Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning per den 30 april 2014"

Transkript

1 20 maj 2014 KS-2014/ (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 30 april 2014 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 maj Sammanfattning Kommunens utfall per april 2014 är positivt med 133 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 99 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att grundskolenämnden kommer att få det tufft att klara årets budget, där löneöversynen lyfts fram som en avgörande faktor. I socialnämndens verksamhetsplan för 2014 redovisades problem med att budgetera verksamheten arbete och försörjning inom ram. Detta tillsammans med kända volymökningar inom LSS gör att social- och äldreomsorgförvaltningens bedömning är att nämnden inte kommer att klara årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utfallet kan bli något sämre än den nollprognos som redovisas i delårsrapport 1/2014. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar. med plusresultat för förskolenämnden, gymnasienämnden och äldreomsorgsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i april är att kommunen klarar årets budgeterade resultatmål på +38 mnkr. Budget Utfall % Utfall 2014 apr-14 apr-13 Verksamhetens kostnader/intäkter , ,9 31,8% ,6 Exploateringsverksamhet 100,0 33,3 33,3% 17,7 Avskrivningar -97,7-30,2 30,9% -27,7 Verksamhetens nettokostnader , ,8 31,7% ,7 Skatteintäkter 4 088, ,0 33,4% 1 322,0 Generella statsbidrag / utjämning 842,7 278,5 33,1% 278,4 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 930, ,5 33,4% 1 600,4 Finansiella intäkter 260,4 109,6 42,1% 128,8 Finansiella kostnader -199,7-81,5 40,8% -89,5 Resultat 138,1 132,8 138,1 Resultat, ekonomiskt mål 38,1 99,4 120,4 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 20 maj 2014 KS-2014/ (9) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per april 2014 är positivt med 133 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 99 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 1 mnkr jämfört med periodens budget. Skatteunderlagsprognosen i april från Sveriges Kommuner och Landsting är något bättre än tidigare prognos och intäkterna bedöms till plus 2,5 mnkr för året, varav 7,8 mnkr avser skatt och inkomstutjämning. Det slutliga utfallet för övrig utjämning och generella statsbidrag innebar ett minus med 5,3 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ apr-14 apr-14 apr-14 apr-13 i % Kommunstyrelse -114,8-101,9 12,9-98,3 3,7% Förskolenämnd -244,7-240,3 4,4-225,3 6,7% Grundskolenämnd -456,2-454,4 1,8-431,5 5,3% Gymnasienämnd -163,4-157,3 6,1-157,7-0,2% Socialnämnd -284,7-287,8-3,1-274,3 4,9% Äldreomsorgsnämnd -200,6-192,8 7,8-184,9 4,3% Kultur- och fritidsnämnd -61,8-58,5 3,3-55,6 5,2% Samhällsbyggnadsnämnd*) -87,1-70,2 16,9-88,2-20,4% Miljönämnd -2,3-1,7 0,6-2,2-23,6% Revision -1,0-0,8 0,3-0,4 109,9% Summa nämnder , ,7 50, ,4 3,1% Reserverade medel -1,7 0,0 1,7 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter*) 23,4 22,7-0,8 26,7-15,0% Avskrivningar -32,6-30,2 2,4-27,7 8,9% Exploateringsverksamhet 33,3 33,3 0,0 17,7 88,7% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader , ,8 54, ,7 2,5% *) inkl. kompensation till samhällsbyggnadsnämnden för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt, gator och vägar samt lantegendom (6 mnkr helår). Nämndernas nettokostnader är totalt 47 mnkr (3 %) högre jämfört med per april Nämndernas totala budgetram för året är 200 mnkr (4,2 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2013.

3 20 maj 2014 KS-2014/ (9) Nämndernas samlade utfall är plus 51 mnkr jämfört med periodens budget. Per april 2013 var nämndernas utfall plus 19 mnkr. En nämnd, socialnämnden, redovisar minus. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att grundskolenämnden kommer att få det tufft att klara årets budget, där löneöversynen lyfts fram som en avgörande faktor. I socialnämndens verksamhetsplan för 2014 redovisades problem med att budgetera verksamheten arbete och försörjning inom ram. Detta tillsammans med kända volymökningar inom LSS gör att social- och äldreomsorgförvaltningens bedömning är att nämnden inte kommer att klara årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utfallet kan bli något sämre än den nollprognos som redovisas i delårsrapport 1/2014. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar, med plusresultat för förskolenämnden, gymnasienämnden och äldreomsorgsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i april är att kommunen klarar årets budgeterade resultatmål på +38 mnkr. Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+13 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på planerade men ännu inte startade projekt. Kostnaderna för överförmyndarverksamheten ökar något mer än beräknat, men ryms inom kommunstyrelsens utfall. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen klarar sin budget för året (0 mnkr i delårsrapport 1/2014).

4 20 maj 2014 KS-2014/ (9) Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet inskrivna barn i förskolan fortsätter att öka men det ser olika ut för olika områden. Det finns enheter som redovisar minusresultat och behöver fortsätta sitt arbete med att få balans i sin ekonomi. Förvaltningen bedömer att nämnden klarar sin budget för året (+3 mnkr i delårsrapport 1/2014). Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (2 mnkr) är rättvisande för perioden. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans. De skolor som har ekonomiska svårigheter arbetar med åtgärder och de flesta får effekt till höstterminen. Förvaltningen bedömer att nämnden klarar årets budget, men lyfter fram årets löneöversyn, höstens placeringar och elevernas val av huvudman som osäkerheter (0 mnkr i delårsrapport 1/2014).

5 20 maj 2014 KS-2014/ (9) Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+6 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden och att resultatet är lite för bra. Det finns fortfarande eftersläpning av kostnader för den del av vuxenutbildningen som är statligt finansierad. Organisationsförändringar inom gymnasiesärskolan gör att det saknas periodiseringar även här. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden sammantaget klarar årets budget (+3 mnkr i delårsrapport 1/2014). Alla enheter har i uppdrag att klara sin budget, men ett minskande elevantal pressar gymnasieskolorna. Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-3 mnkr) är rättvisande för perioden. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger i nivå med periodens budget. Ett stort underskott finns inom arbete och försörjning. Det beror främst på en pågående omorganisation som successivt kommer att få positiva effekter under året. I nämndens verksamhetsplan för 2014 redovisades problem med att budgetera verksamheten arbete och försörjning

6 20 maj 2014 KS-2014/ (9) inom ram. Detta tillsammans med kända volymökningar inom LSS gör att förvaltningens bedömning är att nämnden inte kommer att klara årets budget (-26,4 mnkr i delårsrapport 1/2014). Ytterligare åtgärder kommer att föreslås för att nå ett bättre resultat. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+8 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen beskriver att trenden för äldreomsorgen är balanserad utifrån känd befolkningsökning och att nämnden klarar årets budget (+5,7 mnkr i delårsrapport 1/2014). Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskott beror på avsatta medel för kommande investeringar, vakanser samt att kostnader för kulturarrangemang kommer senare under året. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden

7 20 maj 2014 KS-2014/ (9) klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 1/2014). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+17 mnkr) är rättvisande för perioden. På grund av en snöfattig vinter är utfallet betydligt lägre jämfört med förra året. Kostnader för avgångsvederlag gör att förvaltningen i månadsrapporten bedömer att utfallet kan bli något sämre än prognosen i delårsrapporten (0 mnkr i delårsrapport 1/2014). Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,6 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2014).

8 20 maj 2014 KS-2014/ (9) Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per april är ett plus med 4 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 33 mnkr. Utfallet är periodiserat utifrån årets budget. Helårsprognosen i delårsraport 1 är beräknad till 175 mnkr. Finansnetto Utfallet för finansnettot är plus 8 mnkr jämfört med periodens budget. Helårsprognosen i delårsrapport 1 är ett nollresultat. Personal Antalet årsarbetare 1 och anställda har ökat sedan föregående år Nämnderna har i april årsarbetare, fördelat på anställda. Det motsvarar i stort antalet årsarbetare för samma period föregående år, men då var antalet anställda högt med anledning av att Kommunals varsel om strejk. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras något. Sjukfrånvaron fortfarande på en hög nivå 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

9 20 maj 2014 KS-2014/ (9) De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med april 2014 har ökat till 7,0 procent från 6,6 procent motsvarande period förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro är 7,6 procent och männens 4,8 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns inom äldreomsorgen och inom förskolan, och det är också där de största ökningarna av sjukfrånvaron skett. De är de långa sjukskrivningarna som har ökat mest. En generell ökning av sjukfrånvaro sedan föregående år finns i de nationella mätningarna från Försäkringskassan. Nya sjukskrivna bland de som har anställning ökar påtagligt och framför allt handlar det om psykiska diagnoser. Långtidssjukskrivningarna påverkas av att personer som tidigare fick sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning idag ligger kvar som sjukskrivna. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,6 procent medan männens är 2,1 procent. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport april 2014 Ralph Strandqvist Budgetansvarig

10 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 744,3 Certifikat 300,0 IKV egen likviditet 45,7 Lån Kommuninvest 490,0 Totalt IKV 790,0 Totalt IKV 790,0 Reverser Söderenergi AB 394,6 Obligationer 200,0 Söderenergi egen likviditet 55,4 Lån Kommuninvest 250,0 Totalt Söderenergi AB 450,0 Totalt Söderenergi AB 450,0 Totalt Energi 1 240,0 Totalt Energi 1 240,0 Reverser Huge 6 960,0 Certifikat 730,0 Reverser andra kommuner 0,0 Lån Kommuninvest 3 000,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 753,5 Banklån 400,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 776,5 Totalt HUGE 6 960,0 Totalt HUGE 6 960,0 Reverser andra kommuner 250,0 Obligationer 700,0 Saldo i Nordea 852,3 Egen likviditet 402,3 Totalt Huddinge kommun 1 102,3 Totalt Huddinge kommun 1 102,3 SUMMA TILLGÅNGAR 9 302,3 SUMMA SKULDER 9 302,3 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 675 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 2 020,0 1 år 4 803,5 Totalt 6 823,5 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,4 år Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr 0 %-andel av Inom tillåtet intervall enl. total skuld Tillåtet intervall finansinstruktion? 30% 70% 100% max 40% - Ja - Norm enl. Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion Tillåtet intervall finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

11 Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Plac och övr back-up 744 Total bet.kapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. IKV & Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering exkl IKV och Söderenergi Räntebindning Antal år mnkr 0-1 år %-andel av total skuld 52% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 1,5-3,5 år Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern skuld Räntekostnad HUGEs ränte-kostnad portfölj Huge Extern skuld Utlåning Huge inkl. marg ,33% ,44% ,25% ,46% ,27% ,46% ,36% ,55% ,43% ,61% ,71% ,80% ,65% ,75% ,77% ,82% ,90% ,93% ,83% ,85% ,83% ,85% ,82% ,86% Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 20,4 mnkr. Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

12 HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 354,3 1 år 3 771,3 2,4 > 1 år 4 605,7 > 1 år 3 188, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Marknadsvärde kr kr kr kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Ja Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 1,3 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 3,3 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 4,9 år 2,98% ,3% Totalt 3,2 år 2,47% ,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,23 0,92 0,91 Swap 2 år 1,24 1,07 0,94 Swap 5 år 1,59 1,80 1,61 Swap 10 år 2,08 2,47 2,31 Prognos 1 år ,85 1,29 1,98 2,53 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Huddinge den 21 augusti 2013

Huddinge den 21 augusti 2013 TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl 18.00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 3 Månadsuppföljning

Läs mer

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Fredag den 27 mars 2015, kl. 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 8 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181)

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) Tid Måndag den 23 september 2013, kl 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid Måndag den 24 november 2014, kl. 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2015-10-26 KSN-2015-0478 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kompletterande handlingar 2013-08-26 Tjänsteutlåtande Chef redovisning och finans 2013-06-26 Dejan Smiljanic 2013-08-22 reviderat 08-590 973 81 Dnr: Fax 08-590 733

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning mars 2016 Utskriftsdatum: 2016-04-25 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,1 0,0 0,0-9,1

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer