C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400"

Transkript

1 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP S V 1 SD 1 Totalt 35 KOMMUNALSKATTEN/UTDEBITERING Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten, (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 4 kommunfakta KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN

2 VART GÅR SKATTEPENGARNA? VAD GÅR 100 KR I SKATT TILL? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 47,52 kr 11,01 kr 21,40 kr 8,12 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd 34,35 kr 8,77 kr 6,87 kr 2,45 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst 11,78 kr Bygglov, livsmedelstillsyn mm 0,60 kr Gator och vägar 3,26 kr Övriga verksamheter 2,49 kr KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN vart går skattepengarna 5

3 KILS KOMMUNS ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågor Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 2. Drift- och servicenämnden 3. Hjälpmedelsnämnden 4. Karlstadregionens Räddningsförbund 5. Region Värmland 6. Fryksdalens samordningsförbund 7. Värmlands läns kalkningsförbund 8. Värmlands läns vårdförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 Kils kommuns organisation KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN

4 VISION KIL DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND (KOMMUNFULLMÄKTIGE ) I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN Kommunens vision 7

5 ÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren ), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel och från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att erbjuda mark för företagsetableringar och olika boende former i hela kommunen aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. 8 Övergripande mål KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN

6 MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN Övergripande mål

7 RESULTATBUDGET (tkr) Befolkning enl prognos Statisticon feb Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad Kapitaltjänst (avskrivning + intern ränta) Nämndernas kostnader Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag, ( enl SKL cirk 13:17, apr 2013) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,3 % 3,3 % 5,9 % KASSAFLÖDESBUDGET (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m.m Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i va-verk, reservvattentäkt Förskottering väg Finansieringsverksamheten Behov av lån Amortering lån Förändring likvida medel budget KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN

8 BALANSBUDGET (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital därav årets förändring Avsättningar till pension Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 28,08 % 30,28 % 33,67 % KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN budget 11

9 INVESTERINGSBUDGET BENÄMNING (tkr) Kommunstyrelsen Miljö och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Va-verket Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Ny summa skattefinansierade investeringar Ny summa avgiftsfinansierade investeringar Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi Kils Avfall Koncernens totala investeringar DRIFTBUDGETRAMAR Nämnd (tkr) Budgetramar Budgetramar Budgetramar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samverkansnämnden Sannerudsskolan Summa totalt budget KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och Budget 2015 2017

Mål och Budget 2015 2017 Mål och Budget 2015 2017 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget 2015-2017 Mål och Budget 2015 2017 Mål och budget 2015-2017 3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Budget 2015. Verksamhetsplan 2016-2017 Investeringsplan 2015-2020

Budget 2015. Verksamhetsplan 2016-2017 Investeringsplan 2015-2020 Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017 Investeringsplan 2015-2020 Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehåll Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018... 3 Styrkort... 3 Samhälle... 3 Kund och brukare...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041 ÅRSPLAN 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39 Giltighetstid Tills ny årsplan beslutas Beteckning 2013/376-041 Ansvarig handläggare Ekonomichef Marie Hillman Uppföljningsansvar

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och budget 2013

Strategisk plan 2013-2015 och budget 2013 Strategisk plan 2013-2015 och budget 2013 Januari 2010 2 Strategisk plan 2013-2015 och budget 2013 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vi lever i en kommun i förändring. Näringslivets påverkan av global

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-02

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 2 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Finspångs kommun har förändrats såväl fysiskt som till attityden de senaste åren.

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. BUDGET 2015 Preliminära ramar 2016-2017 Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar 2016-2019 1 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier

Läs mer

Budget 2015. Kommunfullmäktige

Budget 2015. Kommunfullmäktige Budget 2015 Kommunfullmäktige Budget 2015 2(22) Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 5 Budget 2015 flerårsplan 2016-2017... 7 Resultatplan... 12 Noter till resultatplan... 14

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2011-01-01 06-30 0 0 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Omvärldsanalys 2 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 3 Kommunalekonomisk

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017

Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017 Budget 2015 Vision Vindeln 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg

Läs mer

den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande

den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-14 INNEHÅLL Sid KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Budget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun 2015-2018

Budget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun 2015-2018 Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2015-2018 Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15

Läs mer

LedMot,LUP och ekonomi

LedMot,LUP och ekonomi LedMot,LUP och ekonomi LedMot Ledningssystem för Motala kommun Vårt gemensamma arbetssätt Regler och förhållningssätt För både politik och förvaltning Syftet är att skapa största möjliga nytta för medborgare

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

60 år 1952-2012. Årsredovisning

60 år 1952-2012. Årsredovisning 60 år 1952-2012 Årsredovisning 2012 60 år 1952-2012 Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema Foto: SWELO, MiP Media, Lars Owesson och Östra Göinge kommun - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-27 Kf 26 Ks 106 Au 146 Ks/2014-0218 Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 Kommunstyrelsen

Läs mer