",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010""

Transkript

1 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn '--_ 1:: ",/' 201' Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010" På uppdrag av konmlunens revisorer har Komrev inom PricewaterhouseCoopers AB granskat kommunens årsredovisning för 20 I O. Resultatet från granskningen har sammanfattats i en rapport, som behandlades och godkändes vid revisorernas sammanträde 20 l Med underlag av resultatet från granskningen bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning. Vi bedömer även att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisnings sed. Vi har även noterat att nämndernas verksamhetsberättelser är upprättade enligt kommunstyrelsens anvisningar och att de olika avsnitten i verksamhetsberättelserna är generellt bra analyserade och kommenterade. I syfte att utveckla ilmehållet i verksamhetsberättelsen har vi i rappolten redovisat några förbättringsområden. ~-'<T. "ii/ u(&~. Glenn Andersson Sammankallande Bilagor: Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 20 J O" SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besö ksacl res s Stadshuset Stora Torget Telefon \'x Telefax Postgiro

2 ..L, pwc Revisionsrapport Gun -Britt Alnefelt

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning """""""""""""""".".,...,.,.,... "."""",."".",..."""",...,."""""""""""",,,,,,,,,,3 2 Inledning""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", """"""""''','''''' 5 2,1 Bakgrund"""""""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""""",5 2,2 Revisionsfråga och metod,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""''''''''''''''""""""..""""..., 5 3 Granskningsresultat...",..,."",,,,,,,,,,.,,..,..,,...,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 3,1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning """"""",,","""""""",,""""'" 7 3,1.1 Förvaltningsberättelse""""""""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,.. ".."""" 7 3,1.2 Balanskrav, """"""""""""""""""""""""'''''""",.'''''''"""""",,,,,,,,,,,,,,,,.,'''''''''''''''''''''',,., l O 3,1.3 God ekonomisk hushållning """."""",,,,,"."". ",,"""''''''''''"''''"",,,,,,,,,,,,,,, """"",,'" "'"'' l O 3,1.4 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag """,,"""""""""",,""""""","""""",,"""""'" 12 Rättvisande räkenskaper"""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 3,2,1 Resultaträkning""""""""""""""""""""",.""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 15 3,2,2 Balansräkning,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "" 17 3,2,3 Kassaflödesanalys """'",,""""'" '"'',,''' '" """""",""'"'''' """"""""""",,""'"'" '" """""'"'' 18 3,2-4 Sammanställd redovisning """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ''''''''''''''''''''''',,''''''',,''''''''''''''',,'' 18 3,2.5 Tilläggsupplysningar."". """.",."""".""",,,,,,,,,."""""""""""" '" """"""".,""""'''''',"., '" 19 2

4 1 Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt nppfyller rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling är svag. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-bl men detta beror under 2010 uteslutande på engångsposter. Utan dessa hade resultatet varit negativt. Det är angeläget att dämpa kostnadsutvecklingen så att ökningstakten i nettokostnaderna är lägre än utvecklingen av skatter och statsbidrag. Detta särskilt då kommunen har ett stort investeringsprogram och en ansträngd likviditet. Några av nämnderna redovisar underskott mot budget och det finns verksamheter som visar på stora underskott och där det kan finnas strukturella problem. En viktig förutsättning för att kommunen skall ha en ekonomi i balans är att nämnderna klarar att hålla verksamhetens kostnader inom den av fullmäktige tilldelade ramen. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2010 års budget. Vi bedömer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning delvis uppnås i och med resultat- och ställning Vi bedömer att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning delvis uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till följande normgivning: >- RKRs rekommendation nummer 6:2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar.. Kommunen avviker i väsentlig mening från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar enligt följande: >- RKRs rekommendation nummer 11:1. Avskrivningstider och beloppsgräns för aktivering redovisas inte. 3

5 " KRL 4:1 a Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt "Redovisningsprinciper". Sjukfrånvaron skall redovisas så att frånvaron specificeras på långoch korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Granskning av arsredovisning

6 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisuingens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 5

7 Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investerings redovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Nämndernas måluppfyllelse har bedömts baserat på nämndernas redovisningar i årsredovisningen

8 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Granskningen har gjorts i en preliminär upplaga av årsredovisningen som ännu vid granskningstillfållet var föremål för redaktionella ändringar. Kommentarer i detta avsnitt kan således vara åtgärdade i den slutliga upplagan. "Sifferbokslutet" var dock klart i den upplaga som varit föremål för granskning. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en räth~sande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensions åtagande pensionsmedelsförvaltningen. Under avsnittet ekonomisk översikt och analys beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal. Händelser av väsentlig betydelse. r förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt där det i punktform redovisas ett antal viktiga händelser under året. Avsnittet skulle vinna på att kortfattat beskriva konsekvenser av de viktigaste händelserna för kommunens utveckling. Här saknas kommentarer kring förändringar i lagstiftning t ex skollagen som kommer att ha stora konsekvenser för kommunens utveckling. Förväntad utveckling. Det finns ingen sammanfattande beskrivning av dcn förväntade utvecklingen inom. r nämndernas verksamhetsberättelser finns för varje nämnd ett avsnitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en sammanfattande beskrivning från varje nämnds och bolagsredogörelse. Väsentliga personalförhållanden. Enligt KRL 4:1 a skall den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I förvaltningsberättelsen redovisas endast sjukfrånvaron totalt samt långtidssjukfrånvaron. r övrigt lämnar den personalekonomiska redo\~sningen ett flertal uppgifter om personalen i form av tabeller och text som berör väsentliga personalförhållanden 7

9 Gemensam förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen finns ett särskilt avsnitt som berör den sammanställda redovisningen. Här beskrivs vilka enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten med ägarandel i ett organisationsschema. Enligt RKR 8:2 skall den gemensamma förvaltningsberättelsen även innehålla en samlad bild av de ekonomiska engagemangen i koncernföretagen samt en analys av den ekonomiska utvecklingen och en bedömning av affårs- och marknadsrisker samt finansiella risker. Detta bör kompletteras till kommande årsredovisningar. I avsnittet finns en beskrivning från varje bolag som skulle vinna på att struktureras på samma sätt med samma rubriker för att läsaren en tydligare bild av bolagen. En tabell redovisar korta fakta om kommunens bolag vilket höjer informationsvärdet betydligt i avsnittet. Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisningen bör kompletteras med upplysning med vilket belopp den totala redovisade f6rpliktelsen minskat på grund av den f6rsäkring som tagits för den kompletterande ålderspensionen. Avsnittet innehåller i övrigt information om pensionsskuldens utveckling och kortare förklaring till utvecklingen. Redovisningsprinciperna har förändrat from 2010 då numera pensionsförpliktelserna för de förtroendevaldas pensioner har medtagits. Tidigare kunde denna uppgift inte erhållas från KP A. Notering om detta borde ha lämnats i redovisningsprinci per. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Information om kvalitet och måluppfyllelse saknas för de flesta verksamheterna i förvaltningsberättelsen utan ingår i nämndernas verksamhetsberättelser. Utöver ekonomiska nyckeltal har inga nyckeltal redovisats. Olika typer av nyckeltal skulle vara relevant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. Hur kommunstyrelse och nämnderna arbetar med styrning och uppföljning bör även beskrivas i förvaltningsberättelsen. Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning redovisas under punkt Investeringsredovisning Investeringarna redovisas totalt per nämnd och lämnar upplysningar om brutto- och nettoutfall och jämförelse mot budget. Den särskilda investeringsredovisningen lämnar upplysningar om större enskilda projekt, dess utfall och jämförelse mot tidigare år. 8

10 "-.,> _ " -.--"" ~ pwc Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 51,9 mkr, varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämnden, 54 mkr. De största fardigställda projekten avser ombyggnad av tillagningskök 17,5 mkr, ombyggnad Ringgatan 10,3 mkr, Lärkan 14,9 mkr. I förvaltningarnas ansökningar om tilläggsanslag till 2011 finns en begäran om överföring av anslag för investeringar på 51 mkr. Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. har ett omfattande investeringsprogram där den totala budgeten för investeringar inklusive tilläggsanslagen från 2009 uppgick till 124,9 mkr. Redovisningen i förvaltningsberättelsen skulle vinna på om samtliga större projekt redovisades där det framgår totalt budgeterat för investeringen, vad som hittills nedlagts, hur mycket som återstår av den totala budgeten samt när investeringen beräknas fardigställas Driftredovisning Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista augusti redovisas i tabellen nedan. i Kornmunstyrelse. Riidd nirl9stjänsten : Teknisk Mmnd : Bygg:och.rniljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd. Utbildnings:.. ocharbetsmarknadsnämnd i\iård-och omsorgsnämnd Övriga Summa nämnderna Budget. -~.. 60,9 20,5 ;38, , , ,3 4, ,4 +/- fr Budget- Utfall.progno13 avvikelse.(,8, ,2 4, ,5 34.9,8.3, :0,8.2,7-0,81,3. -3, ! 1,4-0,4-3,2 2,4-4 0,7... :.8,6 JämfÖli med den prognos som lämnades i augusti 20 l O avviker årets resultat med -8,6 mkr. Utfallet pekar på att det finns anledning att se över nämndernas arbete med prognoserna för att inte fel styrsignaler skall ges till kommunfullmäktige. Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet [erhåller sig till fullmäktiges budget. 9

11 Analysen av nämndernas driftresultat i förvaltningsberättelsen är något kortfattad och bör utökas till nästa år. Det finns bl a inga åtgärdsplaner redovisade i förvaltningsberättelsen för de nämnder som visar på budgetunderskott Balanskrav Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. I förvaltningsberättelsen finns under rubriken "Ekonomisk översikt" en beskrivning av hur kommunen uppfyllt balanskravet, det finns vidare en not "Balansutredning" till balansräkningen. Kommllllen redovisar ett överskott på 79,3 mnkr varav 68,8 mkr avser realisationsvinst vilket frånräknas balansresultatet. Balanskravsresultatet uppgår efter denna justering till 10,5 mnkr God ekonomisk hushållning I den strategiska planen för har fullmäktige beslutat om kommunövergripande mål i fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta målllppfyllelsen är första året som en resultatutvärdering av god ekonomisk hushållning sker på detta sätt. I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen kortfattat redovisas. Vi bedömer att de finansiella målen delvis uppnås i och med resultat- och ställning Vi bedömer att målen för verksamheten delvis uppnås utifrån återrapporteringen i årsredo\isningen. 10

12 Finansiella mål I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2010: Finansiellt mål, fastställt av Utfall 2010 Måluppfyllelse fullmäktige i budget 2010 Årets resultat uppgår ti111 % av Resultat uppgår ti111o,5 Resultatet visar att målet skatteintäkter, generella statsbidrag och mnkr avräknat uppnåtts. utjämning realisationsvinster. 1 % av skatter och statsbidrag uppgår till 9,4 mnkr. Ökning av skatteintäkter Målet har inte uppnåtts statshidrag uppgår till Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än nettokostnadsökningen Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 5,5%, nettokostnadsökningen är 6,1 % Sammantaget visar nämnderna en budgetavvikelse på +3,4 mnkr Målet har uppnåtts En nettokostnadsökning på 6,1 % och ett resultat som skall vara 1 % av skatteintäkter och statsbidrag är en utmaning för kommunen särskilt med beaktande av det stora investeringsprogrammet som finns. Det kommer att vara svårt att ha en ekonomi i balans kommande år om inte nettokostnadsökningen blir lägre än vad skatter och statsbidrag ökar Mål för verksamheten Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål för vatje perspektiv. I tabellen nedan redovisas den samlade bedömning som kommunstyrelsen gör kring måluppfyllelsen för vmje kommunövergripande mål per perspektiv. I en bilaga till årsredovisningen redovisas samtliga mål för varje nämnd med de indikatorer som visar på grad av måluppfyllelse. Perspektiv Antal mål Målet är uppfyllt Målet är Målet är inte delvis uppfyllt uppfyllt Samhällsutveckling

13 Verksamhet Medarbetare 1 1 Ekonomi 1 1 Detta är första året om en resultatutvärdering sker enligt denna modell. Bedömning om målet har uppnåtts eller inte sker baserat på i vilken grad de indikatorer som valts för att spegla måluppfyllelsen har nåtts eller inte. En analys av nämndernas bidrag till måluppfylle1sen lämnas också per perspektiv. Tabellen över detta kompletteras med en beskrivning av perspektivet, sätt att mäta indikatorerna etc. Avsnitten avslutas med kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Vi bedömer att nämndernas årsredovisningar i allt väsentligt följer kommunfullmäktiges anvisningar. Enligt anvisningarna skall följande redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. Verksamhetsansvar Målavstämning Året som gått Ekonomi i tabellform Ekonomisk analys både drift och investering Framtid Verksamhetsfakta - nyckeltal, statistik eller liknande Nämnderna följer anvisningarna i sina verksamhetsberättelser och ger överlag en bra redovisning av aret som gått och även vad som väntar i den närmaste framtiden. För de nämnder som redovisar stora underskott mot budget i delar av sin verksamhet borde en lite tydligare beskrivning av hur detta kommer att åtgärdas ha ingått i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen redovisas i tydliga tabeller. Många mål är inte mätbara och saknar indikatorer vilket troligen kommer att förändras framöver när man blivit mer inkörd på den nya målstyrningsmodellen. 12

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse följer kommunfullmäktiges anvisningar. Resultatet visar på en avvikelse mot budget på +2,7 mkr. Avvikelse mot budget kommenteras per avdelning. Till största delen beror avvikelserna på vakanser. Grad av måluppfvllelse Antal Persoektiv mål Helt Delvis Ei Ei mätt Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Framtiden berör planfrågor, kollektivtrafiken, informationstjänster. Räddningstjänsten Räddnings1jänsten redovisar ett överskott mot budget på + 1,3 mkr vilket anges bero på vakanta tjänster samt ändrade kapitaltjänstkostnader. Avsnittet om framtiden kommenterar risker för ökade bränder i hemmet då antalet äldre som bor kvar kommer att öka. Man anger i verksamhetsmått att antalet genomförda tillsyner i relation till planerade är 100 %, det hade varit intressant att även veta hur många tillsyn er som genomförs årligen. Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett underskott mot budget på -8 mkr varav kostverksamheten -5 mkr och renhållningen 3 mkr. I den ekonomiska analysen anges att priset per portion kommer att ändras för att minska underskottet inom kostverksamheten, för renhållningen finns en förhoppning att underskottet kommer att minska när samtliga underjordsbehållare finns på plats under Investeringarna visar på ett överskott mot budget med 48,3 mkr vilket framförallt beror på att investeringarna flyttas till nästkommande år. Varje investering kommenteras för sig med angivande om återstående medel och om återstående medel äskas överfört i anslag till nästa år. Redovisningen av måluppfyllelse sker till största delen genom en beskrivniug av vilka åtgärder som har vidtagits för att nå måluppfyllelse under året. Av sammanlagt 23 mål anges 2 vara uppfyllda under 2010, 7 delvis uppfyllda, 1 inte uppfyllt, för resten fiuns ingen måluppfyllelse angiven. Bygg- och miljönämndeu 13

15 Nämnden redovisar ett underskott mot budget på -1,4 mkr vilket till största delen beror på ökade kostnader för bostadsanpassningen. Nämnden redovisar en ökande kostnad f6r bostadsanpassningen utöver budget för alla år sedan Man framhåller att detta måste hanteras framöver men lämnar inget förslag till åtgärder. Grad av måluppfyllelse Antal Perspektiv mål Helt Delvis Ej Ej mätt Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Fyra av målen saknar indikatorer, måluppfyllelsen redovisas genom att en viss aktivitet är genomförd, i tabellen ovan redovisas detta som ej mätt. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden redovisar ett överskott mot budget på +0,3 mkr delvis beroende på försenad utbyggnad av Lärkan, delvis på lägre kostnader för driftsbidrag till föreningar. Grad av måluppfyllelse Antal Perspektiv mål Helt Delvis Ej Ej mätt Samhällsutveckling 1 1 Verksamhet Medarbetare Skolnämnden Skolnämnden redovisar ett överskott mot budget på +4,3 mkr. Grundskolan visar på ett överskott om +3,1 mkr vilket beskrivs bero på att fårre elever än beräknat inom måltidsverksamheten (jämför kostverksamhetens underskott). Grad av måluppfyllelse Antal Perspektiv mål Helt Delvis Ej Ej mätt Samhällsutveckling Verksamhet 3 3 Medarbetare Jämfört med 2009 har resultaten förbättrats när det gäller andel elever som lämnar grundskolan med behörighet alt söka till gymnasieskolan men man har ändå inte nått målet %. För att förbättra kunskapsresultatet har insatser vad gäller matematik skett under året. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 14

16 Nämnden redovisar ett underskott mot budget på -2,4 mkr där Ösby naturbruksgymnasium redovisar ett underskott på -4,1 mkr beroende på farre elever till utbildningen från andra kommuner. En organisationsöversyn och ekonomisk översyn över Ösby naturbruksgymnasium kommer att ske under Kungsängsgymnasiet redovisar ett underskott på -1,7 mkr, trots det extra anslag nämnden erhållit för de interkommunala ersättningarna under Underskottet hänförs till omställningskostnader för personal. Enheten för vuxnas lärande redovisar att överskott på +3,2 mkr främst då man erhållit mer statsbidrag än beräknat, bl a har studerande hoppat av utbildning för vilket man fått statsbidrag. Grad av måluppfyllelse Antal Perspektiv mål Helt Delvis Ej Ei mätt Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Även för denna nämnd finns mål som saknar indikatorer eller som inte kan mätas, dessa redovisas i kolumnen "Ej mätt". Vård- och omsorgsnämnden Nämnden redovisar ett överskott mot budget på 5,5 mkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott mot budget på -1,7 mkr, inköp av mat och livsmedel ett överskott på +5,7 mkr (se motsvarande underskott på kostverksamheten). De äldreomsorgen och funktionshindrade har de största matkostnaderna redovisar äldreomsorgen ett överskott på 6,4 mkr och omsorg om de funktionshindrade på 2,3 mkr. För framtiden aviserar nämnden att kostnaderna för försörjningsstödet kan komma att fortsätta öka. Grad av måluppfyllelse Antal Perspektiv mål Helt Delvis Ej Ej mätt Samhällsutveckling 2 2 Verksamhet Medarbetare Även här finns mål som saknar mätbara indikatorer vilka redovisas i kolumnen "Ej mätt". 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god 15

17 ~-" "._._.,.'" pwc redovisningssed. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL och noter finns i tillräcklig omfattning. Utöver den traditionella modellen för notapparaten anges även utgifts- och inkomststruktur, t ex på intäktssidan taxor och avgifter försäljningsmedel, hyror och arrenden etc och på kostnadssidan personalkostnader, pensionskostnader, bidrag, köp av tjänster etc. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfalljämförl med föregående år:. Verksamhetens kostnader. ~,,-~--.. Avsi<rivningar,\IerksamfJetens nettokostnader Skatteintäkter.. C;ener~lla statsbidrag.. Summa,skatter()ch.statsbidrag. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat ,2 :.1137,60. :.38, ,()0.. J46,1. 197,7 943,8 '1,7 :10,6 17,9()...}07, :117~,70.. 3,44%, :42,8 10,8B% i -912,10,:9,86% 762,1 2,14'}'0; 233,8 18,26'}' ,9 5,52% 3,.3-29,79% -7,8:;;>6,42%.. 79,30"... Resultatet för 2010 innehåller ett antal "engångsposter" enligt nedan: För 2010 utgick ett särskilt statligt konjunkturstöd. För uppgick detta till 20,9 mnkr. Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår för 2010 till 68,8 mnkr I resultatet för 2010 ingår kostnader för pensioner på 3,6 mkr för förtroendevalda med uppdrag på heltid. KPA har inte tidigare kunnat lämna en prognos för dessa men har from 2010 tagit fram denna prognos. Dessajämförelsestörande poster påverkar resultatet och innebär att utan dessa hade kommunens resultat varit negativt 6,9 mnkr. 16

18 3.2.2 Balansräkning Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Ang Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. Materiella anläggningstillgångar Vi kommenterade förra året att de stora tillgångar som äger i form av skog inte finns redovisade i förvaltningsberättelsen då de inte har något bokfört värde. Vi föreslog att denna uppgift skulle lämnas som en not till balansräkningen. I årsredovisningen för 2010 har denna uppgift lämnats som en tilläggsupplysning till balansräkningen där värdet för skogen uppskattas till ca 300 mnkr. Vi har under flera år påtalat att den del av markreserven som utgör tomtmarkiexploateringsmark och som iordningsställts i avsikt att säljas skall rubriceras som omsättningstillgång. Detta har inte heller skett under 20 l O och någon förklaring varför man inte följer RKR:S rekommendationer i detta avseende har inte lämnats under redovisningsprinciper. Detta är oacceptabelt och vi förutsätter att detta åtgärdas under Under 2010 har en genomgång av de fastigheter som äger skett och anläggningsregistret har uppdaterats. I samband med detta har även en värdering av innehavet skett och nedskrivning har skett med 0,5 mnkr. Kommunen redovisar inte pågående anläggningsarbeten som en särskild post. I den mån investeringar inte är avslutade vid årsskiftet bör de redovisas som pågående arbeten för att undvika eventuella felaktigheter. För närvarande aktiveras alla investeringar vid årsskiftet även om de pågår över årsskiftet. Vid kontroll framgår att avskrivningar dock inte kostnadsförs förrän investeringen färdigtställts. Fr o aktiveras avskrivningarna månaden efter att investeringen färdigställs. 17

19 De inventeringslistor som redovisats innehåller ingen information om vilken värderingsprincip som används vid lagervärderingen. De små lagren över tavlor av Bo Svärd, glasskulpturer etc borde kostnadsföras och avföras från lagerhanteringen. Borde gå att hålla reda på utan att använda redovisningssystemet. City-banan Efter fullmäktiges beslut att skall medfinansiera satsningen på City-banan har skulden bokförts i balansräkningen. Enligt avtalet skall skulden årligen uppräknas med ett index, enligt en rekommendation från SId skall denna indexuppräkning kostnadsföras vmje år. Den ursprungliga skulden skall skrivas av på max 25 år och avskrivningen påbörjas Enligt rekommendationen från RKR skall en särkskild post i balansräkningen redovisas; Bidrag till statlig infrastruktur. Vidare skall i not till balansräkningen redovisas kapitalbeloppet samt vald avskrivningstid. Årsredovisningen avviker från rekommendationen i detta avseende. För uppgår medfinansieringen till City-banan till 19,3 mnkr Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är i år uppställd enligt RKR:s rekommendation 16:2 och innehåller även utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur. Detta är första året man använder denna modell och en omräkning har skett av budget 2010 och bokslut Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen Sammanställd redovisning Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter beskrh~ts på ett korrel,t sätt. Olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter har inte beskrivits och hänsyn till detta har inte tagits i den sammanställda redovisningen. Avvikelser finns vad gäller avskrivningstider men är av mindre betydelse för det sammanställda resultatet. 18

20 3.2.5 Tilläggsupplysningar Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar till stor del uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, men avvikelser kan konstateras. Några avvikelser har kommenterats ovan, förutom dessa kan även följande konstateras: Avskrivningstider för de olika materiella tillgångsslagen redovisas inte enligt rekommendation. Vidare bör beloppsgränser för aktivering redovisas. I årsredovisningen finns tilläggsupplysning om marknadsvärdet av den skogsmark som kommunen äger, vilket inte lämnats i tidigare års redovisningar. Man uppskattar marknadsvärdet till ca 300 mnkr. I tilläggsupplysningarna lämnas även information kring s engagemang i Kommuninvest och i Banverket avseende Dalabanan etapp 1 och Gun-Britt Alnfelt 19

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Lunds kommun April 2007 Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Odd Sörvik, Auktoriserad revisor Jean

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Granskning av Årsredovisning 2011

Granskning av Årsredovisning 2011 Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Lekebergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Anna Gröndahl Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och metod... 3 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Kristina Lindhe Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Torsås kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer