Månadsuppföljning. Maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning. Maj 2008"

Transkript

1 A Månadsuppföljning Maj 28

2 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen visade det sig i januari 28 att budgetprocessen under hösten 27 bedrivits med för höga intäkter. Beloppet uppgår till ca 2,5 mkr. Tillsammans innebär det att dess två poster försämrar prognosen för innevarande år med 5,8 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen avseende verksamhetens nettokostnad består av ett underskott inom Kultur- och utbildningsnämnden, 2,4 mkr, kommunstyrelsen,,5 mkr, samt kommunfullmäktiges oförutsedda, + 1,5 mkr. För att kommunens resultat inte skall bli negativt för 28 är det viktigt att kommunstyrelsen och nämnderna bedriver sin verksamhet inom den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten. Resultaträkning Bokslut Budget Redov Prognos Budget Utfall januari - maj tom maj helår avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Avskrivningar Verksamheternas nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extra ordinära intäkter 1 38 Extra ordinära kostnader Resultat/ förändring eget kapital Resultat/ förändring eget kapital Skattekollektivet VA-kollektivet Renhållningskollektivet Anslagen för oförutsedda kostnader (tkr) Drift Drift KS, Anslag för oförutsett 28 51, KF, Anslag för oförutsett 3 5, Ks 9, Stiftelsen Activa 16, Kf 18, Fritidsgård 677, Ks 2, Överförmyndare 6, Kf maj, Läromedel 25, Ks 23, VK Orion 3, Ks 74, Konsult socialnämnd 8, Summa 33, Summa 927, Återstår 18, Återstår 2 573, Invest. 2

3 Driftredovisning De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar 1,4 mkr i avvikelse. Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett stort negativt underskott. m 2,4 mkr. Av det befarade underskottet står Letälvsskolan för ca 2 mkr. Stor osäkerhet råder inom fotbollsakademins verksamhetsområde. I avvaktan på säkrare prognoser, och av försiktighetsskäl, lyfts en negativ avvikelse om,5 mkr fram. Den negativa avvikelsen kan förbättras om inte hela kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader används. I denna uppföljning prognostiseras att ca 1,5 mkr ej kommer att användas. I samband med att beslut fattats om tilläggsanslag har medel förts över från anslagen för oförutsedda utgifter till respektive nämnd. Driftredovisning Riktpunkt är 42 % Budget Utfall Utfall Beräknad Skattefinansierad verksamhet 28 jan-maj % avvikelse Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnd Servicenämnd Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Anslag för oförutsedda utgifter Totalt skattefinansierad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Renhållning Totalt avgiftsfinansierad Verksamheternas nettokostnad Avgiftskollektivet förväntas uppvisa positiva resultat. VA-kollektivet och renhållningskollektivet förutspår inga budgetavvikelser. Variationer i utfallet under året beror främst på att fakturering till abonnenter sker kvartalsvis. Dessa intäkter har ej periodiserats. Investeringsredovisning Avvikelsen avseende kommunstyrelsen avser ombyggnad Folkets hus. Jämfört med förra månaden har underskottet ökat med ca 274 tkr. En analys har påbörjats inom stadsbyggnadsavdelningen och näringslivsavdelningen med anledning av detta. Underskottet avseende renhållningsverksamheten avser renhållningsfordon som levererades i början av 28. I övrigt förutspås inga avvikelser. Bedömningen är att årets investeringsutgifter kommer fördelas mer jämt under året än vad som skedde under 27. Vid motsvarande tidpunkt hade det förbrukats 11% mot nu förbrukade 34 %. 3

4 Investeringsredovisning Riktpunkt är 42 % Skattefinansierad verksamhet Budget Utfall Utfall Beräknad 28 jan-maj % avvikelse Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt skattefinansierad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Renhållning Totalt avgiftsfinansierad Totalt verksamheten Nedan anges förbrukning för investeringsprojekt överstigande 1 tkr. Projekt Budget Redovisat Återstår Tåget i centrum, etapp I Tåget i centrum, etapp II Köp av fastighet, Kanada Ombyggnad Nämndhuset Högbergstorp, mark Högbergstorp, VA Omb g:a elverket* 1 1 Armaturer Gatubelysning* Degerfors VA-verk* VA, Kil- och Mellangatan* Dagv. Brattgr-Målargr* * För kännedom redovisas servicenämndens internbudget avseende dessa investeringar. investeringarna ingår i respektive ram för skattekollektivet respektive avgiftskollektivet. Likviditet, upplåning och placering Kommunens likviditet uppgår till knappt 23 mkr per den sista april. Jämfört med samma period förra året är likviditeten knappt 5,5 mkr lägre. Några amorteringar har ej gjorts under 28 och det får anstå tills nivån på investeringar för 28 slutligen behandlats. Enligt kommunfullmäktiges finansiella målsättningar skall 15 mkr amorteras under tiden Av årets beslutade investeringar om 27,3 mkr (inkl ombudgeteringar och tilläggsanslag) har 9,3 mkr (34 %) förbrukats. Bedömningen är att likviditeten under 28 inte kommer upp i de nivåer som var under 26 och 27. Den individuella delen avseende pensioner har betalats under mars. Beloppet uppgick till drygt 9 mkr. I samband med majlönen har semesterdagstillägg avseende 28 betalas ut vilket påverkat likviditeten negativt. Kommunen har för närvarande inga kortfristiga placeringar. 4

5 6 5 4 U tfa ll U tfa ll 2 6 U tfa ll U tfa ll Personalekonomi statistik. Personalkostnad per månad. Tabellen nedan visar den budgeterade och redovisade personalkostnaden per månad för respektive nämnd. Den budgeterade månadskostnaden är inte periodiserad. Syftet med tabellen är att ungefärligt redovisa hur nämndernas personalkostnader ser ut jämfört med de budgeterade. Efter årets tre första månader kan konstateras att samtliga nämnder ligger under den budgeterade nivån förutom kommunstyrelsen. Det är främst ekonomi- och personalavdelningens personalkostnader som är högre än den budgeterade nivån. Personalkostnad / månad Tkr Budget 28 Redovisning 28 Skillnad per månad Kommunstyrelsen 1 778, ,4-8,7 Bygg- och miljönämnden 243,8 213,4 3,3 Servicenämnden 1 297, ,8 141,4 Kultur- och utbildn nämnden , , 259,2 Socialnämnden 12 47, ,3 115,6 Totalt , ,9 465,7 Sjukfrånvaro, kalenderdagar Totalt antal frånvarodagar Kommunstyrelsen Mätperiod Bygg och Miljö Serviceförvaltningen Kultur och utbildning Socialförvaltningen Totalt Andelen kortidsfrånvaro uppgår de fyra första månaderna till 21 %. Motsvarande nivå under samma period 27 var 2 %. Sjukfrånvaron som överstiger 91 dagar utgör lite drygt 61 % vilket kan jämföras med 74 % för motsvarande period förra året. Förhållandet har ökat något jämfört med förra månaden. 5

6 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Mätperiod Total sjukfrånvaro i % Kvinnor sjukfrånvaro i % Män sjukfrånvaro i % Sjukfrånv tim Arb. Tid % Sjukfrånv tim Arb. Tid % Sjukfrånv tim Arb. Tid % - 29 år , , , år , , ,11 5 år , , ,29 Total , , ,18 Den totala sjukfrånvaron, 7,4 %, de fyra första månaderna är högre jämfört med helårsutfallet för 27, 7,7 %. Jämfört med förra månaden har dock den totala sjukfrånvaron sjunkit från 7,58 %. I likhet med tidigare har kvinnor, 5 år och äldre, en hög sjukfrånvaro, men även denna grupp har minskat jämfört med förra månaden. Yngre män uppvisar fortfarande en hög sjukfrånvaro. Den har dock sjunkit från 9,98 % förra månaden till 8,46 % vid denna mätning. Yngre kvinnors sjukfrånvaro har ökat från 5,59 % förra månaden till 6,72 % denna månad. Mertids- och övertidsuttag % Mätperiod Mertid 27 Övertid 27 Mertid 28 Övertid 28 Kommunstyrelsen,43% 1,56%,28% 1,49% Bygg- och miljönämnden,%,43%,% 3,58% Servicenämnden,36% 2,69%,72% 3,6% Kultur- och utbildningsnämnden 1,1%,81% 2,84% 1,13% Socialnämnden 1,99%,68% 3,83%,85% Totalt 1,48%,9% 3,15% 1,19% Värdena för 27 avser hela året. Jämfört med föregående månad har samtliga värden sjunkit utom övertidsuttaget inom kultur- och utbildningsnämnden och bygg och miljönämnden där en ökning skett. 6

7 AB MÅNADSRAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN Nämnd / förvaltning / avdelning: KOMMUNSTYRELSEN Datum för upprättande: Datum för KS-sammanträde: DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Därav: Kommunledningskontor -982 Sekretariat Ekonomi- och löneavd Bostadsanpassning Kommunfastigheter Näringslivsavdelning Stadsbyggnadsavdelning -982 Överförmyndarverkamheten Finansförvaltningen Pensioner Kommentarer: Kommunstyreslen har stora kostnader i början av varje räkenskapsår beroende på utbetalningar till länstrafik, räddningstjänst föreningsbidrag mm. Jämfört med budget ligger personalkostnaderna högre såväl inom kansliavdelningen som ekonomi- och personalavdelningen. Inom ekonomi- och personalavdelningen förklaras den högre förbrukningen av att två ekonomer går dubbelt i avvaktan på pensionsavgång. På grund av långtidssjukskrivning inom avdelningen hålls verksamheten uppe med hjälp av bemanningsföretag. Täckning för detta saknas i budget. Inga kända avvikelser från verksamhetsplanen finns inom näringslivsavdelningen. Vad gäller verksamheten inom fotbollsakademin är det tre större projekt man väntar besked om. Utfaller dessa positivt kan intäktsnivån nå upp till budgeterade kostnader. Stor osäkerhet råder dock. Nuvarande förbrukning ligger på drygt 75 % och blir det negativa besked om alla ovanstående projekt kommer ett stort underskott uppstå. Detta kan i så fall röra sig i storleksordningen 7-1 tkr. Av försiktighetsskäl anges ett underskott om 5 tkr. Inom stadsbyggnadsavdelningen kan eventuellt ett överskott komma att uppstå. Några aktieägartillskott eller driftbidrag har inte aviserats. Största delen av arvoden till gode män mm avseende överförmyndarverksamheten har utbetalats. Visst överskott kan väntas. Även bostadsanpassningsbidrag väntas hålla sig inom tilldelade medel. Underskottet inom investeringsbudgeten avser Folkets hus. Max Tolf 7

8 AB MÅNADSRAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN Nämnd / förvaltning / avdelning: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Datum för upprättande: Datum för KS-sammanträde: DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Kommentarer: ---- Underskrifter: Ove Weststrand 8

9 AB MÅNADSRAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN Nämnd / förvaltning / avdelning: Serviceförvaltningen Datum för upprättande: (per ) Datum för KS-sammanträde: Drift skattekollektivet inkl. kap tjänst (6461 tkr) DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Drift renhållningskollektivet DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Drift VA-kollektivet DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Sammanfattande kommentar Prognosen visar hittills inga budgetavvikelser, en bedömning är dock att kostnader över budget kommer att uppstå inom verksamheten park, konsekvensen är att en översyn av underhållets omfattning kommer att genomföras. En begäran om utökat driftbidrag för park om 81tkr har ställts till KS. Investeringar Av total investeringsbudget om tkr har tkr hittills genomförts, dvs 4%. Upphandling av nytt renhållningsfordon inför 29 är avslutad. Kalkylerad kostnad är ca 2 2 tkr. Leveranstiden är ca 1 år varför budgetbeslut är önskvärt före sommaren. Budgetunderskottet avseende investeringar avser renhållningsfordon som inköptes i januari, inköpspris 23 tkr över budgeterat belopp. I övrigt bedöms investeringsplanen följas. Underskrifter: Jörgen Johansson Anna-Lena Sandell 9

10 AB MÅNADSRAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN Nämnd / förvaltning / avdelning: KULTUR- OCH UTBILDNING Datum för upprättande: Datum för KS-sammanträde: DRIFTBUDGET INVESTERINGAR 22 33, , , , ,1, Kommentarer driftbudgeten: Centralt: Osäkert vad gäller kost/lokalvårdsbudgeten. Den ramreducering som kultur- och utbildningsnämnden fick år 28 på kost- lokalvårdssidan jobbar vi inom förvaltningen med. Folkhälsonämnden ser över om det är något som kan göras för att reducera årets kostnader. Förändringar måste nämligen göras för att komma ner i budgeterad nivå. Centralt har vi extraordinära kostnader som t ex utredning av förtätning skollokaler, kommunens kostnad för Bergslagshistoriskt centrum, etablering av Teknikcollege, utredning ungdomars fritidsvanor, upphandling skolskjutsar samt merkostnad i samband med rektorsrekryteringen till Strömtorp-Parkskolan. Då samtliga extrakostnader ej kommer att klaras inom förvaltningschefens övergripande budgetanslag begär vi att få belasta utvecklingsfonden med kostnader som ej inryms. Kultur-Fritid-Förening: -115 Ett uppdämpt behov av psykologutredning har funnits. Skolpsykologen har fått uppdraget att minska kön vilket belastar budgeten negativt. Förväntat underskott 15 tkr Något kan hämtas hem då en skolskötersketjänst varit obesatt under en månad, 35 tkr. Åtgärder: Hela kostnaden för ökat antal psykologutredningar är omöjligt att hämta hem inom avdelning Kultur- och fritid. Grundskolans verksamhetsområde F-6: -334 Under hösten har fyra elever med stora behov flyttat hit. Det har gjort det nödvändigt att utöka antalet elevassistenter inom verksamhetsområdet. Fastställt statsbidrag maxtaxa fritidshem blev 2 tkr lägre än budgeterat. Förhoppningsvis kan denna summa hämtas hem under året i ökade intäkter. Under hösten befaras en övertalighet då flera anställda återkommer efter ledigheter. 1

11 Detta kommer med all sannolikhet medföra ett ökat underskott. Åtgärder: Underskottet får man ha i beaktande vid resursfördelningen inför nästa läsår för att göra allt för att rätta till avvikelsen. Grundskolans verksamhetsområde 7-9: Ingen budgetavvikelse kan i nuläget förutses. Letälvsskolans verksamhetsområde: Ökad kostnad till Länstrafiken för gymnasiekort ger ett underskott på 48 tkr Ökat elevantal och ändrat sätt för beräkningsunderlag. Inackorderingstillägget kan ge ett överskott på 75 tkr vid oförändrat elevantal. Osäkert eftersom vi inte vet vad frisöket ger för konsekvenser. Kontant reseersättning kan få ett överskott på 2 tkr På kontot ungdomsgymnasiets interkommunla kostnader befaras ett stort underskott och med stor sannolikhet kommer vi att behöva ta i anspråk den miljon som avsattes i KF oförutsedda för ändamålet. Rektors årsprognos är ett underskott på 1 59 tkr. Hösten är emellertid mycket osäker. Åtgärder: Av underskottet löses förhoppningsvis 1 miljon med KF oförutsedda. Resterande får lösas genom noggrann bedömning vid utläggning av resurser inför lå 8/9 för att minska underskottet så mycket som möjligt. Kommunala vuxenutbildningen Gymnasial vuxenutbildning kommer att ha en budget i balans vid årets slut. SFI (Svenska för invandrare) : Som det har nämnts tidigare kommer verksamheten att behöva ökade personalresurser pga den stora elevtillströmningen - både via Migrationsverket och genom spontaninvandring. Socialförvaltningen kommer att överföra medel till Sfi vid årets slut, som skall täcka en del av merkostnaderna. Vidare kan det antas att fler elever än tidigare kommer att få betyg som genererar en ersättning till Sfi med 2 tkr/elev. Genom att hänvisa elever som skall läsa svenska som andra språk(sas) till Karlskoga, är det dessutom möjligt att frigöra lärarresurser till Sfi under hösten 28. Särskolan-Gymnasiesärskolan-Särvux-IV-program Kostnaden för den nya industrilokalen var ej budgeterad. Årskostnad 141,5 tkr Ytterligare en elev till hösten från annan kommun, intäkt 85 tkr, samt lägre personalkostnader på grund av sjukdom gör att merkostnaden för hyra förväntas klaras inom budgetram. 11

12 Förskolans verksamhetsområde: -4,1 Det fastställda statsbidraget avseende maxtaxa för 28 blir 92,1 tkr lägre än budgeterat. Vid förskolan Björkdungen, Svartå har personaltätheten utökats med,2 ssg som en anpassning till antalet placerade barn. (31 placerade) vilket innebär en ökad kostnad med 53 tkr. Detta är en anpassning till nämndens beslutade nyckeltal. En utökning av personal med,5 ssg har även krävts vid Familjecentralen med anledning av det höga antalet besökande och därmed ökade arbetsuppgifter. Här erhålles ett lönebidrag så den faktiska kostnaden blir därmed 36 tkr. Hyreskostnaderna beräknas ge ett underskott med 27 tkr vilket avser Pysslingens utökning av lokaler. Med nu kända förhållanden beräknas både intäkter och kostnader ge ett överskott med 24 tkr avseende interkommunala ersättningar. Åtgärder: För att komma tillrätta med avvikelsen får noggrann bedömning göras innan vikarier tillsätts. Peter Morfeldt/förv chef Eivor Viberg/kamrer 12

13 AB MÅNADSRAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN Nämnd / förvaltning / avdelning: Socialförvaltningen Datum för upprättande: Avser jan-april Datum för KS-sammanträde: DRIFTBUDGET INVESTERINGAR Kommentarer: Den totala förbrukningen för perioden januari - april ligger på samma nivå som 27, vilket indikerar att vi även 28 kommer att hålla verksamheten inom den anvisade ramen. Dock oroar ändrade regler samt stramare tillämpning av de statliga välfärdssystemen, vilka får genomslag på försörjningsstödet. Förbrukningen har under första tertialen 28 varit betydligt högre än förbrukningen för samma period 27. Helårsprognosen för försörjnignsstödet är ett underskott på 8 tkr. Inom våra särskilda boenden har vi under våren haft tomma platser, till skillnad mot förra våren, då vi hade kö till säbo. Platserna används i dagsläget för korttids- och växelvård, men dessa generar inte intäkter på samma sätt som en stadigvarande hyresgäst. Vårdtyngden och behovet av platser varier över tid, och vi följer utvecklingen noggrant. Vi har lägre förbrukning än väntat vad gäller placeringar samt korttidsvård enligt LSS, vilket jämnar ut de verksamheter som förbrukat mer än budgeterat. Investeringar Time-pool är nu inköpt, dock återstår en del kostnader för Time-care. Kostnaden för ombyggnation i samband den nya gruppbostaden kommer att bli dyrare än beräknat på grund av nya säkerhetsföreskrifter. En begäran om tilläggsanslag på 35 tkr har därför ställts till Kommunfullmäktige. Förslagetet från Ekonomichefen är att omdisponera medel från den driftsbudget som är avsatt för den nya gruppbostaden. Då ombyggnationen blivit försenad kommer verksamheten ej att starta 1 september som planerat, och ett överskott i den driftsbudgeten beräknas därför. Kristina Sandberg Helena Landin 13

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl. 18.00 OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer