Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Qua/ity In Everything We Do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG

2 il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll Sammanfattning Inledning Resultatutfall Utfall kommunen Driftredovisning Budget- och prognosföljsamhet Kommentarer till bokslut Bokslutsprocessen Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Exploateringsverksamhet Kundfordringar Periodisering av intäkter och kostnader Avsättningar Kortfristiga placeringar O Leasing Måluppföljning Inledning Avstämning av balanskravet... 1 O 5.3 Finansiella mål O 5.4 Verksamhetsmål Sammanfattande bedömning

3 i!l frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen i Burlövs kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Arets resultat Arets resultat uppgår till 21,8 mnkr vilket är 9,4 mnkr högre än föregående år. l förhållande till budget är årets resultat 20,7 m n kr bättre och i förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet ca -1,4 mnkr lägre. Under 2012 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och För Burlövs kommun motsvarade detta en positiv resultateffekt om 11,7 m n kr. Totalt uppgår jämförelsestörande poster till 18,7 och om dessa elimineras från resultatet uppgår resultatet för 2012 till 3,1 mnkr. Verksamheternas totala budgetavvikelser uppgår till -11,7 m n kr vilket motsvarar cirka 1, 7 % av verksamheternas totala budgetanslag. Större avvikelser konstateras för kommunstyrelsen (+5,6 mnkr), barn- och utbildningsnämnd (+6,6 mnkr) samt socialnämnd (-13,5 mnkr). Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2012 och 2011 cirka 1,5 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 1,6 % inklusive jämförelsestörande poster och 4,3 % justerat för dessa poster. Detta innebär att oavsett justering för jämförelsestörande poster så har, i likhet med föregående år, verksamhetens nettokostnader ökat mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. God ekonomisk hushållning De av kommunfullmäktige antagna finansiella målen för 2012 har uppfyllts. Fullmäktiges beslutade mål för god ekonomisk hushållning för verksamheterna har till övervägande del helt eller delvis uppnåtts. Det lagstadgade balanskravet har uppnåtts. Verksamheten kan därmed ur allmän synpunkt anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. En tydligare samlad bedömning av om kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning efterlyses. l enlighet med kommunens årsredovisning prognostiseras en omfattande investeringstakt kommande år vilken kommer ställa stora krav på finansiella överskott och enligt kommunens långtidsprognos kommer inte dessa investeringar att kunna finansieras via egna medel. Nyupplåning kommer därför blir aktuellt. Trenden att nettokostnader ökar mer än skatteintäkterna är oroande och kan dels äventyra framtida resultatmålsättningar och dels påverka investeringsutrymmet Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2012 uppgick till 127 mnkr. Utfallet under 2012 uppgick till 27,5 mnkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 22 %. Både investeringsnivån och genomförandegraden är det lägsta utfallet för den senaste fyraårsperioden. Det konstateras att fullmäktiges antagna budget över investeringsverksamheten ej har uppnåtts under de fyra senaste räkenskapsåren. God redovisningssed Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Arsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Synpunkter på bokslut och årsredovisning framgår vidare i rapporten. 2

4 i!j frnst & YOUNG 1. Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Burlövs kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för granskning av delårsbokslutet Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats separat. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 2. Resultatutfall Utfall kommunen Övergripande kommentarer till utfallet Arets resultat uppgår till 21,8 mnkr vilket är 9,4 mnkr högre än föregående år. l förhållande till budget är årets resultat 20,7 mnkr bättre och i förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet om 21,8 mnkr ca -1,4 mnkr lägre. Under 2012 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (m n kr) 21,8 23,2 12,4 Utfall 2012 Budget 2012 Utfall2011 Prognos delår För Burlövs kommun motsvarade detta en positiv resultateffekt om 11,7 mnkr och har redovisats som en jämförelsestörande post i kommunens årsredovisning och var av naturliga skäl inte budgeterad vid årets början. Som jämförelsestörande post redovisas även realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar (+5,9 mnkr) samt överskott i exploateringsverksamheten (+1, 1 mnkr). Sammanfattningsvis konstateras därmed att verksamhetens nettokostnader innehåller jämförelsestörande poster om totalt 18,7 m n kr (11, 7 mnkr +5,9 mnkr +1, 1 mnkr). 3

5 S!J ERNST & YOUNG Om de jämförelsestörande posterna elimineras från resultatet uppgår resultatet för 2012 till 3,1 m n kr. Detta justerade resultat, det vill säga årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, är tillika definierat som ett av kommunens finansiella mål. För 2012 var målsättningen att detta skulle uppgå till +- O innebärande att målsättningen är uppnådd. Kommunens totala utfall med jämförelse för utfall exklusive jämförelsestörande poster (m n kr) 21,8 Utfall2012 3,1 Utfall exkl jämförelst. J Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till -720,3 mnkr vilket är cirka 11,6 mnkr högre än föregående års utfall om -708,7 mnkr. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till cirka 1,6 %jämfört mellan 2012 och Som tidigare nämnts ingår i verksamhetens nettokostnader jämförelsestörande poster om totalt 18,7 m n kr till följd av återbetalning av försäkringspremier (+11,7), realisationsvinster (+5,9 mnkr) samt exploateringsöverskott (1, 1 m n kr). Vid justering för jämförelsestörande poster uppgår nettokostnadsökningen till cirka 4,3 %. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnad är, även med justering för jämförelsestörande poster, lägre än föregående år då ökningstakten uppgick till cirka 7,5%. skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till 728,4 mnkr 2012 och jämfört med föregående års utfall om 717,7 m n kr medför detta en ökning om cirka 1 O, 7 16,00% mnkr. 14,00% Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2012 och 2011 cirka 1,5 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 1,6 % inklusive jämförelsestörande poster och 4,3% justerat för dessa poster. Det konstateras således att ökningstakten avseende verksamhetens nettokostnader har avstannat vid jämförelse med föregående års väsentliga ökning om drygt 7,5 %. Dock kan konstateras att, oavsett justering för jämförelsestörande poster, så har, i likhet med föregående år, verksamhetens nettokostnader ökat mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Nettokostnad - Just jämförelsestörande poster skatteintäkter, statsb o utj

6 S!J ERNST & YOUNG Nyckeltal, befolkningsutveckling Befolkningsmängden i kommunen uppgick vid årsskiftet till personer vilket är en ökning om 168 personer (1 %) i förhållande till föregående år. Sedan 2008 har befolkningen i kommunen ökat med 781 personer, alternativt 4,8 % Antal invånare i kommunen soliditet Kommunens soliditet, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen (totalt kapital), uppgår till 79 % per och är i paritet med föregående år. Om pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen beaktas i soliditetsberäkningen blir procentrelationen cirka 54 % vilket är oförändrat mot föregående år. 100% 80% 60% 40% 20% 0% soliditet över tid m jämförelse )( )( )( ~ soliditet Burlöv - soliditet Burlöv inkl pens.förpl soliditet medel Skåne - Soliditet medel Skåne in kl pens.förpl 2.2 Driftredovisning Verksamheternas totala budgetavvikelser uppgår till -11,7 mnkr vilket motsvarar cirka 1,7 % av verksamheternas totala budgetanslag. Under året har nämnderna erhållit tilläggsanslag om totalt 7,7 mnkr. Större avvikelser konstateras för kommunstyrelsen (+5,6 mnkr), barn- och utbildningsnämnd (+6,6 mnkr) samt socialnämnd (-13,5 mnkr). Utöver nämndernas totala budgetavvikelse om - 11,7 m n kr finns en positiv avvikelse avseende centrala poster som inte är hänförlig till en verksamhet om totalt 32,4 mnkr. Detta tillsammans förklarar kommunens positiva budgetavvikelse om 20,7 m n kr. Belopp i mnkr Centrala poster Total budgetavvikelse -- + Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Interna p_9~ter _!l].m. Summa nämnder Budgetavvikelse 5,6-0,7 0,2-0,2 6,6-13,5 - -9,7 j -11,7 l 32,4 j 20,7 Kommunstyrelse och kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 5,6 mnkr. Orsaken härtill avser bland annat överförda medel från 2011 avseende planarbete och utredning för Kronetorpsområdet som inte har utnyttjats under Vidare finns överskott inom fysisk planering inklusive miljö och hälsa om cirka 1,6 mnkr. Socialnämndens totala budgetunderskott uppgår till totalt -13,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar cirka 5

7 S!J frnst & YOUNG 5,4% av nämndens totala budgetanslag.lnom nämnden konstateras negativa avvikelser för externa placeringar (-4 mnkr), särkilt boende och korttidsvård (-3 mnkr), hemvård (-3, 1 mnkr) samt vård och behandling inom individ och familj ( -5,1 m n kr). Även verksamheterna inom socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och LSS har inte klarat av att bedriva verksamheten utifrån tilldelad ram. Utfallet för barn- och utbildningsnämnden ger en positiv budgetavvikelse om totalt 6,6 mnkr. Flertalet av verksamheterna inom nämnden redovisar positiva avvikelser varav de största avser förskoleverksamhet (+1, 7 mnkr) samt gymnasieverksamhet (+3,5 mnkr). Avvikelsen avseende centrala poster uppgår till totalt 32,4 mnkr. Den största förklaringen härtill är de jämförelsestörande posterna avseende återbetalning av försäkringspremier (11, 7 m n kr) samt realisationsvinster vid avyttring av fastigheter och exploateringsområden (7,0 mnkr). Avvikelsen för avskrivningar är positiv och uppgår till cirka 2,4 mnkr. Orsaken är primärt det låga investeringsutfallet i förhållande till investeringsbudgeten (se vidare nedan). skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse om totalt 3,6 mnkr samt utfallet av nettot av finansiella intäkter och kostnader blev cirka 7, 7 m n kr bättre än budget. Det sistnämnda förklaras framförallt av högre avkastning på placerade medel samt att de indexjusteringar som görs enligt avtal om medfinansiering av infrastruktur blev lägre än beräknat. Kommunens placeringar och medfinansiering av infrastruktur redogörs vidare under kapitel Budget- och prognosföljsamhet l nedanstående tabell sammanfattas budget- respektive prognosavvikelsen för de fyra senaste räkenskapsåren Budget 1,1 0,4 4,0 1,7 112,2 Utfall 21,8 12,4 38,8 41,2 1,0 Budgetavvikelse +20,7 +12,0 +34,8 +39,5-111,2 Prognos från 30 juni* 23,2 6,6 21,2 22,6-15,4 Utfall 21,8 12,4 38,8 41,2 1,O Prognosavvikelse -1,4 +5,8 +17,6 +18,6 +14,4 *För åren 2008, 2009 och 2010 avser prognosen per 31 augusti. Som konstaterats tidigare uppgår budgetavvikelsen för 2012 till cirka 20,7 m n kr. Justerat för jämförelsestörande poster som inte omfattades av budgeten för räkenskapsåret uppgår budgetavvikelsen till +2,2 mnkr och är beloppsmässigt den lägsta under ovanstående femårsperiod. l förhållande till prognosen som genomfördes i samband med avgivande av delårsrapporten per 30 juni 2012 är utfallet cirka 1,4 mnkr lägre. Även denna avvikelse är den lägsta för ovanstående femårsperiod. 3. Kommentarer till bokslut 3.1 Bokslutsprocessen Bokslutsprocessen uppges vara oförändrad mot tidigare år. Bokslutet var väl förberett i samband med genomförd revision. 6

8 S!J ERNST & YOUNG 3.2 Materiella anläggningstillgångar Investeringsbudget l nedanstående tabell sammanfattas genomförda nettoinvesteringar i jämförelse med budget samt en beräkning av genomförandegraden definierad som utfallet i relation till budget för den senaste fyraårsperioden. Utfall nettoinvesteringar (mnkr) Budget nettoinvesteringar (mnkr) Genomförandegrad (%) ,5 127, ,1 105, ,5 89, ,3 89,4 52 l tabellen ovan konstateras att investeringsbudgeten för 2012 uppgick till 127 mnkr. Utfallet under 2012 uppgick till 27,5 mnkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 22 %. Både investeringsnivån och genomförandegraden är det lägsta utfallet för den tidsperiod som redovisas ovan. Det konstateras att fullmäktiges antagna budget över investeringsverksamheten ej har uppnåtts under de fyra senaste räkenskapsåren. Investeringsbidrag Investeringsbidrag redovisas som en minskning av anskaffningsvärdet (minskad tillgång) och inte som en skuld i balansräkningen i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 18. Detta medför enbart ett klassificeringsfel i årsredovisningen och påverkar inte årets resultat. 3.3 Finansiella anläggningstillgångar Burlövs kommun har varit delägare i det kommunalägda bolaget Kommunupphandling Syd AB. Den ursprungliga totala insatsen uppgick till 1,O mnkr. Under 2012 har bolaget likviderats och kvarstående medel har utskiftats till delägarna. Burlövs kommun erhöll drygt 0,7 mnkr i samband med likvidationen men då kommunen tidigare år genomfört en nedskrivning av aktierna om 0,3 mnkr är resultateffekten för 2012 marginell. Dock kvarstår det faktum att kommunen inte fick tillbaka den ursprungliga insatsen i bolaget. 3.4 Bidrag till statlig infrastruktur Burlövs kommun ingick under 2011 ett genomförande- och finansieringsavtal för pendlarstation med Trafikverket l avtalet förbinder sig Burlövs kommun att medfinansiera projektet med 21,5 mnkr. l enlighet med lagen om kommunal redovisning kan dessa typer av åtagande redovisas antingen i balansräkningen eller i resultaträkning. Redovisning ska ske i samband med att det finns ett bindande avtal. Om redovisning sker i balansräkningen ska bidraget lösas upp under maximalt 25 år. Burlövs kommun har valt att redovisa detta bidrag i balansräkningen och löser upp bidraget under 20 år. Upplösningen har påbörjats det år avtalet ingicks. Detta medför således att resultatet kommer under 20 år belastas med cirka 1,1 m n kr årligen med start Enligt avtalet med Trafikverket ska bidraget indexuppräknas då avtalet om medfinansiering är beräknat utifrån 201 O års penning nivå. 3.5 Exploateringsverksamhet Fr o m 2005 redovisas exploateringsfastigheter som omsättningstillgång. Vid försäljning av exploateringsfastigheter resultatförs skillnaden mellan köpeskillingen och fastighetens be- 7

9 i!j frnst & YOUNG räknade andel av exploateringsutgifterna för området. Utgående värdet för exploateringsfastigheter uppgår till cirka 0,2 mnkr per vilket är i paritet mot föregående års bokslut. Enligt kommunen finns ett betydande övervärde i upptagna belopp. slutreglering sker då området är färdigställt och sålt. Tillämpad princip bedöms vara ett uttryck för försiktighet. Den aktuella principen är inte i enlighet med de principer som rådet för kommunal redovisning har angivit men kommunen har valt att fortsätta med sin nuvarande redovisningsprincip till aktuella exploateringsprojekt är avslutade och därefter införa nya principer på framtida exploateringsområden. 3.6 Kundfordringar Utestående kundfordringar uppgår till 4,9 mnkr. För VA-verksamheten finns kvarstående förfallna fordringar om cirka 0,3 mnkr som ej överläts till VA SYD. Dessa fordringar är nedskrivna i sin helhet. Generellt sker värdering av osäkra fordringar efter individuell prövning. Någon generell nedskrivningsprincip finns ej Periodisering av intäkter och kostnader Genomförd periodiseringskontroll har inte påvisat några väsentliga avvikelser. 3.8 Avsättningar Kommunens avsättningar uppgår till totalt 121,2 mnkr (118,3 mnkr) per vilken är en ökning med cirka 2,9 mnkr i förhållande till föregående år. Nedan kommenteras större avsättningar per Avsättning för pensioner Avsättningen för pensioner uppgår till 6,1 mnkr per vilket är en ökning om 0,2 mnkr i förhållande till Enligt den s k blandmodellen redovisas de intjänade pensionerna före 1998 som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Av den totala pensionsskulden på 306,9 mnkr redovisas 300,8 mnkr som ansvarsförbindelse, vilket medför att ca 98% av den totala pensionsskulden ligger utanför balansräkningen och således skall finansieras av löpande medel. Marknadsvärdet för de placeringar som har avskiljs för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 75,3 mnkr vilket innebär cirka 25 o/o av totalt pensionsåtagande. Avsättning för medfinansiering av Pendlarstation Burlöv Som redogjorts ovan har Burlövs kommun under 2011 ingått ett genomförande och finansieringsavtal för pendlarstation med Trafikverket Då beloppet inte har utbetalats till Trafikverket samtidigt som bidraget ska redovisas i samband med att det finns ett bindande avtal har beloppet reserverats som en avsättning. Avsättningen uppgår per till 22,6 mnkr och består av avtalat bidrag om 21,5 mnkr samt indexuppräkning under 2011 uppgående till 0,9 mnkr samt 2012 om 0,2 mnkr. Avsättning dåvarande Banverket l bokslutet 2008 genomfördes en avsättningen avseende avtal mellan Burlövs kommun, dåvarande Banverket samt Region Skåne angående utbyggnad av Södra stambanan. Den ursprungliga avsättningen baserat på avtalet uppgick till 75,0 mnkr. l enlighet med avtal har beloppet indexuppräknats i bokslutet 2010 (2,5 mnkr), 2011 (3,7 mnkr) samt 2012 (0,9 mnkr) innebärande att den utgående avsättningen uppgår till 82,2 mnkr. l enlighet med kommun- 8

10 i!j frnst & YOUNG fullmäktiges beslut under 2009 har 75 Mkr avskiljts från likvida medel och placerats i långsiktig kapitalförvaltning. Detta i syfte att "öronmärka" medel för att täcka kommunens medfinansiering av utbyggnaden av södra stambanan genom Burlöv. Marknadsvärdet på dessa medel uppgår per till 87,3 mnkr innebärande att de avskiljda medlen överstiger det bedömda åtagandet. Avsättning för framtida exploateringsavgifter Avsättning för framtida exploateringsavgifter uppgår till totalt 9,4 mnkr varav 5,7 mnkr (4,2 m n kr) avser St Bernstorp 1 och 3, 7 m n kr (3, 7 m n kr) avser St Bernstorp 2. Under 2012 har avsättningen för St Bernstorp 1 ökats med cirka 1,5 mnkr. Kalkylen för beräkning av avsättningarnas storlek följer tidigare principer. 3.9 Kortfristiga placeringar Det bokförda värdet för kommunens placerade värdepapper uppgick till 149,4 mnkr per Föregående års bokförda värde uppgick till 141,5 mnkr. Av det totala värdet är 68,8 mnkr avsett för pensioner och 80,7 mnkr avsett för avtal med dåvarande Banverket (se ovan angående avsättningar). Uppföljning av upptaget belopp mot externa besked har genomförts. För den totala portföljen översteg marknadsvärdet det bokförda värdet per med cirka 13,2 mnkr. l bokslutet för har kommunen omklassificerat de placerade värdepapperna från finansiell anläggningstillgång till kortfristiga placeringar i enlighet med ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (rek. Nr 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder) Leasing l årsredovisningens skrivelse om redovisningsprinciper framgår att kommunen inte följer RKR:s rekommendation nummer 13.1 beträffande leasingavtal med hänvisning till avtalens ringa värde. Kommunen redovisar därmed samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. l enlighet med RKR:s rekommendation nummer 13.1 är det förenligt med god redovisningssed att klassificera samtliga leasingavtal som operationella om avtalets värde är obetydligt. 4. Måluppföljning 5.1 Inledning Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och inriktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten varefter uppföljning sker av målen i årsredovisningen. Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras. 9

11 S!J frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do 5.2 Avstämning av balanskravet Balanskravsresultat enligt kommunens årsredovisning Arets resultat enligt resultaträkning 21,8 Avgår reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar -5,9 Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats i tidigare bokslut 3,8 Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats för kommande år -14,0 Balanskravsresultat 5,6 Ovanstående utredning av balanskravet framgår i förvaltningsberättelsen vilket skulle innebära ett balanskravsresultat om 5,6 mnkr (föreg år 8,0 mnkr). l bokslutet 2011 reserverades inom ramen för balanskravsutredningen totalt 10,3 m n kr varav 3,8 m n kr har använts under Dessa medel avsåg planarbete och utredningar Kronetorp (Södra stambana), F-6 skolor Arlöv, komvux samt kompetenshöjande insatser för flyktingar. l bokslutet 2012 och budget för 2013 reserveras ytterligare 14 mnkr fördelat på 12 mnkr avseende fastighetsunderhåll samt 2 mnkr avseende höjning av resultat på Vårboskolan. Reserveringen görs med hänvisning till synnerliga skäl i enlighet med kommunallagen. l lagtexten framgår ingen definition av begreppet synnerliga skäl. l kommunallagens förarbeten ges viss öppning för kommuner med en stark finansiell ställning att tillåtas minska/nyttja sin förmögenhet i form av det egna kapitalet. Hänvisning sker emellertid till att upprätta en budget som inte är i balans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna. l ovanstående balanskravsutredning sker justering redan i balanskravsutredningen och inte i budgeten. Effekten blir emellertid densamma. Sammanfattningsvis konstateras emellertid att resultatet, obeaktat justeringen ovan, är positivt och balanskravet därmed är uppfyllt för Finansiella mål Kommunfullmäktige i Burlövs kommun har för 2012 fastställt följande finansiella mål: Arets resultat skall medge att investeringarna långsiktigt kan finansieras utan upplåning. Arets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, skall vara lägst+/- O. Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Bedömning l kommunens förvaltningsberättelse görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen. Kommunstyrelsens bedömning är att bägge finansiella mål är uppfyllda för Arets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 3,1 mnkr. Som framgår av flerårsöversikten intill kan det emellertid konstateras att årets resultat exklusive jämförelsestörande poster successivt minskat under de tre senaste åren o "l Arets resultat, exklusive jämförelsestörande poster (mnkr) 33,6 12,4 3,

12 1 34 S!J frnst & YOUNG Ingen nyupplåning har skett under året vilket resulterar i att de investeringar som har genomförts har finansierats via egna medel. Som framgår av kommunens årsredovisning har kommunen planerat för omfattade investeringar inom bland annat skolor och förskolor de närmaste åren. Denna investeringstakt kommer ställa stora krav på finansiella överskott och enligt kommunens långtidsprognos kommer inte dessa investeringar att kunna finansieras via egna medel och nyupplåning kommer därför blir aktuellt. Som nämnts tidigare finns det också en trend att nettokostnader ökar mer än skatteintäkterna vilket dels kan äventyra framtida resultatmålsättningar och dels påverka nivån på självfinansiering av investeringar. Sammanfattningsvis bedöms Burlövs kommun för 2012 ha bedrivit verksamheten enligt de ekonomiska ramar som fullmäktige har angivit. 5.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning skall anges i budgeten och utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapportens respektive årsredovisningens förvaltningsberättelse. Kommunfullmäktige har i 2011 års budget (men gäller för ) fastställt tre stycken övergripande mål vilka är nedbrutna i 16 mål eller riktlinjer. Följande kommunövergripande mål har antagits av kommunfullmäktige: 1. Ökad delaktighet och gemenskap - minskat utanförskap 2. Invånarna ska erbjudas en god boendemiljö 3. Kommunens verksamheter skall bedrivas effektivt och med en hög kvalitet l årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en utvärdering av måluppfyllelsen för de 16 delmålen. För att aggregera måluppfyllelsen på de övergripande målen har kommunen bestämt följande gränsvärden: l < 33 % av delmålen är uppfyllda Kommunen har inte uppnått det övergripande målet % - 67 % av delmålen är uppf\lllda Kommunen är på väg att uppnå målet l >68 % av delmålen är uppfyllda Kommunen har uppnått målet. l följande grafer görs en sammanställning av kommunstyrelsens uppföljning av delmålen fördelat på respektive övergripande mål. 11

13 i!/ ERNST & YOUNG Ökad delaktighet och gemenskap - minskat utanförskap Invånarna ska erbjudas en god boendemiljö Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Kommunens verksamheter skall bedrivas effektivt och med en hög kvalitet Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Bedömning Vad gäller verksamhetsmålen anses tolv av sexton fastställda mål ha helt eller delvis uppfyllts för 2012 vilket motsvarar cirka 75 % (föregående år 63 %). Fyra mål bedöms ej ha uppfyllts under Kommunstyrelsens applicering av måluppfyllelsen på de övergripande målen utifrån ovan angivna gränsvärden inom de övergripande målen ger att två av de övergripande målen bedöms delvis uppfyllda och ett övergripande mål bedöms ej uppfyllt. Som nämnts i tidigare års granskningsrapport bör det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en samlad utvärdering och bedömning av god ekonomisk hushållning genom utvärdering av de finansiella målen och kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål Kommunen bör vidareutveckla den övergripande bedömningen i förvaltningsberättelsen så att det tydligare framgår att verksamheten har bedrivits utifrån, och därmed uppnått, god ekonomisk hushållning. 5. Sammanfattande bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2012 är det vår uppfattning: att de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen för 2012 har uppfyllts, att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts, att verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har helt eller delvis uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. En tydligare samlad bedömning av om kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning efterlyses. 12

14 i!/ ERNST & YOUNG Som framgår av kommunens årsredovisning har kommunen planerat för en omfattande investeringsnivå de kommande åren. Denna investeringstakt kommer ställa stora krav på finansiella överskott och enligt kommunens långtidsprognos kommer inte dessa investeringar att kunna finansieras via egna medel och nyupplåning kommer därför blir aktuellt. Som nämnts tidigare finns det också en trend att nettokostnader ökar mer än skatteintäkterna vilket dels kan äventyra framtida resultatmålsättningar och dels påverka investeringsutrymmet Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Arsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Arlöv den 23 april 2013 Alexander Carlsson Godkänd revisor Linn Höglund 13

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2 2.1 Utfall kommunen...2

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 Revisionsrapport 8/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2014 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Lunds kommun April 2007 Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Odd Sörvik, Auktoriserad revisor Jean

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

,/' Revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning 2010 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 '--_ 1:: ",/' 201'1-04-26 Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans 2010-12-21 1 (6) CIRKULÄR 10:82 Ekonomi och styrning Demokrati och styrning Anders Nilsson EJ Ekonomi/finans Redovisningsfrågor 2010 och 2011 Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport 9/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v

Läs mer