Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08"

Transkript

1 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN

2 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet 4 Innovativt och systematiskt förbättringsarbete 4 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan 4 Ekonomiperspektivet 5 Ekonomi som ger handlingsfrihet 5 Kostnadseffektiv verksamhet 7 Bilagor 1. Utfall nyckelindikatorer medborgarperspektivet 2. Utfall nyckelindikatorer ekonomiperspektivet 3. Helårsbedömning 08; resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning

3 I korthet Medborgarperspektivet Resandeutvecklingen under årets första åtta månader är fortsatt positiv. Antalet registrerade kunder i Östgötatrafikens kunddatabas fortsätter att öka och är nu ca Andelen utförda turer ligger nära 100 %. Punktligheten i trafiken varierar mellan trafikslagen, där Östgötapendeln sticker ut negativt på grund av banarbeten och andra störningar. För att kunna göra en heltäckande bedömning av om kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen behöver dock utvecklingen sättas i relation till bilresandet. Marknadsandelen gentemot bilen mäts genom den resvaneundersökning som kommer att redovisas under hösten vilket gör att den samlade bedömningen av måluppfyllelsen blir inte helt tillfredsställande. Processperspektivet Då de nyckelindikatorer som finns under processperspektivet rapporteras på årsbasis görs ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten. Ekonomiperspektivet Trafiknämnden har ett positivt resultat till och med augusti motsvarande 84 miljoner kronor och en helårsbedömning på 104,7 miljoner kronor. Trafiknämnden har ett resultatkrav på 45 miljoner kronor och bedömningen är således att detta mål uppnås. Resultatkravet är anpassat till den trafik- och verksamhetsbeställning som är överenskommen med Östgötatrafiken. Orsaken till en bättre helårsbedömning än budgeterat resultatkrav beror på att Östgötatrafiken haft lägre kostnader och en starkare intäktsutveckling än budgeterat. Resandet har ökat och genererat högre biljettintäkter, lägre kostnadsindexutveckling, lägre drifts- och kapitalkostnader på tågtrafik, lägre personalkostnader och dock något högre kostnader än beräknat inom länsfärdtjänsten. 1

4 Medborgarperspektivet Strategiska mål Kollektivtrafiken - ett naturligt val vid resor Resultat Utvecklingsområden framgångsfaktorer En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt Lätt tillgänglig information och personliga tjänster Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla Tillförlitlighet i kollektivtrafiken Resultat Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen Den positiva trenden gällande resandet i kollektivtrafiken och antalet påstigande har fortsatt under perioden januari augusti. Antalet påstigande har ökat 0,83% jämfört med samma period Biljettintäkterna inklusive tillköp från universitetet för allmän kollektivtrafik överstiger budget till följd av ökat resande och ökad försäljning av periodbiljetter. Framför allt fortsätter resandet att öka på Östgötapendeln, där trafiken Motala- Mjölby är en bidragande faktor liksom trafiken inom Norrköpingstätort. För att kunna göra en heltäckande bedömning av om kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen behöver utvecklingen sättas i relation till bilresandet. Marknadsandelen gentemot bilen mäts genom den resvaneundersökning som kommer att redovisas under hösten vilket gör att den samlade bedömningen för måluppfyllelsen blir inte helt tillfredsställande. Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt Denna framgångsfaktor omfattar bland annat betalsystemets tillgänglighet. Arbete pågår med att byta ut såväl biljettmaskiner som kreditkortsterminaler. Biljettmaskiner ska bytas i syfte att kunna erbjuda snabbare leverans av biljetter som köps via e-handel. Kreditkortsterminaler byts ut för att kunna erbjuda betalningar med kreditkort utan PIN-kod. För de större tätorterna finns nu möjligheten att köpa biljett direkt i reseplanerar-appen. Flera aktiviteter pågår för att göra det lättare och mer attraktivt att resa kollektivt. Bedömningen av den samlade resultatutvecklingen görs på helårsbasis.

5 Lätt tillgänglig information och personliga tjänster Östgötatrafiken arbetar aktivt för att erbjuda situationsanpassad information och tjänster som möter kundernas krav på ett modernt och personligt sätt. Antalet registrerade kunder i Östgötatrafikens 1 kunddatabas fortsätter att öka. Under årets första åtta månader registrerade sig nya kunder på mina sidor. Totalt innebär det att antalet registrerade kunder uppgår till stycken per Därmed är målet för 2014 överträffat vilket gör att bedömning av framgångsfaktorn blir tillfredsställande. 2 Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla I och med införandet av så kallad responsiv webb under slutet av 2013 har tillgängligheten ökat med avseende på möjlighet att förstora eller få anpassad textstorlek oavsett om kunden använder mobil, platta eller dator. Vidare har införandet påbörjats av automatiska hållplatsutrop (med bild och ljud) ombord på bussar där detta saknas idag. Införandet beräknas vara klart sommaren Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla är en viktig framgångsfaktor för trafiknämnden. De nyckelindikatorer som avser spegla denna framgångsfaktor mäts samtliga på helårsbasis. Tillförlitlighet i kollektivtrafiken Punktlighet i kollektivtrafiken har förbättrats något i jämförelse med samma period föregående år och ligger fortsatt högt (90-97%). Andelen planerade turer som genomförs (regularitet) är fortsatt hög och ligger nära 100 %. Medelpunktligheten på Östgötapendeln var under perioden 90 %. Utfallet påverkas negativt av problem i infrastrukturen såsom omfattande banarbeten, signalfel och kontaktledningsfel. Under juli månad pågick banarbeten på sträckan Mjölby-Linköping. I Linköpings tätort var medelpunktligheten för perioden januari-augusti 97 %. I Norrköping var medelpunktligheten 94 %. Den relativt låga punktligheten i Norrköping under våren beror främst på dåliga körtider som uppkommit i samband med hastighetsomläggningar. Inför hösten har tidtabellen justerats för att öka punktligheten men har ännu inte uppnått full effekt. Detta gör sammantaget att resultatet bedöms vara inte helt tillfredsställande. Inom perspektivet medborgare ska Trafiknämnden under 2014 särskilt uppmärksamma dialog med medborgarna/resvaneundersökning, respektive attitydpåverkan för ökat resande. En resvaneundersökning är genomförd och resultaten redovisas under hösten När det gäller attitydpåverkan driver Östgötatrafiken ett arbete tillsammans med flera regionala aktörer under rubriken Hållbar arbetspendling i Östergötland (HAPÖ). Vidare medverkar Östgötatrafiken också i kommunala initiativ i syfte att påverka attityden hos bilister till förmån för kollektivtrafiken. Mottagandet har varit mycket positivt. Genom projektet genomförs bland annat utbildningsinsatser. Östgötatrafiken delar vidare ut prova på-kort till bilkörare. Målet med projektet är att träffa mellan personer och att resultera i 180 nya kollektivtrafikresenärer.

6 Processperspektivet Strategiska mål Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Resultat Utvecklingsområden framgångsfaktorer Skapa bästa möjliga integrering inom regionen/goda resmöjligheter inom regionen Medverka till ett bra utbyte med Stockholm-Mälardalsregionen Skapa goda resmöjligheter till kringliggande regioner Resultat Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Ett miljömässigt hållbart kollektivtrafiksystem Då de nyckelindikatorer som finns under processperspektivet rapporteras på årsbasis görs ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen i denna delårsrapport. Under året planeras fler trafikförändringar som bedöms bidra till det strategiska målet. Bland förändringarna märks särskilt ökad turtäthet i Norrköpings och Linköpings tätorter. Vidare kommer ett förändrat trafikupplägg på Östgötapendeln att genomföras i december om Trafikverket beviljar inlämnad ansökan. När det gäller samverkan utanför länet fortsätter det fördjupade samarbetet inom Mälardalstrafik AB (MÄLAB) med sikte på en gemensam tågplan från

7 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Resultat Utvecklingsområden framgångsfaktorer Balans mellan trafiknämndens kostnader och intäkter Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem Resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan trafiknämndens kostnader och intäkter Nyckelindikator i det strategiska målet ekonomi som ger handlingsfrihet är trafiknämndens ekonomiska resultat. Helårsbedömningen efter augusti bedöms tillfredsställande och att målvärdet 25 miljoner kronor uppnås. Resultat januari - augusti Trafiknämnden redovisar till och med augusti ett budgeterat resultatkrav på 30,5 miljoner kronor (45 miljoner kronor på helårsbasis). Östgötatrafikens ekonomiska utfall för motsvarade period visar ett överskott på 51,7 miljoner kronor och grundar sig på överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning. Utöver dessa två poster finns en obudgeterad intäkt på 1,8 miljoner kronor och avser statlig momskompensation för köpt länsfärdtjänst från Östgötatrafiken. Sammantaget innebär detta att trafiknämnden till och med augusti har ett positivt resultat, 84 miljoner kronor. Väsentliga avvikelser till och med augusti jämfört med budgeterad trafik- och verksamhetsbeställning enligt Östgötatrafiken: Resande och biljettintäkter (+ 4 mkr) Resandet håller en fortsatt relativt hög nivå med en viss ökning i Norrköpings tätortstrafik, fortsatt ökning på Östgötapendeln och viss minskning i landsbygdstrafik. Sammantaget fortsatt högre biljettintäkter än budgeterat. Tågtrafik (+ 26,7 mkr) Lägre kostnader för tågtrafik på grund av lägre drift- och underhållskostnader till följd av lägre produktion och indexutveckling än budgeterat, samt lägre kapitalkostnader till följd av det erhållna statsbidraget i slutet av 2013 och generellt lägre räntenivå. Länsfärdtjänst (-1,1 mkr) Kostnader för länsfärdtjänsten överskrider budget till följd av lägre biljettintäkter och omställningskostnader i samband med ny beställningscentral. Buss, spårvagn och skärgårdstrafik (+ 4 mkr) Lägre trafikkostnader för buss, spårvagns- och skärgårdstrafiken på grund av lägre indexutveckling än budgeterat men högre kostnader till följd av ombyggnadsarbeten i Norrköping, incitamentersättning i Linköping och ökad trafik i skärgården. Verksamhetskostnader (+17,7 mkr) Lägre verksamhetskostnader än budget beroende på att övriga intäkter och erhållna viten är högre än budgeterat, att marknadsföring- och informationsaktiviteterna i huvudsak är förlagda till hösten samt att personal till nya beställningscentralen anställdes senare än budgeterat och att personalvakanser uppstått. Delar av detta kommer att jämna ut sig eller plana ut under året. 5

8 MKr 75 Trafik- och verksamhetsbeställning Östgötatrafiken Mkr Budget Budget Budgeterat resultatkrav Utfall/resultat jan-jul Diff Utfall/resultat jan-jul Trafiknämnden Östgötatrafiken Trafiknämnden Östgötatrafiken Östgötatrafiken Trafiknämnden (reviderad version) (beräknat enligt utbetalningsplan) (budget minus utfall/resultat) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget TN Budget ÖT Utfall ÖT Januari 70,3 66,3 4,0 59,8 6,5 10,5 Februari 63,8 60,2 3,6 52,4 7,7 11,3 Mars 65,6 61,9 3,7 55,2 6,7 10,4 April 64,8 61,1 3,7 54,8 6,3 9,9 Maj 68,9 65,0 3,9 58,7 6,4 10,2 Juni 64,9 61,2 3,7 56,7 4,5 8,1 Juli 71,9 67,9 4,1 59,4 8,5 12,6 Augusti 68,9 65,0 3,9 59,9 5,1 9,0 September 68,1 64,2 3,9 Oktober 67,8 64,0 3,8 November 64,9 61,2 3,7 December 62,9 59,4 3,6 Summa 802,8 757,4 45,4 456,9 51,7 82,2 Ack aug 539,1 508,6 30,5 456,9 51,7 82,2 Graf och tabell speglar den del av Trafiknämndens(TN)budget (802,8 mkr) som ska täcka Östgötatrafikens(ÖT) uppdrag(757,4 Mkr) med ett resultatkrav på +45,4 Mkr. För att nå resultatkravet beräknas ett preliminärt positivt resultat varje månad. Därutöver tillkommer en differens som uppstår vid jämförelse av den utbetalning som ligger enligt plan till Östgötatrafiken och det utfall Östgötatrafiken i realiteten har. Helårsbedömning Den helårsbedömning som görs efter augusti är att trafiknämnden uppnår sitt resultatkrav på 45 miljoner kronor. Därutöver beräknar Östgötatrafiken med ett positivt överskott på 57,2 miljoner kronor. Den statliga momskompensationen beräknas ge en helårseffekt på 2,5 miljoner kronor. Trafiknämnden kommer under innevarande år att betala 0,41 miljoner kronor för AMT-projektet inom MÄLAB som syftar till att förbereda upphandling av tågfordon, en kostnad som inte är budgeterad. Övriga poster som finns budgeterade inom trafiknämnden (samverkansavtal MÄLAB, seminarier, insatser för att arbeta med de frågor som prioriterats med kommunerna samt resvaneundersökning) beräknas enligt budgeterad nivå. Sammantaget innebär ovan nämnda faktorer en ekonomisk helårsbedömning på 104,7 miljoner kronor, ett resultat som är 59,7 miljoner kronor bättre än beslutat resultatkrav. Väsentliga avvikelser i helårsbedömningen jämfört med budgeterad trafik- och verksamhetsbeställning är enligt Östgötatrafiken: Resande och biljettintäkter (+6,3 mkr) Intäktsutvecklingen har varit högre än förväntat med anledning av ökat resande, framför allt i trafik med tätare turtäthet och under högtrafik. Tågtrafik (+31,5 mkr) Drifts- och kapitalkostnader på tågtrafik är lägre då kostnadsutvecklingen varit lägre än förväntat samt att all trafik inte beräknas kunna utföras under året. Underhåll på Kustpilen beräknas dock blir högre än beräknat. Kapitalkostnaderna är lägre med anledning av erhållet statsbidrag i slutet på 2013 samt en lägre räntenivå än beräknat. Upphandling av ny operatör på Östgötapendeln från juni 2015 pågår just nu. Länsfärdtjänst (-0,8 mkr) Kostnader för länsfärdtjänsten överskrider budget till följd av övergång till ny beställningscentral och avveckling av den dåvarande samt omställning till nytt trafikavtal från 1 juli. Buss, spårvagn och skärgårdstrafik (+3,0 mkr) Trafikkostnaderna har varit lägre än väntat till följd av svagare kostnadsutveckling, men beräknas dock öka under årets sista kvartal. Skärgårdstrafiken har på grund av ökad trafik ökat sina kostnader. Verksamhetskostnader (+17,1 mkr) Verksamhetskostnaderna är lägre än budgeterat beroende på lägre kostnader för personal och marknadsföring. Vid beräkning av personalkostnaden har det skett en anpassning av sociala avgifter samt att personal till ny beställningscentral anställdes senare än planerat. Marknadsföringsaktiviteterna har sin tyngdpunkt i höst. Flera större kampanjer sker i samarbete med landsting, kommuner och trafikentreprenörer. I vissa fall sker även medfinansiering från berörda parter vilket inte varit känt inför budgetarbetet. Exempel på kampanjer är "Hållbar arbetspendling i Östergötland", "Områdes- och pendlarparkering", "Gröna påsen och biogas" samt nya upplägget för Östgötapendeln. 6

9 Kostnadseffektiv verksamhet Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem Nyckelindikatorer i det strategiska målet kostnadseffektiv verksamhet är samhällsfinansieringsgrad och kostnadstäckningsgrad. Samhällsfinansieringsgraden skildrar den andel av kostnaderna för kollektivtrafik som finansieras genom samhället via landstingsskatten. I kostnadstäckningsgraden mäts den andel som biljettintäkterna täcker bolagets trafikkostnader, kostnader som är förknippade med själva driften av bolaget exkluderas. Nyckelindikatorerna samhällsfinansieringsgrad och kostnadstäckningsgrad mäts årligen och därför görs ingen bedömning av måluppfyllelse i denna delårsrapport. 7

10 Medborgarperspektivet Bilaga 1 Medborgarperspektivet Strategiskt mål - Kollektivtrafiken - ett naturligt val vid resor Måluppfyllelse Ska öka Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingång Målvärde Utfall 08 En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen Lätt tillgänglig information och personliga tjänster Antal påstigande Antalet registrerade kunder i ÖstgötaTrafikens kunddatabas. 2012: : : : Regularitet i kollektivtrafiken (dvs hur stor andel som avgår och inte är inställda) Östgötapendeln 2012: 85,6% 2013: 97,4% Tätorts-trafik 2012: 99,7% 2013: 99,7% 98,5% 98,5% 100% 99,75% Tillförlitlighet i kollektivtrafiken Punktlighet i kollektivtrafiken Övrig buss-trafik 2012: 99,9% 2013: 99,9% Östgötapendeln 2012: 89,4% 2013: 87,6% Tätorts-trafik Linköping= 96,7% Tätorts-trafik Norrköping= 94,2% 100% 99,95% 95% 90,0% 97% 97,0% 95% 94,2%

11 Ekonomiperspektivet Bilaga 2 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål - Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingång Målvärde Utfall 08 Helårsbedömning Måluppfyllelse Balans mellan 2013: 19 mkr trafiknämndens kostnader Trafiknämndens ekonomiska resultat +25 mkr 84 mkr 104,7 mkr 2012: 3,9 mkr och intäkter Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat, uppfyllt mål Inte helt tillfredställande resultat, förbättrat resultat, men ännu inte uppfyllt mål Otillfredställande resultat, ingen måluppfyllelse och ingen förbättring Uppgift saknas/ej möjligt att mäta

12 Bilaga 3

13

14

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Core Values vår värdegrund

Core Values vår värdegrund 2 (6) Core Values vår värdegrund Våra kärnvärden skapar en vi-känsla för oss på ÖstgötaTrafiken. I varje möte med våra kunder, samarbetspartners och kollegor vägleder våra kärnvärden oss om HUR vi ska

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Presentation vid Infrastruktur- och regional kollektivtrafikdag, Stockholm, 8 juni 2011 Ingemar Bengtsson, Västtrafik Vad handlar det om? Trängselskatt

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, info punkt 24 TN 2014-0045 Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-09-28 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 13 september kl (09.00) 10.00 13.30 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(16) Detaljbudget 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats Västtrafik hade under 2011 en kraftig resandeutveckling. Under det året ökade resandet med ca 18 %. (Om effekten avseende öppen

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Information PKN

Information PKN Information PKN 2015 02-26 Tänk tåg kör buss Utbyggnad av trafik Landstinget i Kalmar län genomförde en skattehöjning med 25 öre (vilket ger 100 mkr), för att kunna genomföra satsar på utbyggnad av kollektivtrafiken.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg. Kommunledningskontoret. Caroline Johansson

Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg. Kommunledningskontoret. Caroline Johansson Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2010-08-25 1 Plats och tid Tibro kommun, Sammanträdesrum tapetsören kl 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Kjell Sjölund

Läs mer

Status for udbud af Öresundstågstrafik. Mats Sjölin, Öresundståg AB

Status for udbud af Öresundstågstrafik. Mats Sjölin, Öresundståg AB Status for udbud af Öresundstågstrafik Mats Sjölin, Öresundståg AB Regeringsöverenskommelse 1991 Fast förbindelse över Öresund Förstärkt kulturellt och ekonomiskt samarbete Gemensam arbets- och bostadsmarknad

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

Slutrapport Analys organistion och planering införande i Grästorps kommun

Slutrapport Analys organistion och planering införande i Grästorps kommun 0.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Digitala trygghetslarm Grästorp Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB

Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB Sida 1(14) Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner

Läs mer

Sammanfattning av verksamhetsberättelse för proaros 2008

Sammanfattning av verksamhetsberättelse för proaros 2008 1 (8) Till Stadsledningskontoret Sammanfattning av verksamhetsberättelse för proaros 2008 C:\Documents and Settings\p4mk03\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\DI2U2WR0\Bokslutskommentarer

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Redovisning av projektet BOSNA INFO

Redovisning av projektet BOSNA INFO Redovisning av projektet BOSNA INFO Göteborg, april 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Den statliga. budgetprocessen. mars. april. juni. maj. augusti. juli. september. oktober

Den statliga. budgetprocessen. mars. april. juni. maj. augusti. juli. september. oktober Den statliga budgetprocessen januari februari mars april maj juli juni augusti september november december oktober Produktion: Finansdepartementet Tryckt hos Davidsons Tryckeri AB, mars 2008 Artikelnr:

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning

STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning Dokumentnr ep119-xxx-201x-xxx Författare Taha, Mohammed, Trafikverket, UHpla Godkänt av Godk. Datum Projekttitel STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning Datum Spridning epilot119 Sida 1 (12) Slutrapport

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044 Grundskolenämnden Beslut - Utvärdering och justering av ersättningsmodeller

Läs mer