Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world"

Transkript

1 Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better

2 Biniding a better Innehåll 1. Inledning Resultatutfa Utfall kommunen Driftredovisning Kommentarer till bokslut och årsredovisning Måluppföljning Inledning och målstruktur för kommunen Avstämning av balanskravet Finansielle mål Verksamhetsmål Sammenfattende bedömning

3 Building a hetter 1. Inledning På uppdrag av kommunrevisionen ilunds kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med Jagen om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för granskning av delårsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning auseende delårsrapporten har lämnats separat. Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen finte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallegen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 2. Resuitatutfa Utfall kommunen Årets resultat uppgår till 14 mnkr vilket är betydligt lägre än föregående års resultat om 218 mnkr. Budgetavvikelsen är positiv och uppgår till 22 mnkr. Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Prognos delår förhållande till den prognos som avlämnads vid delårsbokslutet per är utfallet om 14 mnkr ca 22 mnkr högre. Under 2012 och 2013 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren För 2013 uppgick beloppet till 86,4 mnkr (2012: 90 mnkr). Det har under 2014 förts diskussioner från FORA kring återbetalning av försäkringspremier även av 2004 års premier, något beslut har dock ej tagits innebärande att någov återbetalning av försäkringspremier ej finns redovisade i 2014 års bokslut. FORA ska pröva frågan på nytt i mars månad. 2

4 Building a better För att jämföra resultatet mellan åren så har en jämförelse gjort nedan som eliminerer olika former av engångsposter, s.k. jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande postevna framgår av not 3 i årsredovisningen. ~ ~ Årets resultat 218 mnkr 14 mnkr Realisationsvinster -112 mnkr -18 mnkr Exploateringsöverskott Återbetalning försäkringspremier (AFA) ~ -20 mnkr -19 mnkr -86 mnkr - Värdejustering anläggningstillgångar 3 mnkr 9 mnkr Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, innan finansnetto 3 mnkr -14 mnkr Sänkt diskonteringsänta avs pensioner Justerat årets resultat 33 mnkr - 36 mnkr -14 mnkr Analysen har gjorts på två nivåer, innan respektive efter finansielle poster. Det konstateres att de jämförelsestörande postevna beloppsmässigt var betydligt större under 2013 jämfört med Realisationsvinsterna uppgick till hela 112 mnkr 2013 jämfört med 18 mnkr Exploateringsöverskotten är i paritet mellan åren. Som tidigare nämnts innehöll utfallet för 2013 en återbetalning av försäkringspremier om 86 mnkr, en intäkt som finte återfinns i 2014 års utfall. Totalt uppgår resultatet exklusive jämförelsestörande postertill -14 mnkr för 2014 respektive 3 mnkr bokslutet för 2013 fanns inom ramen för finansnettot en jämförelsestörande post i form av sänkt diskonteringsränta för pensioner vilken belastede resultatet om totalt 33 mnkr. Detta innebär att det justerade resultatet för 2013 uppgick till 36 mnkr jämfört med -14 mnkr. Resultatet för 2014 är således betydligt lägre, trots det faktum att kommunen höjt skatten inför Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till mnkr vilket är 471 mnkr högre än föregående år. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår därmed till ca 10 %. Om jämförelsestörande poster beaktas uppgår ökningstakten till 283 mnkr och 5,7 %. Skatteintäkter och generelle statsbidrag och utjämning uppgår till totalt mnkr vilket är cirka 259 mnkr högre än året dessförinnan då beloppet uppgick till mnkr. Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan åren ca 4,7 % vilket därmed är en lägre ökningstakt än verksamhetens nettokostnader, oaysett beaktande av jämförelsestörande poster eller ej. I nedenstående tabell sammenfattes verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter för de seneste fem åren. Den röda linjen avser verksamhetens nettokostnader justertit för jämförelsestörande poster samt realisationsvinster. 3

5 6uildinq a hetter 5500, Nettokostnader 4700 f Skatteintäkter Nettokostnader exkl jämförelsestörande _ Som framgår av grafen ovan så har kommunens nettokostnader överstigit skatteintäkterna för åren 2012, 2013 och För 2014 överstiger nettokostnaderna kommunens skatteintäkter oaysett om jämförelsestörande poster elimineres. Ett annat sätt att se på det faktum att verksamheternas nettokostnader tar i enspråk mer än skatteintäkterna åskådliggörs i följande tabell: Verksamhetens nettokostnader Avgår jämförelsestörande poster Justerade nettokostnader Skatteintäkter och gen. statsbidrag Justerat driftnetto (resultat efter skatteintäkter) Nettokostnader i relation till skatteintäkter Avv Avv (%) % % ,7% ,7% % 101,4 % 100,5 Som framgår av tabellen ovan så har vi återigen beaktet jämförelsestörande poster vid analysen. För 2013 uppgick justerade nettokostader till mnkr och skatteintäkter till innebärande ett negativ driftnetto om -23 mnkr. Verksamheterna kunde finte klara av verksamheten via skatteintäkterna utan överskottet genererades dels av poster av engångskaraktär samt finansnettot. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 100,5% av skatteintäkterna. För 2014 ger motsvarande analys ett justertit driftnetto om -72 mnkr. Detta betyder en försämring om 49 mnkr jämfört med året innan, trots en höjning av kommunalskatten. För 2014 tar nettokostnader i enspråk 101,4 % av skatteintäkterna om jämförelsestörande poster beaktas. I nedenstående graf visas de årlige nettokostnads- respektive skatteintäktsökningarna. 4

6 0,0% I EY Building a better 9,9% 6,0% 4, 0% 5, 7% 4,7% 2,0% tökningstakt nettokostnader Ökningstakt skatteintäkter f Ökningstakt nettokostnader exkl engångsposter Som nämnts tidigare har nettokostnaderna ökat med 9,9 % mellan 2013 och 2014 jämfört med skatteintäkterna som har ökat ca 4,7 %. Justerat för jämförelsestörande poster är ökningstakten 5,7 %. Totalt under perioden har verksamhetens nettokostnader ökat med 30 %under perioden Justerat för jämförelsestörande poster är förändringen ca 28 %. Den totala skatteintäktsökningen är för motsvarande period ca 24 %. Ett konstaterade som kräver beaktande i framtida budget och plan beaktat osäkerheten i framtida skatteintäktsprognoser. 5

7 au~~ain~ a bettfr 2.2 Driftredovisning Verksamheternas totala avvikelser är positiv och uppgår till cirka 15 mnkr. Avvikelsen förklaras av både positiva och negativa avvikelser där socialnämnden (-33 mnkr) står för det största underskottet. Största positiva budgetavvikelsen konstateres för teknisk nämnd (10 mnkr) samt vård- och omsorgsnämnd (17 mnkr). förhållande till prognosen som avlämnades i samband med delårsbokslutet per är verksamheternas budgetavvikelser totalt 39 mnkr bättre. De nämnderna med störst förändring i förhållande till prognos är KS/Kommunkontor (+9 mnkr), teknisk nämnd (+10 mnkr), vård o omsorgsnämnd (+8 mnkr) samt barn- och skoln. Lund öster (+10 mnkr). Fyra nämnder visaren negativ avvikelse mot budget. Kommunstyrelse/politisk ledning visar en negativ budgetavvikelse om 2 mnkr vilket framförallt är hänförligt till överförmyndarverksamheten. Servicenämndens negativa budgetavvikelse uppgår till -3 mnkr. Fullmäktiges resultatkrav uppgår till 21 mnkr och utfallet för året uppgår till 18 mnkr. I utfallet för 2014 ingår en realisationsvinst om 16 mnkr innebärande att det verkliga utfallet är 2 mnkr och den negativa avvikelsen mot budget ca 19 mnkr. Större kostnader för reparationer och hyreskostnader för moduler i kombination med nedskrivning av förskola som ska rives uppges vara de mest betydande orsakerna till den negativa avvikelsen. Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om 33 mnkr varav försörjningsstöd står för ca 16 mnkr. Det genomsnittliga entalet hushåll med försörjningsstöd ökade med 4,3 %under Motsvarande ökning 2013 uppgick till 1,3 %. Kostnader för köpt vård och plateringar avviker med drygt 8 mnkr. Både entalet plateringar och kostnaden per platering har ökat. Utbildningsnämndens negativa avvikelser om 4 mnkr är hänförligt till gymnasieverksamheten och då framförallt till gymnasieskolan Vipen. 3. Kommentarer till bokslut och årsredovisning Materielle anlägqninqstillgångar - komponenfredovisning december 2013 uppdaterade Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.3 (nya benämnd 11.4) beträffande materielle anläggningstillgångar. I rekommendationen förtydligas kravet på s.k. komponentavskrivning innebärande att om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara vä-

8 9uildinq a better sentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska därefter skrivas av separat. Den kanske vanligaste typen av tillgång som består av flertalet komponenter med olika nyttjandeperioder är fastigheter. Kommunen har genomfört utbildningar och påbörjat arbetet auseende finterna riktlinjer. Planen är att nya investeringar under 2015 ska delas in i komponenter. I syfte att uppfylla god redovisningssed uppmanar vi kommunen att slutföra detta arbete under Pensioner och kapitalförvaltning Lunds kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 2873 mnkr fördelat på 406 mnkr redovisat som aysättning i balansräkningen och 2467 mnkr som ansvarsförbindelse. Det totala pensionsåtagandet har urinskat med ca 64 mnkr framförallt hänförligt till ansvarsförbindelsen till följd av utbetalning av pensioner. I nedanstående tabell sammanfattas det totala pensionsåtagandet fördelat på ansvarsförbindelse och skuld respektive marknadsvärdet på kapitalförvaltningen Avsättning pensioner 2000 Ansvarsförbindelse pensioner 1500 s Totalt pensionsåtagande 1000 Marknadsvärde kapitalförvaltning 500 0, Som framgår av grafen ovan täcker pensionsförvaltningen totalt 5,7 % av det totala pensionsåtagandet. Detta är en ökning i förhållande till föregående år då motsvarande relation uppgick till 4,3 %. Resterande del av pensionsåtagandet har återlånats av verksamheterna. Det bokförda värdet för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 125 mnkr och är platerat i aktiefonder, strukturerade produkter och depåkonto. Det totala övervärdet uppgår till 39 mnkr. Bidrag till statlig infrastruktur Kommunen har under 2014 beslutat om bidrag till statlig infrastruktur. Bidraget är till Trafikverket för byggandet av Skyttelbron och uppgår till 19 mnkr. I enlighet med lag om kommunal redovisning kan ett sådant bidrag redovisas antingen som en kostnad direkt eller periodisere i balansräkningen. Kommunen har valt att redovisa bidraget i balansräkningen och ska lösa upp detta under 25 år. Med detta förstås därmed en årlig kostnad om en tjugofemtedel av bidragets storlek. I lagtexten framgår att upplösning av bidrag ska 7

9 8uildi~q a better påbörjas det år bidraget beslutas. Kommunen kommer dock att påbörja upplösningen först Verksamheter som uttryckligen styrs av självkostnadsprincipen enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 18 angående intäkter framgår att beträffande exempelvis renhållnings- samt VA-avgifter där verksamhetens avgiftsuttag uttryckligen regleras av självkostnadsprincipen och avgiftsuttaget överskrider självkostnaden, ska intäkten minskas och överuttaget bokföras som en förutbetald intäkt. Effekten är således att överuttaget ska redovisas som en skuld istället för eget kapital. Kommunens renhållningsverksamhet avser både verksamhet utifrån självkostnadsprincipen samt affärsverksamhet. Den del som avser självkostnadsprincipen har redovisats som skuld i enlighet med rekommendation nummer 18. Fördelning mellan verksamheterna har gjorts utifrån en schablon om 75 % (självkostnad) och 25 % (affärsverksamhet). Säkringsredovisninq Under 2014 trädde en ny rekommendation ikraft rörande derivat och säkringsredovisning. För att hantera den externa låneskuldens räntebindning använder kommunen finansielle instrument i form av swapavtal. Strategin kring räntebindning är fastställd och dokumenterad ifinanspolicy. Vi bedömer att kommunen uppfyller kraven på säkringsredovisning. Resu/tafutjämningsresery Från och med 1 januari 2013 infördes möjligheten för kommuner och landsting att reservera överskott till en s.k. resultatutjämningsresery (RUR). Syftet med RUR är att kommuner och landsting i sin balanskraysutredning ska få förbättrade möjligheter att utjämna resultatet över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. Ett annat syfte är att skapa större stabilitet för verksamheterna. Under 2013 fattede kommunen beslut om att införa en resultatutjämningsresery och för åren reserveredes totalt 199 mnkr. I samband med att kommunfullmäktige entog bokslutet 2013 avsettes ytterligere 21 mnkr. I bokslutet för 2014 föreslås att 5,4 mnkr ska disponeres i enlighet med kommunens fastställda regelverk vilket innebär att det officiella balanskraysresultatet uppgår till -20 mnkr (se även kap 4.2). 4. Måluppföljning 4.1 Inledning och målstruktur för kommunen Enligt kommunallegen skall kommunfullmäktige fastställa finansielle mål samt mål och inriktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeters varefter uppföljning sker av urålen i årsredovisningen. Allmänt kan de finansielle urålen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras.

10 Building a hettfr working word 4.2 Avstämning av balanskravet årsredovisningens förvaltningsberättelse Balanskraysresultat för de fem framgår att balanskravet finte uppnås för senaste åren (belopp i mnkr> Efter justeringar för realisationsvinster mm uppgår balanskraysresultat 178 om -25,4 mnkr. Uttag har skett från resultatutjämningsreserven med 5,4 mnkr, 113 varefter balanskraysresultatet uppgår till ~i -20 mnkr. Det finns inga tidigare underskott att täcka. - ~ Vi kan således konstatera att balanskra vet finte har uppfyllts för ZO -zo 4.3 Finansiella mål Av Lunds kommuns budget auseende 2014 framgår tre finansielle mål. Dessa är: Resultatmål -Under den seneste treårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat (jämfört med kommunallegens balanskrav) som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkter, generelle statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ,5% ~~ ~ p 95 a ro Y c 50 ro ro m ~ 4 Ö% ,5% +~,, Y 3,0% 2,5% +~ 2,0% Y 71,~ 1,5% t 1,0% +, to 0,5% a --- j. 0,0% ~ ,5% 5~ -0,4% -0,4% -1,0% 2,4% 1,4 /a ~ Årets resultat (balanskrav) Resultatkrav, 2 % av skatteintäkter Resultat i relation till skatteintäkter Av uppföljningen framgår att resultatmålet ej uppnås för Det genomsnittliga utfallet uppgår till ca 1,1 %. E

11 euildinq a better Investeringsmål - Nettoinvesteringarna får under den senaste treårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 12 grocent av skatteintäkter, generelle statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. i ss io 16% 14% 12% ~ Nettoinvesteringer 10% -f-investeringar i förhållande till 8% skatteintäkter 6% Mål 4% 2% 0% Nettoinvesteringarna uppgår till 17% av skatteintäkter, generelle statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för 2014 och till 15 %under den seneste treårsperioden. Målet uppnås finte för Skuldmål - Långsiktigt ska kommunens låneskuld per invånare finte överstiga det vägda medelvärdet för landets samtlige kommuner (2011: kronor per invånare) D Låneskuld per invånare 3000 ~- ----; Låneskuld per invånare 2500 simulering 2000 Låneskuld perinvånare genomsnitt Sverige ~._ Kommunens nettolåneskuld ~ Låneskuld enligt plan 0 Skuldernu per invånare uppgick 2014 till knappt kr/invånare medan genomsnittet i Sverige uppgick till drygt kr/inv Målet kan därför anses uppnått för

12 B~;~Idinq a hetter Det kan dock konstateras att med budgeterad investeringsnivå de kommande tre åren riskerar lånerskulden att öka till drygt kr/inv år Målet kommer därvid finte att kunna uppnås. Bedömninq Fullmäktiges finansielle målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre delmål uppnås. 4.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har i 2014 års budget fastställt 11 övergripande strategier samt 52 verksamhetsmål för de olika nämnderna. Vad gäller de övergripande strategierna saknes mätetal som tydliggör hur strategierna ska mätas. Uppföljning av strategierna görs genom en verbal beskrivning inkl en sammenfattende bedömning. Följande strategier följs upp: Lunds kommun ska erbjuda en service av hög kvalitet som är anpassad till medborgarnas behov. Skattepengarna ska användas effektivt det vill säga ge mesta möjliga nytta för pengarna. Alla nämnder och styreiser ska vara serviceinriktade och ha en hög grad av medborgarinflytande En god och individanpassad vård och omsorg En förskola med kvalitet såväl i omsorg som Pedagogik Ett gynnsamt klimat för lärande. Bra skolor med kompetente lärare och individanpassad undervisning En god personalpolitik, som främjar trivsel och arbetsprestationer och ökar möjligheterna för Lund att vara en attraktiv arbetsgivare Alla nämnder och styreiser ska bidra till en ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar tillväxt genom att i dialog med företagen skapa goda förhållanden för att utveckla näringslivsklimatet ilund Att i samverken med olika aktörer vara motorn för tillväxt i hela Skåne och i Öresundsregionen för att skapa fler arbetstillfälien Att möta det globala miljöhotet Att ha en fysisk miljö som gynnar trygghet och medborgernes behov av bostäder Att samverka med universitetet för att gemensamt skapa förutsättningar för en bra studiemiljö för studenter samt ökade satsninger på forskning och utveckling Bedömningen av de övergripande strategierna är att kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med strategievna. Beträffande verksamhetsmålen finns för merparten ett ental indikatorer kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen. Uppföljningen av verksamhetsmålen indikerer att 37 av de 52 måten för nämnderna har uppnåtts. 11

13 Building a better 5. Sammanfattande bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 är vår sammanfattande bedömning följande: Det lagstadgade balanskravet har finte uppfyllts. Fullmäktiges finansiella målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre delmål uppnås. Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervägande del god måluppfyllelse. Mot bakgrund till den låga måluppfyllelsen kring de finansielle urålen bedömer vi emellertid att kommunen för 2014 finte når fullmäktiges intentioner kring god ekonomisk hushållning såsom definierade i de finansielle urålen. Vi vill särskilt poängtera att kommunen behöver finne en väg för att hentere det faktum att verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkter och generelle statsbidrag. Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i alit väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunale redovisningslagen och god redovisningssed. Lund den 8 april 2015 ~, i~ ~~ ~ <<c V 1 ~~ Magnus Helmfrid Auktoriserad/ Certifierad revisor Alexander Carlsson Auktoriserad/ Certifierad revisor 13

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2 2.1 Utfall kommunen...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 September 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Lars Starck Auktoriserad revisor Cecilia Isaksson

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport 2018-03-23 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world Revisjonsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2017 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Building a better working world Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112016...2

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Lunds kommun April 2007 Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Odd Sörvik, Auktoriserad revisor Jean

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Markaryds kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2015 Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans 2010-12-21 1 (6) CIRKULÄR 10:82 Ekonomi och styrning Demokrati och styrning Anders Nilsson EJ Ekonomi/finans Redovisningsfrågor 2010 och 2011 Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

,/' Revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning 2010 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 '--_ 1:: ",/' 201'1-04-26 Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1 RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING RUR i praktiken 1 RUR i praktiken 2 Förord I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world Granskningsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2017 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Building a better Fluilding a better Innehåll 1. Inledning...2 2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2005-12-29 Mottagare: Ekonomi/Finans

Läs mer