prognos Den ekonomiska strategin för perioden fortsätter att präglas av arbetet med att balansera verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Bakgrunden till beslutade besparingsåtgärder är bland annat ett stort ackumulerat underskott som skall återställas (932 mkr efter 2012), behov av strukturella åtgärder samt att möjlighet att skapa utrymme för den framtida medicinska och demo grafiska utvecklingen. Landstingets samlade prognos för 2013 pekar mot ett resultat på plus 50 mkr exklusive RIPS-ränta (inklusive RIPS-ränta minus 180 mkr). Prognos resultatet är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen för verksamhetens netto kostnader beräknas bli minus 104 mkr. Osäkerhets marginalen i bedömningarna ligger på +/- 20 mkr. Mkr Budget, bokfört resultat exkl RIPS och prognos jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ack budget 2013 resultat 2013 prognos balanskrav Omvärldsanalys Analyser och bedömningar från SKL visar att BNP-tillväxten i Sverige förväntas öka något de närmaste åren och att de svenska finanserna anses vara i relativt god ordning jämfört med vissa delar av övriga Europa. Det finns dock en fortsatt oro för den europeiska skuldkrisen, särskilt utvecklingen i södra Europa. Om den globala ekonomin drabbas av en djup nedgång är risken stor att även Sverige dras med. Det långsiktiga problemet med att finansiera välfärden finns kvar. För att kunna möta de ökade förväntningarna på den offentliga sektorn, med stora barnkullar och många äldre, måste landstinget fortsätta effektivisera sin verksamhet. Pensionsavgångarna bland landstinget Dalarnas anställda kommer att öka väsentligt inom de närmaste åren, vilket medför ökade kostnader för pensioner. Befolkningsutvecklingen i länet bedöms enligt SKL:s prognos minska något fram till Andelen äldre, som i Dalarna ligger över riksgenomsnittet, kommer att öka ytterligare. Under första kvartalet 2013 hade Dalarna hade ett födelseunder skott och samtidigt ett något större positivt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas befolkning ökade med 82 personer till invånare. Verksamhet Inom Hälso- och sjukvården pågår arbetet med vårdgarantiåtgärder. Planen är att vårdgaranti upp fyllelsen och kömiljardnivån ska förbättras och att köerna ska arbetas bort under första delen av För närvarande pågår utredning om köstatistikens kvalitet, därför redovisas inga mätningar i den här periodrapporten. Inom hälso- och sjukvården fortsätter införandet av det nya gemensamma vårdinformationssystemet, Take Care. Under senvåren har TC införts i primärvården, vilket till viss del kan påverka tillgängligheten inom det området. Inom Hälsoval har hittills 44 procent av Dalarnas invånare aktivt valt vårdcentral sedan våren Cirka 13 procent (36 000) är listade vid någon av de fem privata vård centralerna i Dalarna, något som påverkar landstingets egna vårdcentraler på de orter som berörs.

2 Landstingsfastigheters största pågående projekt är den nya vårdbyggnaden vid Falu Lasarett. Kvinnokliniken, med bl.a BB och förlossning kommer tillsammans med neonatalavdelningen samt kirurgkliniken att flytta in i det nya huset från sommaren till slutet av oktober i år. Akutmottagningen tog delar av sina om- och tillbyggda lokaler i bruk i slutet av januari Den nya vårdbygg naden är landstingets enskilt största investerings projekt till ett värde av ca 660 mkr. Folktandvården arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten för att öka konkurrenskraften på tandvårdsmarknaden. Inom tandläkarkåren pågår en generationsväxling, vilket medför lägre produktion då de nyanställda har mindre erfarenhet. Folktandvården kommer att klara obligatoriska åtaganden gällande barn- och ungdomstandvård, akuttandvård och vård till särskilda patientgrupper, men kommer inte att kunna erbjuda vuxna patienter all den vård som dessa efterfrågar. Landstingservice har utarbetat ett gemensamt ramavtal för landstingets transporter. Förvaltningen kommer också att ansvara för fullservice på materialförsörjningen i nya vårdbyggnaden på Falu lasarett. Inom Nämnden för kostsamverkan pågår en översyn och omarbetning av avtalet mellan landstinget Dalarna och Mora kommun. Verksamheten kommer att generera ett underskott som gemensamt ska täckas av landstinget och kommunen. Kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med att sätta igång de projekt som Kulturrådet beviljat utvecklingsstöd för. Projekten är främst inriktade på barnkultur. Patientnämnden ser en ökning av antalet ärenden och arbetet inriktas på att behandla ärenden som rör patientsäkerhet. Aktuell information Planeringsarbetet för planperioden pågår. I juni fastställde Landstings fullmäktige Landstings- och Finansplan för planperioden. Ekonomi Budget förutsättningar I april gav landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvården ett tilläggsanslag på 100 mkr medan Hjälpmedel, Servicenämnden och Tandvårdsnämnden fick avkastningskrav. Samtidigt minskades landstingets budgeterade resultat till ett överskott på 139 mkr Aktuell prognos utgår från det ekonomiska läget i maj. Verksamhetens nettokostnader Driftredovisningen visar beräknade nettokostnader för landstingets verksamheter, exklusive skatteintäkter, statsbidrag etc. Landstingets ledning styr själv i stor utsträckning över nettokostnaderna genom att till exempel bestämma utbudsstruktur, personal struktur, behandlings metoder och patientavgifts nivåer. Driftredovisning (Mkr) Prognos 2013 Budget 2013 Avvikels e Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård , ,7-90,0 Central förvaltning/hälsoval , ,7 4,0 Central förvaltning/övrigt -562,2-560,2-2,0 Finansförvaltning -143,2-132,2-11,0 Fastighetsnämnden 18,7 21,0-2,3 Servicenämnden 1,7 2,0-0,3 Kultur- och bildningsnämnden -133,0-133,0 0,0 Tandvårdsnämnden -168,2-166,2-2,0 Tandvårdsnämnden, beställartandvård -28,9-28,9 0,0 Patientnämnd -4,2-4,2 0,0 Revision -5,7-5,7 0,0 Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,0 0,0 Summa driftredovisning , ,9-103,6 I prognosen för 2013 beräknas verksamhetens netto kostnader bli 104 mkr högre än budge terat (+/- 20 mkr). Trots en tilläggsbudget på 100 mkr visar Hälso- och sjukvårdens prognos att verksamheten kommer att kosta ytterligare 90 mkr eller 1,8 procent mer än budgeterat. Central förvaltning förväntas lämna ett överskott på 2 mkr, medan Finansförvalt ningen beräknas lämna ett underskott på 11 mkr bland annat på grund av ökade pensionskostnader. Fastighetsnämnden, Tandvårdsnämnden och Service nämnden kommer inte att nå sina avkastningskrav fullt ut, medan övriga nämnder bedömer att de håller sin budget. Mkr Verksamhetens nettokostnader 2

3 I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad bli 1,5 procent högre än budgeterat 2013 och 4,7 procent högre (319 mkr) än vad kostnaden var Finansiering Skatter, statsbidrag mm (Mkr) Prognos netto Budget Avvikels e Skatteintäkter ,0 Utjämningsbidrag och statsbidrag ,0 Finansiella intäkter ,0 Finanasiella kostnader ,0 Delumma skatteintäkter och finansnetto ,0 Jämförelsestörande finansiell kostnad * ,0 Summa skatteintäkter och finansnetto ,0 * RIPS Ökning av pensionsskuld pga sänkt diskonteringsränta, påverkar ej balanskravsresultatet. Preliminär beräkning. Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto, exklusive RIPS-ränta, 15 mkr bättre än budgeterat. Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag i landstingets periodrapport bygger på SKL:s senaste prognos från april Intäkterna är 6 mkr större än den reviderade budgeten i april. Det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan staten och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget Bidraget 2012 minskade med 40 mkr jämfört med 2011, som en följd av lägre läkemedelskostnader. Kostnaderna fortsätter att minska även 2013 och därmed även bidraget från staten. Prognosen är att statsbidraget blir 10 mkr lägre än budget Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot visare ett överskott på 9 mkr och beror i huvudsak på lägre räntor än budgeterat, varav 6 mkr avser ränta på pensioner. Den långa marknadsräntan har under en längre period varit låg och för att värdesäkra pensionsskulden i framtiden avsätts ytterligare 230 mkr enligt anvisningar från SKL (den så kallade RIPS-räntan). Kostnaden ingår inte balanskravsresultatet. Resultat Prognos Resultaträkning Sammanfattningsvis kan landstingets totala prognos för verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster beräknas till ett plusresultat på 50 mkr för 2013 (exkl RIPS), vilket är 89 mkr sämre än budgeterat. Om RIPS-räntan räknas in blir prognosen -180 mkr. Osäkerhetsmarginalen i prognosen är +/- 20 mkr. Förutom osäkerhetsmarginalen i prognosen finns ytterligare några osäkerhetsfaktorer som påverkar bedömningen. Hur snabbt kostnaderna kommer för den extra kösatsningen för att uppfylla vårdgarantin och kömiljarden. Inom Hälso- och sjukvården finns flera svårbedömda kostnader, till exempel högspecialiserad vård och kostnader för nya vårdblocket. Nivån på läkemedelsbidraget från staten, eftersom överenskommelse fortfarande saknas. Ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har gjort en principöverenskommelse om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala de premier som organisationerna betalat in för åren Preliminärt beräknar SKL att vissa delar återbetalas redan under 2013, men besked väntas lämnas under hösten. Prognosresultatet förutsätter att i dagsläget bedömda effekter av sparåtgärder erhålls, och att inga ytterligare kostnads- eller intäktsavvikelser uppstår. Landstinget har efter 2012 ett ackumulerat underskott på 932 mkr som skall återställas. För att kunna göra det till 2016 behöver landstinget lämna stora överskott i boksluten under kommande år. Om landstingets resultat 2013 blir som prognostiserats, kommer det ackumulerade underskottet att minska med 50 mkr till 882 mkr efter bokslutet. Det egna kapitalet kommer att vara minus 205 mkr. Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 omfattar 599 mkr. Av detta är 315 mkr fastighetsinvesteringar och resten olika former av utrustnings- och IT-investeringar. Prognosen för 2013 ligger på 548 mkr, då fastighetsinvesteringarna beräknas bli lägre. Prognoserna som lämnats av respektive förvaltning har sammanställts till en särskild bilaga till detta dokument. (Mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Jämförelsestörande reavinst 50 Finanasiella kostnader Periodens resultat enligt balanskrav Jämförelsestörande finansiell kostnad * Periodens resultat * RIPS Ökning av pensionsskuld pga sänkt diskonteringsränta, påverkar ej balanskravsresultatet. Preliminär beräkning 3

4 Personal maj 2013 Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna sysselsättningsgrad Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar. En av personalfunktionens prioriterade arbetsuppgifter under våren är det konkreta arbetet med återgången till centrala arbetstidsavtal. Arbetet pågår parallellt med projektet Bemanningstal. Pga att genomlysningen av bemanningsförutsättningarna tar tid och material för analys och ställningstaganden kommer först under försommaren har beslut tagits att förlänga uppsägningstiden för arbetstidsmodeller tom den 10 november Detta för att förändrings arbetet ska kunna gå hand i hand med projektet bemanningstal och schemaförändringar. Runt arbetet med återgången till centrala avtal har en strategisk och en operativ grupp bildats. Den operativa gruppens syfte är att vara ett förstärkt stöd till chefer i vägledning samt analysarbete i samband med verksamhetsstyrda förändringar av schema och arbetstider inom hälso- och sjukvården. På sikt kommer återgången till centrala avtal leda till att - ge mer verksamhet för pengarna och bidrar till att åstadkomma en ekonomi i balans - frigöra ett resursutrymme som kan användas för att styra lönepolitiken mot grundlöneförbättringar istället för nuvarande förkortning av veckoarbetstider - bli ett led i att möta framtida ökande behov av hälso- och sjukvård - skapa begriplighet och transparens vilket medger jämförbarhet mellan löner både internt och externt - förbättra arbetsmiljön mer arbetstid per person ger en avlastande effekt på den nuvarande arbetstyngden i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. Parallellt med successiv information och vägledning kring bemanningsförutsättningar sker konsekvensanalys och riskbedömning avseende arbetstidsförändring. Konsekvensanalys ska presenteras i lokal samverksansgrupp. Riskbedömning görs tillsammans med medarbetare och skyddsombud och ska vara klart före semesterperioden, i mitten av juni. Antal anställda 31 maj Antal faktiska årsarbetare Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag För maj månad 2013 har vi ökat antalet anställda med 42 personer jämfört med samma period föregående år trots hemsjukvårdens överflyttning till kommunerna. Ca 80 personer arbetade inom hemsjukvården. Personalökningen kan hänföras till finns framför allt inom adm/ledn och service. Sedan årsskiftet ( ) har antalet anställda ökat med 67 personer. Antal faktiska årsarbetare 31 maj Faktiska årsarbetare har ökat med 109 jämfört 31 maj 2012 trots hemsjukvårdens personal gått över till kommunerna där faktiska årsarbetarna var 62,80. Statistiken är en ögonblicksbild just den 31 maj. Antalet årsarbetare har ökat med ca 73 personer trots hemsjukvårdens övergång till kommunerna där årsarbetarna var 75. Ökningen kan till stor del förklaras av att sysselsättningsgraden har ökat och att semestervikarier har anställts. Arbetad tid januari-april Arbetad tid timmar, anställda Ack 2013 Ack 2012 Ack varav timanställda varav arbete under jour/ beredskap läkare - varav mertid/övertid samtlig personal Arbetad tid timmar, stafettläkare Arbetad tid (anställd personal) har ökat något ( tim) jämfört med 2012 trots överflyttningen av hemsjukvården till kommunerna. Hemsjukvårdens arbetade tid januari-april 2012 motsvara ca timmar. Perioden januari-april 2013 innehåller en arbetsdag fler än samma period i fjol. En arbetsdag motsvarar ca timmar. Timanställdas arbetade tid har ökat med drygt timmar. Den största ökningen står Hälso- och sjukvården och Landstingsservice för. Mertid/övertid visar också en ökning nästan timmar som kan till betydande del hänvisas till Hälso- och sjukvården. En del av ökningen av timanställda och mertid/övertid kan förklaras av införande av Take Care systemet där både MiT-enheten och Medicinska enheten utöver Hälso- och sjukvården är involverade. För Hälso- och sjukvårdens del bidrar införande av Take Care systemet, vårvinterns influensa och magsjuka, arbetet med att förkorta väntetiderna samt inskolning av semestervikarier och ersättare vid pensioneringar. 4

5 Sjukfrånvaro januari - maj Sjukfrånvaro Ack 2013 Ack 2012 Ack 2011 Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid 6,2 5,8 5,1 2,6 2,5 2,2 I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro i procent under perioden 1/1 31/5. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period i fjol. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har också ökat jämfört med samma period i fjol men minskat sedan årets början, då frånvaron pga influensa och magsjuka var hög. Lönekostnader och inhyrd personal Valda personalkostnader (mkr) Budget Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter Inhyrd personal Prognosen för landstingets lönekostnader (exklusive sociala avgifter) per maj månad ligger 44 miljoner (1,5 procent) högre än budgeterat, i stort sett hela överkostnaden finns inom Hälso- och sjukvården. Kostnader för inhyrd personal/läkare ligger 16 miljoner högre än budgeterat. En stor del kan hänföras till att arbetet med att förkorta vårdköerna pågår samt att det fortfarande finns ett stort antal vakanser inom läkarkåren. 5

Omvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013

Omvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013 2013-12-05 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat enligt balanskravet på plus 133 mkr (+/- 20 mkr). Det är 6 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår en tillfällig

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012 2012-11-23 LD11/03252 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat på plus 4 mkr (+/- 20 mkr). Det är 25 mkr mindre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Övergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014

Övergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014 2014-06-27 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 39 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E Ulrika Sörblad Landstingsstyrelsens sekreterare Tel: 0155-24 57 86 2011-05-23 LS-LED11-318 Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Periodrapport september 2016

Periodrapport september 2016 -10-31 LD16/00186 Periodrapport september Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 100 Mkr jämfört med budgeterade 117 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Månadsrapport januari-oktober

Månadsrapport januari-oktober Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer