Granskning av delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av delårsrapport"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte och omfattning Granskningsnoteringar Förvaltningsberättelse Iakttagelser Bedömning God ekonomisk hushållning Bedömning och iakttagelser Resultaträkning Iakttagelser Bedömning Balansräkning Iakttagelser Finansieringsanalys Sammanställd redovisning Iakttagelser Budgetuppföljning med prognos för helåret Resultatanalys Nämndernas budgetuppföljning per 31 augusti Iakttagelser...13

3 1 Sammanfattande bedömning Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per den I delårsbokslutet har kommunen dock tagit upp en finansiell kostnad om cirka 1 mnkr och motsvarande belopp som kortfristig skuld. Posten avser ränta på delar av det egna kapitalet som avsatts för kommande pensionsutbetalningar. Ränteberäkning på det egna kapitalet är inte en bokföringsgill post och strider mot redovisningslagen och god redovisningssed. Posten måste justeras inför årsbokslutet En justering krävs även av motsvarande post avseende bokslut Kommunen redovisar ett positivt resultat om 60,5 mnkr per den Jämfört med motsvarande period föregående år innebär detta en resultatförbättring med 15,6 mnkr. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på att intäkterna från skatter inklusive utjämning och generella statsbidrag ökat mer än verksamhetens nettokostnader. I verksamhetens intäkter ingår dock realisationsvinster i samband med markförsäljningar med 10,5 mnkr. Årets resultat prognostiseras för år 2007 till 44,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 1 548,0 mnkr, d v s 12,2 mnkr lägre än budgeten för Prognostiserad negativ budgetavvikelse för helåret redovisas inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Enligt nämndernas bedömningar kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 273,1 mnkr under år 2007, d v s 97 % av den fastställda investeringsbudgeten. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i budget för 2007 under god ekonomisk hushållning uttalat att Tyresö kommun skall ha en ekonomi i balans. Med detta avses att under planeringsperioden skall kommunens lån räknat per invånare inte öka. Positiva resultat skall uppnås. Kommunalskatten hålls oförändrad eller sänks. I delårsrapporten framgår att kommunen med utgångspunkt i redovisat och prognostiserat resultat uppfyller åtagandet om ett positivt resultat. Åtagandet om en oförändrad eller sänkt kommunalskatt är hittills uppfyllt. Däremot indikerar prognosen en relativt sett kraftig ökning av låneskulden räknat per invånare vilket inte är i linje med fullmäktiges mål. 3

4 I förhållande till föregående år har delårsrapporten utvecklats väsentligt avseende uppföljning av fastställda mål. I delårsrapporten finns ett särskilt avsnitt kring uppföljning av såväl nämndernas som kommungemensamma mål och åtaganden i strategi- och budgetplan Av uppföljningen framgår att måluppfyllelsen varierar. Det saknas en samlad bedömning i delårsrapporten huruvida måluppfyllelsen anses vara tillräcklig för att vara förenlig med fullmäktiges mål kring god ekonomisk hushållning. Målen är även i sin nuvarande form i många fall svåra att följa upp och behöver liksom måluppföljningen utvecklas ytterligare för att ge fullmäktige bättre möjligheter att bedöma huruvida resultatet är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Kommunkoncernens samlade resultat för perioden uppgår till 68,7 mnkr. 4

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund I kapitel 9 i den kommunala redovisningslagen anges att kommunen minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Med delårsrapport avses en uppföljning av resultatet och ställningen för en del av året. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar skall lämnas om: Sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning. Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Som princip vid upprättandet av delårsrapporter gäller att snabbhet i information har företräde före exakthet. Målsättningen med delårsrapporten är att visa ett för perioden rättvisande resultat. Delårsrapporten bör omfatta kommunen och den verksamhet som på kommunens uppdrag bedrivs av andra juridiska personer. Formerna för framtagandet och beslutsprocessen kring delårsrapporten bör bestämmas av fullmäktige. Utgångspunkten bör vara att delårsrapporten skall utformas så att den väsentligt bidrar till styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Om det inte finns särskilda hinder, skall det i anslutning till uppgifter enligt KRL 1 9 kap, 2 även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret. Tyresö kommun har upprättat delårsrapport per den Kommunal redovisningslag 1997:614 5

6 2.2 Syfte och omfattning Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om delårsrapporten visar ett för perioden rättvisande resultat. Väsentlig frågeställning är om erforderliga periodiseringar har skett. Bilagor och specifikationer till delårsrapporten omfattas även av granskningen. 3 Granskningsnoteringar 3.1 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Upplysningar lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömning av resultat och ställning för perioden. (KRL 9 kap 2). Vi har granskat att förvaltningsberättelsen innehåller: översikt över utvecklingen, beskrivning av förhållanden som är viktiga för bedömning av ekonomin, händelser av väsentlig betydelse, investeringsredovisning, driftbudgetavräkning, annat av betydelse för styrning och uppföljning Iakttagelser Kommunen redovisar ett positivt resultat om 60,5 mnkr per den Jämfört med motsvarande period föregående år innebär detta en resultatförbättring med 15,6 mnkr. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på att intäkterna från skatter inklusive utjämning och generella statsbidrag ökat mer än verksamhetens nettokostnader. I verksamhetens intäkter ingår dock realisationsvinster i samband med markförsäljningar med 10,5 mnkr. Årets resultat prognostiseras för år 2007 till 44,5 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med 14,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 1 548,0 mnkr, d v s 12,2 mnkr lägre än budgeten för Kommunens nettoinvesteringar uppgick per den till 124,2 mnkr, vilket motsvarar 44 % av den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Enligt 6

7 nämndernas bedömningar kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 273,1 mnkr under år 2007, d v s 97 % av den fastställda investeringsbudgeten Bedömning Delårsbokslutet innehåller en ekonomisk översikt i huvudsak inriktad mot kommentarer kring budgetavvikelser. I delårsbokslutet finns även ett avsnitt om den svenska ekonomin och utvecklingen i Tyresö i vissa avseenden. Under respektive nämnd kommenteras i huvudsak periodutfall och årsprognos. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs i den kommunala redovisningslagen men att den med fördel kan utvecklas ytterligare med avseende på den finansiella analysen. Finansiella nyckeltal och analys av intäkts- och kostnadsutveckling saknas. Redovisningen skulle även vinna på en tydligare åtskillnad mellan kommentarer kring delårsresultat respektive årsprognos. I förhållande till föregående år har delårsrapporten utvecklats väsentligt avseende uppföljning av fastställda mål. I delårsrapporten finns ett särskilt avsnitt kring uppföljning av såväl nämndernas som kommungemensamma mål och åtaganden i strategi- och budgetplan God ekonomisk hushållning Vi har granskat: Måluppfyllelsen för fullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse god ekonomisk hushållning Måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning Bedömning och iakttagelser Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i budget för 2007 under god ekonomisk hushållning uttalat att Tyresö kommun skall ha en ekonomi i balans. Med detta avses att under planeringsperioden skall kommunens lån räknat per invånare inte öka. Positiva resultat skall uppnås. Kommunalskatten hålls oförändrad eller sänks. 7

8 I delårsrapporten framgår att kommunen med utgångspunkt i redovisat och prognostiserat resultat uppfyller åtagandet om ett positivt resultat. Åtagandet om en oförändrad eller sänkt kommunalskatt är hittills uppfyllt. Däremot indikerar prognosen en relativt sett kraftig ökning av låneskulden räknat per invånare vilket inte är i linje med fullmäktiges mål. I delårsrapporten finns ett särskilt avsnitt kring uppföljning av såväl nämndernas som kommungemensamma mål och åtaganden i strategi- och budgetplan Av uppföljningen framgår att måluppfyllelsen varierar. Det saknas en samlad bedömning i delårsrapporten huruvida måluppfyllelsen anses vara tillräcklig för att vara förenlig med fullmäktiges mål kring god ekonomisk hushållning. Målen är även i sin nuvarande form i många fall svåra att följa upp och behöver liksom måluppföljningen utvecklas ytterligare för att ge fullmäktige bättre möjligheter att bedöma huruvida resultatet är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. 3.3 Resultaträkning Resultaträkningens uppgift är att redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under perioden. Vi har granskat att resultaträkningen är uppställd enligt schemat i den kommunala redovisningslagen (KRL), noter finns i tillräcklig omfattning väsentliga intäkter och kostnader är rätt periodiserade Iakttagelser Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader uppgick till 999,9 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 7,4 mnkr (3,2 %) och verksamhetens kostnader har ökat med 51,8 mnkr (4,5 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnaderna har jämfört med delåret 2006 ökat med 44,4 mnkr (4,6 %). I verksamhetens intäkter ingår realisationsvinster om 10,5 mnkr till följd av markförsäljningar. 8

9 Avskrivningarna uppgår till 39,7 mnkr (39,7 mnkr). Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkterna är periodiserade och redovisas i enlighet med RKR:s 2 rekommendation Nr. 4. Skatteintäkterna har ökat med 48,4 mnkr (5,1 %) jämfört med motsvarande period Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 13,7 mnkr (25,7 %) jämfört med augusti Prognosen avseende skatteintäkter inkl utjämning samt generella statsbidrag innebär ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgick till -5,7 mnkr (-3,6 mnkr). Not till finansiella poster saknas. Kommunen tillämpar i huvudsak samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen. Semesterlöneskulden redovisas till samma belopp som vid årsskiftet 2006/2007 med tillägg för en periodisering av årets beräknade ökning. Utifrån rekommendationer från normgivande organ och god redovisningssed bör semesterlöneskuld, okompenserad övertid etc periodiseras fullt ut. Oklarhet råder i vad mån avsatta medel för omstruktureringar om 3 mnkr i bokslut 2006 har ianspråktagits under perioden. I den mån dessa medel tas i anspråk för faktiska omstruktureringskostnader förbättras periodresultatet i motsvarande mån Bedömning Vi bedömer att resultatet för perioden i allt väsentligt är rättvisande. Uppkomna realisationsvinster vid markförsäljningar borde tydligare redovisas som en jämförelsestörande post för att underlätta analysen av intäkts- och nettokostnadsutvecklingen mellan åren. 3.4 Balansräkning Balansräkningens uppgift är att i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. 2 Rådet för kommunal redovisning 9

10 Vi har granskat att balansräkningen är uppställd enligt schemat i KRL balanskonton är avstämda noter finns i tillräcklig omfattning Iakttagelser Balansräkningen är i huvudsak uppställd i enlighet med KRL. Redovisning av panter och ansvarsförbindelser ingår. Noter finns i tillräcklig omfattning. Anläggningstillgångar Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna har jämfört med föregående års delårsrapport ökat med 106,4 mnkr och uppgår till 983,8 mnkr. Noterna till anläggningstillgångarna är svåra att relatera till övriga delar i delårsrapporten med avseende på årets investeringar. Noterna bör utvecklas till årsbokslut och kommande delårsrapport. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har ökat med 3,8 mnkr jämfört med föregående delårsrapport och uppgår till 212,5 mnkr. Eget kapital Ökningen av eget kapital om 60,5 mnkr motsvaras av periodens resultat. Av förvaltningsberättelsen i årsredovisning 2006 framgår att kommunen för att jämna ut belastningen på driftbudgeten av pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen har kommunen med början år 2005 i balansräkningen satt av medel för framtida pensionsutbetalningar. Avsatta medel tillgodoförs en förräntning motsvarande internräntan för vart gällande år. Vid utgången av 2006 uppgår den del av det egna kapitalet som avser medel för framtida pensionsutbetalningar till 34,1 miljoner kronor. I delårsbokslutet har kommunen dock tagit upp en finansiell kostnad om cirka 1 mnkr och motsvarande belopp som kortfristig skuld. Posten avser ränta på delar av det egna kapitalet som avsatts för kommande pensionsutbetalningar. Ränteberäkning på det egna kapitalet är inte en bokföringsgill post och strider mot redovisningslagen och god redovisningssed. Posten måste justeras inför årsbokslutet En justering krävs även av motsvarande post avseende bokslut

11 Avsättningar och skulder De långfristiga skulderna uppgår till 330,3 mnkr och är i princip oförändrade mot föregående års delårsbokslut. Avsättningar avseende pensioner har ökat med 11,3 mnkr och uppgår till 76,4 mnkr. Avsättningen avseende semesterlöner har ökat med 0,6 mnkr och uppgår till 55,7 mnkr. Redovisningen av semesterlöneskulden baseras på en prognostiserad ökning för helåret. Utifrån rekommendationer från normgivande organ och god redovisningssed bör semesterlöner periodiseras fullt ut, d v s beräknas per De kortfristiga skulderna har ökat med 33,8 mnkr jämfört med föregående delårsbokslut och uppgick till 193 mnkr. Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Pensionsförpliktelserna uppgick till 677,0 mnkr och har ökat med 61,3 mnkr jämfört med föregående års delårsrapport. 3.5 Finansieringsanalys Finansieringsanalysen ska redovisa kassaflödet i kommunens löpande verksamhet, finansierings- och investeringsverksamhet under året. Finansieringsanalys saknas i delårsrapporten men bör enligt vår mening ingå i delårsrapporten. Något formellt krav på finansieringsanalys finns dock inte. 3.6 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden Iakttagelser Delårsrapporten innefattar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) i form av resultat- och balansräkning för kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunkoncernens samlade resultat för perioden uppgår till 68,7 mnkr. Tyresöbostäder AB redovisar ett positivt resultat om 6,2 mnkr. Tyresö Näringslivs AB redovisar ett positivt resultat om 2 mnkr. 11

12 4 Budgetuppföljning med prognos för helåret Resultatanalys Nedan följer en sammanställning över kommunens delårsresultat i jämförelse med bokslut 2006, budget 2007 och prognos för helåret Mnkr Delår Delår Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter 241,2 233,8 335,8 362,4 385,1 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Avskrivningar -39,7-39,7-64,0-64,0-60,0 Verksamhetens nettokostnader -999,9-955, , , ,8 Skatteintäkter 999,1 950, , , ,0 Statliga bidrag och utjämning 67,0 53,3 109,6 100,5 79,9 Finansiella intäkter 4,0 3,5 5,0 5,0 5,2 Finansiella kostnader -9,7-7,0-15,4-13,5-11,6 Resultat före extraordinära poster 60,5 44,9 29,9 44,5 50,7 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets/periodens resultat 60,5 44,9 29,9 44,5 50,7 Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till 1 548,0 mnkr vilket är 12,2 mnkr lägre än budget. Utfallet för årets första åtta månader uppgår till 60,5 mnkr (cirka 30 mnkr per tertial). Med utgångspunkt i lämnad prognos om 44,5 mnkr innebär det ett resultat för sista tertialet som uppgår till minus 15 mnkr, d v s cirka 45 mnkr sämre än tertial I och II. 4.2 Nämndernas budgetuppföljning per 31 augusti 2007 Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds driftbudgetutfall per den 31 augusti 2007 samt prognostiserat utfall för helåret. 12

13 Nämnd/styrelse 3 Budget per 0831, tkr Utfall per 0831, tkr Avvikelse per 0831, tkr Prognos 2007, tkr Avvikelse 2007, tkr Kommunstyrelsen Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Övriga verksamheter, finansförvaltning Totalt verksamheten Iakttagelser Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar positivt utfall jämfört med budget per 31 augusti. Det sammantagna utfallet per den är 33,7 mnkr bättre än budget. Avvikelsen mot periodbudget för Kommunstyrelsen är bl a hänförligt till lokalförsörjning (7,4 mnkr) till följd av sent påbörjat periodiskt underhåll, förseningar avseende vägbeläggning (1,7 mnkr) samt oförbrukade medel centralt under Kommunstyrelsen (3,4 mnkr). Under övriga verksamheter redovisas en positiv avvikelse till följd av realisationsvinster vid markförsäljning om 10,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret uppgår till 12,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för tredje kvartalet uppgår sammantaget till minus 21,5 mnkr. Prognostiserad negativ budgetavvikelse för helåret redovisas inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 3 Resultat i förhållande till periodiserad budget per samt prognos för helåret

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2001

Granskning av årsredovisning 2001 Granskning av årsredovisning 2001 Landstinget Halland 17 April 2002 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson Pernilla Sampson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer