Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

2 Sammanfattning Inledning Resultatutfall Utfall kommunen Driftredovisning Sammanställd redovisning Investeringsverksamheten Kommentarer till årsbokslutet och god redovisningssed Nya rekommendationer Kommentarer till årsbokslutet Måluppföljning Inledning och målstruktur för kommunen Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål Sammanfattande bedömning...11 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

3 Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen i Kävlinge kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Årets resultat Årets resultat uppgår till 47,1 mnkr vilket är 15,6 mnkr lägre än föregående år. I förhållande till budget är utfallet för ,4 mnkr bättre än budget. I förhållande till prognos i delårsrapport är resultatet cirka 13,7 mnkr bättre. Verksamhetens nettokostnader har under 2014 ökat i högre takt än skatteintäkterna vid jämförelse med föregående år. Ökningen av nettokostnaderna är ca 5% medan skatteintäkterna har ökat med ca 3%. Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv men ökningen har stannat av och är väsentligt lägre än målet på 1,5 % i snitt per år. Verksamheternas totala avvikelse uppgår till 26,5 mnkr varav bildningsnämnden svarar för 13,3 mnkr. Negativ budgetavvikelse återfinns, likhet med föregående år endast inom socialnämnden som redovisar en negativ budgetavvikelse med -3,4 mnkr. God ekonomisk hushållning Vi kan konstatera att balanskravet har uppfyllts och samtliga finansiella mål har uppnåtts för En övervägande del av verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller delvis. Ca 6 % av verksamhetsmålen bedöms dock ej ha uppnåtts. Vi anser att verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2014 inkl tilläggsanslag uppgick till 184,8 mnkr. Utfallet under 2014 uppgick till 84,4 mnkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 46 % (66 %). Avvikelsen i kronor uppgår till 100,4 mnkr. Det konstateras att fullmäktiges antagna budget över investeringsverksamheten ej har uppnåtts under året. God redovisningssed Avvikelse från god redovisningssed finns främst beträffande redovisningen av exploateringsfastigheter. Under 2014 har kommunen ändrat sin princip för redovisning av VAverksamheten. Det egna kapitalet, på c:a 1,2 mnkr, redovisas som en långfristig skuld. Vår bedömning är att ändringen är förenlig med god redovisningssed. Vi bedömer trots avvikelse avseende redovisning av exploateringar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Synpunkter på bokslut och årsredovisning framgår vidare i rapporten. Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

4 1. Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Kävlinge kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för granskning av delårsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats separat. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 2. Resultatutfall Utfall kommunen Övergripande kommentarer till utfallet Årets resultat uppgår till 47,1 mnkr vilket är 15,6 mnkr lägre än föregående år. I förhållande till budget är årets resultat 36,4 mnkr bättre. En förklarande orsak till förändringen av resultatet jämfört med föregående år är att kommunen fick för ,0 mnkr i återbetalning från AFA. Någon motsvarande utbetalning har inte skett under Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år 47,1 10,7 62,7 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 I resultatet ingår jämförelsestörande poster på sammanlagt -7,6 mnkr, vilket avser realisationsvinst vid försäljning av fastighet, avslut av exploateringsprojektet Trehörningen samt nedskrivning av kommunhuset. Kommunens totala utfall i jämförelse med prognos avlämnad vid delårsbokslut ,1 22,7 I förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet om 24,4 mnkr bättre. Utfall 2014 Prognos delår Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

5 Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till ,9 mnkr vilket är en ökning på 55,6 mnkr jämfört med föregående års utfall om ,3 mnkr. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till 5,0 % jämfört mellan Ökningstakten för verksamhetens nettokostnad uppvisar en uppåtgående trend, vilket delvis beror på att både 2012 och 2013 påverkats av återbetalning av AFA-premier med ca 18 mnkr per år. Eliminerat för AFAåterbetalningen som gjordes 2013 så är kostnadsökningen 3,1 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till 1 287,6 mnkr 2014 och jämfört med föregående års utfall om 1 247,3 mnkr medför detta en ökning om 40,3 mnkr. Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2014 och ,2 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 3,1 % exklusive den positiva effekten av återbetalningspremier. Nettokostnadernas andel av skatterintäkter och statsbidrag uppgår för 2014 till 97% (96%), vilket är bättre än kommunens mål på 98%. Dock är det en försämring jämfört med föregående år. Vår rekommendation är att kommunen fortsätter att följa kostnadsutvecklingen i verksamheten och vidtar åtgärder om ökningstakten för kostnader fortsätter att vara högre än ökningstakten för skatteintäkter och bidrag. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Nettokostnad justering återbetalning försäkringspremier Skatteintäkter, statsb o utj Nyckeltal, befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen har under den senaste femårsperioden varit positiv. Totalt har befolkningen ökat med 795 personer vid en jämförelse mellan 2010 och 2014 vilket motsvarar ca 2,7%. Ökningstakten under perioden ligger dock under det mål på 1,5% som finns utan uppgår istället till ca 0,5%. En orsak till den lägre ökningstakten är bristen på nya bostäder. Prognosen är att Kävlinge kommun ska växa med i snitt 509 invånare per år mellan perioden Antal invånare i kommunen Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

6 2.2 Driftredovisning Verksamheternas totala avvikelser uppgår till +36,4 mnkr. Jämfört med prognosen vid delårsbokslutet innebär det en förbättring med ca 13,7 mnkr. Framförallt är det bildningsnämnden som uppvisar en kraftigt positiv avvikelse jämfört med prognosen. Bildningsnämnden prognostiserade budgetavvikelse i delårsrapporten för 2014 på 8,4 mnkr. Jämfört med budget visar även KS en relativt stor positiv budgetavvikelse, både inom KS och KS övriga anslag Nedan kommenteras de avvikelserna för de som uppvisar största avvikelserna. Belopp i mnkr Budgetavvikelse Kommunstyrelsen 2,4 Ks övriga anslag 11,9 It-enheten 0,3 Revisionen 0,0 Valnämnd -0,3 Överförmyndarnämnd 0,0 Tekniska nämnden, skattefinansierat 1,6 Tekniska nämnden, balansenheter -0,2 Miljö- och byggnadsnämnden 1,0 Bildningsnämnden 13,3 Socialnämnden -3,4 Summa nämnder 26,6 Finans 9,8 Total budgetavvikelse 36,4 Bildningsnämnden visar ett överskott i förhållande till budget om 13,3 mnkr, att jämföra med prognosen i delårsrapporten på 8,4 mnkr. Inom nämndens verksamhetsområden uppvisar samtliga ett positivt utfall, externt gymnasium 4,9 mnkr, förskolan 1,1 mnkr, grundskolan 3,0 mnkr och utbildning för arbete och vuxna 5,9 mnkr. Jämfört med prognosen är det främst externt gymnasium samt utbildning och arbete för ungdomar och vuxna som avviker positivt. För externt gymnasium är det främst att andelen elever i har minskat som påverkar utfallet positivt. Inom utbildning och arbete för ungdomar och vuxna väljer fler elever än budgeterat teoretiska (billigare) program. Jämförelse mellan prognos och utfall (mnkr) 8,4 13,3 Prognos Utfall Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

7 Socialnämnden visar en negativ budgetavvikelse, inklusive tilläggsanslag om cirka -3,4 mnkr. I samband med delårsrapporten lämnades en prognos på -4,5 mnkr. Förklaringen till det förbättrade utfallet jämfört med prognos är åtgärder enligt den åtgärdsplan som togs fram efter delårsrapporten. Vissa områden redovisar dock negativ kostnadsutveckling. Personlig assistans inom Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 3,0 mnkr mot budget, vilket beror på ökade volymer. Jämförelse mellan prognos och utfall (mnkr) Prognos Utfall -4,5-3,4 Individ- och familjeomsorg (IFO) visar ett underskott i förhållande till budget på 8,2 mnkr. Störst bidragen orsak är ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd (-6,4 mnkr) Häri ingår även placeringar på institution och familjehem (-3,2 mnkr). Kostnadsutvecklingen för ensamkommande flyktingbarn, placeringar på institution och ekonomiskt bistånd har ökat under Det är av vikt att kommunen följer dessa kostnader och vidtar åtgärder så att man följer budget. 2.3 Sammanställd redovisning I den totala kommunkoncernen som konsolideras ingår KKB Fastigheter AB. Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 61,5 mnkr (76,0 mnkr) vilket är cirka 14,5 mnkr sämre än föregående år. Bolag Res efter finansiella poster Balans omslutning KKB Fastigheter AB 19,1 mnkr 1 064,7 mnkr 2.4 Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2014 inkl tilläggsanslag uppgick till 184,8 mnkr. Utfallet under 2014 uppgick till 84,4 mnkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 46 % (fg år 66 %). Avvikelsen i kronor uppgår till 100,4 mnkr och beror på bl a osålda tomter Center Syd, ändrat beslut från ombyggnad till nybyggnad av Nyvångsskolan vilket inneburit förseningar samt försening av ombyggnad Korsbackaskolan pga för få anbud. 76,7 mnkr kommer att begäras att föras över till 2015 års investeringsbudget. Det konstateras att fullmäktiges antagna budget över investeringsverksamheten ej har uppnåtts under året. Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget och delårsprognos 84,4 184,8 112,7 Utfall 2014 Budget 2014 Prognos juni Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

8 3. Kommentarer till årsbokslutet och god redovisningssed Bokslutsprocessen Några väsentliga förändringar i bokslutsprocessen har inte genomförts under Bokslutsinstruktion finns upprättad. 3.2 Nya rekommendationer Nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som har tillkommit som börjat gälla 2014: Redovisning av derivat och säkringsredovisning (RKR 21) vilket berör redovisning av t ex ränteswappar, valutasäkring mm. Bedöms ej aktuellt i dagsläget. Delårsrapport (RKR 22) innebär en specificering av minimikrav på innehåll och upplysningar som ska lämnas. Bedöms vara uppfyllt. Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4, ersätter RKR 11.3) innebär främst ett förtydligande gällande komponentavskrivning. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat. Uppfylls ej idag, se kommentarer nedan. Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2) anger att finansiella leasingavtal ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Utöver detta ställs krav på upplysningar i årsredovisningen både gällande finansiella och operationella leasingavtal. En genomgång av leasingavtal har skett, bedömning har skett att det endast finns operationella leasingavtal. Bedöms därmed vara uppfyllt. 3.3 Kommentarer till årsbokslutet Materiella anläggningstillgångar 2014 infördes en ny (uppdaterad) rekommendation från RKR som gäller anläggningstillgångar. Fr o m 2014 ställs krav på komponentavskrivning. Detta innebär i korthet att om skillnaden i avskrivningstid mellan en tillgångs olika komponenter är väsentlig ska tillgången fördelas på dessa och därefter skrivas av separat. Den kanske vanligaste typen av tillgång som består av flertalet komponenter med olika nyttjandeperioder är fastigheter. Kommunen har påbörjat arbetet med att dela upp anläggningstillgångarna i olika komponenter. I syfte att uppfylla god redovisningssed uppmanar vi kommunen att slutföra detta arbete under Exploatering I balansräkningen bland kortfristiga fordringar finns per exploateringsfastigheter till ett bokfört värde om netto 20,8 mnkr (f å 35,0 mnkr). Trehörningen har avslutats under Minskningen av det bokförda värdet beror på inkomster från framförallt projekten Tolvåkersgården (16,4 mnkr) samt att Trehörningen har avslutats. Kommunens princip är att resultatavräkning sker när ett exploateringsområde färdigställts. I samband med resultatavräkningen nettoredovisas intäkter och nedlagda kostnader. Enligt vår uppfattning borde reavinsten bokförts vid försäljningen och i det fall det finns en legal förpliktelse (inte egna investeringar) ska den redovisas som en avsättning. Nedlagda kostnader bokförs som en materiell anläggningstillgång och skrivs av under nyttjandeperioden. Rådet för kommunal redovisning, RKR, gav 2012 ut idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering. Av denna framgår att markexploatering ska redovisas enligt följande: Erhållen ersättning vid försäljning av mark intäktsförs normalt vid försäljningen/tillträdet. Som kostnad redovisas det bokförda värdet på den mark som säljs, i förekommande fall även kostnaden för markberedningen. Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

9 Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras som en intäkt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder Utgifter för gata, gång- och cykelväg, grönområde och vatten etc Under pågående projekt redovisas de som pågående arbete och skrivs därmed inte av. När de olika delarna är färdigställda ska dessa aktiveras och skrivas av systematiskt. Någon uppdelning av exploateringsfastigheterna i anläggnings- resp omsättningstillgång har ej skett. Normalt har kommunen för avsikt att fortsätta äga och ansvara för skötsel av gata, gång- och cykelväg, vatten och grönområden. Därför ska dessa redovisas som anläggningstillgångar men under olika rubriker i noten för materiella anläggningstillgångar i årsredovisningen. Som omsättningstillgång ska redovisas bokfört värde på markreserv som avser tomtmark som ska säljas samt eventuella utgifter för markberedning av tomter. Ett arbete med att se över redovisningsprinciperna gällande exploateringsfastigheter pågår. Pensionsmedelsförvaltning Bland kortfristiga fordringar redovisas placeringar inom pensionsmedelsförvaltningen. Totalt uppgår det bokförda värdet till 387,8 mnkr (310,2 mnkr) medan marknadsvärdet är 432,2 mnkr (387,8 mnkr). Bidrag till infrastrukturella investeringar Under 2014 har kommunen börjat att tillämpar RKR 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar i avseende medfinansieringen för anpassning till persontrafik på Lommabanan. Medfinansieringen uppgår till 30 mnkr och skrivs av på 20 år. 4. Måluppföljning 4.1 Inledning och målstruktur för kommunen Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och inriktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten varefter uppföljning sker av målen i årsredovisningen. Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras. 4.2 Avstämning av balanskravet I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2014 med ett balanskravsresultat om 41,9 mnkr. Det finns inga tidigare underskott att täcka. Kommunen gör balanskravsjustering för reavinst vid avslutet av exploateringsprojektet Trehörningen, vilket uppgår till 4,2 mnkr. Balanskravsresultat för de tre senaste åren (belopp i mnkr) 45,2 62,2 41, Balanskravsjustering ska, enligt lagen om kommunal redovisning, göras för reavinster/förluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, exempelvis försäljning av anläggningstillgångar som inte hör till kommunens normala verksamhet. Vår Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

10 bedömning är att justering för avslut av exploateringsprojekt inte faller inom denna definition och bör således inte göras. 4.3 Finansiella mål Av Kävlinge kommuns budget avseende 2014 framgår sju finansiella mål, vilka är oförändrade jämfört med föregående år. Dessa är: Inriktningsmål Indikatorer Resultat Helhetssyn och Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska uppgå 97% långsiktighet till 98 % under en rullande fyraårsperiod. Ingen extern låneskuld. 0 Styrning och kontroll Investeringar ska självfinansieras med egna medel under 104% en rullande fyraårsperiod. Skattesatsen ska uppgå till högst 18,51 kr 18,51 Verksamhetens nettokostnader ska inte överstiga budgeterad OK nivå. Vårda våra tillgångar Fastighetsunderhållet ska i genomsnitt vara kr/m 2 kr/m 2 under en rullande fyraårsperiod. Beläggningsunderhåll på gatorna ska inte understiga tkr/år. Motsvarar 2,78 kr/ m2 för att bibehålla gatornas skick och värde. 3,08 kr/m 2 Bedömning I kommunens förvaltningsberättelse görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen. Kommunstyrelsens bedömning är att samtliga finansiella mål är uppfyllda för Sammanfattningsvis bedöms Kävlinge kommun bedrivit verksamheten inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har angivit. 4.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning skall anges i budgeten och utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapportens respektive årsredovisningens förvaltningsberättelse. Kommunfullmäktige har utifrån perspektiven Kävlingebon, Utveckling, Medarbetaren Ekonomi och Miljö antagit 18 inriktningsmål som, i likhet med de finansiella målen, är nedbrutna i olika framgångsfaktorer med tillhörande indikatorer (45 st). Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Nedan framgår de övergripande målen: Perspektiv Mål Resultat Kävlingebon Att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Delvis uppfyllt Utveckling Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. Delvis uppfyllt Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

11 Medarbetaren Miljö Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Kommunens verksamhet präglas av långsiktig hållbar utveckling Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Kävlingebon Målet mäts till stor del utifrån SCBs medborgarundersökning, där indikatorerna anger olika betygsindex som kommunen förväntas uppnå för Angivna index utgår från undersökningens huvudområden; nöjd-region-index, nöjd-medborgare-index samt nöjd-inflytandeindex. Vid granskning av måluppföljningen noteras att sju indikatorer av 13 uppfylls. Sex indikatorer bedöms ej uppfyllas. Kommunens bedömning är att kommunen visar goda resultat men att man inte når upp till fasställd målsättning. Utveckling Målet avseende utveckling mäts bland annat utifrån befolkningstillväxt en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt företagsklimat. Främst inom området Livslångt lärande visar flera indikatorerna att mål inte har uppnåtts. Vid granskning av måluppföljningen tydliggörs att kommunen har haft en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5% från 2000 fram till 2014, vilket är i nivå med kommunens mål om en långsiktig genomsnittlig befolkningstillväxt. Trenden för befolkningsutvecklingen är dock vikande. Målet avseende ett attraktivt företagsklimat delvis uppnåtts för året då kommunen för närvarande ligger på 32 plats i Svenskt Näringslivs rankning, att jämföra med målet om att vara topp tio. Under året har kommunen tappat 3 placeringar jämfört med 2013 års ranking. Bedömningen är att kommunen måste fortsätta arbeta med flera åtgärder under 2015 för att förbättra resultatet. Medarbetaren En medarbetarenkät genomfördes under Undersökningen visar att nyckeltalet för sjukfrånvaro försämrats så att målet ej längre uppfylls. Sjukfrånvaron uppgick till 6,2% medan målet var högst 5,5%. Det innebär en ökning jämfört med 2013 med 0,5 %. Värt att notera är att för fem av totalt sju indikatorer så finns ingen uppgift för 2014, då medarbetarenkäten inte omfattar alla områden varje år. Miljö Målet är nedbrutet till tre inriktningsmål som mäts med hjälp av sju indikatorer. Inriktningsmålen är följande: Bo och leva. Land och vatten. Energi och transporter. Indikatorerna består av både långsiktiga och kortsiktiga mål. Sammantaget har fyra av sju indikatorer uppfyllts medan övriga tre inte har uppfyllts. Jämförelse med föregående år indikerar att det skett förbättringar på några av målen. Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

12 Sammanfattning av måluppfyllelse verksamhetsmål En genomgång har gjorts av kommunfullmäktigemål för respektive verksamhet vilka framgår i respektive verksamheternas verksamhetsberättelser. Totalt finns 45 fullmäktigemål fördelade på nämnderna varav fem indikatorer ej kunnat mätas. Ingen uppgift 11% Uppföljning fullmäktigemål för nämnder Målet uppfyllt 49% Målet ej uppfyllt 40% Målet delvis uppfyllt 0% Bedömning Av sammanställningen ovan framgår att en stor andel av verksamhetsmålen är uppfyllda. I årsredovisningens förvaltningsberättelse genomförs en samlad bedömning utifrån måluppfyllelsen av de finansiella och verksamhetsmässiga målen att verksamheten bedrivits utifrån god ekonomisk hushållning. Vi anser att verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. Dock vill vi poängtera att det finns flera områden som kommunen behöver genomföra åtgärder för att förbättra resultatet under det kommande året. 5. Sammanfattande bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 är det vår uppfattning: att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning, att de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen för 2014 har uppfyllts, att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts, att verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kävlinge den 12 mars 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad/certifierad revisor Daniel Lantz Auktoriserad revisor Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

13 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

,/' Revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning 2010 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 '--_ 1:: ",/' 201'1-04-26 Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Lunds kommun April 2007 Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Odd Sörvik, Auktoriserad revisor Jean

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2010

Revisionsberättelse för år 2010 2011-04-08 1 (5) Kommunfullmäktige i Kalix kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder och genom utsedda

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport 1/1 31/8. Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-29, 105 Dnr: ATVKS 2014-00185 042

Delårsrapport 1/1 31/8. Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-29, 105 Dnr: ATVKS 2014-00185 042 Delårsrapport 1/1 31/8 2014 Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-10-29, 105 Dnr: ATVKS 2014-00185 042 DELÅRSRAPPORT Sida 3(46) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Omvärldsekonomi... 5

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

T E R T I AL 2 2012. Vallentuna. Delårsrapport januariaugusti

T E R T I AL 2 2012. Vallentuna. Delårsrapport januariaugusti T E R T I AL 2 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari- 31 augusti... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans 2010-12-21 1 (6) CIRKULÄR 10:82 Ekonomi och styrning Demokrati och styrning Anders Nilsson EJ Ekonomi/finans Redovisningsfrågor 2010 och 2011 Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer