Datum Datu EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014"

Transkript

1 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller Datum Datu (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första tertialet uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Resultatet för helåret 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014 kommer att uppnås, men det föreligger en stor risk att balanskravsresultatet för helåret kommer att bli negativt. Detta på grund av den extremt stora skillnaden som råder mellan fullfondering och blandmodell vid redovisning av pensionskostnader under just Investeringsutgifterna uppgår till 736 miljoner kronor, vilket är cirka 200 miljoner kronor högre än motsvarande utgifter för det första tertialet Den räntebärande nettoskulden har minskat med 391 miljoner kronor till miljoner kronor per den 30 april Tillgängligheten har förbättrats i sjukvården och Region Skåne uppnådde excellensnivån, 80 procent av besök och operation/åtgärder genomförda inom 60 dagar, vid avstämningen av kömiljarden för såväl mars som april månad. Under det första tertialet har 180 ungdomspraktikanter i åldern år anställts. Dessa utgör den första gruppen av cirka 400 arbetslösa ungdomar som Region Skåne anställer för att de ska få in en fot på arbetsmarknaden och viktiga erfarenheter inför framtiden. Verksamheterna redovisar totalt sett ett negativt resultat för helåret Störst underskott befaras inom sjukvårdsförvaltningarna medan kollektivtrafiken prognostiserar överskott, Resultat och prognos per område (Mkr) 1) 2013 jan-apr 2014 jan-apr 2013 Bokslut 2014 Prognos 2014 Budget Budget avvikelse Regional utveckling Vård och hälsa Övriga verksamheter Verksamheterna Central finansiering RESULTAT ) Resultat jan-apr 2013 och bokslut 2013 redovisat exklusive effekter av sänkt diskonteringsränta (RIPS) miljoner kronor

2 2 God ekonomisk hushållning Regionfullmäktige fattade under hösten 2013 beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Inriktningen är att Region Skånes finansiella ställning ska stärkas. I budgeten beslutades också om de finansiella mål som ska leda till att inriktningen infrias och att god ekonomisk hushållning uppnås. Det långsiktiga resultatmålet är att resultatet över en femårsperiod minst ska uppgå till två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Det kortsiktiga målet är att resultatet årligen bör uppgå till minst en procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Årets prognostiserade resultat, 548 miljoner kronor, uppgår till 1,7 procent av de samlade intäkterna. Därmed beräknas det kortsiktiga resultatmålet nås i år men resultatnivån skulle behöva förbättras för att även det långsiktiga målet ska nås vid den första avstämningen Det är av stor vikt att två-procentsmålet uppnås de kommande åren. Inte minst med tanke på att Region Skåne står inför ett investeringsbehov, framför allt avseende sjukhusbyggnader, i mångmiljardklassen. Utan positiva resultat måste stora delar av investeringarna lånefinansieraas vilket i längden leder till att räntekostnaderna undantränger utrymme för kärnverksamheterna. Region Skånes finansieringsmål innebär att investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent och att investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent samt att investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Med nu liggande prognos över resultat och avskrivningar samt investeringsutgifter kommer finansieringsmålet att uppnås. Region Skånes utdebiteringsmål är att Regionen ska ha en skattesats som är lägre än medelvärdet för regioner/landsting i Sverige och ambitionen är att inte höja skatten höjdes skatten i Region Skåne med 30 öre till 10,69 kronor per skattekrona. Medelskattesatsen 2014 för regioner/landsting uppgår till 11,26 kronor per skattekrona. Region Skånes skattesats är således 57 öre lägre än riksgenomsnittet och därmed är målet uppfyllt. Balanskravet Region Skånes har enligt årsredovisningen 2013 ett återställningskrav på 128 miljoner kronor. I balanskravsberäkningen ska årets resultat justeras för realisationsvinster och för redovisning av pensionskostnader enligt den lagstadgade blandmodellen. Skillnaden mellan den redovisningsmetod som Region Skåne tillämpar sedan 2010 där årets nyintjänande av pension och värdesäkringen (räntekostnaderna) av tidigare intjänad pension kostnadsförs är att i blandmodellen kostandsförs utbetalningarna av tidigare intjänad pension men inte värdesäkringen. På grund av ett lågt ränteläge och att pensionsbromsen slår till i år kommer värdesäkringen av pensionsskulden som är intjänad före 1998 att bli extremt låg just i år. Det innebär att enligt senaste pensionsprognosen som erhölls från KPA i april bedöms de gamla pensionsutbetalningarna bli 728 högre än värdesäkringen. I balanskravsberäkningen för 2014 ska då årets resultat justeras med -728 miljoner kronor och ytterligare cirka -120 miljoner kronor för realisationsvinster. För att Region Skåne ska kunna nå ett positivt balanskravsresultat enligt blandmodellen krävs således ett resultat bortåt 750 miljoner kronor Nuvarande prognos innebär att återställningskravet skulle öka med drygt 200 miljoner kronor. Skillnaden mellan blandmodell och fullfondering kommer att bli väsentligt lägre årligen Ekonomiskt utfall Resultatet för årets första tertial visar på ett överskott på 263 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande period i fjol innebär det en resultatförbättring på 343 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande engångspost avseende pensionskostnader. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 342 miljoner kronor, eller med 3,4 procent. Exkluderat för jämförelsestörande poster uppgår ökningen till 3,9 procent. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har för samma period ökat med

3 3 493 miljoner kronor, eller med 4,8 procent. Exkluderat för skattehöjningen är ökningen 2,5 procent. Periodutfallet ligger 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för det första tertialet. Skatteintäkter, utjämning och generella statliga bidrag Skatteintäkterna har ökat med 411 miljoner kronor det första tertialet i år jämfört med samma period i fjol. Utfallsbeloppen för skatteavräkningarna grundas på den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorda bedömningen från april i år avseende skatteunderlagets utveckling för 2013 och Intäkterna från utjämning och statsbidrag har ökat med 82 miljoner kronor jämfört med i fjol. Det är framför allt ett ökat inkomstutjämningsbidrag som bidrar till ökningen. På grund av det avtalslösa tillståndet på läkemedelssidan utbetalas bidrag i nivå med förmånskostnadernas utveckling på riksnivån. Detta har hittills medfört en minskad intäkt för Region Skåne med 22 miljoner kronor jämfört med samma period ifjol. Intäktsutveckling, januari-april (Mkr) Diff Förändring Prel. månatliga skatteinbetalningar ,1% Prognos skatteavräkning år Justeringspost skatteavräkning år Skatteintäkter ,2% Inkomstutjämningsbidrag ,9% Strukturbidrag Kostnadsutjämningsavgift ,8% Regleringsavgift ,0% Bidrag för läkemedelsförmånen ,4% Utjämning och statsbidrag ,8% Summa skatteintäkter mm ,5% Uppföljning mot periodiserad budget Det budgeterade årsresultatet 2014 uppgår till 625 miljoner kronor. I nedanstående diagram visas det ackumulerade resultatet i jämförelse med den periodiserade budgeten. Det ackumulerade resultatet efter första tertialet ligger 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre intäkter och lägre omkostnader samt ett bättre utfall av den kommunalekonomiska utjämningen än vad som budgeterats.

4 4 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har ökat med 150 miljoner kronor eller med 6,2 procent jämfört med första tertialet ifjol. Störst ökning visar realisationsvinsterna, som består av försäljning av gamla Pågatåg och periodiserade intäkter från fjolårets fastighetsförsäljningar. På statsbidragssidan bidrar ökade projektmedel och intäkter från kö-miljarden till intäktsökningen. Verksamhetens intäkter januariapril (Mkr) Diff Förändring Patientavgifter hälso- och sjukvård ,8% Försäljning av hälso- och sjukvård ,1% Tandvårdsintäkter ,3% Trafikintäkter ,1% Statsbidrag (exkl. läkemedel) ,2% Övriga intäkter ,3% Realisationsvinster ,0% Summa Intäkter ,2% Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader har som framgår av nedanstående tabell ökat med 4,0 procent. Personalkostnaderna har ökat med 159 miljoner kronor mer än budgetetrat medan omkostnaderna ger ett budgetöverskott på 215 miljoner efter det första tertialet. Verksamhetens kostnader januariapril (Mkr) Diff Förändring Lönekostnader ,3% Arbetsgivaravgifter ,7% Pensionskostnader ,6% Övriga personalkostnader ,8% Personalkostnader ,3% Köpt vård andra landsting ,0% Köpt vård, hälsovalet ,1% Övrig köpt privat sjukvård ,8% Köpt tandvård ,7% Verksamhetsanknutna tjänster ,3% Köpt trafik ,0% Läkemedel ,8% Sjukvårdsartiklar, mtrl och varor ,9% Lämnade bidrag ,9% Fastighetskostnader ,0% IT-tjänster ,7% Konsultkostnader o övriga tjänster ,5% Övriga kostnader ,5% Omkostnader ,3% Avskrivningar ,2% Verksamhetens bruttokostnader ,0%

5 5 Finansiering Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till miljoner kronor per den 30 april. Nettoskulden har under året minskat med 391 miljoner kronor vilket är 563 miljoner kronor bättre än prognos. Avvikelsen ligger på tillgångssidan i en bättre likviditet än prognostiserat. En av anledningarna till den positiva avvikelsen är att resultatutvecklingen det första tertialet varit bättre än budgeterat. Samtidigt har kapitalbindningen, det vill säga kortfristiga skulder och fordringar, utvecklats positivt Finansnettot Utfallet för de finansiella intäkterna och kostnaderna, exklusive värdesäkring av pensionerna ligger efter första tertialet på -21 miljoner kronor vilket är något bättre än budgeterad nivå beroende på ett lågt ränteläge. Penningmarknadsplaceringarna inklusive specialinlåning, har genererat 11,6 miljoner kronor i ränteintäkter och har under året skapat en meravkastning på 3,2 miljoner kronor i förhållande till jämförelseräntan. Under det första tertialet 2014 har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 36,0 miljoner kronor. Investeringar Investeringsutgifterna till och med april 2014 uppgår till 736 miljoner kronor, fördelat på 200 miljoner kronor bygginvesteringar, 518 miljoner kronor i utrustning och 17 miljoner kronor i immateriella investeringar. Utfallet ligger drygt 200 miljoner kronor högre än för motsvarande period i fjol vilket helt förklaras av högre utgifter för Pågatåg i år. Den budgeterade likviditetsramen för 2014 uppgår till miljoner kronor. Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall som ligger cirka 200 miljoner kronor under tilldelad likviditetsram. Om byggnationerna på sjukhusområdet i Malmö kommer igång enligt tidplan kan utfallet för året totalt sett hamna nära budgeterad likviditetsram. Medarbetare Antalet medarbetare uppgick per den 30 april 2014 till , vilket efter justering för verksamhetsförändringar är 33 medarbetare eller 0,1 procent färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I årets siffra ingår 180 ungdomspraktikanter i åldern år, som utgör den första gruppen av cirka 400 arbetslösa ungdomar som Region Skåne anställer för att de ska få in en fot på arbetsmarknaden och viktiga erfarenheter inför framtiden. Sjukfrånvaron, uttryckt i kalenderdagar per medarbetare uppgick till 5,1 dagar för det första kvartalet Frånvaron ligger i stort sett oförändrad (-0,04 dagar) jämfört med samma period ifjol. Sjukfrånvarons andel av sammanlagd ordinarie arbetstid uppgick till 5,6 procent under det första kvartalet Jämfört med samma period i fjol innebär detta en minskning med 0,2 procentenheter. Helårsprognos Resultatet för helåret 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag beräknas öka med 5,5 procent medan verksamhetens nettokostnader 2014 beräknas öka med 7,7 procent. Exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras verksamhetens nettokostnader till 7,0 procent. Skillnaden förklaras främst av fjolårets återbetalning av AFA-sjukförsäkringsavgifter. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen uppgår till 6,6 procent för 2014 i jämförelse med bokslut Att årets prognostiserade resultat är bättre än fjolårets, trots den kraftiga nettokostnadsökningen beror på att årets finansiella pensionskostnader blir väsentligt lägre än motsvarande I nedanstående diagram visas den faktiska förändringen av verksamhetens nettokostnader och skatteintäter m.m samt prognos för Intäktsutveckling Intäkterna från skatt, utjämningssystem och statsbidrag prognostiseras till miljoner kronor, vilket innebär en ökning i förhållande till bokslut år 2013 med 5,5 procent. Skatteintäkterna ökar med

6 6 6,0 procent medan anslaget för kommunalekonomisk utjämning och de generella statliga bidragen ökar med 4,1 procent. Prognosen på skatteintäkterna grundas på den av SKL gjorda bedömningen från april i år avseende skatteunderlagets utveckling för 2013 och Sammantaget beräknas intäkterna från skatt, statsbidrag och utjämning ge ett budgetöverskott på 195 miljoner kronor. Den höjda utdebiteringen 2014 med 30 öre beräknas medföra 696 miljoner kronor ökade intäkter i år. Exklusive denna ökning hade skatteintäkterna enbart ökat med 3,0 procent och de totala intäkterna från skatt, utjämning och bidrag med 3,3 procent. Kostnadsutveckling Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till miljoner kronor, vilket innebär en ökning i förhållande till bokslut 2013 med 7,7 procent. I nedanstående tabell visas kostnadsutvecklingen totalt för regionen och delar av verksamheten. Budget 2014 avser i förhållande till bokslut Utfallet för det första tertialet indikerar en stigande kostnadsutveckling i jämförelse med den senaste 12 månadersperioden utom för Skånetrafiken. Prognoserna för helåret ligger klart över periodutfallet. Utfall T1 Rullande 12- Prognos 2014 Budget 2014 mån Nettokostnad Region Skåne 3,4% 2,4% 7,7% 6,6% - -, exkl jämförelsestörande 3,9% 2,7% 7,0% 5,8% Bruttokostnad, Region Skåne 4,0% 2,9% 5,3% 4,4% Bruttokostnad, Sjukvårdsförv. 1) 3,6% 1,6% 2,8% 1,1% Bruttokostnad, Skånetrafiken 3,2% 3,2% 8,7% 11,0% 1) Exklusive folktandvård, lab och Medicinsk service Finansnetto Nettot av de finansiella kostnaderna och de finansiella intäkterna budgeterades till -95 miljoner kronor för år 2014, exklusive värdesäkring av pensioner. Prognosen efter första tertialet visar på -75 miljoner kronor. Budgetöverskottet på 20 miljoner kronor beror framförallt på lägre räntekostnader än budgeterat. Prognosen för låneräntekostnaderna och räntedelen på leasingskulden 2014 ligger på 109 miljoner kronor och bygger på förväntningar om fortsatt låga marknadsräntor.

7 7 Verksamheterna Regional utveckling Delårsresultatet uppgår till 161,9 miljoner kronor (129,2 miljoner kronor 2013). Inom Skånetrafiken har biljettintäkterna ökat med två procent, vilket är cirka tre procent sämre än budget. Trafikkostnaderna ligger för perioden 89 miljoner kronor under budget vilket delvis är en följd av ett lågt indexutfall. För helåret 2014 prognostiseras ett positivt resultat på 80 miljoner kronor. Resandeutvecklingen är oförändrad jämfört med föregående år. Tågresandet ökar medan busstrafiken visar färre resande. Nöjdkundindex, oplanerad trafikinformation och bemötande visar ett något bättre utfall i förhållande till motsvarande period föregående år. Trenden för nöjdkundindex är positiv, där ökningen kan förklaras av att kunderna som åker Pågatåg och regionbuss blivit nöjdare. Regionala tillväxtnämnden redovisar ett överskott på 11 miljoner kronor efter april, men räknar med ett nollresultat på helåret. Kulturnämnden har under våren haft kulturpolitiska överläggningar med de skånska kommunerna, där utvärderingen visade att över 90 procent av deltagarna var nöjda med diskussionerna. Nämnden redovisar en helårsprognos som överensstämmer med fastlagd budget. Vård och Hälsa Delårsresultatet uppgår totalt till -209,9 miljoner kronor. Prognosen för vård och hälsa totalt uppgår till ett underskott på 324 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på -362 miljoner kronor. Jämfört med prognosen efter mars månad redovisar Folktandvården i Skåne AB en förbättring med 11 miljoner kronor och räknar nu med ett positivt helårsresultat för sitt första verksamhetsår. Sjukvårdsförvaltningarna redovisar totalt en försämrad prognos med 27 miljoner. Det finns en viss osäkerhet av ekonomisk effekt på framtagna handlingsplaner, vilket kan avspeglas i försiktiga bedömningar i redovisade prognoser. Skånes universitetssjukhus förbättrar sin helårsbedömning med 15 miljoner kronor. Förbättringen förklaras av ej budgeterade intäkter för ECMO (konstgjord lunga). Den ekonomiska obalansen återfinns på sjukhusdelen och arbete med handlingsplaner för en ekonomi i balans sker kontinuerligt. Division primärvård bedömer en ekonomi i balans. Skånevård Sund försämrar som helårsbedömning med 23 miljoner kronor, främst baserad på ny bedömning av lönerevision men också en effekt av vårdval där kostnaderna inte beräkna minska i samma takt som intäktsminskningen. Den ekonomiska obalansen återfinns inom division kirurgi och inom division närsjukvård och består nästan uteslutande av personalkostnader. Handlingsplaner för en ekonom i balans har tagits fram. Division primärvård och division psykiatri bedöms uppnå en ekonomi i balans. Det föreligger också en risk för att merkostnader uppkommer vid evakueringar på grund av om- och tillbyggnad av lasarettet i Helsingborg. Skånevård Kryh försämrar som helårsbedömning med 17 miljoner kronor. Detta baserar sig på en ny bedömning av kostnadsutvecklingen av den palliativa vården/ ASIH. Denna bedöms bli högre än det ekonomiska tillskott som erhålls. Den ekonomiska obalansen återfinns inom samtliga divisioner. Handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans har tagits fram. Hälsostaden försämrar sin bedömning av helårsresultat med 2,7 miljoner kronor beroende på beräknad högre debitering från Regionservice. Det sker arbete för att ta fram handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.

8 8 Medicinsk Service ligger kvar på en bedömning om budget i balans vid årets slut. För att uppnå detta måste åtgärder i handlingsplaner omfattande 36 miljoner kronor effektueras under året vilket man bedömer som möjligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett väsentligt bättre periodresultat, 166,4 mkr jämfört med 8,4 mkr för Helårsprognosen pekar på ett nollresultat. Underskott för hälsoval, exkl läkemedel, vårdval grå starr och uppdrag förvaltningsdriven vård uppvägs av bedömda överskott för läkemedel och kostnader för tillståndslösa. Läkemedelskostnaden fortsätter sjunka Kostnaderna för läkemedel har minskat med 2,1 procent jämfört med motsvarande period Förmånsläkemedel har minskat med 2,2 procent. Inom förmånsläkemedel minskade kostnaderna för basläkemedel med 1,6 procent medan klinikläkemedel minskat med 2,5 procent. Skånes kostnadsminskning för läkemedel inom förmånen är fortfarande större än motsvarande siffra för övriga riket sett per individ. Skåne har minskat kostnaden per individ med 3 procent under 2014 medan riket minskat med 2,3 procent. Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel har minskat med 1 procent. Minskad produktion I vårdproduktion av somatik egen regi (exkl ASIH/ Palliativ vård) fortsätter antalet unika patienter som haft en vårdkontakt att minska inom såväl öppen som sluten vård. Detta kan förklaras av fortsatt förändring av vårdformer från sluten till öppenvård, men också av mer produktion i extern regi. Andelen öppenvårdoperationer minskar något, vilket är en effekt av verksamhetsövergång till följd av LOV. Befarande eftersläpningar i registrering kan också ha effekt. Minskningen återfinns på Skånes universitetssjukhus medan Skånevård Sund och Skånevård Kryh redovisar ökad andel. ASIH/Palliativ vård har en kraftig produktions- och produktivitetsökning jämfört föregående år där exempelvis vårddagarna ökar med över 34 procent. Inom psykiatrin är slutenvårdsproduktionen i samma nivå som föregående år, liksom besök annan vårdgivare. Antalet läkarbesök har dock minskat med nära fyra procent. Produktionen inom Labmedicin beräknad som viktpoäng har efter april ökat med 3,3 procent jämfört med året innan.

9 9 Tillgänglighet - Målen för Kömiljarden uppnås Region Skåne har klarat alla mål för att ta del av kömiljarden under första tertialet med undantag för besöksmålet i januari. I mars och april månad har excellensnivå uppnåtts för såväl besök som för operation. Den ackumulerade ersättningen från kömiljarden uppgår efter första kvartalet till knappt 54 miljoner kronor, vilket är drygt 20 miljoner kronor över Region Skånes normalandel. Övrig verksamhet Delårsresultatet uppgår totalt till 52,6 miljoner kronor (49,4 miljoner kronor år 2013). Regionservice prognostiserar ett årsresultat på -15,5 miljoner kronor, vilket är 25,5 miljoner kronor lägre än budgeterat resultatkrav för förvaltningen. Två divisioner; servicedivisionen och division GSF redovisar budgetunderskott medan fastighetsdivisionen beräknas ge budgetöverskott. Samtliga övriga förvaltningar, Regionstyrelsen, Södra regionvårdsnämnden, Patientnämnden och Revisionen samt bolaget Region Skåne Holding AB prognostiserar ett resultat i överensstämmelse med fastlagd budget. BILAGOR: 1. Resultaträkning 2. Kassaflödesanalys 3. Balansräkning 4. Resultat/Prognos per nämnd/förvaltning/bolag Uppgifterna för 2014 avser koncernen, dvs samtliga nämnder och förvaltningar inom Region Skåne samt bolagen Folktandvården i Skåne AB och Region Skåne Holding AB. Ett undantag från ovan är redovisningen av räntebärande nettoskuld. Denna omfattar enbart Region Skåne exklusive bolagen.

10 10 BILAGA 1 Resultaträkning (Mkr) Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Bokslut apr-13 apr-14 avvikelse avvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Personalkostnader därav lönekostnader därav pensionskostnader Omkostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetsresultat Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statliga bidrag Finansiella intäkter Finansiella pensionskostnader Övriga finansiella kostnader RESULTAT RESULTAT exkl RIPS

11 11 BILAGA 2 KASSAFLÖDESRAPPORT (Mkr) apr 30-apr Budget Bokslut Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) Pensionsutbetalningar Realisationsvinster/förluster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållna investeringsbidrag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Nyupptagna lån Nyupptagen leasing Amortering av lån Amortering leasing Förändring koncernlån Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för kortfristiga finansiella poster Justering för periodiserade reavinster Justering för periodiserade investeringsbidrag Justering för periodiserade hyresintäkter Justering för bidrag till statlig infrastruktur Summa

12 12 BILAGA 3 BALANSRÄKNING (Mkr) apr 30-apr Budget Bokslut Immateriella tillgångar Fastigheter Utrustning Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar, kassa, bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Koncerneliminering eget kapital Periodens resultat Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga låneskulder Långfristiga skulder, leasing Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga låneskulder Kortfristiga skulder, leasing Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 13 BILAGA 4 Resultat och prognos per Utfall Prognos Budget Budget- nämnd/förvaltning/bolag (Mkr) apr avvikelse Kultur Skåne 3,6 0,0 0,0 0,0 Skånetrafiken 147,3 80,0 0,0 80,0 Regionala tillväxtnämnden 11,0 0,0 0,0 0,0 Summa Regional utveckling 161,9 80,0 0,0 80,0 Folktandvården i Skåne AB 14,6 11,3-0,1 11,4 Hälso- och sjukvårdsnämnden 166,4 0,0 0,0 0,0 - Skånes Universitetssjukvård -140,0-106,4 18,6-125,0 - Skånevård Kryh -84,6-69,2 7,8-77,0 - Skånevård Sund -142,7-143,0 10,7-153,7 - Hälsostaden -13,3-16,8 0,6-17,3 - Medicinsk service -10,4 0,0 0,0 0,0 Summa Skånevård -391,0-335,4 37,7-373,1 Summa vård & hälsa -209,9-324,1 37,5-361,7 Regionservice 3,9-15,5 10,0-25,5 Regionstyrelsen 43,5 0,0 0,0 0,0 Södra Regionvårdsnämnden -0,1 0,0 0,0 0,0 Patientnämnden 0,4 0,0 0,0 0,0 Revisionen 1,5 0,0 0,0 0,0 Region Skåne Holding AB 3,5-0,4-0,4 0,0 Summa Övrig verksamhet 52,6-15,9 9,6-25,5 Summa verksamheten 4,6-260,1 47,1-307,2 Central finansiering 376,7 918,8 577,5 341,3 Koncernjusteringar -118,8-110,9-110,9 Summa Region Skåne 262,5 547,9 624,6-76,8

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse, kommunen. Verksamhetsberättelser. Förvaltningsberättelse, sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse, kommunen. Verksamhetsberättelser. Förvaltningsberättelse, sammanställd redovisning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Sida Finansiell analys per 31:e augusti 2009 2 Finansiell analys prognos för 2009 6 Framtiden 8 Kommunens personal 10 Resultaträkning, finansieringsanalys

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen 1 (5) 2015-06-04 Tjänsteskrivelse Dnr KS 15/187 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Camilla Broo 08-523 069 63 Camilla.broo@sodertalje.se Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 30 april 2015 och

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Delårsrapport januari - augusti 2008 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högt elpris och hög produktion höjer resultatet. Omsättningen har under årets två första tertial

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

2014 bokslutsrapport. SKÅNE Livskvalitet i världsklass

2014 bokslutsrapport. SKÅNE Livskvalitet i världsklass REGION SKÅNE 2014 bokslutsrapport SKÅNE Livskvalitet i världsklass Bokslutsrapport 2014 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår också efter

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer