Delårsrapport T1 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport T1 2013"

Transkript

1 Delårsrapport T Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen för kommunkoncernen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr netto. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser Tekniska nämnden. Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande period år BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET Strömstads invånarantal ökade med 36 (20) personer under första kvartalet, från personer per 31 december till personer per 31 mars. Inflyttningsnettot uppgår till 11 (-8) personer och skillnaden mellan antalet födda och döda är -5 (-2) personer. Justeringar uppgår till -2. Källa: SCB Prognosen per 1 november är personer. Det innebär en förväntad ökning med 91 personer från årsskiftet, eller med 55 personer från 31 mars. Invånarantalet 1 november ligger till grund för bidrag och avgifter i den kommunalekonomiska utjämningen år Den öppna arbetslösheten har ökat med 34 personer jämfört med april 2012, från 114 till 148 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat från 15 till 11 personer under samma tid. Nedan redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet och riket, samt med april månad föregående år. Strömstad har liksom tidigare en klart lägre arbetslöshet. Källa: AMS Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 3,2 3,7 1,5 2,0 VG län 6,2 6,3 3,2 3,1 Sverige 6,4 6,6 3,3 3,3 Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 6,2 5,0 1,4 1,0 VG län 9,1 9,1 3,1 3,1 Sverige 9,6 9,8 3,1 3,1 RESULTATANALYS KOMMUNEN Periodens resultat uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Att nivån för både budget och resultat ligger på minus beror på att semesterlöneskuldsförändringen är störst i april, innan sommaren. RESULTATRÄKNING i Mkr Budget 1304 Utfall 1304 Utfall 1204 Nettokostnader exkl avskrivn -195,1-197,8-179,6 Avskrivningar -8,0-8,1-7,4 Verksamh nettokostnader -203,0-205,8-187,0 Skatt, statsbidrag, utjämning 191,6 193,3 183,0 Finansnetto 0,8 1,2 0,2 Periodens resultat -10,6-11,3-4,1 Verksamhetsresultat Verksamhetens nettokostnader överstiger periodbudgeten med 2,8 Mkr. Verksamhetens intäkter utfaller 2,1 Mkr högre än budget, vilket består av statsbidrag. Verksamhetens kostnader är 4,9 Mkr högre än budget. Avvikelsen avser främst personalkostnader, 3,5 Mkr, samt köp av verksamhet, 2,3 Mkr. Semesterlöneskulden har ökat 0,3 Mkr mer jämfört med samma period föregående år, se tabell nedan. Uppföljning av semesterlöneskulden sker inom varje förvaltning. Intjänad semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter i Mkr Nämnd KS 0,5 0,5 OMS 2,5 3,3 BUN 7,6 7,3 MBN 0,5 0,3 TN, skatt 0,3 0,3 TN, tax 0,2 0,2 Summa 11,6 11,9

2 Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är 1,7 Mkr högre än budget, här ingår förbättrad slutavräkning och högre inkomstutjämningsbidrag främst tack vare positiv befolkningsutveckling mellan 1 november 2011 och 1 november Finansnetto Finansnettot utfaller med 1,2 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budgeterat, främst beroende på lägre räntekostnader. FINANSIELL STÄLLNING BALANSRÄKNING i Mkr Utgående balans 1304 Utgående balans 1212 Materiella anläggningstillgångar 412,2 408,4 Finansiella anläggningstillgångar 9,8 9,8 Summa anläggningstillgångar 422,0 418,3 Likvida medel 48,2 44,6 Övriga omsättningstillgångar 206,6 235,8 Summa omsättningstillgångar 254,7 280,4 Summa tillgångar 676,8 698,7 Summa eget kapital 391,3 403,0 Avsättningar 38,4 38,4 Långfristiga skulder 82,0 81,9 Kortfristiga skulder 165,1 175,4 Summa avsättningar och skulder 285,4 295,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 676,8 698,7 Materiella anläggningstillgångar Tillgångsvärdet har ökat med 3,8 Mkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Omsättningstillgångar I utgående balans per 30 april ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 81,7 Mkr, efter återinvestering av erhållna intäkter med 0,3 Mkr. Portföljens marknadsvärde var 90,8 Mkr. Orealiserad realisationsvinst uppgick därmed till 9,1 Mkr, varav 2,6 Mkr inom räntebärande värdepapper och 6,5 Mkr inom aktieportföljen. På Norrkärr har en tomt sålts under året där vinst har genererats med 0,4 Mkr. Tomtförsäljningar under resten av året beräknas uppgå till ett värde av 30 Mkr, här ingår försäljningen på Oslovägen (ca 20 Mkr) samt tomter på Norrkärr, Mällby och Bastekärr. I övrigt kommer inventering och prognos för helåret att ske i delårsbokslut augusti. Likvida medel Likvida medel har ökat med 3,6 Mkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 65,8 Mkr, en ökning med 26,7 Mkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 23,1 Mkr och redovisar minussaldo med 17,6 Mkr. Utgifter inom investeringsverksamheten på drygt 11 Mkr samt pensionsavgifter på 15 Mkr är huvudorsaken. På helårsbasis är likviditetsbehovet bedömt till 35 Mkr utöver vad den löpande verksamheten genererar, vilket finansieras genom ett utnyttjande av kontokrediten. Avsättningar Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oförändrad 38,4 Mkr. Ny prognos beställs från pensionsförvaltaren i samband med augustibokslutet. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har ökat marginellt från 81,9 Mkr till 82 Mkr som utgörs av periodiserade VAanslutningsavgifter. Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt. Budgeterad upplåning sker först då behovet uppstår i takt med att planerade investerings- och exploateringsutgifter utfaller. Av kontokrediten på 60 Mkr kan upp till 25 Mkr utnyttjas under en begränsad tid. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder har minskat med 10,3 Mkr från 175,4 Mkr till 165,1 där leverantörsskulden har minskat med 18,4 Mkr sedan årsskiftet. I totala skulden ingår bolagens koncernkontobehållning på 65,8 Mkr. Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till ca 50 Mkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör knappt en tredjedel av de totala kortfristiga skulderna och i praktiken kan dessa skulder mer betraktas som långfristiga. Avstämning och prognos för årets förändring av semesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen upprättas efter sommarperioden, vid delårsbokslut augusti. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamheten är i stort sett oförändrad under året, bokfört värde har minskat med 0,3 Mkr sedan årsskiftet. Sidan 2 av 6

3 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringar sedan årets början uppgår till 11,6 Mkr. Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 99,5 Mkr, varav 59,8 Mkr avser nya objekt, beslutade i budget ,7 Mkr har överförts från tidigare år enligt beslut i februari i år. Investeringsprognosen för året är 71,4 Mkr. Ny prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet. Mkr Budget 2013 Nettoutf Prognos Avv per KS 14,3 0,7 14,3 0,0 ON 1,3 0,0 1,3 0,0 BUN 2,0 0,2 2,0 0,0 TN skatt 33,6 1,7 20,6 13,0 MBN 2,6 0,3 2,6 0,0 S:a skattefinans 53,8 2,9 40,8 13,0 TN taxe 45,7 8,7 30,6 15,1 Summa totalt 99,5 11,6 71,4 28,1 Kommentarer till prognosen KS Beslut om stadshusprojektet är framflyttat och prognos för helårsutfallet kan inte bedömas i nuläget. I övrigt följs investeringsplanen, med reservation att viss förskjutning kan bli aktuellt för införande av ny ITplattform. BUN Investering enligt plan OMS Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts på våra boenden men ännu ej fakturerats av leverantörerna. MBN Investering enligt plan TN skatt Hamnverksamheten kommer inte att ta i anspråk medel avseende Trossbrygga, fender 7 Mkr, samt medel för Tryckbank 3 Mkr. Medel från 2010 som avser Hålkedalen, infart, båtramp m.m. är överklagat och osäkert när detta kan bli klart, 3 Mkr. TN tax Bedömning av årets investeringar är svår tidigt på året och får betraktas som uppskattning tills delårsbokslut i augusti. Samtliga investeringar finansieras inom kalkylen för brukningstaxan för vatten och avlopp. Större projekt som inte påbörjats per april är VA Saltö etapp II 9 Mkr och Vassbäddar 4,5 Mkr. Beräknat underskott avser nybyggnationen av personalutrymmen vid ÅVcentralen (Energihuset). Underskottet täcks med medel ur fonderingen för verksamheten. Sidan 3 av 6

4 RESULTATPROGNOS 2013 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 4,1 Mkr, vilket är 7 Mkr lägre än budgeterade 11 Mkr. De största rna är inom omsorgsförvaltningen som bedömer prognosen till -9,3 Mkr och inom skatter och bidrag som har en positiv prognos på 6,1 Mkr. Årsbudgeten för taxekollektiven uppgår till -1,6 Mkr, som också förväntas följa budget. Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive förvaltning samt finansförvaltningen. De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 1,4 Mkr till den sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 5,3 Mkr efter eliminering av förväntad utdelning (tabell och text för bolagen se sista sidan). Nämnd, skattefinansierad verksamhet Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd Rapporterad Procentuell Prognos utfall Kommunstyrelsen -51,8 0,5 0,5 1,0% -51,3 Omsorgsnämnden -197,9-10,1-9,3-4,7% -207,1 Barn- och utbildningsnämnden -274,4-3,3-1,2-0,4% -275,6 Tekniska nämnden, skattefin vsh -10,4 0,0 0,0 0,0% -10,4 Miljö- och byggnämnden -20,7-1,2-1,0-4,8% -21,7 Finansförvaltningen, verksamhet -9,2-1,9-1,9-20,6% -11,1 Verksamhetsnetto nämnder -564,2-16,0-12,9-2,3% -577,1 Skatter, statsbidrag och utjämning 574,9 6,1 6,1 1,1% 581,0 Finansnetto 4,4-0,2-0,2-4,6% 4,2 Totalt skattefinansierad verksamhet 15,0-10,1-7,0-46,3% 8,1 Avgår investeringsavsättning -4,0 0,0 0,0 0,0% -4,0 Avgår reavinst och exploateringsnetto 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Justerat resultat skattefin verksamhet 11,0-10,1-7,0-63,2% 4,1 Taxekollektiv Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd Rapporterad Procentuell Prognos utfall Tekniska nämnden, VA -1,6 0,0 0,0 0,0% -1,6 Tekniska nämnden, Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 S:a Taxekollektiven -1,6 0,0 0,0 0,0-1,6 Kommentarer om prognos och åtgärder, ek/vsh/personal Kommunstyrelsen Överskott inom kapitalkostnader med 800 tkr. Stadshusprojektet är framskjutet och även IT-investeringarna ligger något senare än budgeterat. Kostnaderna för översiktsplaneringen kommer att överskrida budget med 300 tkr, enligt politiskt beslut om extra insatser. Risk för underskott med 75 tkr inom överförmyndarverksamheten ej medtaget i prognosen pga att utredning pågår om samverkansavtalet. Planerade effektiviseringsåtgärder på totalt 475 tkr kommer att effektueras under året. Omsorgsnämnden Problemet med att förvaltningen till stor del utför avancerad vård som kräver stora resurser kvarstår. Framför allt är det vikarie- inklusive introduktionskostnader för nya vikarier som överstiger budgeterade kostnader. Inom missbruksverksamheten redovisas t.o.m. april ett överskott på 267 tkr medan socialtjänst barn och unga redovisar ett underskott på tkr. Underskottet beror främst på placeringar på institution. Dessa placeringar upphörde under maj månad. Bemanningsgraden (exkl. natt) per plats i Särskilt boende är c:a 0,7 (enl. budget). Budgeterade: Genomförda: Integrerad korttids-verksamhet särskilt boende 500`. Centraliserad schemaläggning 300`. Minskade lokalkostn 250`. Ej genomförd: Trygg hemgång 1350`. Utöver budgeterade effektiviseringar: Ökad grundbemanning kombinerat med vikarierestriktivitet inom vård och omsorg, beräknas minska personalkostnaderna med 850 tkr år 2013 (helårseffekt 2 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden Sidan 4 av 6

5 Helårsprognos utifrån april prognostiseras till -1,2 Mkr. Avvikelsen återfinns inom skolskjutsverksamheten med - 0,3 Mkr samt inom gymnasiet med -0,9 Mkr. Den bedömda prognosen innan åtgärder är 3,3 Mkr där rna är inom skolskjutsverksamheten, gymnasiet, Strömstiernaskolan och ett utökat behov av särskilt stöd inom grundskolan och förskolans verksamheter. På Strömstiernaskolan pågår arbete med omstrukturering av antal tjänster och klasser för att klara budget i balans. I prognosen är kostnader inom förskolan för Nordby samt eventuella tillkommande avdelningar inte beaktad Åtgärder som är vidtagna för att klara bedömd prognos är effektiviseringar inom gymnasiet, omstruktureringar inom Strömstiernaskolan samt att förvaltningen jobbar med finansieringslösningar för kostnaderna inom det särskilda stödet. Effektiviseringar är riktade till nämndens tre största kostnadsområden, personal, lokaler samt övriga kostnader. Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh Ingen för 2013, bedömningen är att beviljad budget ska följas. Eftersom nämndens verksamhet har sin tyngdpunkt på sommarperioden kan ingen säker prognos lämnas förrän i augusti. Hur stora kostnader som uppstår i samband med etablering av ytterligare en färjelinje kan i dagsläget inte överblickas. För de kostnader som uppstår finns inte utrymme för i budget Investeringsverksamhet är fortsatt intensiv och i nuläget saknas en total bild om vilka eventuella investeringar som ska överföras till 2014 och i vilken takt vi har möjligheter till under I augusti lämnas en säker bedömning om utfall med tanke på hur mycket som ska driftsättas och ge kapitalkostnader under T.o.m. 30 april 2013 har inga nya driftsättningar skett. Effektivitetsåtgärder på 300 tkr för 2013 pågår i den löpande dagliga verksamheten. Översyner och upprättande av nya arrendeavtal pågår fortlöpande, 220 tkr, ökade intäkter från utbyggnad i hamnen på 35 tkr, samt effektivisering i posthantering med 45 tkr. Miljö- och byggnämnden Det prognostiserade negativa resultatet vid årets slut beror på personalomsättning & nyrekrytering inom byggavdelningen som krävt att extra konsulttimmar upphandlats för att klara myndighetens lagstadgade handläggningstider. Minskade intäkter då planarbetena går trögt. Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbete med rätt taxor vilket förväntas ge bättre extern finansieringsgrad. Syns tydligast nu inom nämndsverksamheten och Mha områden. Fortsatt löpande övergång till timdebitering på planavdelningen kommer att ge resultat när planarbetet lossnar. Pågående arbete med rutiner & kvalitets-säkring förväntas bidra till en löpande effektivisering. Finansförvaltningen Ingående brist i löneutrymmet med 1,9 Mkr p.g.a. rättelse Ökad inkomstutjämning samt förbättrad slutavräkning 2012 och 2013 innebär ett större överskott på helåret. Prognosen förutsätter att samhällsutvecklingsresursen på 5 Mkr nyttjas fullt ut. VA-kollektivet Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna dvs. att behovet är att lyfta 1,6 Mkr ur utjämningsfonden för va-verksamheten. Inga oförutsedda händelser i driften har skett under första tertialet Avfallshanteringen Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna för Fjärrvärmeverket Tekniska nämnden föreslår en ny fjärrvärmetaxa i junisammanträdet vilket ska ge förutsättningar att ge verksamheten ett nollresultat. Underlaget för taxan pågår delvis fortfarande. Resultatet för 2013 kommer att fonderas och utfallet beror på när den nya taxan kan träda ikraft Sidan 5 av 6

6 KOMMUNENS BOLAG Bolagen Mkr efter skatt Årsbudget Avvikelse Prognos utfall Strömstadsbyggen 1,4 0,0 1,4 Strömstadslokaler 0,6 0,0 0,6 Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 StrömstaNET 0,0-0,3-0,3 Strömstads Badanstalt 0,0-0,3-0,3 Verksamhetsnetto Bolagen 2,0-0,6 1,4 Kommentarer AB Strömstadsbyggen Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1321 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 1362 Tkr. Bolaget visar ett resultat som är sämre än föregående år, vilket beror på en kall vinter. Intäkterna är väsentligt högre mot år 2012 p.g.a. nybyggnation Skepparen. Årets hyreshöjning gav ett påslag om 1,95 % fr.o.m. januari. Uppvärmningskostnaderna är 1043 Tkr högre än föregående år och 2194 Tkr högre än en rak budget. Räntekostnaderna är också högre än föregående år p.g.a. Skepparen (1000 Tkr) samt förlängd bindningstid på bolagets lån (500 Tkr), vilket ger en högre snittränta. Avskrivningarna är också högre än motsvarande period föregående år p.g.a. Skepparen. Bolaget kommer att investera 60 Mkr i nybyggnation av lägenheter i Skee. En renovering i gamla kvarteret Skepparen kommer också att ske under Bolaget kommer ta lån på 30 Mkr för att finansiera resterande med egen likviditet AB Strömstadslokaler Bolaget redovisar ett negativt resultat på 657 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 581 Tkr. Bolaget visar ett sämre resultat än budget, detta beror på den kalla vintern som gjort att uppvärmningskostnaderna är 800 Tkr högre än motsvarande period föregående år. De administrativa kostnaderna är högre än 2012 p.g.a. ökade administrativa kostnader för förskolor samt dubbla kostnader för IT vid leverantörsbyte. AB Strömstadsgaragen Bolaget redovisar ett negativt resultat på 43 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. AB Strömstanet Bolaget redovisar ett negativt resultat på 286 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. En lång vinter har gjort att bolaget inte kommit igång med anslutningar inom tänkt tidsplan. Bolaget ligger därmed efter på intäktssidan men förväntas komma ikapp under året. Under 2013 kommer 10 Mkr att lånas upp ytterligare. AB Strömstads Badanstalt Bolaget redovisar ett negativt resultat på 263 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är -300 Tkr. Periodresultatet liksom helårsprognosen präglas av ökade kostnader, vilket först och främst beror på den pågående processen med Konkurrensverket. De ökade kostnaderna förväntas endast delvis täckas av en prognostiserad ökning på intäktssidan. Slutliga kostnader för processen är mycket svårt att bedöma. Sidan 6 av 6

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015

Kvartalsrapport januari-mars 2015 150504 Kvartalsrapport januari-mars 2015 Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 3 Mkr, att jämföra med budget på 3,3 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 5,8 Mkr, att jämföra

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Delårsrapport T1 2014

Delårsrapport T1 2014 140521 Delårsrapport T1 2014 Resultatet för perioden januari-april uppgår till 4,8 (-11,3) Mkr, att jämföra med budget på -7,9 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 13,5 Mkr, att jämföra

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr

Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (36) 2016-01-25 Kf Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr har utfört en granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2016

Kvartalsrapport januari-mars 2016 160502 Kvartalsrapport januari-mars 2016 Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 1,3 mnkr, att jämföra med budget på 4,4 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 13,6 mnkr, att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet,

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande

Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande 2003-11-18 - sid 1 Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande 2003-11-18 2003-11-18 - sid 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Huddinge Universitetssjukhus AB Värderingsmetodik

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer