2014 bokslutsrapport. SKÅNE Livskvalitet i världsklass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 bokslutsrapport. SKÅNE Livskvalitet i världsklass"

Transkript

1 REGION SKÅNE 2014 bokslutsrapport SKÅNE Livskvalitet i världsklass

2 Bokslutsrapport 2014 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår också efter Region Skånes ekonomistyrningsmodell med pensionskostnader redovisade enligt fullfonderingsmodell. I kommande årsredo vis ning kommer även såväl resultat som ekonomisk ställning att redovisas för kon cernen och pensionskostnaderna redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Region Skånes resultat bättre än budgeterat Det preliminära bokslutet 2014 visar ett positivt resultat om 643 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det budgeterade resultatet 2014 var 625 miljoner kronor, vilket innebär att bokslutet blev 18 miljoner kronor bättre än budgeterat. Resultatet rensat från jämförelsestörande poster är drygt 440 miljoner kronor bättre än motsvarande resultat Det är glädjande att kunna konstatera att samtliga uppsatta finansiella mål för 2014 har uppnåtts. Ökad nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen som var rekordlåg 2013 har 2014 ökat till en nivå som är den högsta sedan Utvecklingen var dock inte högre än den budgeterade om jämförelsestörande poster exkluderas. Höjningen av skatten med 30 öre medförde ett ökat utrymme på cirka 700 miljoner kronor, som bland annat har satsats på riktade insatser på Skånes universitetssjukhus, hälsovalet, vårdval, psykiatri och vård i livets slutskede. Blandade resultat i verksamheten Skånetrafiken visar, liksom 2013, ett resultat som är långt bättre än budgeterat. Visserligen har vi för första gången i Region Skånes historia inte kunnat redovisa ett ökat resande, som delvis förklaras av vårens strejk och bristande underhåll i spårtrafiken. De lägre intäkter än budgeterat uppvägs dock av ett framgångsrikt arbete på kostnadssidan. Genomförda effektiviseringar i verksamheten och ett lågt ränteläge har bidragit till resultatet har också varit det första hela verksamhetsåret då den genomgripande organisationsförändringen, Skånevård, har varit på plats. Integrationen mellan sjukhus och primärvård är en viktig del i det förbättrade resursutnyttjandet. En ny vårdcentral har öppnats på sjukhusområdet i Lund och kvälls- och helg mot tagning i eller i nära anslutning till akutmottagningarna på flera sjukhus har inneburit färre besök, fram förallt hos annan vårdgivare. Rent ekonomiskt visar 2014 ett något sämre resultat än Underskottet för den samlade sjukvården blev 223 miljoner kronor och för sjukvårdsförvaltningarna närmare 400 miljoner kronor. Regionservice redovisar ett resultat bättre än budget, trots att nedskrivningar på drygt 20 miljoner kronor bokförts avseende fastigheter som ska rivas kommande femårsperiod. Regionstyrelsens resultat är också belastat med en jämförelsestörande kostnadspost på 145 miljoner kronor, som avser finansiering av forskningsanläggningen MAX IV. Jonas Rastad Regiondirektör Framtiden Under senare delen av 2014 kom prognoser, som innebar nedskrivningar av tillväxten för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har även aviserat ytterligare en nedskrivning av skatteunderlagsutveclingen i kommande februari prognos. Arbetslösheten minskar i en långsam takt och högkonjunkturen skjuts på framtiden. Det innebär att vi förmodligen inte kommer att se några betydande inkomstförstärkningar under de kommande åren och därför måste arbetet med effektiviseringar fortsätta. Ett djupare samarbete mellan akutvård och primärvård, utökad specialist- och primärvård i hemmet och fördjupad integration med den kommunala vården är exempel på detta. Den påbörjade upprustningen av våra sjukhus för att klara de nya vårdbehov som framtiden för med sig är också ett led i denna effektivisering. Region Skånes bidrag till finansieringen av MAX IV och ESS kan också ses som en framtida investering i regional utveckling, som ska leda till ökad tillväxt och attraktionskraft för Skåne. Kristianstad den 5 februari 2015 Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör 2

3 Årets resultat Det preliminära bokslutet 2014, visar ett positivt resultat om 643 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 2,0 pro cent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det budgeterade resultatet var 625 miljoner kronor, vilket ger ett budgetöverskott på 18 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 530 miljoner kronor. De största jämförelsestörande posterna var realisationsvinster, som på verkat resultatet positivt med 162 miljoner kronor och en intäkt vid bolagiseringen av Folktandvården som påverkat resultatet positivt med 123 miljoner kronor. Bidraget till finansieringen av MAX IV har påverkat resultatet negativt med 145 miljoner kronor. Det justerade resultatet motsvarar drygt 1,6 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Jämfört med motsvarande resultat 2013 är det en förbättring med 442 miljoner kronor. ÅRETS RESULTAT (miljoner kronor) Enligt resultaträkning Exkl jämförelsestörande poster resultaträkning (miljoner kronor) bokslut Bokslut Utveckling /2014 Verksamhetens intäkter ,4 % Personalkostnader ,4 % därav lönekostnader ,8 % därav pensionskostnader ,7 % Omkostnader ,7 % Verksamhetens kostnader ,7 % Avskrivningar ,3 % Verksamhetsresultat ,6 % Skatteintäkter ,5 % Kommunalekonomisk utjämning ,1 % Generella statliga bidrag ,9 % Finansiella intäkter ,4 % Finansiella pensionskostnader ,3 % Övriga finansiella kostnader ,5 % RESULTAT Resultat exkl rips Kommentar: Folktandvården ingår i 2013 års bok - slut men inte i Det innebär att jämförelsen mellan åren visar en för låg utveckling framför allt för verksamhetens intäkter, personalkostnader och lönekostnader samt en något för hög utveckling för omkostnaderna. 3

4 Kostnads- och intäktsutvecklingen Intäkterna från skatt, statsbidrag och utjämning uppgick till 5,3 procent jämfört med Exkluderat från skattehöjningen på 30 öre uppgick intäktsökningen till 3,1 procent. Den justerade intäktsökningen sammanfaller exakt med den genomsnittliga ökningen de senaste fem åren. Ökningen av verksamhetens nettokostnader uppgick till 7,6 procent 2014 jämfört med Exklusive jämförelsestörande poster blev ökningen preliminärt 6,2 procent. Motsvarande ökning 2013 var 2,0 respektive 2,1 procent. Den justerade netto kostnadsutvecklingen 2014 är den högsta sedan 2007 i Region Skåne. KOSTNADS- OCH INTÄKTSUTVECKLING Skatteintäkter m m Nettokostnader Exkl jämförelsestörande poster 8% 7% 6% 5% Skattehöjning 4% 3% 2% 1% 0% Finansiella mål I budgeten för 2014 fastställdes Region Skånes finansiella mål avseende resultat, självfinansieringsgrad och skattesats. Resultatmålet är 2 procent av de totala intäkterna över en femårsperiod och att årligt resultat ska vara minst 1 procent. Finansieringsmålet är att investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent, investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent och att investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Utdebiteringsmålet är att Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att und vika skattehöjningar. Resultatet 2014 uppgår till 2 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Årets resultat plus avskrivningar uppgår till miljoner kronor, vilket är 84 miljoner kronor mer än de totala investeringarna. Region Skånes skattesats på 10,69 kronor ligger 0,57 kronor lägre än riksgenomsnittet. Samtliga finansiella mål 2014 är därmed uppfyllda. Budgetuppföljning Bokslutet visar ett resultat som är 18 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens nettokostnad gav ett underskott på 126 miljoner kronor medan finansnettot summerar till ett budgetöverskott på 144 miljoner kronor. Intäkterna från skatt, utjämning och BUDGETUPPFÖLJNING (miljoner kronor) bidrag blev sammantaget nästan exakt lika stora som budgeterat. Verksamhetens intäkter gav ett överskott på 400 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre statsbidrag/ bidrag än budget (454 miljoner kronor) men även försäljning av hälsooch sjukvård (59 miljoner kronor). Budgetunderskott noteras för trafikintäkter (-72 miljoner kronor) och övriga intäkter (-114 miljoner kronor) främst beroende på utebliven AFA-intäkt. bokslut Budget Budget avvikelse Verksamhetens intäkter Personalkostnader Omkostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statliga bidrag Skatt, utjämning och bidrag Finansiella pensionskostnader Övrigt finansnetto Finansnetto RESULTAT Underskottet för personalkostnaderna, 518 miljoner kronor, fördelas enligt följande: lönekostnader 403 miljoner kronor, arbetsgivaravgifter 71 miljoner kronor och övriga personalkostnader 42 miljoner kronor. Pensionskostnaderna blev i stort sett lika med budgeterat. Lönekostnaderna ökade framför allt under senare delen av 2014 till följd av att sjukvårdsförvaltningarna tvingats till dyra personallösningar på grund av svårig heter med att rekrytera vissa personalgrupper. 4

5 Omkostnaderna blev i stort sett lika stora som budgeterat (-8 miljoner kronor). Större budgetöverskott redovisas för: lämnade bidrag 163 mil joner kronor, trafikkostnader 148 mil joner kronor, läkemedel 73 miljoner kronor och övriga kostnader 235 miljoner kronor. Större budgetunderskott redovisas för köpt vård, hälsovalet, på -109 miljoner kronor och för övrig köpt privat sjukvård -199 miljoner kronor, vilket till stor del balanseras av ökade bidragsintäkter. Kostnaderna för sjukvårdsartiklar överskred budget med 133 miljoner kronor och kostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag blev cirka 100 miljoner dyrare än budgeterat. Årets underskott för skatteintäkterna på knappt 100 miljoner kronor uppvägdes av en lägre regleringsavgift och ett högre strukturbidrag än vad som budgeterades. Läkemedelsstatsbidraget inom förmånen blev 13 miljoner kronor lägre än budget. Det extremt låga ränteläget som rått under 2014 har bidragit till att räntekostnaderna för pensionsskulden blivit 114 miljoner kronor lägre än budgeterat. Ränteläget är också orsaken till budgetöverskott inom det övriga finansnettot. Soliditet och pensionsskuld I nedanstående balansräkning framgår att Region Skånes egna kapital vid årsskiftet uppgår till miljoner kronor. Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna, uppgår till -83 procent, vilket är en förbättring med 7 procent enheter jämfört med föregående år. Den i särklass största skuldposten är Region Skånes pensionsskuld, som uppgår till miljoner kronor. Pensionsskulden som avser 1998 och senare har ökat med 824 miljoner kronor främst beroende på nyintjänad förmånspension. Pensionsskulden som är intjänad till och med 1997 påverkas enbart av pensionsutbetalningar och värdesäkring (ränteuppräkning). På grund av det låga ränteläget har denna del av pensionsskulden minskat med 776 miljoner kronor. Investeringar Den ursprungliga likviditetsramen för investeringarna uppgick till miljoner kronor. Det preliminära utfallet visar att investeringarna uppgått till miljoner kronor. Investeringar i fastigheter uppgick till 790 miljoner kronor och miljoner kronor avser utrustning, varav 636 miljoner kronor avser kollektivtrafik. Resterande belopp avser immateriella investeringar. Överskottet på cirka 574 miljoner kronor i förhållande till beslutad likviditetsram förklaras i huvudsak av en försening jämfört med plan i förskotteringen av de Pågatåg som regionfullmäktige beslutade beställa under hösten Minskad nettolåneskuld Den räntebärande nettoskulden uppgick vid årsskiftet till miljoner kronor. I jämförelse med föregående årsskifte har nettoskulden minskat med 782 miljoner kronor eller med 36 procent. balansräkning (miljoner kronor) Den totala låneskulden har ökat med 35 miljoner kronor för att vid årsskiftet uppgå till miljoner kronor varav leasingskulden utgör miljoner kronor. Förändringen förklaras av en ökning av koncernlånen gentemot bolagen om 118 miljoner kronor samt planenlig amortering av leasingskuld med 83 miljoner kronor. De räntebärande tillgångarna har därmed ökat med 817 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Den förbättrade likviditeten förklaras främst av ett lägre investeringsutfall än budgeterat och inbetalning av skatteavräkning avseende Resultatet har belastats med 103 miljoner kronor i räntekostnader för lånen medan ränteintäkterna för likviditeten uppgått till 30 miljoner kronor, det vill säga ett ränte netto om -73 miljoner kronor. Fler medarbetare och ökad sjukfrånvaro Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till Jämfört med föregående årsskifte innebär detta en ökning dec 31 dec Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar därav likvida medel Tillgångar Eget kapital därav årets resultat Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristig låne- och leasingskuld Övriga långfristiga skulder Kortfristig låne- och leasingskuld Övriga kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 med 658 medarbetare eller 2,1 procent. I denna siffra ingår även medarbetare som är anställda i Folktandvården Skåne AB. Sjukfrånvaron ökade med cirka 7,5 procent till knappt 19 dagar per medarbetare. Frånvaron ökade med cirka 8 procent för kvinnor och 6 procent för män. FÖRVALTNINGARNAS RESULTAT (miljoner kronor) Årsredovisning för Region Skåne Nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsberättelser samt bolagens årsredovisningar, med analys av det gångna verksamhetsåret, inlämnas i februari. Regionfullmäktige fastställer Region Skånes årsredovisning den 28 april bokslut Budget Budget avvikelse Kultur Skåne 2,2 0,0 2,2 Skånetrafiken 177,8 0,0 177,8 Regionala tillväxtnämnden 0,1 0,0 0,1 Summa Regional utveckling 180,0 0,0 180,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 173,7 0,0 173,7 Skånes Universitetssjukvård 120,9 18,6 139,4 Skånevård Kryh 134,1 7,8 141,9 Skånevård Sund 98,8 10,7 109,5 Hälsostaden 24,8 0,5 25,3 Medicinsk service 19,5 0,0 19,5 Summa Skånevård 359,1 37,5 396,6 Summa Vård och hälsa 185,4 37,5 222,9 Regionservice 13,4 10,0 3,4 Regionstyrelsen 103,2 0,0 103,2 Södra Regionvårdsnämnden 0,0 0,0 0,0 Patientnämnden 1,3 0,0 1,3 Revisionen 0,0 0,0 0,0 Summa Övrig verksamhet 88,6 10,0 98,6 Summa Verksamhet 93,9 47,5 141,4 Central finansiering 736,9 577,5 159,4 Summa Region Skåne 643,0 625,0 17,9 Foto omslag: Stor bild, Karl-Johan Hjertström. Mindre bilder, Peter Brinch och Christiaan Dirksen Grafisk form: Lena Granell, Colloco Grafisk Form 6

7 Region Skåne Kristianstad Telefon:

Bokslutsrapport kronor, vilket är i nivå med föregående år, med hänsyn till tilläggsbudgeten 2015.

Bokslutsrapport kronor, vilket är i nivå med föregående år, med hänsyn till tilläggsbudgeten 2015. Region Skånes Bokslutsrapport 2016 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes nämnder/förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell med pensionskostnader

Läs mer

Region Skåne Bokslutsrapport 2015

Region Skåne Bokslutsrapport 2015 Region Skåne Bokslutsrapport 2015 Bokslutsrapport 2015 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell

Läs mer

Bokslutsrapport SKÅNE Livskvalitet i världsklass

Bokslutsrapport SKÅNE Livskvalitet i världsklass Bokslutsrapport 2013 SKÅNE Livskvalitet i världsklass Region Skånes resultat blev över 200 miljoner kronor bättre än budgeterat Det preliminära bokslutet 2013 visar på ett resultat om 508 miljoner kronor

Läs mer

Bokslutsrapport 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Colourbox.com

Bokslutsrapport 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Colourbox.com Bokslutsrapport 2011 Bokslutsrapport 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Colourbox.com Resultatet blev 148 miljoner kronor bättre än budgeterat Årets resultat exklusive

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-04-29 Mottagare: Ekonomi/Finans 1999:63 Sektionen för ekonomistyrning 1999-04-29

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-26 Dnr 1601578 1 (7) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Månadsuppföljning helår

Månadsuppföljning helår 1(1) 2012-02-02 LK11-0046 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2011 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden 1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer