Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över förväntat resultat för helåret. Månadsrapporter ska göras för februari, mars, april, juli, september och oktober. Enligt lag ska minst en delårsrapport upprättas årligen. Den har staden valt att göra per den 31 augusti. Konsult- och servicekontoret har sammanställt förvaltningarnas redovisningar över resultatet för perioden januari till och med juli samt resultatprognoserna för helåret Förslag Kommunstyrelsen beslutar följande: Månadsrapport för juli 2011 enligt konsult- och servicekontorets skrivelse, , läggs till handlingarna. Handlingar Konsult- och servicekontorets tjänsteskrivelse, Stadsledningskontorets månadsrapport, Konsult- och servicekontorets månadsrapport, Miljö- och stadsbyggnadskontorets månadsrapport, Fastighetskontorets månadsrapport, Förvaltningarnas skrivelser i akten

2 1. Inledning Budgeten för år 2011 inrymmer 29 mkr för att möta ökat antal grundskoleelever samt ökade omsorgsbehov inom äldre- och handikappomsorgen. Inom tekniska nämndens verksamhet har medlen för gatuunderhåll och asfaltering tillförts 5 mkr efter en temporär neddragning av anslaget under Vidare har 2 mkr tillförts för förbättringar i skötseln av parker och naturområden. För fortsatta insatser avseende åtgärdande av fukt- och mögelskadade lokaler inom förskolan tillfördes 5 mkr för Därutöver kompenserades verksamheterna med nära 20 mkr i en generell ökning av anslagen och pengbeloppen för att möta prisökningar under Periodens resultat Stadens resultat för perioden januari till och med juli är 70,8 mkr. Det budgeterade resultatet för perioden är 9,7 mkr. Årsbudgeten fördelar sig inte med samma belopp varje månad, utan är periodiserad utifrån viss säsongsvariation. För respektive nämnds resultat för perioden hänvisas till bilaga Resultatprognos för helåret 3.1 Årets resultat Resultatet för 2011 är budgeterat till 26,8 mkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader. Prognosen för helåret tyder på ett resultat på 70,2 mkr. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 10 mkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli 32,6 mkr högre än budgeterat och finansnettot inklusive utdelning från stadens bolag bedöms ligga i nivå med budget. Dessutom ingår 20,8 mkr i jämförelsestörande intäkter, 7,2 mkr i form av vinst från försäljning av två tomträtter samt 13,6 mkr i exploateringsintäkter från markförsäljning i kv Lagern i Rudboda, där ett äldreboende ska uppföras. Staden beräknas redovisa ett resultat på 49,4 mkr vid en avstämning mot balanskravet. Då har vinsten från fastighetsförsäljningarna och exploateringsintäkten räknats bort. Vid årets slut kommer nämndernas eventuella negativa resultat som finansieras genom utnyttjande av resultatutjämningsfonder också att bortses ifrån vid balanskravsavstämningen. 3.2 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 2 069,0 mkr, vilket är 10 mkr högre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget redovisar tekniska nämnden som prognostiserar ett resultat på minus 5,6 mkr, och utbildningsnämnden med ett underskott på 3,6 mkr, medan äldre- och handikappnämnden prognostiserar ett överskott på 11,9 mkr. Pensionskostnaderna bedöms bli cirka 10 mkr högre än budgeterat. 2

3 3.3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 245,2 mkr, vilket är 40,1 mkr högre än budgeterat. Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskattekraften i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent (däribland Lidingö med 154 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under denna. Avgiften till inkomstutjämningen uppgår i år till 488,9 mkr, medan Lidingö får 245,8 mkr i kostnadsutjämning. Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 135,3 mkr, vilket är 7,5 mkr högre än budgeterat. Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för statsbidrag och utjämning är 32,6 mkr mer än budgeterat. 3.4 Finansnetto Finansnettot består huvudsakligen av två poster; avkastning på stadens innehav av värdepapper och räntekostnader på lån. Avkastningen på innehavet har i år budgeterats till 18,0 mkr. Utfallet beräknas bli något lägre. Anskaffningsvärdet på innehavet var 746,0 mkr den 31 juli. Marknadsvärdet uppgick samtidigt till 798,3 mkr. Den sista juli var aktieandelen 16 procent medan 84 procent utgjordes av räntebärande placeringar och likvida medel. Räntekostnaderna på stadens externa lån beräknas uppgå till 7,4 mkr, vilket i stort sett motsvarar budgeterat belopp. Lånet löper med rörlig ränta. Prognosen baserar sig på nuvarande räntenivå, som är 3,15 procent. Låneskulden uppgår för närvarande till 200 mkr. Dessutom hade cirka 15 mkr utnyttjats av checkräkningskrediten den sista juli. Finansnettot beräknas hamna i nivå med budgeterat, 8,3 mkr. 4. Förvaltningarnas och kontorens kommentarer Nedan redovisas kortfattat förvaltningarnas och kontorets kommentarer till avvikelser mot budget (inklusive avskrivningar och internränta). För utförligare information hänvisas till deras skrivelser. Stadsledningskontoret och den centrala politiska ledningen beräknas redovisa ett överskott på 0,5 mkr. Den politiska organisationen tillfördes vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 1,9 mkr (från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov på 2,0 mkr) för att täcka ökade kostnader för arvoden och partistöd. 3

4 Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. Det beror bland annat på ökade kostnader för fordonsorganisationen, kundtjänsten i stadshusets entréhall samt överförmynderiet. Resultatprognosen kan komma att revideras om kontoret beslutar att genomföra fler insatser som ska finansieras med resultatutjämningsfond. Miljö- och stadsbyggnadskontoret beräknar redovisa ett överskott på 2,8 mkr. Det beror främst på lägre kostnader för arbetskraft, då några tjänster inte varit tillsatta under året, men även lägre konsultkostnader, högre bygglovsintäkter samt högre intäkter inom miljöenheten till följd av de förändringar av taxan som genomfördes under Fastighetskontoret prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Kontoret poängterar dock att det råder osäkerhet när det gäller omfattningen av underhåll och skador. Utbildningsnämnden beräknar redovisa ett underskott på 3,6 mkr. Antalet barn/elever i samtliga pengbaserade verksamheter förväntas bli färre än budgeterat, motsvarande 1,0 mkr. Prognosen avseende antalet barn/elever för höstterminen är dock fortfarande osäker. Staten ersätter kommunerna motsvarande pengen för diplomatbarns skolgång, vilket förväntas ge ett överskott på 5,6 mkr. Ej förbrukat vårdnadsbidrag beräknas uppgå till 1,5 mkr. De kommunalt bedrivna verksamheterna, både peng- och anslagsfinansierade, beräknas redovisa ett underskott på 11,7 mkr. Det beror bland annat på stor ledig kapacitet i åk 6-9 i några skolor. Inom gymnasieskolan finns också ledig kapacitet. Även de kommunala förskolorna visar på svårigheter att klara sig inom de ekonomiska ramarna. Äldre- och handikappnämnden prognostiserar ett överskott på 11,9 mkr. För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på 3,0 mkr. För särskilt boende prognostiseras sammantaget ett överskott om 5,0 mkr. Kostnaderna för äldrepengen beräknas bli 8,0 mkr lägre än budgeterat. Medel för en ny enhet med psykogeriatrisk inriktning kommer inte att nyttjas under året. Det ger ett överskott på 7,5 mkr. För verksamhet i egen regi beräknas ett underskott om 9,0 mkr. Nettokostnaden för köpta externa platser överskrider budgeten med 1,5 mkr. Prognosen för servicehus är ett underskott om 4,0 mkr, vilket avser verksamhet i egen regi. För ordinärt boende beräknas kostnaderna för hemtjänstpeng att överstiga budget med 3,0 mkr på grund av ett ökat antal hemtjänsttimmar. Inom verksamheterna för funktionsnedsatta prognostiseras sammantaget ett överskott på 13,9 mkr. För verksamhet för särskilt stöd beräknas ett överskott på 5,0 mkr, vilket avser färre boendeplatser än budgeterat. Inom daglig verksamhet beräknas ett överskott på 1,5 mkr i egen regi. För korttidstillsyn och korttidsvistelse beräknas ett överskott på 4,0 mkr, vilket beror på att volymökningen sker först nu i höst. Även inom personlig assistans beräknas ett överskott på 3,4 mkr till följd av färre timmar inom LSS. Inom socialpsykiatrin prognostiseras ett överskott på 2,0 mkr mot budget. Från årsskiftet blev insatsen boendestöd avgiftsfri, vilket gjorde att man budgeterade extra medel för en ökning av antalet timmar. Antalet timmar har ökat, men en del av budgeten förväntas inte nyttjas. Inom övrig service prognostiseras ett underskott om 1,0 mkr, vilket avser kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 4

5 Socialnämnden beräknar redovisa ett nollresultat. Förvaltningen poängterar att det är svårt att prognostisera vårdkostnaderna eftersom antalet placeringar varierar under året. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än budgeterat, men prognosen för helåret ligger i nivå med budget. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr. Kostnaderna beräknas liksom tidigare år att överstiga budget, men täcks av intäkter från försäljning av tjänster utöver budget. Förvaltningen understryker att det fortfarande finns flera osäkra faktorer som kan komma att påverka kommande prognoser. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, prognostiserar ett underskott på 5,6 mkr. Det beror främst på att kostnaderna för vinterväghållningen beräknas bli 9,0 mkr högre än budgeterat, om nästa vintersäsong blir normal. För att minska det negativa saldot i resultatutjämningsfonden måste besparingar göras inom en del verksamheter, 1,6 mkr genom minskning av beläggningsunderhållet, 0,4 mkr för klotterborttagning och 0,5 mkr på drift och underhåll av gräsytor, naturparker samt buskage och planteringar samt lekplatser. Inom skogs- och landskapsvården kommer kostnaderna för underhåll av vandringsleder och naturreservat att hållas nere. Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, beräknas sammantaget redovisa ett positivt resultat på 5,3 mkr (inklusive finansiella kostnader), vilket är 3,3 mkr bättre än budgeterat. Resultatet för vatten och avlopp samt avfall påverkar inte stadens resultat utan nollställs och minskar fordran på abonnenterna. Pensions- och omställningskostnader Centralt belastas staden med kostnader för pensioner som inte täcks av personalomkostnadspålägget. I denna prognos ligger pensionskostnaderna i nivå med Det innebär en negativ avvikelse mot budget på 9,7 mkr. Det råder dock osäkerhet om kostnadernas storlek då premiejusteringar för enskilda individer kan behöva göras löpande under året. Även slutpremier vid pensionsavgångar kan innebära höga kostnader. 5. Investeringar Grundbudgeten för 2011 är 300,3 mkr, varav 141,5 mkr avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande, och överföringsbudgeten är 149,1 mkr. Hittills i år har investeringar för 99 mkr genomförts. För helåret bedömer förvaltningarna att investeringsutgifterna kommer att uppgå till närmare 280 mkr. Prognosen för investeringsutgifterna är ännu väldigt osäker. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor och förskolor, nya gruppboenden inom handikappomsorgen och investeringar i Lidingöbroarna samt utbyte av gatu- och parkbelysning är några av de större utgiftsposterna i investeringsplanen för de närmaste åren. 5

6 Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Resultaträkning; prognos 2011 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2010 Bilaga 3 Driftredovisning januari-juli 2011 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2011 Bilaga 5 Kapitalförvaltning per , rapport från Söderberg & Partner Sandro Runström Ekonomichef Elisabeth Sjöberg Redovisningschef 6

7 Bilaga 1 Resultaträkning (mkr) Utfall Budget jan-juli jan-juli Prognos Budget Bokslut Verksamhetens intäkter 241,6 248,1 425,0 418,1 445,9 Jämförelsestörande intäkter 7,2-20,8-81,9 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Jämförelsestörande kostnader ,0 Avskrivningar -55,3-59,8-101,8-102,9-97,4 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter 1 309, , , , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 1) -78,9-74,5-135,3-127,8-166,0 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,1 0,2 0,2 4,0 Finansnetto 5,2 4,8 8,3 8,3 2,8 Periodens resultat 70,8 9,7 70,2 26,8 130,6 Justerat resultat vid avstämning mot balanskravet 2) 63,6 9,7 49,4 26,8 65,2 1) Specifikation generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning -122,2-121,1-488,9-484,4-503,0 Kostnadsutjämning 61,5 61,6 245,8 246,5 225,5 Kommunal fastighetsavgift 15,2 15,5 60,9 62,0 58,4 Regleringsbidrag 11,2 11,1 45,0 44,4 11,2 LSS-utjämning 0,5 1,0 1,9 3,7-0,5 Tillfälligt konjunkturstöd 42,4 Summa -33,8-31,9-135,3-127,8-166,0 2) Avstämning mot balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen 70,8 9,7 70,2 26,8 130,6 - vinst vid försäljning av mark och fastigheter -7,2-7,2-30,8 - exploateringsintäkter -13,6-51,1 - utnyttjande av resultatutjämningsfonder 16,5 Justerat resultat enligt balanskravet 63,6 9,7 49,4 26,8 65,2

8 Resultaträkning; prognos 2011 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2010 (mkr) Bilaga 2 Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändring Förändring prognos i % bokslut 2010 Verksamhetens intäkter 425,0 418,1 6,9 445,9-20,9-4,7% Verksamhetens kostnader , ,2-18, ,9 54,3 2,3% Avskrivningar -101,8-102,9 1,1-97,4 4,4 4,5% Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) , ,0-10, ,4 79,6 4,0% Jämförelsestörande intäkter 20,8-20,8 81,9-61,1 Jämförelsestörande kostnader ,0 30,0 Verksamhetens nettokostnader , ,0 10, ,5 110,7 5,7% Skatteintäkter 2 245, ,1 40, ,3 17,9 0,8% Generella statsbidrag och utjämning -135,3-127,8-7,5-166,0-30,7-18,5% Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,2 0,0 4,0-3,8 Finansnetto 8,3 8,3 0,0 2,8 5,5 Årets resultat 70,2 26,8 43,4 130,6-60,4 Justerat resultat enligt balanskravet 49,4 26,8 22,6 65,2-15,8

9 Bilaga 3 Driftredovisning januari-juli 2011 (mkr) Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 5,0 46,5 41,5 0,5 * Konsult- och servicekontoret 60,5 59,9-0,6 0,6 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 5,2 18,5 13,3 3,5 * Fastighetsförvaltning 166,6 165,3-1,3 14,8 * Övrigt KS 4,9 4,9 0,1 Utbildningsnämnd 80,1 662,2 582,1 3,8 Äldre- och handikappnämnd 68,5 475,8 407,3 15,2 Socialnämnd 8,2 41,2 33,0-0,4 Kultur- och fritidsnämnd 20,3 64,5 44,2-1,3 Teknisk nämnd * Gator och natur 7,9 57,6 49,7 4,1 * Vatten och avlopp 29,4 25,0-4,4 3,0 * Avfall 20,6 19,2-1,4 1,1 * Jord- och stentipp 3,4 2,3-1,1 0,6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,4 0,4-0,1 Pensions- och omställningskostnader 1) 34,4 34,4-3,0 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 5,8-5,8 Summa 475, , ,8 36,7 avgår internränta -36,1-1,4 differens 0,9-0,9 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 1 172,6 34,4 I redovisningen ingår externa och interna poster (ej intern interna) inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget och semesterlöneskuldens förändring. 2) Det positiva resultatet för vatten och avlopp samt avfall minskar fordran på va-abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

10 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2011 (mkr) Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 9,9 81,3 71,4 0,5 * Konsult- och servicekontoret 102,6 104,0 1,4-1,4 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 8,9 34,9 26,0 2,8 * Fastighetskontoret 278,2 293,4 15,2 0,0 * Övrigt KS 8,6 8,6 0,0 Utbildningsnämnd 137, , ,0-3,6 Äldre- och handikappnämnd 125,1 838,8 713,7 11,9 Socialnämnd 16,0 71,9 55,9 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 36,8 110,5 73,7-0,2 Teknisk nämnd * Gator och natur 13,7 107,3 93,6-5,6 * Vatten och avlopp 47,4 43,6-3,8 1,5 * Avfall 35,1 32,9-2,2 1,9 * Jord- och stentipp 4,2 3,4-0,8-0,1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,8 0,8-0,2 Pensions- och omställningskostnader 1) 63,7 63,7-9,8 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 6,0-6,0 Summa 815, , ,2-8,3 avgår internränta -63,2-1,3 differens -0,4 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 2 069,0-10,0 I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget och semesterlöneskuldens förändring. 2) Det positiva resultatet för vatten och avlopp samt avfall minskar fordran på va-abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

11 Nominellt belopp TILLGÅ NGAR A ntal andelar Marknadsvär de Månads avkastning Löptid Rating Vikt Duration NOMINELLA RÄN TOR Danska staten 3,165% ,9% AAA 4% 2,5 EIB 4,5% ,9% AAA 3% 5,0 Göteborgs stad 2,5% ,2% AAA 4% 0,1 Investor AB 5,25 % ,4% AA- 3% 6,3 Landshypotek 376 2,9% ,3% AAA 5% 0,9 NordeaHypotek ,25% ,8% AAA 5% 1,8 NordeaRäntefond ,4% - 12% 0,2 Totalt nominella räntor ,8% 37% 1,8 REA LRÄNTOR Akademiska Hus 3,5% ,3% AA 4% 4,0 Specialfastigheter Sverige 3,5% ,3% AA+ 4% 4,0 Svensk Exportkredit 4,0% ,9% AA+ 2% 7,9 Svenskastaten ,0% ,3% AAA 10% 7,9 Svenskastaten ,5% ,1% AAA 26% 13,6 Totalt realräntor ,8% 47% 10,3 Totalt räntor ,8% 84% 6,6 SVEN SKA A KTI ER SEB Sw edi sh Et h ical Beta Fund ,0% - 4% Totalt di rektägda aktier och fonder ,0% 4% UTLÄNDSKA AKTIER SEB Etisk Global Indexfond ,8% - 10% Totalt di rektägda aktier och fonder ,8% 10% GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER Barclays AIO S&P BRIC ,6% AA- 2% 3,2 Totalt globala strukturer ade produkter ,6% 2% 3,2 Totalt utlän dska akti er in kl. stru kt urer ade produkter ,4% 12% Totalt aktier ,0% 15% LIKVIDA MEDEL Likvida medel % Totalt likvida medel % TOTALT ,2% 100% 6,5 Instrum enten är i ndelade efter huvudsakl ig exponering. A vkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första dagen i m ånaden ti ll den sista, inklusive eventuell autdelningar och kuponger. A vkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 2011-05-23 Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-08-25 KS/2016:149 Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad

Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-11-24 KS/2016:271 Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Budget för Riksbanken 2012

Budget för Riksbanken 2012 1 PM DATUM: 12 07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE 103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3.

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3 DATUM: -12-11 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016 DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Året som kommer... 6 Stadens vision och strategiska mål... 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning...10

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

Ekonomisk rapport Mars 2008

Ekonomisk rapport Mars 2008 Ekonomisk rapport Mars 2008 inkl. prognos för året Kommunstyrelsen 2008-04-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEN SVENSKA EKONOMIN 3 1.1 Konjunkturutveckling 3 1.2 Sverige i siffror 3 2 UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Övertorneå kommun ~ 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007 11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2008, flerårsplan 2009-2010 Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Prognos för 2012 Resultaträkningen Resultat: 76 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,8 % Skatteintäkter/statsbidrag

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl. 18.00 OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag

Läs mer