SKRIVELSE LS Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering."

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN * G9 Delårsrapport 211 for koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. FÖRSLAG TILL BESLUT Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapporten 211 för koncernfinansiering att godkänna uppföljning av 21 års interna kontrollplan för koncernfinansiering. Koncernfinansiering redovisar ett resultat för perioden på 317 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 37 mkr. Resultatet för helåret 211 beräknas bli 76 mkr att jämföra med ett resultatkrav på 28 mkr, dvs 426 mkr högre än budget. Torbjörn Rosdahl Bilagor 1 Landstingsdirektörens tj änsteutlåtande Delårsrapport 211 för koncernfinansiering Uppföljning av 21 års interna kontrollplan, koncernfinansiering

2 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS ÄRENDET OCH DESS BEREDNING Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 juli 211 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapport 211 för koncernfinansiering, att godkänna 21 års interna kontrollplan för koncernfinansiering (bilagor). Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 211.

3 J^L Stockholms läns landsting i(i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE ilhl-^lods SLL Ekonomi och finans U t Landstingsstyrelsen Delårsrapport 211 för koncernfinansiering Ankom Stockholms läns landsting o 3 Dtir.ISJj.Ol:j[ 5. Ärendebeskrivning Delårsrapport 211 för koncernfinansiering Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Delårsrapport 211, koncernfinansiering, Uppföljning av 21 års interna kontrollplan, koncernfinansiering, Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att att godkänna delårsrapporten 211 för koncernfinansiering godkänna uppföljning av 21 års interna kontrollplan för koncernfinansiering. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. Toivo Heinsoo ' Landstingsdirektör Avdelningschef

4 Juni månad LS Ankom Stockholms läns landsting Dnr.L.S. 1(7-135 KONCERNFINANSIERING DELÅRSRAPPORT 211

5 juni INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTERING 3 2. UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL 3 3. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL 3 4. VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT DELÅRETS RESULTAT OCH PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER Statsbidrag Övriga intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader INTÄKTER OCH KOSTNADER UTANFÖR VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Skatteintäkter Finansnetto INVESTERINGAR BALANSRÄKNING ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER 9 5. LEDNINGENS ÅTGÄRDER 9 6. LANDSTINGETS FINANSPOLICY 1 7. FÖLJSAMHET FÖR INTERN KONTROLL 1 8. BILAGOR 1 2 av 1

6 juni 1. Sammanfattning av delårsrapportering 14 Koncernfinansiering (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec A Utfall 21! Månadens prognos - Periodisenid budget Koncernfinansiering redovisar ett resultat för perioden på 317 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 37 mkr. Resultatet för helåret 211 beräknas bli 76 mkr att jämföra med ett resultatkrav på 28 mkr, dvs 426 mkr högre än budget. Det beror främst på att skatteintäkter förväntas bli 474 mkr högre än budgeterade skatteintäkter. Bidragen från staten beräknas minska med 75 mkr framför allt beroende på att landstinget inte uppfyller samtliga krav enligt den s k Kömiljarden. 2. Uppföljning av huvudmål Koncemfmansierings resultatkrav var enligt fullmäktiges beslut 28 mkr, LS Enligt nu föreliggande prognos beräknas resultatet för helåret uppgå till 76 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 426 mkr. 3. Verksamhetens omfattning och innehåll Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet. 3 av 1

7 juni 4. Verksamhetens ekonomiska resultat Isultatrakn.ngmk, Anör mkr ^oov-' ' ^1 1 nör,. Statsbidrag % PO-intäkter % Övriga intäkter % 1 Verksamhetens intäkter r % Personalkostnader % Lämnade bidrag % Övriga kostnader % r Verksamhetens kostnader % f Avskrivningar Skatteintäkter % Finansnetto % r Resultat å\r ' Delårets resultat och prognos Delårsresultatet för koncernfinansiering är 317 mkr, vilket är 356 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Vid en jämförelse mellan utfallet t o m juni och periodiserad budget kan konstateras att utfallet är 37 mkr högre än den periodiserade budgeten. Prognosen för helåret är 76 mkr vilket är 426 mkr högre än budget och 68 mkr högre än bokslut 21. Av nedanstående tabell framgår avvikelserna mot periodiserad budget respektive årsbudget. De olika posterna kommenteras under respektive rubrik nedan. H l ;i. Kostnad Avyjkelse uil.illperiodiscrad utfall-;- pcriodiscrad WmmgiSS - Kostnad Statsbidrag PO-intäkter Personalkostnader Bidrag Övriga kostnader Skatteintäkter Finansnetto Övrig post 1 1 * ptognoshudnu ä S:a avvikelse > 1 "» av 1

8 juni 4.2. Verksamhetens intäkter Statsbidrag Till koncernfinansiering betalas ett antal specialdestinerade statsbidrag ut, varav några förmedlas vidare. De statsbidrag som vidareförmedias är bidrag avseende asylsjukvård och LSS som vidareförmedias till Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) samt statsbidraget enligt vävnadsdirektivet som vidareförmedias till landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). VK U., Protes % ALF-bidrag % 281 1% % Asylsjukvård % 71-21% % Lagen om råd och stöd (LSS) 1 1 % 1 % 2 2 % Statsbidrag enl vävnadsdirektivet % % Statsbidrag; den s.k. kömiljarden % 96-63% % Övriga bidrag % % % varav vidareförmedlade statsbidrag % 96-17% r r f Summa statsbidrag % % % '"IT Statsbidragen är 67 mkr lägre än den periodiserade budgeten vilket främst beror på att landstinget inte uppfyller samtliga krav enligt den s k Kömiljarden. Intäkterna för den statliga Kömiljarden är budgeterade till 2 mkr men vid senare beräkningar visar det sig att SLL skulle få cirka 21 mkr om samtliga landsting uppfyllt samtliga krav. Dessa intäkter är dock svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s kömiljardsnivå sätts i relation till andra landstings måluppfyllnad. Resultatet för årets sex första månaderna är dock klart och medför att SLL inte kommer att få 7 mkr avseende Kömiljarden. Detta är inarbetat i utfall samt prognos Övriga intäkter Koncernfinansierings övriga intäkter består i första hand av PO-intäkter från förvaltningarna. PO-intäkterna är avsedda att täcka arbetsgivaravgifter enligt lag, avtalsförsäkringar och pensioner för landstingets förvaltningar. Prognosen för PO-intäkterna är 65 mkr lägre än budget, det innebär också att de sociala avgifterna minskar något, se personalkostnader nedan Verksamhetens kostnader Periodens kostnader är 273 mkr lägre jämfört med periodens budget medan prognosen för helåret indikerar 68 mkr lägre kostnader jämfört med helårsbudgeten. De olika delposterna förklaras nedan Personalkostnader Koncernfinansiering handhar redovisning av såväl arbetsgivaravgifter och utbetalningar av avtalsförsäkringar som pensioner för landstingets förvaltningar. De sociala avgifterna och pensionerna finansieras genom förvaltningarnas interna personalomkostnadspålägg (POpålägg). Landstinget, via koncernfinansiering, svarar även för pensioner intjänade hos AB SL före 1992 samt för ett antal bolags pensionsförpliktelser intjänade mellan åren 1992 och av 1

9 juni Nedan framgår de personalkostnader som belastar koncernfinansiering: Arbetsgivaravgifter enl lag o avtal % Pensionskostnader! ) % Övriga personalkostnader 6 6 varav minskadpers.kostn.p g a omstruktureringsbidrag 2 ) Summa personalkostnader % ) Inkl löneskatt 2) Ingen resultateffekt 211, redovisas som omstruktureringsbidrag och minskad personalkostnad Prognosen för personalkostnaderna är 74 mkr lägre än motsvarande helårsbudget. Arbetsgivaravgifterna förväntas bli 48 mkr lägre än budget och enligt den senaste pensionsskuldsprognosen kommer årets pensionskostnader att bli 21 mkr lägre än helårsbudgeten. Utfallet för pensionskostnaderna är 93 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Det beror bland annat på att stora grupper anställda går i pension under året varför pensionsutbetalningarna kommer att öka under senare delen av året. Budgeten för pensionskostnaderna är periodiserad i tolftedelar. Pensionsutbetalningarna beräknas öka med 82 mkr jämfört med föregående år. 129 års bokslut bokades en omstruktureringsreserv med 2 mkr avsedd att användas till bl a avgångsvederlag och särskilda avtalspensioner i samband med omstruktureringsåtgärder 21. Av omstruktureringsreserven kvarstod 6 mkr vid 211 års ingång, dessa medel har nu förbrukats. För att ingen resultateffekt ska uppstå 211 redovisas uttag av medel ur denna reserv som omstruktureringsbidrag samt minskade pensions- respektive övriga personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Koncernfinansiering lämnar landstingsbidrag, tillskott till SL och WÅAB samt övriga bidrag till landstingets förvaltningar och bolag enligt nedan. Dessutom svarar koncernfinansiering sedan årsskiftet för landstingets premier till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), tidigare år har HSN erlagt denna premie. Prognosen för Övriga verksamhetskostnader följer i princip budget. Utfall per juni är 918 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt tillskott och landstingsbidrag som ökat mellan åren, 929 mkr. 6 av 1

10 juni Pciiodcns,,,,,,! viksam liv Is liiislnjdi' t ni k i Tillskott till SL och WÅAB % % % Landstingsbidrag % % % Anslagsstyrd verksamhet % % % Omstruktureringsbidrag 1 } T Övriga lämnade bidrag % % % LÖF % % % Övriga kostnader % % % varav vidareförm statsbidrag % -8-2% % w f f w f Summa övriga kostnader % % % 1) Ingen resultateffekt 211, redovisas som omstruktureringsbidrag samt minskad personalkostnad enl anvisningar På konto anslagsstyrd verksamliet redovisas bidrag till Norrtälje kommun avseende sjukvård för kommuninnevånarna i Norrtälje Intäkter och kostnader utanför verksamhetens rörelseresultat Skatteintäkter Under rubriken skatteintäkter redovisas förutom direkta skatteintäkter även generella statsbidrag och intäkter och kostnader enligt utjämningssystemet. De samlade skatteintäkterna har ökat med mkr jämfört med motsvarande period föregående år. De olika delposterna framgår av nedanstående tabell: Ack ull-all Peuodens UmI \iklll.ul r o, - Piognos Budget Avvik Sflinlftdc sk<ittcint<iktcr mkr 1 16 budget 16 2 i 1 2lil 1 % Skatteintäkter % % % Generella statsbidrag % % % Utjämningssystemet % % % f f Summa skatteintäkter % % % Den senaste skatteintäktsprognosen indikerar att de samlade skatteintäkterna för 211 kommer att bli 474 mkr högre än budget. Förändringen av skatteintäktsprognosen förklaras främst av att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat upp skatteunderlagsprognosen då timlöneökningarna bedöms bli större än tidigare. Den 17 juni slöts dock ett avtal avseende läkemedelsförmånen mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten. Avtalet avser år 211 och medför att prognosen för de samlade skatteintäkterna har reviderats ned med cirka 26 mkr år Finansnetto Koncernfinansierings finansiella poster framgår av nedanstående tabell: 7 av 1

11 juni s:: 1 ';:;';» 1, Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter 376 Summa finansiella intäkter Räntekostnader Räntedel i årets pensionskostn Övriga finansiella kostnader r 'tr" Fö f1 4% 317 4% 335 5% 17% r 19% % 72% % Summa finansiella kostnader % i % r Summa finansnetto % % Utfallet för finansnettot -167 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten som är -132 mkr. Prognosen tyder dock på en förbättring av finansnettot jämfört med tielårsbudgeten med 25 mkr. Det beror på att SL räknar med att deras interna räntekostnader mot koncernfinansiering kommer att öka med 36 mkr mer än vad som förutsågs i budgeten. Dessutom minskar räntan på den långa upplåningen medan räntan på de korta räntorna ökar vilket i sin tur medför att intäkterna på de s k swaparna förväntas öka. 34% 83% % -6% 4.5. Investeringar Under året planeras investeringar avseende Citybanan att bokföras med ett belopp på 331 mkr. Ack ulfall Nm n uni Investering:!! mkr 116 status 7oT "t;," Citybanan Summa investeringar Balansräkning.Iuni De t em boi Förändring B.il.iiiM.ikmng mki Tillgångar Anläggningst illgångar Omsättningst illgångar varav kassa och bank : Summa tillgångar 31 NI* 2X Eget kapital Avsättningar Skulder Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder in M Summa skulder och eget kapital * J O 1 -J i nli 8 av 1

12 juni Balansomslutningen för koncernfinansiering per 3 juni 211 är 31,8 miljarder kronor, sista december 21 var balansomslutningen 28,1 miljarder kronor, en ökning med 13 %. Motsvarande period föregående år var omslutningen 25,6 miljarder kronor. Koncernfinansiering svarar för landstingets del av investeringarna i Citybanan. Anläggningstillgångarna avseende Citybanan uppgår den 3 juni 211 till mkr. Till årsskiftet beräknas investeringen avseende Citybanan uppgå till mkr. Långfristiga fordringar har ökat med mkr sedan årsskiftet framför allt beroende på att SL under våren har tagit upp nya lån från koncernfinansiering på 2 mkr. Det negativa egna kapitalet minskar och uppgår vid halvårsskiftet 211 till mkr, en minskning med 934 mkr sedan årsskiftet 21/211. Minskningen beror på periodens positiva resultat, 317 mkr samt 21 års resultatdispositioner, 617 mkr. Avsättningarna har under året har minskat med 831 mkr. Med anledning av Finansinspektionens påpekande vad gäller Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, har landstingets skuldåtagande på mkr gjorts om från avsättning till lång skuld. Pensionsskulden har under perioden ökat med 459 mkr och uppgår till mkr. De långfristiga skulderna har under det gångna halvåret ökat med och uppgår per den 3 juni till mkr, nästan en fördubbling av låneskulden. Anledningarna är flera men framför allt beror det på den utökade utlåningen till framför allt SL samt förändringen av landstingets åtagande till LÖF. Dessutom har de kortfristiga skulderna minskat med mkr, varav kort del av den långfristiga skulden har minskat med 1. Enligt den kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 1998 redovisas pensionsförpliktelser intjänade före 1998 avseende anställda i landstingets förvaltningsorganisation som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår per den sista juni till mkr. Kostnaden för utbetalning av pensioner hänförliga till ansvarsförbindelsen, dvs utbetalningar avseende intjänad pensionsrätt före 1998 uppgår till cirka 36 mkr för första halvåret Analys och eventuella riskfaktorer Osäkra poster i prognosen är framför allt Kömiljarden, pensionskostnaderna, interna räntorna samt skatteintäkternas utveckling under året vilket framgår av nedanstående tabell. Statsbidrag den s.k. Kömiljarden Pensionskostnader Samlade skatteintäkter ej helt säkert att SLL uppfyller kraven för att ta del av statsbidraget osäker utveckling av pensionskostnaderna osäkra skatteintäktsprognoser -15 K ja delvis Finansnetto osäker utveckling av de finansiella posterna Ledningens åtgärder Inga åtgärder är planerade att vidtas. 9 av 1

13 juni 6. Landstingets finanspolicy Inga avvikelser mot finanspolicyn har skett under Följsamhet för intern kontroll I samband med delårsbokslutet 21 beslutades intern kontrollplan 21 för koncernfinansiering. En uppföljning har nu gjorts av 21 års interna kontrollplan vilken kommer att behandlas i samband med att delårsrapporten för 211 godkänns. 8. Bilagor Bilaga A Bilaga B Investeringar Uttalande från förvaltningsledningen Stockholm Toivo Heinsoo * Landstingsdirektör 1 av 1

14 Stockholms läns landsting Delårsrapport Bilaga A Traf i ki nvesteri ngar Koncernfinansiering mkr Fastställd produktionskostnad enligt LF beslut Total kostnad (mkr) Investeringsutgifter (mkr) Kommentar Ackumulerad förbrukning tom 21 Budget 211 enligt LF beslut Bokfört tom Prognos 211 Avvikelse BU-PR Förklaring till avvikelse Specificerade objekt Nyinvesteringar Citybanan S:a investeringsutgifter Statsbidrag :l :<S :- i C/) r+ o o 7*r rr o 3 An : o TT O H4 CO w 3 j ( c u p" : -3 Q. cn c? KJ1 CQ 1 (1)

15 Stöckholnis läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi och Finans Bilaga B Till revisor Uttalande från förvaltningsledning för koncernfinansierings delårsrapport 211 Vi bekräftar att delårsrapporten avseende år 211 i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning. Vi bekräftar efter bästa kunskap och övertygelse följande uttalanden: Den finansiella delårsinformationen som anges ovan har upprättats och presenterats i enlighet med ovan nämnda regelverk. Vi har givit er tillgång till all bokföring och tillhörande dokumentation samt alla protokoll från landstingsstyrelsens sammanträden. Det finns inga väsentliga transaktioner som inte har blivit registrerade i den bokföring som ligger till grund för den finansiella delårsinformationen. Det finns inga kända fall av faktiska eller möjliga överträdelser av lagar och förordningar som, om de faktiskt förekommit, kunde ha väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen. Vi bekräftar vårt ansvar för att utforma och införa intern kontroll för att förhindra och upptäcka oegentligheter och fel. Vi har upplyst er om alla viktiga fakta rörande varje känd eller misstänkt oegentlighet som kan ha påverkan på förvaltningen. Vi har upplyst er om resultatet av vår bedömning av risken för att den finansiella delårsinformationen kan vara väsentligt felaktig på grund av oegentligheter. Följande har blivit vederbörligen bokfört och, där det varit ändamålsenligt, tillräckligt upplyst om i den finansiella delårsinformationen: Bilaga: Förvaltningsberättelse för koncernfinansiering

16 Stockholms läns landsting 2(2) Bilaga B Transaktioner med närstående, innefattande försäljning, inköp, lån, överföringar, förhållanden och garantier kring leasing samt fordringar på eller skulder till närstående parter. Garantier, skriftliga eller muntliga, som är ansvarsförbindelser. Överenskommelser om eller möjligheter till återköp av tillgångar som sålts tidigare. Presentationen av och upplysningarna om redovisningen till verkligt värde av tillgångar och skulder är i enlighet med anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning samt lagen om kommunal redovisning. De antaganden som gjorts speglar vår avsikt och förmåga att vidta åtgärder å förvaltningens vägnar, där det är relevant för redovisningen av och upplysningarna om verkligt värde. Vi har inga planer eller avsikter som väsentligt kan påverka redovisade värden eller klassificering av de tillgångar och skulder som finns i den finansiella delårsinformationen. Förvaltningen förfogar över alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt och förvaltningens tillgångar är inte pantsatta eller intecknade. Vi har, allt efter omständigheterna, bokfört eller upplyst om alla skulder, både verkliga och latenta. Efter bästa förmåga och kunskap bekräftar vi att inget har hänt mellan balansdagen och dagen för detta brev som skulle kräva ändring av eller upplysning i ovan angivna finansiella delårsinformation. Landstingsdirektör IngridBergman Avdelningschef

17 Ankom Stockholms läns landsting UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN - KONCERNFINANSIERING Dnr...^...!.L97..:.!.^... LS beslutade vid sitt möte om Intern Kontrollplan för koncernfinansiering. Nedan lämnas en uppföljning av de processer/rutiner som togs fram som särskilt angelägna att följa upp. Processer/rutiner Kontrollmoment Åtgärder Bevakning sker regelbundet av personal som hanterar koncernfinansiering Omvärld Politiska beslut som påverkar de samlade skatteintäkterna och specialdestinerade statsbidrag Nya förutsättningar för beräkning av sociala avgifter enligt lag Nya förutsättningar för beräkning av pensionsskuld Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning Beslut LS och LF. Information från SKL samt Ekonomi- och verfeamhetsstyrning Deltagit i seminarier hos SKL Information från SKL, Skatteverket samt SLL Personal Information från KPA, SKL och Finansinspektionen. Samråd SLL Personal Beslut i LS och LF. Information från SKL och Fora. Nya förutsättningar för beräkning av Omvärldsbevakning arbetsmarlmadsförsälmngar Nya förutsättningar för räntemarknaden Omvärldsbevakning Samråd med AB SLL Internfinans Styrning Koncernfinansiering vidtar Tas initiativ till korrigeringsåtgärder vid behov korrigeringsåtgärder Koncernfinansiering har en ändamålsenlig redovisning av ekonomi Ar rapporteringen tillförlitlig. Deltagit i SKL:s seminarier och bokslutsdagar Deltagit i KEF:s seminarier Information avseende förändringar/nyheter inom tillämpligt regelverk Information avseende förändringar/nyheter inom tillämpligt regelverk Ansvar och befogenheter Bestämmelser och instruktioner är fastställda och väl dokumenterade. Är de uppdaterade och ändamålsenliga Information via arbetsplatsmöten och intranätet mm avseende personalförändringar som ligger till grund för justerade attesträtter. Kontroll att attestinstruktion överensstämmer med ekonomihandbokens anvisning

18 Finansiell verksamhet Policy- och regelsystem är fastställda och väl dokumenterade Koncernfinansiering har uppdaterade och ändamålsenliga policys och regelsystem för den finansiella förvaltningen Löpande redovisning Den löpande redovisningen är i enhghet med god redovisningssed. Är de uppdaterade och ändamålsenliga Efterlevs dessa Efterlevs regelverk och anvisningar Samråd AB SLL Internfinans Ekonomi- och verksamhetsstyrning uppdaterar policydokumentet i samråd med AB SLL Internfinans Samverkansavtal med AB SLL Internfinans Samråd AB SLL Internfinans avseende finanspolicy Information från SKL Rådet för kommunal redovisning m fl Information avseende förändringar/nyheter inom tillämpligt regelverk

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 211-11-9 LS 111-1345 rtawostmgsstyrf t $F* Landstingsstyrelsen MM1-2 2 * 6 Kvartalsrapport per 211 för koncernfinansiering Föredragande landstingsråd:

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-02-08 KD LS 1201-0101 Landstingsstyrelsen ITI-Ii I I I. i....,,n i, i 1 J J t l landsltngssfyrelsem! i 12-02---? 1 * 00 7 l Intern

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -11-06 i (i) LS 1309-1095 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelser) 1 3-11- 1 9 0001 3 * Delårsrapport per augusti för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1. MÅNADENS

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -10-24 LS 1209-1226 r UNDSTWGSSTYR&SIN LandstingsstyrelseiL 1 2*11" 1 3 0001 0" Delårsrapport augusti för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

KONCERNFINANSIERING DELÅRSRAPPORT

KONCERNFINANSIERING DELÅRSRAPPORT Juni månad LS 1007-0607 KONCERNFINANSIERING DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT... 3 2. UPPFÖLJNING AV MÅL... 3 3. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 3 3.1. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1112-1684 f l»ncsrwgsstyrelsfn i Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-05-02 LS 1203-0450 Landstingsstyrelsen 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 12*05-22 00007 Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -10-19 LS -0312 Landstingsstyrelsen Delårsrapport per augusti för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT Delårsrapport KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2006...4 2.1. PERIODENS UTFALL... 5 2.1.1. Statsbidrag...5

Läs mer

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder). Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 215-1-14 LS 1411-1294 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 213 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-30 LS 2016-0173 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT 2004 SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT 2004 SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET 1 KONCERNFINANSIERING 2005-02-15 LS 0501-0193 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET I koncernfinansiering redovisas poster av landstingsövergripande karaktär.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS P 6, 2017-04-04 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-03-22 LS 2017-0090 Landstingsstyrelsen Årsrapport och internkontrollplan 2017 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse BOKSLUT PER -12-31 Resultatenhet koncernfinansiering Förvaltningsberättelse Sammanfattning av det gångna året Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans Landstingsstyrelsen Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Läs mer

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1310-1270 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-1M9 OGGU Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto Föredragande

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans 2010-12-21 1 (6) CIRKULÄR 10:82 Ekonomi och styrning Demokrati och styrning Anders Nilsson EJ Ekonomi/finans Redovisningsfrågor 2010 och 2011 Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader.

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader. BOKSLUT PER -12- Förvaltningsberättelse Verksamhet Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer