Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Kommundelarna - Handlingsplan"

Transkript

1 BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR DRIFTKOSTNADER INTÄKTER 4 UTBYGGNAD ENLIGT FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN UTBYGGNADSOMRÅDE INFRASTRUKTUR LOKALER BOSTÄDER 5 EKONOMISK ANALYS OCH BEDÖMNING EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INVESTERINGSKOSTNADER EKONOMISK KONSEKVENSANALYS 6 UNDERLAG

3 1 0 SAMMANFATTNING I denna rapport försöker vi bedöma vilken effekt en tänkt utbyggnad av de Västra Kommundelarna har på kommunens ekonomi. Analysen visar vilken inverkan utbyggnaden av t ex infrastruktur, bostäder och social service har på den kommunala ekonomin. Det innebär att det är marginaleffekten, d v s kostnader och intäkter genererade enbart av utbyggnaden, som i första hand kommenteras. Detta för att ge kommunen det strategiska beslutsunderlag som krävs innan beslut kan fattas om områdets framtid. Avsikten är att så långt möjligt belysa de totala ekonomiska effekterna på ett överskådligt och lättfattligt sätt. Analysen skall ses som ett resonemang utifrån givna antaganden och inte som en exakt förutsägelse om framtiden. Om andra antaganden förutsätts beträffande utbyggnadsvolymer, utbyggnadstakt, servicegrad etc blir naturligtvis resultatet ett annat. Vår analys bygger på de scenarior som handlingsplanen anger d v s ett mini scenario och ett max scenario. Analysperioden är från d v s ca 15 år. I mini scenariot som bygger på förutsättningen att ingen ny infrastruktur i form av nya vägar tillskapas och då kan det byggas mellan bostäder i områdena 1 och 3. Detta alternativ innehåller så få bostäder så att det är inte meningsfullt att göra en kommunalekonomisk bedömning. I max scenariot så antar vi att det under tidsperioden kommer att byggas ca 2100 bostäder i områdena 1, 2 och 3 varav ca 1500 i flerbostadshus och ca 600 i småhus. Detta genererar en befolkningsökning i de Västra kommundelarna på ca nya invånare jämfört med dagens läge. För max alternativet har vi analyserat vilka åtaganden det kommer att generera på förskolan, skolan, gymnasiet, särskilt boende, hemtjänst, infrastrukturområdet, individ- och familjeomsorg, kultur/fritid mm fram till För att detta alternativ överhuvud skall vara möjligt så måste en förutsättning uppfyllas nämligen väginvsteringar på ca 52 Milj kr i 2007 års prisläge. Va-investeringarna uppgår till ca 22,5 Milj kr men dessa belastar vakollektivet och inte skattekollektivet. När man summerar vad de nya invånarna innebär i intäkter och kostnader så kan de sammanfattas enligt följande. Intäkterna år 2023 (i 2007 års prisläge) är drygt 200 Milj kr och kostnaderna för kommunens åtagande 2023 (i 2007 års prislage) är drygt 160 Milj kr d v s ett överskott på ca 40 Milj kr. Detta innebär att denna kalkyl tål en del förändringar innan den visar ett underskott. Vår bedömning är att en utbyggnad med 2100 bostäder fram till 2023 är förenligt med en kommunal ekonomi i balans enligt dagens förutsättningar. 1 INLEDNING

4 2 Västra Kommundelarna och dess samband med övrig planering och service inom kommunen är en väsentlig kommunal angelägenhet. Det har bedömts viktigt att åstadkomma en helhetssyn i planeringen och utvecklingen av Västra Kommundelarna. Föreliggande rapport, har utarbetats av Gösta Norén, Stadsarkitektkontoret och Björn Lundin Kommunledningskontoret i samarbete med Essi Bagheri, Teknik&Service, och Mats Olsson Stadsarkitektkontoret, kommenterar och belyser ekonomiska konsekvenser i anslutning till en utveckling av Västra Kommundelarna enligt ovanstående. Underlagsmaterial har erhållits från Jan Hedman, Kommunledningskontoret om befolkningsutvecklingen samt från Barn- och ungdomsförvaltningen och Social- och äldreförvaltningen vad gäller respektive verksamhetsområde. Analysen visar vilken inverkan utbyggnaden av infrastruktur, bostäder och social service har på den kommunala ekonomin. Det innebär att det är marginaleffekten, dvs kostnader och intäkter genererade enbart av utbyggnaden, som i första hand kommenteras. Detta för att ge kommunen det strategiska beslutsunderlag som krävs innan beslut kan fattas om områdets framtid. Avsikten är att så långt möjligt belysa de totala ekonomiska effekterna på ett överskådligt och lättfattligt sätt. Analysen skall ses som ett resonemang utifrån givna antaganden och inte som en exakt förutsägelse om framtiden. Om andra antaganden förutsätts beträffande utbyggnadsvolymer, utbyggnadstakt, servicegrad etc blir naturligtvis resultatet ett annat.

5 3 2 ANALYSMETODIK Utgångspunkten för analysen är ett resonemang kring kostnader, intäkter och kommunalekonomiska konsekvenser baserad på redovisade underlag och erfarenheter. Någon utarbetad analysmetod baserad på vetenskaplig grund har inte utnyttjats och det är väsentligt att påpeka att resonemanget inte gör anspråk på att visa verkligt utfall utan skall ses som utgångspunkt för diskussion kring mer detaljerade analyser. Analysen beaktar följande väsentliga effekter vid föreslagen förändring av bebyggelsestrukturen: * Investeringskostnader för områdets omvandling * Kommunala direkta investeringskostnader i anslutning till området * Områdets ekonomiska förusättningar beträffande dagens befolkning och antagen befolkning år 2023 belyses * Kommunala kostnadskonsekvenser för förskola, skola, gymnasium, äldre- och handikappomsorg, kultur/fritid, samt för infrastruktur och dess förvaltningar. * Kommunala intäkter vid försäljning av exploaterbar mark för bostäder och lokaler * Kommunala skatteintäkter * Samhällsekonomisk påverkan för kommunen vid ökad efterfrågan inom området (multiplikatoreffekten)

6 4 3 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna har delats upp i investeringar, drift och befolkning. I de fall inget annat anges baseras de på dagens kvalitets- och ambitionsnivåer inom samtliga verksamheter. Dagens ekonomiska situation i kommunen antas gälla även under den studerade perioden i de fall inget annat anges. BEFOLKNINGSUTVECKLING Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper och med hänsyn tagen till planerad utbyggnad inom kommunens visas i nedanstående figur. År w Summa

7 5 INVESTERINGAR Byggnader När det gäller kostnader för investeringar av eventuella byggnader för kommunal verksamhet så för vi endast ett resonemang om det kan behövas några sådana. När det gäller kostnader för driften av den kommunala verksamheten så ingår lokalkostnader i dessa kostnadsberäkningar. Mark, gata och park Beräkningen av kostnader för väginvesteringar har gjorts av Stadsarkitektkontoret med hjälp av Teknik & Service. När det gäller eventuella kostnader för park mm så antas dessa ingå i kostnaden för infrastruktur. Teknisk försörjning Investeringarna för vatten och avlopp förutsätts täckas helt av VA-taxans anläggnings och brukningsavgifter och således inte kräva någon skattefinansiering. Skola Gäller för åldrarna 6-15 år. Här antas 100% behöva skolplats. I denna analys utgår vi från att alla tillkommande barn i västra kommundelarna skall beredas plats i västra kommundelarna. I verkligheten kommer dock en del av eleverna att gå i de centrala delarna eller på annan plats likväl som en del från andra kommundelar och kommuner kan antas gå i skolorna i våra västra kommundelar. När det gäller nuläget så kan vi konstatera att det finns ca 800 elevplatser i Runbyskolan för Förskoleklas till Årskurs 9 samt ca 25 elevplatser i Edsskolan (B-skoleform). Utvecklingen visar på en ökning om ca 640 elever till år 2023 jämfört med idag. Förskola Behovet av barnomsorg baseras på beslut om full behovstäckning, vilket innebär att ca 92 procent av barnen i åldern 1-5 år skall beredas plats. Även i detta fall bör det påpekas att en del förskolebarn går i andra kommundelar likväl som några förskolebarn från andra kommundelar kommer att gå i förskola i de Västra Kommundelarna. I nuläget finns det i Västra kommundelarna ca 380 platser i förskolan. Utvecklingen till år 2023 visar på en ökning med ca 430 platser i förskolan jämfört med idag. Särskilt boende När det gäller särskilt boende så kommer utvecklingen i de Västra kommundelarna generera ett behov av sådana. Antalet människor över 65 kommer att fördubblas i de västra kommundelarna från idag (ca 860) till 2023 (ca 1730). När det gäller särskilt vårdbehövande d v s de som är över 80 år och äldre så kommer de mer än fördubblas under denna tidsperiod.

8 6 DRIFTKOSTNADER Teknisk försörjning Drift- och underhållskostnader för exempelvis VA, el, fjärrvärme förutsätts till 100 procent vara taxefinansierade och således inte belasta skattekollektivet. Skola Kostnader och intäkter avseende skolan är baserad på kommunens ekonomiska redovisning. Social service Kostnader och intäkter avseende förskola, hemtjänst och särkilda boenden är baserad på kommunens ekonomiska redovisning. Övrig kommunal service Kostnader och intäkter avseende fritid, kultur, infrastruktur, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg mm grundar sig på kommunens faktiska kostnader och intäkter per invånare enligt redovisning hos Statistiska Centralbyrån (SCB) INTÄKTER Försäljningar Det finns möjligheter till intäkter från tänkbara försäljningar av exploateringsklara tomter. Kommunen äger dock inte så mycket mark i berörda områden så att dessa kan generera några stora intäkter. Skatteintäkter inkl statsbidrag Tillkommande befolkning i nyproducerade bostäder förutsättes generera lika stor intäkt per innevånare som genomsnittet för kommunen år Statsbidrag Eventuella framtida förändringar av statsbidrag mm har inte beaktats i analysen.

9 7 4 UTBYGGNAD ENLIGT FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN UTBYGGNADSOMRÅDE De berörda utbyggnadsområdena framgår av handlinsplanen sid 32. Planförslag Förslaget till handlingsplan för en utveckling av Västra Kommundelarna karaktäriseras med följande punkter. Det är fyra större utvecklingsområden som pekas ut. En förutsättning för en bostadsutbyggnad som omfattar mer än bostäder är att man genomför nyinvesteringar och upprustning av vägar för ca 52 milj kr i 2007 års prisläge. INFRASTRUKTUR Förslaget innebär investeringsbehov för följande "infrastrukturella" delar. Ny väg från Mälarvägen till Sättra. Upprustning av Runsavägen och nybyggnad av Harvavägen. Se handlingsplan sidorna LOKALER Om man som vi gör i denna analys betraktar Västra kommundelen som en egen kommun och som skall lösa behoven inom sin kommundel så innebär detta att vårt sk maxalternativ i sin tur genererar ett lokaltillskott enligt följande: Det kan komma att behövas ca 4 nya förskolor fram till 2023 med fem avdelningar per förskola d v s förskola för ca 400 nya förskoleelever. Det kan också komma att behövas en ny skola för ca 750 elever i ett max alternativ vilket mostvarar dagens Runbyskola. I verkligheten så blir inte effekten denna, utan en del elever kommer att välja förskolor och skolor i andra kommundelar där det troligtvis kommer att finnas utrymme för en stor del av de tillkommande eleverna i de västra kommundelarna. Däremot är det troligt att om man bygger ut ett sk maxalternativ så kommer det att behövas någon ny förskola och en del klassrum framförallt i klasserna F-årskurs 3 i våra västra komundelar. Denna fråga behöver analyseras vidare i den fortsatta planeringen. Det kommer också att behövas ett antal särskilda boenden i de västra kommundelarna under denna tidsperiod. Antalet människor över 65 år kommer att fördubdlas ifrån idag (ca 860) till 2023 (ca 1730). Hur många nya särskilda boenden som behöver byggas får studeras senare. BOSTÄDER

10 8 Förslaget innebär följande bostadstillskott i antal lägenheter och inflyttningsår. Under hela perioden från så tillkommer i max alternativet ca 2100 bostäder varav 600 småhus och ca flerbostadshus i områdena 1,2 och 3. I min alternativet som vi inte kostnadsberäknar i denna rapport tillkommer ca bostäder. Skälet till att vi betecknar detta som min alternativet är att vi bedömer att nuvarande Runsaväg och Harvaväg inte klarar mer än 100 nya bostäder innan man måste investera i en ny Runsaväg resp Harvaväg. 5. EKONOMISK ANALYS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Befolkning Upplands Väsby har en befolkning på totalt invånare ( ). Folkmängdens åldersfördelning, som framgår av nedanstående tabell. Tabell 1 Antal invånare, Upplands Väsby kommun Ålder Antal 0-5 år 6-15 år år år år 80- år Totalt Befolkningsutvecklingen för Västra Kommundelarna fördelad på åldersgrupper - med hänsyn tagen till den förslagna utbyggnaden av ca 2100 bostäder vilket framgår av tidigare tabell på sid 4. Den allmänna kommunalskatteintäkten för 2007 var xxx Mkr. Skattekraften i kommunen är lägre än Stockholms läns skattekraft men bättre än skattekraften i riket som helhet. Investeringar

11 9 Investeringsbehovet i anslutning till ett genomförande av den föreslagna handlingsplanen har schablonberäknats för att ge en uppfattning om kostnadernas storlek. I dagsläget föreligger inget kalkylerbart underlag mer än förslag på nya vägar upprustningar av vägar, tänkbara nybyggnadsytor, antal bostäder samt va. I nedanstående sammanställning visas att under den genomförandeperioden som föreslagits investeras är ca Mkr exkl ev nybyggnad av lokaler för förskola, skola, eller omsorg. VÄSTRA KOMMUNDELARNA, INVESTERINGSVOLYM Vägar Utbyggnad av ny väg till Sättra ca 32 milj kr samt upprustning av Runsavägen ca 8,5 milj kr. Dessa åtgärder omfattar då ca 40,5 milj kr i 2007 års prisläge. Kostnaden för en ny Harvaväg bedöms ligga i storleksordningen 11,5 milj kr. Detta skulle innebära ca 52 milj kr i investeringar i nya allmänna vägar för att försörja en tänkt utbyggnad. När det gäller finansieringen av dessa kostnader så bör man betänka att Runsavägen är en statlig väg och skall normalt finansieras via statliga anslag. Detta förhållande kan innebära att både staten och berörda exploatörer inkl kommunen deltar i finansieringen av denna infrastruktur. Va Teknik och Service har gjort en kostnadsuppskattning vad avser ev vainvesteringar i områdena 1,2,3. Teknik och Service bedömer att kostnaderna för att va-försörja dessa områden ligger runt 22,5 milj kr i 2007 års prisläge. Denna kostnad kommer att belasta va-kollektivet och inte skattekollektivet. Förskolor I kostnaderna per elev tas det hänsyn till lokalkostnader. Om det behövs byggas nya förskolor i Västra kommundelarna får bedömas i kommande planering. Skola I kostnaderna per elev tas det hänsyn till lokalkostnader. Om det behövs byggas nya grundskolor i Västra kommundelarna får bedömas i kommande planering. Äldreomsorg I kostnaderna per plats i särskilt boende tas det hänsyn till lokalkostnader. Om det ev behöver byggas nya särskilda boenden i Västra kommundelarna får bedömas i kommande planering. Fritid/kultur

12 10 Ev investeringar som kan behövas får bedömas vidare i kommande planering. Det kan t ex komma att handla om en flytt av Kairobadet mm. EKONOMISK KONSEKVENSANALYS I det följande kommenteras och belyses översiktligt ekonomiska konsekvenser i anslutning till en utveckling av Västra Kommundelarna enligt handlingsplanens förslag. Utgångspunkten för analysen är ett resonemang kring kostnader, intäkter och kommunalekonomiska konsekvenser. När det gäller analysens innehåll och uppbyggnad se sid 2. De kommunala investeringarna enligt ovanstående bedömning omfattar totalt 52 milj kronor för vägar samt 22,5 milj kr för va som finansieras via taxa. Investeringskostnader för teknisk försörjning liksom drift- och underhållskostnader för exempelvis va, el, och fjärrvärme förutsätts till 100 procent vara taxefinansierade och således inte belasta skattekollektivet. Beträffande skolan antas 100% täckning för 6-15 åringarna. Behovet av förskola baseras på beslut om full behovstäckning, vilket innebär att ca 92 procent av barnen i åldern 1-5 år erbjuds förskola. För åldersgruppen 0-64 år så bedöms ca 0,04% ha behov av särskilt boende och ca 0,0? ha behov av hemtjänst. För åldersgruppen år så bedöms ca 2% ha behov av särskilt boende och ca 4,3% ha behov av hemtjänst samt för åldersgruppen 80- och äldre så bedöms ca 13% ha behov av särskilt boende och ca 29% ha behov av hemtjänst. Tillkommande befolkning i nyproducerade bostäder förutsättes generera lika stor intäkt netto per innevånare som genomsnittet för kommunen idag. Här följer en beräkning av kommunens åtaganden vad gäller driftkostnader.

13 11 Min Alternativ Max Alternativ Nettobefolkningsökning antal personer Ca inv Antal förvärvsarbetande ökning antal personer Ca Disponibel bruttoinkomst (2007=kommunsnittet är ca kr/inv) Varje kommuninvånare inbringar ca netto. Vi antar att de nya invånarna i Västra kommundelarna har samma inkomstnivå som kommunsnittet. Mkr 202 Mkr Eventuella förändringar av statsbidrag har inte beaktats i gjorda analyser. Kommunens merkostnad för tillkommande anläggningar och tillkommande befolkning i de nyproducerade bostäderna har uppskattats till ca 156 Mkr i alternativ max i årliga driftkostnader och 4 Mkr i årliga kapitalkostnader enligt nedanstående räkneexempel, baserat på nyckeltal hämtade från 2007 års årsredovisning och från SCBs redovisning avseende år 2006.

14 12 Skolan (grundskolan) Tillskott av elever på årsbasis ger Alt min: x = Alt max: 640 nya elever x = kr Skolan (gymnasium) Tillskott av gymnasieelever, antag Alt min: x = Alt max: 74 elever x kr = Förskola Alt min: x = Alt max: Av ett tillskott om xxx barn 1-5 år antas 92 % av 1-5-åringarna (0,92 x 465 =430 st) utnyttja förskolan enligt följande: 430 förskoleplatser x kr = Alternativ min Alternativ max 38,5 Mkr 5,2 Mkr 39,6 Mkr Bruttokostnaden minskas med föräldraavgifter om xxx % = yyyyyyy. Särskilt boende/äldreomsorg Antag en viss ökning även för särskilt boende/ äldreomsorgen enligt följande: Alt max: För särskilt boende antag 0,04% för 0-64 år = 2 nya gruppboendeplatser, 2% för år = 12 nya gruppboendeplatser samt 80- år och äldre 13% = 31 nya gruppboende vilket ger totalt ca 45 x kr = kr För hemtjänst antag 318 timmar hemtjänst per inv över 65 år (utfall 2007): antag kostnad 288 kr/hemtjänsttimme (utfall 2007): detta ger om vi antar att 4,3% av åringarna skall ha hemtjänst och 29% av 80 år och äldre skall ha hemtjänst följande utfall för Västra Kommundelarna år 2023: ökningen är 96 st är över 65 år och i behov av hemtjänst * 318 timmar= timmar * 288 kr/tim=8,8 Mkr Kultur och fritid Antag 1394 kr/inv * 5100 inv = 7,1 mkr i ökade kostnader/år 31,5 Mkr 8,8 Mkr 7,1 Mkr

15 13 Infrastruktur (park, väg, gata mm etc) Antag 5100 inv * 2270 kr/inv (enligt SCB)= 11,6 11,6 Mkr Social omsorg/ifo inv * 2614 kr/inv (enligt SCB)= 13,3 Mkr 13,3 Mkr SUMMA 155,6 Mkr Avskrivningar och räntor för de kommunala väginvsteringarna på ca 50 Mkr i anslutning till ett genomförande av planförslaget kan med en ränta på 5 % och 30 års avskrivning uppskattas till ca 4 Mkr året + ökade driftskostnader om ca 1 Mkr d v s ca 5 Mkr skall tillföras utgiftssidan vilket skulle innebära ca 161 Mkr i ökade kostnader år 2023 (i 2007 års prisläge) för den antagna utbyggnaden emedan intäkten skulle bli ca 202 Mkr (i 2007 års prisläge). Projektet ger en ekonomisk injektion - en efterfrågeökning i ekonomin som skapar ökad omsättning (ökad BNP) inom kommunen - som ger ökad skatt som ger upphov till ökade inkomster som i sin tur ger upphov till efterfrågeökning och inkomstökning i en lång kedja. Dessa indirekta effekter (multiplikatoreffekten) skall läggas till den direkta effekten. Denna effekt är mycket svår att bedöma men kan ge några Mkr per år för kommunen i ökad skatteintäkt. Med utgångspunkt från ovanstående räkneexempel, så visar den mycket grovt och översiktligt, att denna utbyggnad skulle kunna klaras inom ramen för den den kommunala ekonomin (såsom den ser ut 2007). Överskottet år 2023 ligger för den antagna utbyggnaden (ca 2100 bostäder) runt ca 40 Mkr i fasta priser. Det som möjligen inte räknats med fullt ut är om eventuella investeringar i nya lokaler för skola, förskola och fritid genererar kostnadsökningar utöver dagens för resp elev eftersom kostnader för lokaler redan är inräknade i kalkylerna ovan. Å andra sidan har vi inte räknat några intäkter för föräldraavgifter inom förskolans område. Detta innebär att denna bedömning tål en del förändringar av kostnaderna alt på intäktssidan innan den skulle visa på underskott. 6. UNDERLAG Årsredovisning 2007, Upplands Väsby kommun. Befolkningsprognos , dec 2007, KLK Jan Hedman, Upplands Väsby kommun. Västra kommundelarna förslag till handlingsplan SCB- så mycket kostar din verksamhet 2006

Väsby Sjöstad Genomförandestrategi

Väsby Sjöstad Genomförandestrategi 2012-10-31 Väsby Sjöstad Genomförandestrategi Bilaga 1: KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Analysmetodik... 5 Förutsättningar... 6 Befolkningsutveckling för västra kommundelarna

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA Uppdragsnr: 10146935 1 (6) PM Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun Brukningsavgifter och ekonomi i balans Syfte WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3 STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN Bilaga 3 SID 1 (6) 2010-04-29 DNR 109-1027/2010 pm MARKKOSTNADER Skrivelse till utjämningskommittén.08 Sammanfattning Den kommunalekonomiska utjämningen har till

Läs mer

V Ä S B Y S J Ö S T A D

V Ä S B Y S J Ö S T A D Sa mr åd sh an dli ng V Ä S B Y S J Ö S T A D FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN GENOMFÖRANDESTRATEGI Samrådshandling april 2010 2 Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad - Genomförandestrategi, samrådshandling

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr

Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (36) 2016-01-25 Kf Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr har utfört en granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Utjämningskommittén.08

Utjämningskommittén.08 Utvärdering och utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet Den kommunala skatteutjämningsutredningen 1925 Det kan nu möjligen göras gällande, att tiden borde vara mogen för att bringa reformspörsmålet

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kompletterande handlingar 2013-08-26 Tjänsteutlåtande Chef redovisning och finans 2013-06-26 Dejan Smiljanic 2013-08-22 reviderat 08-590 973 81 Dnr: Fax 08-590 733

Läs mer

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag Bil 1. Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (Riksantikvarieämbetets del av miljömålet) 2007-09-27 Inledning Föreliggande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Skolstrukturutredning

Skolstrukturutredning LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde 2012-05-09 Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde Förslag till beslut Pireva föreslår kommunfullmäktige besluta - att i syfte att åstadkomma ett ökat skydd för kommunens huvudvattentäkt inrätta

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Nordöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Anders Larsson, SLU Alnarp Makten över marken, KSLA, 2014-03-13 Alla på kartan markerade tätorter med mer än 836 invånare I Skåne samlade i ett

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet samhällsekonomiska och kvalitativa effekter

Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet samhällsekonomiska och kvalitativa effekter Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet samhällsekonomiska och kvalitativa effekter Undersökningens syfte, metod och urval ÅSUB har på uppdrag av Mariehamns stad, Paf och Landskapsregeringen

Läs mer

innebrännas i äldrebo

innebrännas i äldrebo serie: sprinkler Del 1: Nya regler i BBR. / DEL 2: JÄTTEMARKNAD VÄNTAR. Fem gånger högre risk innebrännas i äldrebo Dödsbränder är fem gånger vanligare bland svenska pensionärer som bor i behovsprövat

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 6

Kommunstyrelsen. Ärende 6 Kommunstyrelsen Ärende 6 Samhällsbyggnad Mattias Persson 0571-28114 mattias.persson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-13 Sida 12) Tillbyggnad av fastigheten Deldalen 1 i Åmotfors Beredning Beredning

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer