Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning per den 30 september 2013"

Transkript

1 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 30 september 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober Sammanfattning Kommunens utfall per september 2013 är positivt med 232 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 217 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat och att förskolenämnden klarar sin budget. Förvaltningen beskriver problem med elevstödet och att grundskolenämnden inte klarar sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar sin budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott och bedömer minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder sina budgetar med nollresultat eller något plus. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta, återbetalning av AFA-premier och SKL:s skatteprognos, är att kommunen klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr med god marginal. Budget Utfall % Utfall 2013 sep-13 sep-12 Verksamhetens kostnader/intäkter , ,4 71,8% ,1 Exploateringsverksamhet 75,0 15,3 20,4% 5,0 Avskrivningar -89,5-62,9 70,3% -54,5 Verksamhetens nettokostnader , ,9 72,6% ,6 Skatteintäkter 3 954, ,1 75,3% 2 851,3 Generella statsbidrag / utjämning 826,3 626,4 75,8% 564,8 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 780, ,6 75,4% 3 416,1 Finansiella intäkter 277,9 276,0 99,3% 297,7 Finansiella kostnader -235,9-244,6 103,7% -225,8 Resultat 133,5 232,1 214,4 Resultat, ekonomiskt mål 58,5 216,7 208,5 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per september 2013 är positivt med 232 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 217 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 18 mnkr jämfört med periodens budget. Intäkterna bedöms till plus med drygt 24 mnkr för året, varav 28 mnkr avser skatt och inkomstutjämning. Det slutliga utfallet för övrig utjämning och generella statsbidrag innebär ett minus med 4 mnkr jämfört med budget. Bedömningarna bygger här på SKL:s skatteprognos i oktober 2013 som endast visar på mindre förändringar jämfört med prognosen i augusti Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ sep-13 sep-13 sep-13 sep-12 i % Kommunstyrelse -249,1-225,7 23,4-220,6 2% Förskolenämnd -526,5-522,0 4,5-491,8 6% Grundskolenämnd -997,8-990,5 7,3-943,5 5% Gymnasienämnd -368,5-338,9 29,6-349,6-3% Socialnämnd -634,1-637,7-3,6-612,7 4% Äldreomsorgsnämnd -450,2-442,1 8,0-429,3 3% Kultur- och fritidsnämnd -134,6-129,6 5,0-121,4 7% Samhällsbyggnadsnämnd -174,3-183,7-9,4-149,7 23% Miljönämnd -5,0-4,4 0,6-3,8 18% Revision -2,2-0,9 1,4-1,3-32% Summa nämnder , ,5 66, ,7 5% Reserverade medel -10,2 0,0 10,2 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 47,3 119,9 72,6 99,4 21% Avskrivningar -67,1-62,9 4,2-54,5 15% Exploateringsverksamhet 56,3 15,3-41,0 5,0 207% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,2 0,2 0,2 - S:a verksamhetens nettokostnader , ,9 113, ,6 2,5 Nämndernas nettokostnader är totalt 152 mnkr (5 %) högre jämfört med per september Nämndernas totala budgetram för året är 236 mnkr (5,3 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2012.

3 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Nämndernas samlade utfall är plus 67 mnkr jämfört med periodens budget. Plusresultatet är cirka 15 mnkr för högt på grund av att det saknas periodiseringar för gymnasienämnden. Per september 2012 var nämndernas utfall plus 50 mnkr. Två nämnder; socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, redovisar minus. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att antalet barn i förskolan nu är lägre än budgeterat och att förskolenämnden klarar sin budget. Förvaltningen beskriver problem med elevstödet och att grundskolenämnden inte klarar sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar sin budget. Äldreomsorgsnämnden bedöms klara sin budget med ett överskott. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen redovisar ett plus för året. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott och bedömer minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att kulturoch fritidsnämnden och miljönämnden klarar sina budgetar med nollresultat eller något plus. AFA Försäkrings styrelse har beslutat att återbetala de premier som betalats in för åren 2005 och Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för dessa år. AFA Försäkring har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att även återbetala premien för 2004, cirka 28 mnkr för Huddinge, vilket troligen kan ske först Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta, återbetalning av AFA-premier och SKL:s skatteprognos, är att kommunen klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr med god marginal.

4 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+23 mnkr) är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på planerade men ännu inte startade projekt, lägre kapitaltjänstkostnader för IT samt vakanser. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen får ett plus för året motsvarande prognosen i delårsrapport 2 (+4 mnkr i delårsrapport 2/2013). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+5 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet inskrivna barn i förskolan är nu lägre än budgeterat och förvaltningen bedömer att nämnden klarar sin budget för året (+1,5 mnkr i delårsrapport 2/2013). Trots att nämnden kommer att klara sin

5 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) ekonomi så finns det fortfarande enheter som har ekonomiska problem på grund av att de tappar barn och därmed intäkter. Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+7 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen beskriver problem med ekonomin för elevstödet och bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (-3 mnkr i delårsrapport 2/2013). De skolor som fortfarande inte har en ekonomi i balans har fått i uppdrag att vidta åtgärder. Det kvarstår också en viss osäkerhet då hela löneöversynen inte är klar ännu. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+30 mnkr) inte är rättvisande för perioden. Kostnader för löneöversyn och köp av verksamhet för Komvux och gymnasiesärskolan har inte periodiserats i september. Ett mer rättvisande resultat bedöms vara +15 mnkr. Det positiva resultatet i övrigt beror främst på volymöverskott, det vill säga färre elever än planerat,

6 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Huddinge gymnasiet har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska sina kostnader. Förvaltningen bedömer att ekonomin är under kontroll och att gymnasienämnden får ett överskott för året (+8 mnkr i delårsrapport 2/2013). Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-4 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd är i nivå med budget medan kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, där 150 Huddingejobb redovisas, uppvisar ett minus. Antalet brukare med insatser inom LSS-området har fortsatt att öka efter att budgeten fastställdes och funktionshinderområdet redovisar ett minus. Förvaltningen lyfter fram utvecklingen på arbetsmarknaden och utvecklingen av antalet brukare med behov av vård och omsorg som osäkra faktorer. Landstinget har tillsatt ytterligare personer för att utreda neuropsykiatriska tillstånd vilket har genererat ett ökat behov av vård och omsorg. Projektet 100-Huddingejobb har utökats till 150, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstödet balanserar bättre. Förvaltningen bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (-9 mnkr i delårsrapport 2/2013). Arbetet med påbörjade åtgärder fortsätter. Inom funktionshinderområdets egen regi pågår fortsatt en anpassning av verksamheten utifrån ersättningsnivåerna.

7 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+8 mnkr) är rättvisande för perioden. Volymerna för särskilt boende har inte uppnått budgeterad nivå, medan de ökat mer än budget för servicehus och ordinärt boende. Det positiva resultatet härleds också till att anpassningsstödet inte införts och att utökning av antalet biståndshandläggare utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter pågår. Högre volymer inom hemtjänst men lägre inom särskilt boende indikerar att antalet personer med behov av vård och omsorg sammantaget finns enligt befolkningsprognosen. Utifrån kända budgetförutsättningar har nämnden en positiv ekonomisk resultattrend, även om det finns vissa svårigheter för egna utförare att hålla sin budget. Förvaltningen bedömer att nämnden klarar sin budget för året (+2,1 mnkr i delårsrapport 2/2013). Socialstyrelsens nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen kommer inte att verkställas under året 2014, utan dessa förskrifter ska i stället börja gälla år Kultur- och fritidsnämnden

8 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+5 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskott beror på avsatta medel för kommande investeringar, vakanser, samt fortsatt hög intäktsnivå på Huddingehallen samt ökade ersättningar från AMS. Kostnaderna för föreningsbidrag (aktivitetsbidrag) är lägre på grund av nya regler samt att aktivitetskort hanteras på webben. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 2/2013). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (-9 mnkr) är rättvisande för perioden. Verksamheten för vinterservice redovisar ett stort underskott och årets budget är redan förbrukad. Ett bidrag på 1 mnkr till Trafikverket har överförts från investering till driftredovisningen. Förvaltningen bedömer ett underskott för vinterservice med cirka 26 mnkr och för bidraget till Trafikverket, men att samhällsbyggnadsnämnden i övrigt klarar sin budget för året (-28,2 mnkr i delårsrapport 2/2013).

9 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,6 mnkr) är rättvisande för perioden och förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar sin budget för året (0 mnkr i delårsrapport 2/2013). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per september är ett plus med 87 mnkr som avser återbetalning av AFA-premier, reserverade medel, avskrivningar och pensioner. I medelsreserven budgeterades bland annat för reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler. AFA Försäkrings styrelse har beslutat att återbetala de premier som betalats in för åren 2005 och 2006, 61 mnkr för Huddinge kommun. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet och antalet personer som beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt och försäkringen är idag mycket väl konsoliderad. AFA Försäkring har tidigare år återbetalat premier för åren och beslutat om nollpremie sedan AFA Försäkring har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att även återbetala premien för 2004, cirka 28 mnkr för Huddinge, vilket troligen kan ske först Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 15 mnkr, ett minus med 41 mnkr för perioden. Helårsprognosen i delårsrapport 2/2013 är ett utfall på 59 mnkr, minus 16 mnkr mot budget. Finansnetto Utfallet för finansnettot är 31 mnkr för perioden, vilket är enligt budget. På plussidan finns försäljning av värdepapper som ytterligare steg i omallokeringen av kommunens pensionsportfölj och på minussidan en kostnad till följd av sänkt diskonteringsränta. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att diskonteringsräntan i

10 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Pensionsskulden i balansräkningen ökar med cirka 43 mnkr och påverkar årets resultat. I budgeten budgeterades ett utrymme motsvarande 20 mnkr för sänkt diskonteringsränta. Personal Antalet årsarbetare har ökat sedan föregående år 1 Nämnderna har tom september årsarbetare, fördelat på anställda. Jämfört med samma period föregående år är skillnaden 2,6 procent eller 135 årsarbetare. Skillnaden beror framför allt på en ökning av tillsvidareanställd personal inom grundskolenämnden, men även inom förskole- och socialnämnderna. Därutöver har en ökning av deltids- och visstidsanställda skett inom äldreomsorgsnämnden. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter senaste löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras något. Ökningstakten bromsas in vad gäller sjukfrånvaron De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro, exklusive sjukersättning, visar att sjukfrånvaron har ökat från 6,3 till 6,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron har nu haft samma nivå de senaste fyra 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

11 16 oktober 2013 KS-2013/ (11) månaderna. Den största ökningen jämfört med föregående år finns inom äldreomsorgen och förskolan. Det är de längre sjukfrånvarofallen som ökar. En generell ökning av sjukfrånvaro finns i de nationella mätningarna på Försäkringskassan. Mellan augusti 2013 och augusti 2012 har sjukpenningtalet (sjukfrånvaron efter de två första veckorna) ökat med 9 procent. En av förklaringarna till ökningen jämfört med föregående år är att en del av de sjukförsäkrade som varit inskrivna i arbetslivsinriktade insatser på arbetsförmedlingen blivit återinskrivna på Försäkringskassan. Den korta sjukfrånvaron, 1 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,7 procent medan männens är 2,1 procent. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Finansiell riskrapport september 2013

12 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 757,0 Certifikat 250,0 Lån Kommuninvest 490,0 Kommunens egen likviditet 17,0 Totalt IKV 757,0 Totalt IKV 757,0 Reverser Söderenergi AB 436,7 Certifikat 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 186,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Energi 1 193,7 Totalt Energi 1 193,7 Reverser Huge 6 860,0 Certifikat 900,0 Lån Kommuninvest 3 200,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 265,6 Banklån 500,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 694,4 Totalt HUGE 6 860,0 Totalt HUGE 6 860,0 Kommunens egen likviditet 28,9 Toppkonto i Nordea 28,9 Totalt Huddinge kommun 28,9 Totalt Huddinge kommun 28,9 SUMMA TILLGÅNGAR 8 082,6 SUMMA SKULDER 8 082,6 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 675 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 2 240,0 1 år 3 615,6 Totalt 5 855,6 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,7 år %-andel av total skuld Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 38% 62% max 40% - Ja - 100% Norm enl. Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion Tillåtet intervall finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr Vid en ränteförändring p Rapportansvarig: Monika Engqvist 1

13 Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Plac & övr back-up 757 Total bet.kapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. IKV & Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering avseende Huge Räntebindning %-andel av Norm enligt Antal år 0-1 år mnkr total skuld 45% finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,1 Räntebindning - förfalloprofil Norm enl. finansinstruktion 3 år Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 2-4 år Ja Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern skuld Räntekostnad Utlåning HUGEs ränte-kostnad portfölj Huge Extern skuld Huge inkl. marg ,77% ,82% ,90% ,93% ,83% ,85% ,83% ,85% ,82% ,86% ,93% ,93% ,95% ,94% ,89% ,95% ,01% ,09% ,04% ,12% ,28% ,30% ,28% ,45% Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 18,2 mnkr. Rapportansvarig: Monika Engqvist 2

14 HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,2 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 743,0 1 år 3 860,0 2,4 > 1 år 4 117,0 > 1 år 3 000, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj HUGE Marknadsvärde kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Söderenergi kr Ja Totalt kr Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 1,9 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 3,9 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 5,5 år 2,98% ,3% Totalt 3,7 år 2,47% ,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,59 1,22 1,21 Swap 2 år 1,43 1,68 1,56 Swap 5 år 1,66 2,38 2,25 Swap 10 år 2,14 2,88 2,79 Prognos 1 år ,62 2,14 2,71 3,08 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Monika Engqvist 3

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Huddinge den 21 augusti 2013

Huddinge den 21 augusti 2013 TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl 18.00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 3 Månadsuppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181)

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) Tid Måndag den 23 september 2013, kl 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Fredag den 27 mars 2015, kl. 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 8 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid Måndag den 24 november 2014, kl. 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2015-10-26 KSN-2015-0478 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer