locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB"

Transkript

1 locum ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-maj ochjuli ~~ Patrik Emanuelsson Verkställande direktör Bilagor: l. Månadsrapport för jan - maj och juli 2015 för Locum AB 2. Månadsrapport för juli 2015 för Locum AB JJlL I VI AR EN DEL All STOCKHOLMS lans LANDSTING

2 :BU: Stockholms läns landsting I ÄRENDE 13 ~ Bila~a 1 locum. VÄRDEN FÖR VARDEN LocumAB MÅNADSRAPPORT Maj 2015

3 JJlb Stockholms läns landsting 2 (7) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Resultatutveckling och prognos Periodens utfall Prognostiserat resultat Investeringar 7 3. Ledningens åtgärder 7

4 JJlb Stockholms läns landsting 3 (7) 1 Sammanfattning o ,,,,,, " --,"... _---...,'" " jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- Utfall Utfall Budget 2015 '" Nuvarande prognos /),. Fg mån PR Resultatet för perioden januari till och med maj 2015 uppgår till -2 mkr vilket är 2 mkr lägre än periodiserad budget. Prognosen för helåret uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med helårsbudgeten. Verksamhetens intäkter till och med maj uppgår till138 mkr vilket är 10 mkr lägre än budgeterat men 7 mkr högre än föregående år. Differensen mot budget beror till stor del på att ett för högt timpris på FM användes i budget men också på att nyrekrytering inte skett i den takt som uppskattades vid budgettillfållet vilket även märks i form av lägre personalkostnader. Helårsprognosen är sänkt med totalt 9 mkr varav 8 mkr avser lägre intäkter från tidskrivning. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 7 mkr. Förvaltningsarvodet har minskat med 1 mkr på grund av mindre förvaltad yta. Intäkter för tidskrivning har ökat med 8 mkr på grund aven större organisation med fler anställda som debiterar tid. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgår till137 mkr och är 10 mkr lägre än budgeterade 147 mkr, vilket i huvudsak beror på en lägre kostnad för personal. Personalkostnaden är ca 7 mkr lägre än budgeterat. Nyrekryteringar har inte utförts i den utsträckning som beräknades vid budgettillfållet vilket sänkt personalkostnaden samtidigt som det i utfallet per sista maj 2015 ingår 24 månaders avgångslön för VD, totalt ca 5 mkr. Prognosen är sänkt med 17 mkr. Jämfört med samma period 2014 har kostnaden för personal ökat med 19 mkr, varav 5 mkr avser avgångslön för VD. Att

5 ::BU: Stockholms läns landsting 4 (7) personalkostnaden ökat i större utsträckning än intäkterna jämfört med 2014 beror till viss del på att en sänkning av timpriset för FM tjänster gjordes i början på 2015 för att matcha marknadsläget. Finansnettot är 2 mkr sämre jämfört med budget. På grund av lågt ränteläge har ränteintäkterna minskat med 2 mkr jämfört med budget. Prognosen är sänkt med ca 5 mkr. Jämfört med 2014 har ränteintäkterna minskat med 1 mkr. 2. R esu It au t tv ec kr mg OC h prognos Resultaträkning Mkr Ack Avvik Ack Budge t utfall AC-BU utfall Föränd Progn Budget Avvik Boks l % PR-BU 2014 Förva ltning sarvode ,1% Försä ljn ing s intäkter ,4% Övriga intäkter ,0% Verksamhetens intäkter ,3% Per sona lkostnader ,9% Lokalhyra -7-7 O -7 0,0% Öriga loka lkostnader -1-1 O -1 0,0% -1-1 O -2 Inhyrd per sonal ,0% Övriga kostnade r ,1% Verksamhetens kostnader ,1% Avskrivningar -1-1 O -1 0,0% Finansnetto -2 O ,3% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 O Erh ållna koncernb idrag (komp) O O O Lämnade koncernbidrag (komp) O -1 O Justerat resultat -2 O O 18 Lämnade koncernbidrag (skatt) O O O O -19 Över avskrivningar O O O O Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -2 O O -1

6 ::BU: Stockholms läns landsting 5 (7) 2.1 Periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Avvik Avvik Avvik textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Förvaltningsarvode -1,0-1,0 Försä ljningsintäkter -10,0-10,0 Övriga intäkter 1,0 1,0 Personalkostnader 7,0 7,0 Lokalhyra 0,0 0,0 Övriga loka lkostnader 0,0 0,0 Inhyrd Personal -1,0-1,0 Övriga kostnader 4,0 4,0 Avskrivningar & Finans netto -2,0-2,0 Lämnade koncernb idrag kompensation 0,0 0,0 Summa avvikelse -10,0 8,0-2,0 Intäkter: Verksamhetens intäkter uppgår till138 mkr mot budgeterade 148 mkr. Intäkter från tidskrivning är 10 mkr lägre än budgeterat vilket beror på felaktigt budgeterat timpris- på FM samt att nyrekrytering inte skett i den takt som uppskattades vid budgettillfållet vilket även sänker personalkostnaderna. Övriga intäkter består av återbetalning från AF A avseende 2004 års avgifter. Personalkostnader: Personalkostnaderna uppgår till no mkr vilket är 7 mkr lägre än de budgeterade 117 mkr vilket förklaras av lägre lönekostnader som till största del beror på att rekrytering inte skett i den takt som budgeterat. I utfallet för perioden ingår även avgångslön för VD, ca 5 mkr, vilket inte var med i budget. Lokalhyror: Hyreskostnaderna budget. ligger på 5 mkr vilket är i linje med Övriga kostnader: Övriga kostnader ligger totalt sett under budget med 2 mkr. Konsultarvoden och IT kostnader står för den största differensen. Avskrivningar ochfinansnetto: Ränteintäkter för placeringar samt bankmedel uppgår till roo tkr och understiger budget med 2 mkr och kan förklaras av det låga ränteläget. Räntedelen i årets pensionskostnad är på 2 mkr och följer budget. Räntedelen i pensionskostnaden regleras vid delårsbokslut samt vid årsbokslut och kostnaden kan komma att överstiga eller understiga budget beroende på uträkningar från KP A. 1 Timpriset sänktes från 900 kr till ögo kr för att bättre motsvara "marknadspris" inom FM.

7 ::Y1b Stockholms läns landsting 6 (7) 2.2 Prognostiserat resultat Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Avvik Avvik Avvik textkommentar PR -BU PR-BU PR -BU Förva ltningsarvode -2,0-2,0 Försäljningsintäkter -8,0-8,0 Övriga intäkter 1,0 1,0 Persona lkostnader 17,0 17,0 Lokalhyra -1,0-1,0 Övriga lokalkostnader 0,0 0,0 Inhyrd Persona l -3,0-3,0 Övriga kostnader 2,0 2,0 Avskrivninga r & Finansnetto -5,0-5,0 Lämnade koncernb idrag kompensat ion -1,0-1,0 Evej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -9,0 9,0 0,0 Intäkter: I prognosen beräknas verksamhetens intäkter uppgå till351 mkr vilket är 9 mkr mindre än budgeterat. Förvaltningsarvodet är sänkt med 2 mkr på grund av minskad förvaltad yta. Försäljningsintäkterna beräknas minska med 8 mkr, och det är främst hänförligt till en korrigering av felaktigt budgeterat timpris på FM. Övriga intäkter ökar med 1 mkr beror på en återbetalning från AFA avseende 2004 års avgifter. Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas minska med 17 mkr därför att nyrekrytering sker i en långsammare takt än beräknat i budget. Lönekostnaden beräknas minska med 7 mkr, pensionskostnaderna med 4 mkr och social a avgifter med 3 mkr. Till övervägande del finansieras ökande personalkostnader genom motsvarande tidsdebitering varför även intäkter från tidskrivning beräknas minska. Lokalhyror: Lokalhyran beräknas öka med 1 mkr jämfört med budget. I prognos 2 kommer denna kostnadspost ses över och eventuellt korrigeras. Inhyrd personal: Kostnaden för inhyrd personal beräknas öka med 3 mkr jämfört med budgeterat. Avvikelsen beror på extra inhyrd personal för att täcka behoven vid vakanser och föräldraledighet. Övriga kostnader: Kostnaden för konsultarvode avseende IT -tjänster beräknas minska med 2 mkr jämfört med budget.

8 JJl Stockholms läns landsting 7 (7) 2.3 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1505 Status' Prognos 2015 Maskiner och inventa rier 0,5 4,5 Totalt investeringar 0,5 0,0 4,5 Budget LF ,5 Avvik PR-BU 4,5 0, 0 o Investeringar avser kontorsinventarier och IT. Investeringsvolymen kommer enligt prognos och helårsbudgeten öka jämfört med utfallet per april Detta förklaras av större lokalutrymmen som skall möbleras samt ökade IT-investeringar på grund av växande organisation. 3. Ledningens åtgärder Ledningen har initierat ett utvecklingsprojekt som kommer fokusera på byggkostnader och nyckeltal med anledning av att hitta relevanta styrparametrar. I övrigt så genomförs verksamheten i enlighet med affårsplan och respektive verksamhetsplaner.

9 :Blb Stockholms läns landsting locum. VÄRDEN FöR VARDEN I ÄRENDE 13 - Bila~a 2 I LocumAB MÅNADS RAP PO RT Juli 2015

10 JJlb Stockholms läns landsting 2 (7) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2. Resultatutveckling och prognos Periodens utfall Prognostiserat resultat Investeringar 7 3. Ledningens åtgärder 7

11 ::UlL Stockholms läns landsting 3 (7) 1 Sammanfattning jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- Utfall Utfa1l Budget 2015 Nuvarande prognos A Fg mån PR Resultatet för periodenjanuari till och medjuli 2015 uppgår till-u mkr vilket är 3 mkr lägre än periodiserad budget. Prognosen för helåret uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med helårsbudgeten. Verksamhetens intäkter till och med juli uppgår till189 mkr vilket är 10 mkr lägre än budgeterat men 14 mkr högre än föregående år. Differensen mot budget beror till stor del på att ett för högt timpris på FM användes i budget men också på att nyrekrytering inte skett i den takt som uppskattades vid budgettillfållet vilket även märks i form av lägre personalkostnader. Helårsprognosen är sänkt med totalt 9 mkr varav 8 mkr avser lägre intäkter från tidskrivning. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 14 mkr. Förvaltningsarvodet har minskat med 1 mkr på grund av mindre förvaltad yta. Intäkter för tidskrivning har ökat med 12 mkr på grund aven större organisation med fler anställda som debiterar tid. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgår till195 mkr och är 10 mkr lägre än budgeterade 205 mkr, vilket i huvudsak beror på en lägre kostnad för personal. Personalkostnaden är ca 6 mkr lägre än budgeterat. Nyrekryteringar har inte utförts i den utsträckning som beräknades vid budgettillfållet vilket sänkt personalkostnaden samtidigt som det i utfallet per sista juli 2015 ingår 24 månaders avgångslön för VD, totalt ca 5 mkr. Prognosen är sänkt med 17 mkr. Jämfört med samma period 2014 har kostnaden för personal ökat med 26 mkr, varav 5 mkr avser avgångslön för VD. Att

12 ::DU: Stockholms läns landsting 4 (7) LOC personalkostnaden ökat i större utsträckning än intäkterna jämfört med 2014 beror till viss del på att en sänkning av timpriset för FM tjänster gjordes i början på 2015 för att matcha marknadsläget. Finansnettot är 2 mkr sämre jämfört med budget. På grund av lågt ränteläge har ränteintäkterna minskat med 3 mkr. Prognosen är sänkt med ca 5 mkr. Jämfört med 2014 har ränteintäkterna minskat med z mkr. 2. R esu It a t u tv ec kr mg OC h prognos Resultaträkning Mkr Ack Avvik Ack Budget utfall AC-BU utfall Föränd Progn Budget Avvik Boksl % PR -BU 2014 Förvaltn ingsarvode ,5% Försä Ijn ingsintä kter ,0% Övriga intäkte r ,0% Verksamhetens intäkter ,0% Per sonalkostnader ,7% Loka lhyra ,0% Öriga lokalko stnader -1-1 O -1 0,0% -1-1 O -2 Inhyrd persona l ,0% Övriga kostnader ,1% Verksamhe tens kostnade r ,0% Avskrivningar -2-2 O -2 0,0% Finansnetto ,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Erhållna koncernbidrag (komp) O O O Lämnade konc ernb idrag (komp) O -1 O Justerat resulta t O 18 Lämnade koncernb idrag (skatt) O O O O -19 Överav skrivningar O O O O Re sultat efter bokslutsdispositioner och skatt O -1

13 ::DU: Stockholms läns landsting 5 (7) 2.1 Periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Awik Awik Awik textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Förvaltningsarvode -1,0-1,0 Försäljningsintäkter -11,0-11,0 Övriga intäkter 1,0 1,0 Persona lkostnader 6,0 6,0 Lokalhyra 0,0 1,0 Övriga lokalkostnader 0,0 0,0 Inhyrd Personal -2,0-2,0 Övriga kostnader 6,0 5,0 Avskrivningar & Finansnetto -2,0-2,0 Lämnade koncernbidrag kompensat ion 0,0 0,0 Summa avvikelse -11,0 8,0-3,0 Intäkter: Verksamhetens intäkter uppgår till rsc mkr mot budgeterade 200 mkr. Intäkter från tidskrivning är 11 mkr lägre än budgeterat vilket beror på för högt budgeterat timpris- på FM samt att nyrekrytering inte skett i den takt som uppskattades vid budgettillfället vilket även sänker personalkostnaderna. Övriga intäkter består av återbetalning från AF A avseende 2004 års inbetalda avgifter. Personalkostnader: Personalkostnaderna uppgår till1s8 mkr vilket är 6 mkr lägre än de budgeterade 164 mkr vilket förklaras av lägre lönekostnader som till största del beror på att rekrytering inte skett i den takt som budgeterat. I utfallet för perioden ingår även avgångslön för VD, ca 5 mkr, vilket inte var budgeterat. Lokalhyror: Hyreskostnaderna ligger på 9 mkr vilket är i linje med budget. Övriga kostnader: Övriga kostnader ligger totalt sett under budget med 6 mkr. Konsultarvoden och IT kostnader står för den största differensen. Avskrivningar ochfinansnetto: Ränteintäkter för placeringar samt bankmedel uppgår till 100 tkr och understiger budget med 3 mkr och kan förklaras av det låga ränteläget. Räntedelen i årets pensionskostnad är på 4 mkr och följer budget. Räntedelen i pensionskostnaden regleras vid delårsbokslut samt vid årsbokslut och kostnaden kan komma att överstiga eller understiga budget beroende på uträkningar från KP A. 1 Timpriset sänktes från 900 kr till ögo kr för att bättre motsvara "marknadspris" inomfm.

14 ::DU: Stockholms läns landsting 6 (7) 2.2 Prognostiserat resultat Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Avvik Avvik Avvik textkommentar PR-BU PR-BU PR-BU Förvaltningsarvode -2,0-2,0 Försöljningsintökter -8,0-8,0 Övriga intäkter 1,0 1,0 Personalkostnader 17,0 17,0 Lokalhyra -1,0-1,0 Övriga lokalkostnader 0,0 0,0 Inhyrd Personal -3,0-3,0 Övriga kostnader 2,0 2,0 Avskrivningar & Finansnetto -5,0-5,0 Lämnade koncernbidrag kompensation -1,0-1,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -9,0 9,0 0,0 Intäkter: I prognosen beräknas verksamhetens intäkter uppgå till351 mkr vilket är 9 mkr mindre än budgeterat. Förvaltningsarvodet är sänkt med 2 mkr på grund av minskad förvaltad yta. Försäljningsintäkterna beräknas minska med 8 mkr, och det är främst hänförligt till en korrigering av felaktigt budgeterat timpris på FM. Övriga intäkter ökar med 1 mkr beror på en återbetalning från AFA avseende 2004 års avgifter. Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas minska med 17 mkr därför att nyrekrytering sker i en långsammare takt än beräknat i budget. Lönekostnaden beräknas minska med 7 mkr, pensionskostnaderna med 4 mkr och sociala avgifter med 3 mkr. Till övervägande del finansieras ökande personalkostnader genom motsvarande tidsdebitering varför även intäkter från tidskrivning beräknas minska. Lokalhyror: Lokalhyran beräknades öka med 1 miljon i årets första prognos. I prognos 2 som rapporteras per kommer denna kostnadspost ses över och eventuellt korrigeras. Inhyrd personal: Kostnaden för inhyrd personal beräknas öka med 3 mkr jämfört med budgeterat. Avvikelsen beror på extra inhyrd personal för att täcka behoven vid vakanser och föräldraledighet. Övriga kostnader: Kostnaden för konsultarvode avseende IT-tjänster beräknas minska med 2 mkr jämfört med budget.

15 ::Yl Stockholms läns landsting 7 (7) 2.3 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall tatus* Prognos 2015 Maskiner och inventarier 0,5 4,5 Budget IF 2015 Totalt investeringar 0,5 0,0 4,5 4,5 Avvik PR-BU 4,5 o 0,0 Investeringar avser kontorsinventarier och IT. Investeringsvolymen kommer enligt prognos och helårsbudgeten öka jämfört med utfallet per juli. Detta förklaras av större lokalutrymmen som skall möbleras samt ökade IT -investeringar på grund av växande organisation. 3. Ledningens åtgärder Givet utfallet på -11 mkr kommer ledningen tillsammans med den tillträdande VD:n ta fram en handlingsplan för att säkerställa helårsutfallet på 5 mkr oaktat pensionsskuldens utveckling. Eftersom många haft semester under juli samt början av augusti kommer tiddebiteringen regleras per bokslutet Ledningen har initierat ett utvecklingsprojekt som kommer fokusera på byggkostnader och nyckeltal med anledning av att hitta relevanta styrparametrar. I övrigt så genomförs verksamheten i enlighet med affårsplan och respektive verksamhetsplaner.

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

r;j locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB Ärendet ÄRENDE 11 ANMÄLAN 1(1)

r;j locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB Ärendet ÄRENDE 11 ANMÄLAN 1(1) locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN -08-29 Ekonomidirektör Dan Eriksson 1-09-29 - ÄRENDE 11 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Styrelsen för Locum AB Informationssäkerhetsklass Öppen Månadsrapport för januari-maj

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

locum. Vft~DEN FÖR VÄRDEN

locum. Vft~DEN FÖR VÄRDEN locum. Vft~DEN FÖR VÄRDEN -04-25 Ekonomidirektör DalJ Eriksson 1-06-03 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Styrelsen for Locum AB Informationssäkerhetsklass Öppen Månadsrapport för januari-mars

Läs mer

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2015-11-26 - ÄRENDE 09 VÄRDEN FOR VÅRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-10-29 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Anmälan av månadsrapport

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport för januari-februari 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

Månadsrapport för januari-februari 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 1-04-14 - ÄRENDE 08 locum. ANMÄLAN Diarienummer -03-16 LOC 1601-0317 VARDEN FÖR VÅRDEN 1(1) J Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-februari

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-19 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-03- 3 0, ItÉ..fbh^.i.hL.y.ti

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-08-29 '2016-09-29 - ÄRENDE 12 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Mars 2018

MÅNADSRAPPORT Mars 2018 -05-24 - ÄRENDE 05 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Locum AB MÅNADSRAPPORT Mars 2 (6) MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Februari 2018

MÅNADSRAPPORT Februari 2018 -04-12 - ÄRENDE 11 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT Februari. 2 (7) MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning. Stockholms läns landsting Landstingshus et i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2017-11-15 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Ärendebeslu*ivning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE -08-17 LS -0654 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTE UTLÅTANDE LS 1311-1414 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2016-10-12 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 2016 för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-06- 3 0 LS2Ö

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

MÅNADSRAPPORT November 2017

MÅNADSRAPPORT November 2017 2018-02-22 - ÄRENDE 19 Bilaga 1 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT November 2 (13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-03-22 KN 2018/380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Kulturnämndens månadsrapport september 2016 Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT September 2017

MÅNADSRAPPORT September 2017 -11-23 - ÄRENDE 14 Bilaga 1 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT September 2 (13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-25 LIS AB 2016-0015 Styrelsen Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport per

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019 Februari 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 4 3 Personal och kompetensförsörjning...

Läs mer

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010 KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer