SAMMANFATTNING INLEDNING RESULTATRÄKNING Resultatanalys Kommentarer BALANSRÄKNING... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7"

Transkript

1 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING RESULTATRÄKNING Resultatanalys Kommentarer BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar Fordringar dotterföretag Periodisering av utgifter och inkomster Ansvarsförbindelser GOD REDOVISNINGSSED Sammanställd redovisning Redovisning av intäkter Redovisning av VA Förvaltningsberättelse Avsteg från god redovisningssed REDOVISNING AV MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT KL Inledning Kommunens målstruktur Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål Bedömning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Åstorp gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp. Följande kan konstateras efter granskningen: Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Det redovisade resultatet uppgår till 17,5 Mkr (23,8 Mkr för koncernen) med ett balanskravsresultat på 16,8 Mkr. Detta innebär att balanskravet för 2009 har uppnåtts. Vår sammanfattande bedömning efter genomgång av uppföljningen av finansiella mål och verksamhetsmål med avseende på god ekonomisk hushållning är att verksamheten under året och resultatet i årsbokslutet i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Målstrukturen är i vissa delar otydlig genom att de övergripande verksamhetsmålen inte brutits ner och därmed återspeglas i nämndernas inriktnings- och effektmål. En ny och tydligare målstruktur har beslutats i budget Kommunen har en fordran på dotterföretag på totalt 534 Mkr (475 Mkr). För utlåningen har kommunen lånat upp 417 Mkr (377 Mkr) med rörlig ränta. För 246 Mkr av upplåningen finns swapavtal som inneburit att kommunen betalat 5,8 Mkr i tillkommande räntekostnad utöver den rörliga räntan. Kommunen står hela risken för swapavtalen. Ränta som debiteras dotterbolagen utgörs ej av tillkommande kostnader för swapavtal. En finanspolicy som omfattar placering av likvida medel, upplåning, utlåning till koncernföretag samt kapitalplaceringar bör arbetas fram. Avskrivning av aktiverade projekt påbörjas först året efter aktiveringen. Vi anser att avskrivning ska påbörjas fr o m då tillgången tas i bruk. Avskrivningstiden på IT-investeringar bör ändras från 10 år till 3-5 år. I förvaltningsberättelsen görs en samlad beskrivning över de kommunala verksamheter som bedrivs av annan i enlighet med Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation 8:2. I nämndernas kommentarer i årsredovisningen bör de kommunala verksamheter som bedrivs av annan kommenteras för att tydligöra att verksamheten bedrivs under kommunens uppsikt/ansvar. Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

4 1. Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Åstorps kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. s skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp. 2. Resultaträkning 2.1 Resultatanalys Resultaträkning Belopp i Mkr Bokslut 2009 / 2008 Avvik bokslut / budg Avvik bokslut / prognos Bokslut Budget Prognos Bokslut jul Verksamhetens intäkter 119,7 102,6 109,2 121,2 1,5 18,6 12,0 Verksamheten kostnader -678,5-681,8-683,4-677,9 0,6 3,9 5,5 Jämförelsestörande poster 10,1 5,9 3,6 3,6-6,5-2,3 0,0 Avskrivningar -10,9-14,9-13,3-13,3-2,4 1,6 0,0 Verksamhetens nettokostnader -559,6-588,2-583,9-566,4-6,8 21,8 17,5 Skatteintäkter 411,0 427,9 414,8 416,9 5,9-11,0 2,1 Generella statsbidrag, utjämning 163,1 166,8 172,2 172,3 9,2 5,5 0,1 Summa skatter och utjämning 574,1 594,7 587,0 589,2 15,1-5,5 2,2 Finansiella intäkter 25,3 26,5 16,2 16,1-9,2-10,4-0,1 Finansiella kostnader -20,8-28,3-20,8-20,3 0,5 8,0 0,5 Finansnetto 4,5-1,8-4,6-4,2-8,7-2,4 0,4 Resultat före extraord poster 19,0 4,7-1,5 18,6-0,4 13,9 20,1 Kostnader bullervallar o deponi -5,9-0,3-1,0-1,1 4,8-0,8-0,1 Nettoresultat 13,1 4,4-2,5 17,5 4,4 13,1 20,0 Verks n:okostn / skatt o utjämn 97,5% 98,9% 99,5% 96,1% Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

5 Resultatutfall mot budget och prognos totalt Belopp i Mkr Bokslut 2009 / 2008 Avvik bokslut / budg Avvik bokslut / prognos Bokslut Budget Prognos Bokslut jul Kommunfullmäktige -0,5-0,6-0,6-0,6-0,1 0,0 0,0 Valnämnd 0,0-0,2-0,1-0,1-0,1 0,1 0,0 Revision -0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen -2,8-3,3-3,0-2,9-0,1 0,4 0,1 Kommunstyrelseförvaltningen -51,4-59,3-60,0-55,4-4,0 3,9 4,6 Bygg- och miljönämnd -1,6-2,8-3,1-2,2-0,6 0,6 0,9 Bildningsnämnd -331,2-340,5-339,2-340,4-9,2 0,1-1,2 Medborgarnämnd -23,1-23,1-28,3-28,6-5,5-5,5-0,3 Hälso- och omsorgsnämnd -149,1-143,4-145,4-140,5 8,6 2,9 4,9 Reserv 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsnetto -560,4-573,9-580,4-571,4-11,0 2,5 9,0 Finansiering 579,4 578,6 578,9 590,0 10,6 11,4 11,1 Extraordinärt -5,9-0,3-1,0-1,1 4,8-0,8-0,1 Nettoresultat 13,1 4,4-2,5 17,5 4,4 13,1 20,0 Jämförelsestörande poster Periodisering anslutningsavgifter VA, Mkr -1,6-2,3 Nedskrivning av anläggningstillgångar, Mkr -4,5-0,3 Förändring pensionsåtagande intjänat före 1998, Mkr 7,5 4,9 Reavinster försäljning mark/exploateringsfastigheter, Mkr 1,4 8,4 Återbetalning SKL, Mkr 0,8 - Summa positiv resultatpåverkan, Mkr 3,6 10,1 Övergripande finansiell analys Ökningstakt skatteintäkter 2,6% 6,9% 7,5% Ökningstakt nettokostnader 1,2% 3,7% 9,8% Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 96,1% 97,5% 100,5% Eget kapital per invånare, kronor Balanskravsresultat, Mkr 16,8 17,2 2,7 Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 20,3% 20,3% 19,4% Utfall jämfört mot budget respektive prognos Belopp i Mkr Utfall 17,5 13,1 3,0 Budget 4,4 5,5 1,6 Budgetavvikelse 13,1 7,6 1,4 Prognos från 31 juli resp 30 juni -2,5-13,3-4,1 Prognosavvikelse 20,0 26,4 7,1 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

6 2.2 Kommentarer Med budget avses ursprunglig budget inkl kompletteringsbudget. Nettoresultatet visar en positiv avvikelse gentemot budget om 13,1 Mkr. Verksamheternas nettokostnader har underskridit budget med 21,8 Mkr medan skatteintäkterna har underskridit budget med 5,5 Mkr och finansnetto har underskridit budget med 2,4 Mkr. Av budgetavvikelsen bland verksamheternas nettokostnader har nämnderna underskridit budget med totalt 2,5 Mkr. Största budgetunderskridandet redovisar Kommunstyrelseförvaltningen med 3,9 Mkr samt Hälso- och omsorgsnämnden med 2,9 Mkr. Det största budgetöverskridandet redovisas hos Medborgarnämnden med 5,5 Mkr. Att notera är att Medborgarnämndens avvikelse är lika stor som den var mot budget under Resterande budgetavvikelse bland verksamheternas nettokostnader utgörs av budgetunderskridande för pensioner om 2,8 Mkr, Finansförvaltning övrigt om 13,0 Mkr samt förfoganden om 4,5 Mkr. I Finansförvaltning övrigt ingår bl a budgetunderskridande som en följd av sänkta arbetsgivaravgifter om 8,4 Mkr, avvikelse löneskuldförändring om 2,0 Mkr samt övrigt om 2,6 Mkr. Redovisat resultat för 2009 är 20 Mkr bättre jämfört med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet per Skatter och utjämning visar en positiv avvikelse om 2,2 Mkr medan det kan konstateras att det är nämnderna som står för den stora positiva prognosavvikelsen om 17,5 Mkr. Sammanfattningsvis konstateras de största skillnaderna i form av Kommunstyrelseförvaltningen med en positiv prognosavvikelse om 4,6 Mkr samt Hälso- och omsorgsnämnden med en positiv prognosavvikelse om 4,9 Mkr. Det konstateras att även vid senaste resultatuppföljningen per görs en resultatprognos om cirka 0,9 Mkr vilket således är cirka 16,6 Mkr lägre jämfört med det verkliga utfallet för Förklaringarna till den stora prognosavvikelsen är stor försiktighet hos verksamheterna kombinerat med vidtagna besparingsåtgärder. Prognoserna för skatteintäkter har också förbättrats successivt samtidigt som ej kända kostnadsminskningar (december) i form av sänkta arbetsgivaravgifter och personalförsäkringsavgifter har bidragit till förbättringen. Det är väsentligt att prognosarbetet ytterligare utvecklas för att utgöra underlag för styrning och beslut. De väsentligaste orsakerna till avvikelserna jämfört med budget avseende kommunstyrelseförvaltningen uppges vara dels ökade intäkter (Arbetsförmedlingen, Återvinningen, Tvätten- och legoavdelningen) vilket gett ett positivt resultat för Arbetsmarknadsenheten om 1,1 Mkr, dels vinst vid markförsäljning 1,9 Mkr. Avvikelsen inom Medborgarnämnden hänför sig huvudsakligen till ökade kostnader för försörjningsstöd 4,9 Mkr. Avvikelserna inom Hälso- och omsorgsnämnden hänför sig till alla verksamheter och uppges huvudsakligen bero på kostnadsbesparingar men även minskade nettokostnader inom LSS bl a pga från kommunen utflyttade brukare samt erhållna retroaktiva ersättningar från försäkringskassan. Den procentuella ökningen av det verkliga utfallet för verksamhetens nettokostnader har bromsats upp väsentligt och är 1,3% för 2009 jämfört med 3,7% för 2008 och 9,8% för Skatteintäktsökningen kan, liksom för 2008, konstateras överstiga nettokostnadsökningen innebärande att verksamheterna tillsammans kan generera ett positivt utflöde utan att behöva tillgodoföra sig effekten av finansnettot. Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

7 Det totala egna kapitalet för kommunen uppgår till tkr vilket ger ett eget kapital per invånare om kr. Detta är en ökning om kr per person jämfört med Balanskravsresultatet för 2009 är positivt liksom de tre föregående åren Resultatet för VA-verksamheten uppgår till -0,3 Mkr (+1,5 Mkr) vilket är 1,8 Mkr sämre än f å men i paritet med budget. Jämfört med f å uppges den främsta förklaringen vara att VAbolagiseringen medför ökade kostnader initialt men att stordriftsfördelar på sikt beräknas medföra minskade kostnader. I resultatet ingår även en reservering för skador i samband med översvämning med 0,8 Mkr. 3. Balansräkning 3.1 Materiella anläggningstillgångar En materiell anläggningstillgång ska enligt god redovisningssed skrivas av från och med när tillgången tas i bruk. Åstorps kommun påbörjar avskrivning först året efter. Enligt årsredovisningens tilläggsupplysningar anges som skäl att det i flera fall kan vara svårt att bedöma när en tillgång kan anses vara helt färdigställd. I samband med granskning av årets investeringsprojekt konstateras att IT-investeringar har skett med ca 1,1 Mkr. Avskrivningstiden på IT-investeringar ligger på 10 år. Vi anser att 3-5 år vore rimligare. Bland IT-investeringarna ingår även licenskostnad för ett år. Även denna skrivs av på 10 år. Aktiverade licenskostnader och liknande immateriella tillgångar ska aktiveras som immateriella anläggningstillgångar men endast i de fall nyttjandeperioden överstiger 3 år. 3.2 Fordringar dotterföretag Åstorps kommun hade en utestående fordran på koncernbolag om 534 Mkr fördelat på dotterbolaget Björnekulla Fastighets AB (417 Mkr) samt dotterdotterbolagen Björnekulla IT AB (4 Mkr) och AB Kvidingebyggen (113 Mkr). Mellan kommunen och Björnekulla Fastighets AB finns ett ränteavtal (daterat ) och kan sammanfattas enligt följande; Ränta erläggs kvartalsvis i efterskott För reverslån fastställs ränta till 3 månaders STIBOR + 0,25% För internbankslån fastställs räntan som ovan med tillägg för en räntejustering med det vägda snittet av kommunens räntevillkor som gäller vid tidpunkten för räntebindning. I de fall kommunen upptar lån ej baserade på 3 månaders STIBOR kommer dessa lån tas med i beräkningen, men ges ett vägningstal uppgående till noll. Reverslånen är i huvudsak uppkomna i samband med bildandet av dotterbolagen. Inkråmet har anskaffats av bolagen mot revers. Detta har därmed inneburit att det inte föranlett något direkt upplåningsbehov för kommunen beträffande majoriteten av reverslånen. För internbankslånen däremot finns en koppling mellan kommunens anläggningslån och utlåningen till dotterbolagen. Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

8 För 246 Mkr av upplåningen finns swapavtal som inneburit att kommunen betalat 5,8 Mkr i tillkommande räntekostnad utöver den rörliga räntan. Kommunen står hela risken för swapavtalen. I ränta som debiteras dotterbolagen ingår ej tillkommande kostnader för swapavtal. En finanspolicy som omfattar placering av likvida medel, upplåning, utlåning till koncernföretag samt kapitalplaceringar bör arbetas fram. Idag finns en kapitalplaceringspolicy aktualiserad 2007 respektive två instruktioner från 1996 som belyser regler och riktlinjer för penninghanteringen respektive strategi för penninghanteringen. 3.3 Periodisering av utgifter och inkomster Vid vår periodiseringskontroll påträffades en faktura uppgående till 0,3 Mkr som bokförts 2010 men borde belastat Rättning av löneskatt på grund av ny tolkning av regler är inte beaktad i bokslutet. Rättningen innebär en kostnadsminskning om 0,4 Mkr. 3.4 Ansvarsförbindelser Kommunen har, tillsammans med övriga andelsägare, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld beträffande Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser. Total förpliktelse uppgick per till Mkr. Ett avtal mellan kommunerna beträffande ansvarsfördelningen innebär att ansvaret begränsas till ägarandelen. Åstorps ägarandel uppgår till 0,23% varför ansvarsförbindelsen uppgår till 419 Mkr. Detta belopp redovisas ej som ansvarsförbindelse utan beskrivs enbart i not. Förfarandet överensstämmer med hur andra kommuner redovisar. I avsnittet Risker i förvaltningsberättelsen görs bedömningen att risken är låg. 4. God redovisningssed 4.1 Sammanställd redovisning Den uppdaterade rekommendationen om sammanställd redovisning anger att kommunen skall upprätta en gemensam förvaltningsberättelse för kommunens samlade verksamhet. Här innefattas verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och av bolag inom kommunkoncernen men även verksamhet som bedrivs i uppdragsföretag, dvs. dels andra samägda företag (där kommunens ägarandel normalt understiger 20%) och dels kommunala entreprenader. Med kommunala entreprenader avses företag, som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. I avsnittet Organisationsöversikt har Åstorps kommun gjort en väl fungerande beskrivning av kommunens samlade verksamhet. Här presenteras på ett tydligt sätt kommunkoncernen uppdelat i kommunens förvaltning och kommunens koncernföretag. Därefter presenteras kommunala uppdragsföretag uppdelat i samägda företag och kommunala entreprenader. Vi bedömer att denna redogörelse är väl avvägd och beskriver på ett tydligt sätt kommunens samlade verksamhet som ett komplement till övriga beskrivning inom årsredovisningen. Nämndernas kommentarer i årsredovisningen bör kompletteras med kommentarer avseende Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

9 de kommunala verksamheter som bedrivs av annan för att tydligöra att verksamheten bedrivs under kommunens uppsikt/ansvar. Enligt rekommendationen skall den sammanställda redovisningen upprättas så att de finansiella rapporterna i form av resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter ställs upp med koncernens och kommunens uppgifter bredvid varandra och med föregående års värden som jämförelsetal. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller denna rekommendation. 4.2 Redovisning av intäkter Under 2009 kom en ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning beträffande redovisning av intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (Rek nr 18). Rekommendationen träder ej i kraft förrän räkenskapsår 2010 men tidigare tillämpning uppmuntras. Rekommendationen innehåller krav på att grunderna för intäktsföring skall anges och enligt vilket mönster som inkomsten kommer att intäktsföras. Någon sådan redogörelse finns inte i årsredovisningen för Redovisning av VA Från 2007 gäller den nya lagen om vattentjänster. Den ställer bland annat krav på att kommunen ska särredovisa balans- och resultaträkning för VA-verksamheten med upplysning om hantering av och fördelningsgrunder för gemensamma kostnader. Redovisningen ska fastställas och kunna tas fram och presenteras för intresserade VAabonnenter. En grunduppgift för denna redovisning är att kunna visa att VA-verksamheten sköts enligt självkostnadsprincipen och att inte den taxefinansierade VA-verksamheten subventionerar den skattefinansierade verksamheten. Därför finns detaljerade föreskrifter hur eventuella överskott ska hanteras inom VA-kollektivet. Anslutningsavgifterna ska enligt den vägledning som getts ut av branschorganisationen Svenskt Vatten betraktas som intäkt (eftersom den betalas av brukaren liksom intäkterna från brukningsavgifterna), och periodiseras via balansräkningens skuldsida motsvarande anläggningarnas avskrivningstid. Kommunen periodiserar fr o m 2008 intäkten över 33 år vilket är över den tid som anläggningarna skrivs av. Det egna kapitalet i VA-verksamheten uppgår till 3,1 Mkr och ingår i kommunens egna kapital med specificering i not. Det råder oklarhet i hur det egna kapitalet inom VAverksamheten ska redovisas, som eget kapital eller skuld till abonnenterna. Redovisningspraxis har ännu ej etablerats. 4.4 Förvaltningsberättelse Enligt femte kapitlet i lagen om kommunal redovisning anges att förvaltningsberättelsen ska innehålla händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Väsentliga händelser redogörs enbart i respektive nämndsredovisning. Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

10 4.5 Avsteg från god redovisningssed Kommunen uppger under avsnittet redovisningsprinciper att man följer lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag för redovisning av pensionsskuld och start för avskrivning av materiella anläggningstillgångar. Från och med 2007 beslöt Åstorps Kommun att skuldföra hela det totala pensionsåtagandet, dvs även den del som intjänats före 1998 och som enligt kommunala redovisningslagen skall redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunen har gjort bedömningen att detta innebär en mer rättvisande bild. Liksom tidigare kvarstår vår bedömning att full skuldföring av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 visserligen strider mot lagen om kommunal redovisning, men ändå ger en mer rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. 5. Redovisning av mål och måluppfyllelse enligt KL 5.1 Inledning Enligt kommunallagen ska t ex i budgeten föras ett resonemang om god ekonomisk hushållning och därvid ska fullmäktige anta finansiella mål samt mål och inriktningar för verksamheten med anknytning till detta begrepp. Dessa ska enligt lagen följas upp och bedömas i förvaltningsberättelsen. Härmed måste förstås att det är kommunstyrelsen som, utifrån de uppgifter man får in från nämnderna, ska göra en uppföljning av de av fullmäktige fastställda målen. Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer därför krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen har överlåtit till varje kommun att själv (lämpligen i ett särskilt avsnitt i budgeten) beskriva hur begreppet god ekonomisk hushållning ska tolkas för den egna kommunen och att i samband härmed ange vilka finansiella mål samt övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som fullmäktige anser ska följas upp. Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som ska utföras. Uppdraget har syftet att vid årsbokslutet: bedöma om ett balanserat resultat har nåtts, bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt bedöma om verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten har uppnåtts Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

11 5.2 Kommunens målstruktur I budgeten för 2009 har kommunen fastställt målstruktur enligt följande: Strategier Övergripande mål: o Verksamhetsmässiga mål o Finansiella mål Nämndsrelaterade mål: o Inriktningar o Effektmål De övergripande målen saknar koppling till de nämndsrelaterade målen. Någon tolkning av vad begreppet god ekonomisk hushållning innebär för Åstorps kommun görs ej. Uppföljning sker i årsredovisningen enligt den beslutade målstrukturen. 5.3 Avstämning av balanskravet Enligt avstämning av balanskravet mot helårsresultatet görs avdrag för extraordinära kostnader, reavinster samt VA-verksamhetens resultat varefter det officiella balanskravsresultatet, som uppgår till 16,8 Mkr, erhålls. Detta motsvarar ca 3% % av posten för skatter och utjämning. Vi konstaterar att balanskravet har uppfyllts för Finansiella mål Åstorps kommun har i budgeten för 2009 fastställt finansiella mål vilka följs upp i förvaltningsberättelsen. Följande finansiella mål har angetts: Resultat Det samlade resultatet för Åstorps Kommunkoncern ska uppgå till lägst 30 Mkr sett över en femårsperiod. Inget av de enskilda åren ska redovisa negativt resultat. Låneskuld Amortering ska ske under en tioårsperiod med 100Mkr. Investeringar Kommunens investeringar exkl. affärs- och exploateringsverksamhet ska inte överskrida avskrivningarna. I årsredovisningen konstateras att målen för resultat och investeringar uppnåtts medan låneskuldsmålet ej är uppnått. Kommentarer saknas till hur ej uppfyllda mål ska kunna uppnås framgent. 5.5 Verksamhetsmål Kommunen har antagit fem övergripande verksamhetsmål som följs upp i årsredovisningen. Av måluppföljningen i förvaltningsberättelsen konstateras att huvuddelen av dessa har uppfyllts. Någon nedbrytning av verksamhetsmålen till de nämndsrelaterade målen har ej skett. Varje nämnd följer i verksamhetsberättelsen upp ett varierande antal verksamhetsmål, inriktningar och effektmål. De mål som följs upp av verksamheterna saknar i stor utsträckning koppling till de övergripande verksamhetsmålen och är heller inte alltid beslutade i budgeten. Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

12 I förvaltningsberättelsen redovisas måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmässiga målen. En samlad bedömning görs också av att god ekonomisk hushållning anses vara uppnådd. Målstrukturen är i vissa delar otydlig genom att de övergripande verksamhetsmålen inte brutits ner och därmed återspeglas i nämndernas inriktnings- och effektmål. En ny och tydligare målstruktur har beslutats i budget Bedömning Vi konstaterar att balanskravet har uppfyllts för Två av tre finansiella mål har uppnåtts. Vår granskning av uppföljningen av övergripande verksamhetsmål visar att huvuddelen av dessa har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Vår samlade bedömning är att kommunen bedriver en ändamålsenlig verksamhet kopplatt till begreppet god ekonomisk hushållning. Vi har därvid beaktat uppfyllelsen av de finansiella målen samt en allmän genomgång av mål av olika slag vilka följs upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetsberättelsen. 6. Sammanfattande bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2009 är det vår uppfattning att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts, att de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen och målen för verksamheten till stor del har uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning, att det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Åstorp 13 april 2010 Magnus Helmfrid Karin Hansson Alexander Carlsson Anders Löfgren Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009, april

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

",/' Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning 2010"

,/' Revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning 2010 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 '--_ 1:: ",/' 201'1-04-26 Skolnämnden, Sidnr l (1) cj);vi ~ {I(~,::z P;fCI1c!e /D Revisionsrapporten "Granskning av Årsredovisning

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport 9/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Lunds kommun April 2007 Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Odd Sörvik, Auktoriserad revisor Jean

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2005-12-29 Mottagare: Ekonomi/Finans

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Att läsa och förstå finansiell rapportering

Att läsa och förstå finansiell rapportering Att läsa och förstå finansiell rapportering 1 Innehåll Vad är en resultat- resp balansräkning? Riktlinjer som styr den finansiella rapporteringen Årsredovisningen och grundläggande begrepp Kassaflödesanalys

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer