Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Handläggare Mats Hansson Budgetchef Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK Sammanfattning Årets första utfallsprognos indikerar att kommunen inte kommer att uppnå det lagstadgade resultatkravet för år Sju nämnder skall upprätta åtgärdsplaner som leder till ekonomisk balans under året. Dessa planer skall inarbetas i nästkommande prognos som är delårsrapport januari-april. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anmoda kommunfullmäktige, tekniska nämnden, stadsområdesnämnderna Öster, Söder, Väster, Innerstaden samt överförmyndarnämnden att besluta om korrigerande åtgärder så utformade att nämnderna senast till utgången av 2014 når överensstämmelse med budget. att lägga rapporten till handlingarna Beslutsunderlag G-KS Utfallsprognos Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Årets första utfallsprognos indikerar att kommunen inte kommer att uppnå det lagstadgade resultatkravet för år Årets resultat prognostiseras till -97 Mkr vilket är 18 Mkr lägre än budget och 65 Mkr under balanskravsresultatet. Sju nämnder skall upprätta åtgärdsplaner som leder till ekonomisk balans under året. Dessa planer skall inarbetas i nästkommande prognos som är delårsrapport januari-april. Kommunstyrelsen måste i samband med delårsrapporten ha beredskap för att föreslå kommunfullmäktige ytterligare budgetjusteringar om inlämnade prognoser fortfarande indikerar att balanskravsresultatet blir negativt.

2 Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör 2 (2)

3 UTFALLSPROGNOS 1 mars 2014

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Avstämning mot balanskrav... 4 Prognostiserade budgetavvikelser... 5 Resultat... 5 Prognostiserat budgetutfall... 5 Förslag till åtgärder Kommunfullmäktiges riktlinjer Inför delårsrapport januari april Investeringsverksamhet Investeringsvolym Försäljning av tillgångar Finansiering av investeringar Finansiella rapporter Översikt över det prognostiserade resultatet Resultaträkning

5 SAMMANFATTNING Årets första utfallsprognos indikerar att kommunen inte kommer att uppnå det lagstadgade resultatkravet för år Årets resultat prognostiseras till -97 Mkr vilket är 18 Mkr lägre än budget och 65 Mkr under balanskravsresultatet. Sju nämnder skall upprätta åtgärdsplaner som leder till ekonomisk balans under året. Dessa planer skall inarbetas i nästkommande prognos som är delårsrapport januari-april. Kommunstyrelsen måste i samband med delårsrapporten ha beredskap för att föreslå kommunfullmäktige ytterligare budgetjusteringar om inlämnade prognoser fortfarande indikerar att balanskravsresultatet blir negativt. 3

6 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAV Budgeten för år 2014 är upprättad så att resultatet budgeterades till -70 Mkr vilket skulle täckas genom att resultatutjämningsreserven disponerades med samma belopp. Härigenom skulle det lagstadgade balanskravet uppfyllas. BALANSKRAVSUTREDNING, MKR 2014 (p) Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisatinsvinster enl undantag vissa realisationsförluster enl undantag orealiserade förluster värdepapper återföring orealiserade förluster värdepapper Resultat efter balanskravsjustering medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv synnerligt skäl RIPS Balanskravsresultat Balanskravsunderskott från tidigare år SUMMA Balanskravsresultat att återställa Nu prognostiseras resultatet till -97 Mkr. Utvecklingen av skatteunderlaget under år 2014 i jämförelse med de tio föregående åren bedöms nu vara sådan att endast 34 Mkr kan disponeras ur resultatutjämningsreserven. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår nu till -65 Mkr. Ett negativt balanskravsresultat skall enligt kommunallagen återställas under de nästföljande tre åren det vill säga

7 PROGNOSTISERADE BUDGETAVVIKELSER Resultat Totalt resultat kommunen Årets resultat prognostiseras till -97 Mkr. Resultatet motsvarar en andel av skatteintäkter och generella statsbidrag på -0,7 %. Prognostiserat budgetutfall Total budgetavvikelse kommunen Det totala budgetavvikelsen för kommunen prognostiseras till -18 Mkr. Verksamheternas nettokostnader beräknas överstiga budgeterad nivå med 147 Mkr medan intäkterna från skatter, generella statsbidrag och finansnetto blir 129 Mkr högre än budgeterat. BUDGETAVVIKELSE, MKR Prognos Budget Avvikelse Nettokostnad varav rea-/expl.vinster Skatter och generella bidrag Finansnetto Årets resultat I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet (75 % av budgetavvikelsen), personlig assistans samt statsbidrag till flyktingmottagning. Det samlade budgetunderskottet för dessa verksamheter prognostiseras till 157 Mkr. Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över de större avvikelserna. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott mot budget på 1,9 Mkr. Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för fullmäktiges livesändningar samt högre kostnader än förväntat för nytt hyreskontrakt. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott om 8,4 Mkr som kan hänföras i sin helhet till arvoden till gode män. Det konstaterades redan i internbudget för 2014 att 5

8 tilldelade medel inte motsvarar de verkliga kostnaderna för verksamheten. Då rätten till arvode för godemansuppdrag är lagstadgad har nämnden små möjligheter att vidta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 16 Mkr. Merparten av överskottet förklaras av medel som frigjorts till följd av lägre kostnader i det nya avtalet för färdtjänst samt att upphandling av nytt verksamhetssystem för individ- och familjeomsorgen inte kommer att påbörjas som planerat. I övrigt beror överskottet på att avsatt projekt- och utvecklingsmedel inte förväntas nyttjas fullt ut samt vakanta tjänster som inte tillsätts under året. Teknisk nämnd Tekniska nämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 18 Mkr. Nämnden lämnar, exklusive realisationsvinster och vinster från exploateringsverksamhet, en prognos i balans för helåret. Under perioden januari februari har realisationsvinsterna uppgått till 1,7 Mkr, vilket är det samma som prognosen för helåret. För perioden ger realisationsvinster ett överskott om ca 6 Mkr. Prognosen för helåret beräknas till 180 Mkr vilket är 20 Mkr lägre än budgeterat. Fritidsnämnd Nämnden prognostiserar ett överskott om 1 Mkr. Anledningen till den positiva prognosen är i huvudsak att två nya ridanläggningar inte blir färdigställda under Därmed kommer inte heller det avsatta budgetutrymmet för driftbidrag till föreningarna för deras driftåtagande vid anläggningarna tas i anspråk. Förutom detta bedömer nämnden att bidragsutbetalningarna blir lägre än budgeterat. Detta gäller framför allt bidrag till föreningar med lönebidragsanställda. Kulturnämnd Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 Mkr vilket enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen som nu bokförs som en investering och tillförs anläggningstillgångarna. Samtliga institutioner visar en ekonomi i balans för året. En viss osäkerhet finns kring resultatet på Malmö Museer, men nämnden anser att det är för tidigt på året att göra en bedömning och återkommer med en eventuell justering i delårsrapport 1. Social resursnämnd Sociala resursnämnden prognostiserar ett överskott för helåret om 3 Mkr, som består av ett underskott inom individ- och familjeomsorgen med 13 Mkr och ett överskott på vård- och omsorgsområdet med 16 Mkr. Underskottet inom individ och familj förklaras i huvudsak av kostnader för ensamkommande flyktingbarn som inte väntas ersättas av Migrationsverket till följd av att verket antagit ett striktare förhållningssätt avseende bland annat kostnader för 6

9 myndighetsutövningen kopplad till dessa barn. Överskottet inom vård och omsorg beror till största delen på att tilldelade medel för nya LSS-bostäder inte kommer att förbrukas fullt ut under året då inflyttningsdatum i flera av bostäderna blivit förskjutet. Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans med beslut från Försäkringskassan prognostiserar ett underskott om 28 Mkr till följd av ett ökat antal ärenden samt en högre kostnad per ärende. För statsbidrag för flyktingar prognostiseras ett överskott om 27 Mkr till följd av att fler flyktingar än beräknat mottagits i Malmö 2013 samt en ny ersättning från Migrationsverket som trätt i kraft 2014 och som inte var känd vid budgeteringstillfället. Stadsområdesnämnd Öster Stadsområdesnämnd Öster prognostiserar ett underskott på 32,5 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om 10 Mkr. Detta underskott återfinns i sin helhet inom vård- och omsorgsverksamheten och beror på att faktiska vårdbehov är större än vad som budgeterats. Största delen av underskottet uppstår inom ordinärt boende, men även för särskilt boende och korttidsvård beräknas kostnaderna överstiga budget. Arbete pågår med att ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans under Stadsområdesnämnd Söder Stadsområdesnämnd Söder prognostiserar ett underskott på 11,5 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om drygt 9 Mkr och detta finns i vård- och omsorgsverksamheten. Underskottet förklaras till överväganden del med att upphandlingen av externa vårdboenden och ramavtalsupphandlingen för externa boenden i Malmö lett till prisökningar på 14 %. Nämnden kommer att besluta om åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans under Stadsområdesnämnd Väster Stadsområdesnämnd Väster prognostiserar ett underskott på 16 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om 9 Mkr. Underskottet är till största delen hänförligt till vård- och omsorgsverksamheten till följd av att fler individer än förväntat är i behov av särskilt boende. Samtidigt prognostiseras visst underskott inom individ- och familjeomsorgen till följd av ökat behov av institutionsvård för barn och unga i stadsområdet. Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget under Stadsområdesnämnd Innerstaden Stadsområdesnämnd Innerstaden prognostiserar ett underskott på 32 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om 22 Mkr. Av de 22 Mkr avser 14 Mkr vård- och omsorgsverksamheten och 8 Mkr individ och familjeomsorg. Underskottet inom vård och omsorg beror på att antalet vårdtagare är 55 (2,4 %) fler per månad än vad som förutsattes när budgeten upprättades. Avvikelsen är störst inom hemtjänsten. Inom individ- och familjeomsorgen beror det prognostiserade 7

10 underskottet, utöver hemlöshet, på högre kostnader för institutionsplaceringar än budgeterat. När nämnden beslutade om internbudget för 2014 beslutades den utifrån ett antal förutsättningar med anpassningsbehov. Utöver detta kommer en ekonomisk handlingsplan att upprättas för att uppnå ekonomisk balans på helårsbasis. Ekonomiskt bistånd Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras uppgå till totalt 915 Mkr, vilket innebär ett underskott mot budget om 100 Mkr. Det prognostiserade underskottet ligger i nivå med utfallet För 2014 beräknar stadsområdena det genomsnittliga antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd till sammantaget per månad, vilket är en ökning med 0,8 % i jämförelse med Den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad prognostiseras till kr, vilket motsvarar en minskning med 1,24 % i jämförelse med Under 2014 görs en satsning för att utveckla arbetet med försörjningsstödet i syfte att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Det är dock svårt att i nuläget bedöma huruvida de åtgärder som nu initierats kommer att hinna få effekt på kostnaderna under innevarande år. Åtgärderna bedöms kunna leda till ett minskat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Samtidigt kan kostnaden per hushåll förväntas öka till följd av höjda bostadshyror och förändrade riktlinjer avseende ersättning för dator och internetuppkoppling med fokus på barns behov. Hemlöshet Kostnaderna för hemlöshet prognostiseras till knappt 174 Mkr vilket är 75 Mkr mer än det belopp som tillförs genom resursfördelningen till stadsområdesnämnderna. Den prognostiserade kostnaden är i nivå med kostnaden 2012 och 11 Mkr lägre än under Stadsområdesnämnderna har ett finansieringsansvar att genom åtgärder täcka 25 % av prognostiserat underskott medan resterande 75 % av underskottet belastar kommunens totala resultat. KOSTNADER FÖR HEMLÖSHET, MKR Budget Prognos Avvikelse varav 25 % varav 75 % SoN Norr 23,8 43,0-19,2-4,8-14,4 SoN Öster 16,1 46,1-30,0-7,5-22,5 SoN Söder 17,8 20,3-2,5-0,6-1,9 SoN Väster 10,5 19,9-9,3-2,3-7,0 SoN Innerstaden 30,6 44,4-13,8-3,5-10,4 SUMMA 98,9 173,7-74,8-18,7-56,1 Finansiering Finansverksamheten, vilken inkluderar hamnanläggningarna, prognostiserar ett sammanlagt överskott gentemot budgeten på 196 Mkr. Ökade nyttjanderättsavgifter från Copenhagen Malmö Port utgör 13 Mkr av dessa. 8

11 Intäkterna från skatter och generella bidrag beräknas bli 29 Mkr högre än budget. Prognosen baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos från februari. SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER Procentuell förändring Tot SKL, prognos feb ,1 3,5 4,0 11,0 SKL, prognos april ,2 3,4 4,1 11,1 Beroende på en regeländring blir ökningen ,5 procentenhet lägre i feb 2014 prognosen. Detta kompenseras genom ökat statsbidrag. Personalomkostnader och pensioner prognostiseras ge ett överskott gentemot budget på 52 Mkr. Det är dels en budgeterad reserv som nu lyfts fram och dels pensionskostnader som beräknas bli något lägre än budgeterat. Pensionsprognosen är upprättad i december 2013 och nästa prognos görs inför nästa delårsrapport. Räntor och utdelning prognostiserar en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 77 Mkr. Det är framförallt lägre kostnader för upplåning och pensionsskuld som förklarar avvikelsen. Även större utdelningar från kommunens bolag ingår i den positiva prognosen. 9

12 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Kommunfullmäktiges riktlinjer Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för ekonomistyrning som anger hur nämnder skall hantera prognostiserade budgetunderskott. I de fall utfallsprognos/delårsrapport visar på prognostiserat underskott i förhållande till budget skall förslag till åtgärder presenteras på sammanträdet efter att utfallsprognos/delårsrapport behandlats av nämnd. Åtgärderna skall vara så utformade att nämnd senast till utgången av innevarande budgetår når överensstämmelse med budget. Som en överordnad princip gäller följande: Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande vad avser såväl ekonomiska ramar som mål och riktlinjer. Verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida varken kommunbidrag eller investeringsram. Inför delårsrapport januari april Med ledning av inlämnade prognoser och eventuellt andra förändrade förutsättningar inför delårsrapporten skall kommunstyrelsen hålla beredskap för att föreslå kommunfullmäktige ytterligare budgetjusteringar så att balanskravet kan uppfyllas. Följande nämnder skall enligt gällande riktlinjer besluta om åtgärder för ekonomisk balans under året. Resultatet av dessa åtgärder skall inarbetas i den prognos som lämnas i samband med delårsrapporten för januari april. Kommunfullmäktige 2 Mkr Teknisk nämnd 18 Mkr SoN Öster 10 Mkr SoN Söder 10 Mkr SoN Väster 9 Mkr SoN Innerstaden 22 Mkr Överförmyndarnämnd 8 Mkr 10

13 INVESTERINGSVERKSAMHET Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Investeringsvolym För helåret prognostiseras investeringsvolymen till cirka Mkr vilket är en ökning med cirka 900 Mkr jämfört med Av investeringarna görs drygt 1,7 miljarder i servicenämnden och 1,2 miljarder i tekniska nämnden. Investeringsvolymen som andel av verksamhetens kostnader prognostiseras till cirka 17 % vilket kan jämföras med den genomsnittliga nivån 11 % under åren Försäljning av tillgångar Under året beräknas försäljningar av exploateringsfastigheter uppgå till 250 Mkr varav 180 Mkr redovisas som exploateringsvinster i resultaträkningen. Försäljningsinkomsterna blir högre än under 2013 då de uppgick till 114 Mkr. Finansiering av investeringar Årets investeringar finansieras till 16 % av skattemedel. Försäljningar bidrar med 8 % och resterande 76 % finansieras med främmande kapital. 11

14 FINANSIELLA RAPPORTER Översikt över det prognostiserade resultatet RESULTAT Budgeterat resultat -79 Budgetavvikelse -18 Resultat -97 BUDGETAVVIKELSER Mkr Servicenämnd 0 Kommunstyrelse 16 Ekonomisk hjälp -100 Stadsbyggnadsnämnd 0 Miljönämnd 0 Teknisk nämnd 0 Rea-/exploat. vinster -18 Gymnasie- o vuxenutb nmd 0 FINANSIERING Grundskolenämnd 0 Skatter o generella bidrag 29 Förskolenämnd 0 Räntor och utdelning 77 Kulturnämnd 4 Fördelade kommunbidrag x Fritidsnämnd 1 Personalomkostnader/pensioner 52 Återbetalda AFA-premier x Personlig assistans -28 Anslag till förfogande 6 Statsbidrag flyktingar 27 Sociala investeringar 0 Social resursnämnd 3 Lokaler o anläggningar 8 Stadsområdesnämnder -51 Hamnanläggningar 13 Hemlöshet (75%) -56 Bolag och kommunalförbund 6 Övriga -12 Övrigt 5 Finansiering 196 Summa finansiering 196 Summa -18 Verksamheter enligt internbudget Stadsområdesnämnder Hemlöshet 75% Individ- & familje omsorg Vård & omsorg Fritid & kultur Gem. Service & övrigt Totalt SoN Norr SoN Öster SoN Söder SoN Väster SoN Innerstaden Summa Social resursnämnd

15 Resultaträkning Belopp i Mkr MALMÖ STAD 2014 (p) 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar -745 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 PERIODENS RESULTAT

Delårsrapport. Delårsrapport

Delårsrapport. Delårsrapport Delårsrapport Delårsrapport januari april 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Konjunkturen... 6 Förvaltningsberättelse... 7 Resultat... 7 Balanskrav... 8 Finansiella mål... 8 Budgetutfall januari-april...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Malmö stad. Bokslutskommuniké. Kommunstyrelsen 4 februari 2015

Malmö stad. Bokslutskommuniké. Kommunstyrelsen 4 februari 2015 Malmö stad Bokslutskommuniké 2014 Kommunstyrelsen 4 februari 2015 Inledning Föreliggande bokslutskommuniké avser endast finansiella siffror. Verksamhetsmått och nyckeltal blir kända först i samband med

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen 1 (5) 2015-06-04 Tjänsteskrivelse Dnr KS 15/187 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Camilla Broo 08-523 069 63 Camilla.broo@sodertalje.se Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 30 april 2015 och

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

redovisning Årsredovisning 2015

redovisning Årsredovisning 2015 redovisning Årsredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...6 Samhällsekonomisk utveckling...8 Förvaltningsberättelse...9 Resultat... 9 Balanskrav...

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. Årsredovisning. Kommunfullmäktiges bihang nr 810/2014

Årsredovisning. Årsredovisning. Kommunfullmäktiges bihang nr 810/2014 Årsredovisning Årsredovisning 2013 Kommunfullmäktiges bihang nr 810/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 6 Konjunkturen... 8 Kommunens ekonomi... 9 Resultat...

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1 RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING RUR i praktiken 1 RUR i praktiken 2 Förord I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-11-11, kl. 09.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer