Delårsrapport 04 år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 04 år 2013"

Transkript

1 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen LiÖ Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 04 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med april. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport, a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8 Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ Ekonomidirektör Dokument: Dokument 1: Delårsbokslut 2013 (januari april) inkl (Fördjupade kommentarer med faktabilagor och omfördelningar) Bilaga: Aktuell ledningsrapport finns på LISA Startsida > Planering och uppföljn... > Övergripande uppföljning >Ledningsrapport Postadress Gatuadress Telefon LINKÖPING S:t Larsgatan 49B

2

3 Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - april

4

5 DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - april 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Effektiv hälso och sjukvård Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Forskning och utveckling ska omsättas i verksamhetsutveckling I detta dokument bedöms delar av de två första strategiska målen, medan resterande delar bedöms i delårsrapporterna 03, 08 och i samband med årsredovisningen. Utfall Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet nås nästan för följsamhet till klädregler men inte för hygienreglerna. Aktuella värden i april är knappt 97 procent för klädreglerna och 83 procent för reglerna avseende hygienreglerna. Målet är 97 procent klädregler och 87 procent för hygienregler. Produktiviteten i de sjukvårdande verksamheterna minskade något under föregående år. Hittills i år fortsätter kostnaden per DRGpoäng att öka något (1,8 procent). Under senaste 36 månaderna har dock kostnaderna sjunkit med 0,8 procent. Vården av äldre mäts varje månad i vårdtid och återinläggningsfrekvensen för patienter över 65 år (åldersgränsen är i år ändrad från tidigare 80 år). Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Hittills under året har vårdtiden för åldersgruppen ökat med ca 3,8 procent och återinläggningarna har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen ökar medan läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök minskar. Antalet läkarbesök vi akutmottagningarna fortsätter dock att öka April 2012 April 2013 April Procentuell förändring 2013/2012 Slutenvårdstillfällen ,3% Läkarbesök ,3% - Varav på akutmottagning ,9% Övriga öppenvårdsbesök ,2% Från och med 2013 baseras väntetidsuppföljning på faktiska väntetider och det saknas i dagsläget jämförande statistik. De faktiska väntetiderna redovisas med en månads fördröjning och avser i denna delårsrapport mars. Målvärdet för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I mars kom 86 procent på besök inom 60 dagar patienter hade väntat längre. Målvärdet för tillgängligheten till behandling inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I mars kom 80 procent på besök inom 60 dagar. 709 patienter hade väntat längre.

6 DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - mars 2

7 DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - april 3 Medarbetarperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i medarbetarperspektivet: Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Utfall Verksamheternas arbete för att säkra kompetensförsörjningen fortsätter. I april var antalet anställda omräknat i heltidsmått Det innebär att antalet anställda fortsätter att öka. Jämfört med bokslut 2012 är ökningen 193 personer omräknat i heltidsmått. Jämfört med motsvarande period föregående år är ökningen 314 personer i heltidsmått. Den totala sjukfrånvaron uppgick i redovisad månad till 4,6 procent. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. I landstingets löpande uppföljning hämtas sjukfrånvaro direkt ur personalsystemen, vilket skapar jämförbarhet mellan enheter och över tid. I årsredovisningen redovisas sjukfrånvaro enligt lagstadgad metod för just årsredovisningar. Sjukfrånvaron 2011 enligt denna metod var 4,2 procent.

8 DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - mars 4

9 DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - april 5 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i ekonomiperspektivet: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadseffektiv verksamhet Landstingets totala resultat till och med april är 316 mkr. Finansplanens helårsresultat ligger på 220 mkr. Resultatet varierar dock mellan månaderna. Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till april (04) jämfört med budget, mkr DÅ DÅ Godkänd budget 2013 Bokslut 2012 Nämnd/styrelse Hälso och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Trafiknämnden Verksamheten PE sjukvård PE övriga PE:s resultat (inkl LS, HSN, TN) Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat Produktionsenheternas resultat (inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) är minus 72 mkr, varav sjukvården står för minus 162 mkr. Det är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. De största underskotten inom sjukvården hänför sig till ett fåtal produktionsenheter; Hjärtoch medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Sinnescentrum och Närsjukvården i Östra Östergötland. I maj beslutade landstingsstyrelsen om ett resurstillskott på 139,9 mkr till Hjärt- och medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Sinnescentrum. Resurstillskottet har inte utbetalats till produktionsenheterna utan finns reserverade inom finansförvaltningen. Resultaten för flera av de sjukvårdande produktionsenheterna är sämre än vad som borde vara fallet med hänsyn till enheternas ekonomiska helårsbedömningar i DÅ 03. Ledningsstaben kommer därför att göra en fördjupad analys av produktionsenheternas resultatutveckling. Landstingsdirektören har en kontinuerlig dialog med produktionsenheter som redovisar ekonomisk obalans gentemot godkänd budget. Samtliga produktionsenheters resultat presenteras i bilaga 5 där också jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Resultaten för de sjukvårdande verksamheterna och några utvalda produktionsenheter redovisas i tabellen. Resultat för utvalda produktionsenheter under januari till april, mkr. Resultat för produktionsenheter, mkr Produktionsenhet Resultat Resultat jan-april 2013 jan-april 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden 65,7 44,7 Närsjukvården i centrala Östergötland -10,9-4,4 Närsjukvården i östra Östergötland -20,8-3,0 Närsjukvården i västra Östergötland -8,0-9,8 Närsjukvården i Finspång -0,3-0,9 Hjärt- och medicincentrum -32,9-30,0 Barn- och kvinnocentrum -8,8-1,2 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -52,2-30,3 Sinnescentrum -29,4-10,2 Diagnostikcentrum 1,1-10,0 Summa sjukvård -162,2-99,8 Folktandvården 16,5 14,5 Övriga produktionsenheter 8,1 11,1 Samtliga produktionsenheter -71,9-29,5 Kostnadsutvecklingen under årets första månader är högre än vad de ekonomiska förutsättningarna medger. Nettokostnaderna ökar med 6,1 procent. Om de planerade resursförstärkningarna från hälso- och sjukvårdsnämnden fr o m 2013 räknas bort (utökade vårdplatser 48 mkr och enligt resursfördelningsärendet 100 mkr) skulle nettokostnadsökningen vara 4,6 procent. Det är dock högre än landstingsindex som är 2,7 procent. Landstingsgemensamma poster Utfall jan - april (DÅ04) Finansplan 2013 Differens DÅ 04 /finansplan/ 12*4 Finansiellt netto Pensionskostnader inkl löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalt lt-bidrag, fastighetskostnader, periodiseringar mm) Totalt resultat/avvikelse

10

11 Delårsrapport 2013 Fördjupade kommentarer Utfall januari april

12

13 Innehållsförteckning Processperspektivet 1 Observationsstudier för hygienriktlinjer 1 Produktivitet 1 Vård av äldre 1 Produktion 1 Tillgänglighet 1 Medarbetarperspektivet 23 Antal anställda 3 Sjukfrånvaro 3 Ekonomiperspektivet 5 Ekonomi som ger handlingsfrihet 5 Ekonomi som inte belastar kommande 7 generationer Särskilda poster inom gemensamma 7 kostnader och intäkter

14 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 4

15 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 1 Processperspektivet Observationsstudier för hygienriktlinjer Varje månad görs drygt observationer i verksamheten (i april cirka 3 100). Dessa observationer ligger till grund för sammanställda resultat. Målet för efterlevnaden av klädregler är 97 procent. Den samlade sjukvården når i aktuell månad nästan målet, med knappt 97 procent i utfall. Fem av nio landstingsenheter och samtliga privata vårdgivare når målet för efterlevnaden av klädreglerna. Det är viktigt att notera att det sedan 2010 är mycket små förändringar mellan olika månader. För efterlevnaden av hygienregler är målet 87 procent. Resultaten i denna indikator är i aktuell månad 83 procent för den samlade sjukvården. Tre av nio landstingsenheter samt några privata vårdgivare når målet. Även för detta nyckeltal har det varit kontinuerliga förbättrade resultat och resultaten har de senaste månaderna förändrats i liten omfattning. Produktivitet Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med bokslut 2012 har produktiviteten minskat i aktuell månad (1,8 procent). Kostnaden per DRG-poäng ökar för samtliga enheter. Sett över 36 månader har kostnaden minskat med 0,8 procent, dvs en ökad produktivitet April Procentuell Kostnad per DRG-poäng (Rullande Bokslut förändring medelvärden) 2013/2012 Närsjukvården i Finspång ,3% Närsjukvården i centrala ,7% Östergötland Närsjukvården i östra Östergötland ,5% Närsjukvården i västra ,1% Östergötland Hjärt- och medicincentrum ,7% Barn- o kvinnocentrum i Österg ,5% Centrum för kirurgi, ortopedi och ,1% cancervård Sinnescentrum ,2% Totalt ,8% Vård av äldre Målsättningen är att både vårdtiden och återinläggningarna inom 30 dagar för patienter över 65 år ska minska. Hittills under året har vårdtiden ökat med 3,8 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har återinläggningarna ökat med cirka 0,7 procentenheter. Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre Produktion Produktionen fortsätter att öka 2013 för slutenvårdstillfällen och läkarbesök vid akutmottagningarna medan besöken både hos läkare och övriga vårdgivare har minskat under årets första månader. Tillgänglighet Jan-april 2012 Jan-april 2013 Närsjukvården i Finspång 30,9% 23,1% Närsjukvård i centrala Österg 14,5% 16,8% Närsjukvård i östra Österg 18,4% 19,5% Närsjukvård i västra Österg 19,2% 17,8% Hjärt- och medicincentrum 15,9% 18,0% Barn- o kvinnocentrum 9,4% 14,3% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 17,5% 17,2% Sinnescentrum 10,3% 9,0% Landstingstotal 16,4% 17,1% Från och med 2013 har redovisningen av tillgänglighet ändrats till att avse faktiska väntetider, dvs hur länge hade de som varit på besök eller behandling väntat. Detta följer det nationella kriterierna för kömiljarden. I och med att detta är ett nytt sätt att redovisa saknas jämförande historik. Dessutom kommer denna redovisning att ske med en månads fördröjning för att säkra data. I april redovisas alltså uppgifter för mars.

16 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 2 Organisation Följande tabell visar resultaten per organisation den sista mars 2013 (faktiska väntetider). Antal som väntat längre än 60 dagar Alla besök Andel som varit på besök inom 60 dagar Närsjukvården i Finspång 0 100% Närsjukvården i centrala 13 96% Närsjukvården i östra Östergötland 7 97% Närsjukvården i västra Östergötland 8 96% Alla behandlingar Antal som väntat längre än 60 dagar Andel som varit på besök inom 60 dagar Hjärt- och medicincentrum % 50 80% Barn- och kvinnocentrum 26 97% 14 92% Centrum för kirurgi, ortopedi % % Sinnescentrum % % Medicinskt centrum Linköping 45 74% 9 95% Baltazar Motala 18 97% Aleris Motala 14 97% 43 87% Privata psykiatriska enheter 1 99% 15 91% Totalt % % Figur 1 nedan visar att det inom den specialiserade vården är det något fler som varit på besök i mars än i februari. 86 procent av patienterna hade kommit på besök inom 60 dagar. Totalt hade patienter väntat mer än 60 dagar. Figur 2 visar data kring behandlingar. I mars är har det utförts lika många behandlingar som i februari. Av de som behandlats hade 80 procent fått behandling inom 60 dagar. Totalt hade 709 väntat längre än 60 dagar i mars. Figur 1: Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland Figur 2: Väntetider för genomförda operationer/åtgärder inom specialiserad vård i Östergötland

17 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 3 Medarbetarperspektivet Antal anställda Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med totalt 314 medarbetare (omräknat till heltidsmått). Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 193 personer. Den yrkesgrupp som har ökat antalsmässigt mest är sjuksköterskor, en ökning med 70 medarbetare sedan årsskiftet. Ökningar har även skett i andra yrkesgrupper. Samtidigt som en ökning skett finns det verksamheter som har svårt att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Ökningen av antalet sjuksköterskor visar dock att landstinget totalt sett har förutsättningar att rekrytera sjuksköterskor även om konkurrenssituationen ökat. En fördjupad analys över utvecklingen av antal anställda kommer att presenteras under försommaren. Sjukfrånvaro Trots att yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor ökat har verksamheterna fortsatta problem med vakanser vilket gör att anlitande av bemanningsföretag ökar jämfört med tidigare år. Landstinget har under de senaste åren, på mycket framgångsrikt sätt, haft minskade eller oförändrade kostnader men nu syns ett oroväckande trendbrott. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat med 53 procent, vilket motsvarar 6,9 mkr, jämfört med samma period förra året. Förändringar i olika yrkesgrupper redovisas i tabell nedan: Anställda i heltidsmått Bokslut Bokslut April Förändring mot bokslut Läkare Sjuksköterskor/motsv Övrig vårdpersonal Medicinsk/teknisk personal Social/terapeutisk personal Tandvårdspersonal Den totala sjukfrånvaron uppgick i redovisad månad (mars) till 4,6 procent. Vilket innebär att sjukfrånvaron åter är nere på nivå i jämförelse med förra året. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Undervisnings- /kulturpersonal Driftservicepersonal Administrativ personal Övrig personal Totalt

18 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 4

19 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 5 Ekonomiperspektivet Landstingets delårsbokslut visar ett resultat på 316 mkr för perioden januari till april (resultatet motsvarande period föregående år var 173 mkr). Helårsbedömningen (baserad på mars) visar ett resultat på 220 mkr, vilket är i nivå med budgeten. DÅ DÅ Helårsbedömning Ekonomi som ger handlingsfrihet Godkänd budget 2013 Balans mellan intäkter och kostnader i produktionsenheternas verksamhet Bokslut 2012 Nämnd/styrelse Hälso och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Trafiknämnden Verksamheten PE sjukvård PE övriga PE:s resultat (inkl LS, HSN, TN) Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat Produktionsenheternas (verksamheten inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) samlade resultat januari till och med april är minus 72 mkr, vilket är 42 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen ligger inom sjukvården som har ett negativt resultat för januari till april på minus 162 mkr att jämföra med minus 100 mkr motsvarande period föregående år. Produktionsenheterna (inklusive nämnder och styrelse) ska enligt den långsiktiga målsättningen ha ett samlat positivt resultat och eget kapital. I årsbudgeten har dock produktionsenheterna sammantaget ett godkänt underskott på minus 184 mkr. Helårsbedömningen baserad på mars visar ett totalresultat som är i nivå med budgetet. Underskottet inom sjukvården hänför sig till ett fåtal produktionsenheter; Hjärt- och medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Sinnescentrum och Närsjukvården i Östra Östergötland. I maj beslutade landstingsstyrelsen om ett resurstillskott på 139,9 mkr till Hjärt- och medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Sinnescentrum. Resurstillskottet har inte utbetalats till produktionsenheterna utan finns reserverade inom finansförvaltningen. Resultaten i delårsbokslutet för april visar för flera sjukvårdande centrum en försämring jämfört med delårsbokslutet till och med mars månad som låg till grund för produktionsenheternas ekonomiska helårsbedömningar i DÅ 03. Om denna utveckling skulle fortgå indikerar detta att enheternas sammantagna resultat på helårsbasis kommer försämras gentemot helårsbedömningen. Med anledning av detta kommer ledningsstaben att göra en fördjupad analys av produktionsenheternas resultatutveckling och vilka åtgärder som genomförs för att stabilisera den ekonomiska utvecklingen. Landstingsdirektören kommer på samma sätt som tidigare att kontinuerligt ha dialog med de enheter som redovisar ekonomisk obalans gentemot godkänd budget. I tabellen nedan redovisas utfall för januari till april, helårsbedömning samt godkänd budget. I bilaga 5 presenteras samtliga produktionsenheters resultat och eget kapital. Produktionsenhet Utfall janaparil 2013 Utfall janapril 2012 HB Godkänd budget 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden 65,7 44,7 0,0 0,0 Trafiknämnden 0,0 1,3 12,8 0,0 Närsjukvården i centrala Östergötland -10,9-4,4 0,0 0,0 Närsjukvården i östra Östergötland -20,8-3,0-10,0 0,0 Närsjukvården i västra Östergötland -8,0-9,8 0,0 0,0 Närsjukvården i Finspång -0,3-0,9 0,0 0,0 Hjärt- och Medicincentrum -32,9-30,0-88,0-78,2 Barn- och kvinnocentrum -8,8-1,2 0,0 0,0 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -52,2-30,3-84,8-78,8 Sinnescentrum -29,4-10,2-24,0-30,0 Diagnostikcentrum 1,1-10,0 0,1 0,0 Summa sjukvård -162,2-99,8-206,7-187,0 Folktandvården 16,5 14,5 8,6 8,0 Naturbruksgymnasiet -3,1 0,8-1,0-2,0 FM-centrum 7,4-0,6 0,0 0,0 Övriga produktionsenheter /nämnd/styrelse 3,8 9,6-0,7-3,4 Produktionsenheternas resultat (inkl HSN/LS/TN) Resultat för produktionsenheter -71,9-29,5-187,0-184,4 Finansförvaltningen 388,1 203,0 407,0 404,4 Totalt resultat 316,2 173,5 220,0 220,0

20 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 6 Balans mellan HSN:s intäkter och kostnader För att skapa handlingsfrihet är det en förutsättning att det är balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader. Hälsooch sjukvårdsnämndens resultat är 66 mkr i delårsbokslutet. Det är främst områdena länssjukvård och privata vårdgivare som redovisar överskott. Överskottet beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar inte har betalts ut ännu. I helårsbedömningen (DÅ03) visar ovanstående områden positivt resultat men detta möts av ett negativt resultat inom övrigt som består av kostnader för eventuella vårdgarantisatsningar och övriga oförutsedda utgifter. Den sammantagna bedömningen av resultatet för året är ett nollresultat. Om resursförstärkningar från hälso- och sjukvårdsnämnden räknas bort (resursfördelningsplan 100 mkr och vårdplatsutökning 48 mkr) blir nettokostnadsutvecklingen för jan till april 4,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bedömningen på helår blir 5,1 procent. Det kan jämföras med landstingsindex på 2,7 procent. Utfall Jämförelse Utfall Jämförelse Helårsbedöm ning 03 Utfall Jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan-april 2013 jan-april jfr Bokslut 2012 jan-april 2012 jan-april ) med 2012 Bokslut 2011 Nettokostnadsutveckling 1) 6,1% 5,4% 7,8% 2,2% Exkl AFA 2012 (påverkar inte jan-april 2012) - - 6,6% 3,4% Exkl resurstillskott ( resursfördelning, vårdplatser) 4,6% - 5,1% - Skatter och generella statsbidrag 3) 7,1% 6,3% 7,4% 5,4% Lönekostnadsutveckling 7,3% 4,5% 5,3% 4,7% Lönekostnadsutveckling - rullande 12 månader 4) 5,7% 4,5% 5,3% 5) 4,7% 1) Justering gjord för övertagande av kollektivtrafiken och förändrat sätt att redovisa pensioner. 2) Nettokostnadsutvecklingen 2012 jämfört med 2011 till och med mars är inte omräknad med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för pensionerna. 3) Skatteväxlingen för trafiken på 42 öre är förklaringen till att skatter och generella statsbidrag ökar mellan 2011 och Ökningen 2013 förklaras främst av skattehöjningen med 65 öre. 4) Lönekostnadsökning avser en rullande 12-månaders period jämfört med motsvarande föregående år. 5) Avser en central bedömning - PE:s sammantagna bedömning i HB baserad på mars är 5,0 % Område I tabellen nedan framgår resultatet per område i mkr. Den huvudsakliga orsaken till den höga kostnadsutvecklingen är den ökning av antalet an- Delårsbokslut Delårsbokslut Helårsbedömning Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Verksamhetens kostnader måste anpassas till intäktsutvecklingen för att nå ekonomisk balans. Landstinget följer detta med olika nyckeltal. Nettokostnadsutveckling har under perioden januari till april ökat med 6,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och beräknas till 6,6 procent på helår. Bokslut 2012 Regionsjukvård 0,6-1,3 0,0-3,6 Närsjukvård 5,8 10,8 0,0 17,5 Länssjukvård 19,4 11,9 9,5 23,9 Utomlänsvård 12,8 2,6 0,0-12,4 Privata vårdgivare 15,6 22,1 20,0 36,3 Tandvård 0,3 0,7 0,0-2,7 Ambulanssjukvård och sjukresor 13,5 8,6 0,0-7,1 Smittskyddsverksamhet 3,8 3,1 0,0 11,6 Solidariskt finansierade läkemedel -0,1-0,1 0,0-10,4 Övrigt -6,0 11,6-29,5-47,0 Summa 65,7 70,0 0,0 6,1 Skatter och generella statsbidrag bedömdes öka med 7,4 procent på helår i föregående helårsbedömning baserad på mars. Ökningen förklaras främst av skattehöjningen med 65 öre. I april presenterade SKL en ny prognos som innebar en liten förbättring med 0,1 procent. Det finns dock osäkra komponenter. Avtalet avseende statsbidrag för läkemedel är till exempel fortfarande inte klart. En annan nyckelindikator är lönekostnadsutvecklingen. Tidigare har lönekostnadsökningen under innevarande år jämförts med föregående års motsvarande period. Det finns svagheter i en sådan jämförelse eftersom förändringar under den senare delen av föregående år får alltför stor effekt i början av året då få månader jämförs med varandra. Lönekostnadsökningen enligt denna metod blir 7,3 procent. Ett kompletterande sätt att redovisa lönekostnadsökning är att jämföra rullande 12-månaders perioder mot varandra (mars 2012-april 2013 jämfört med motsvarande period föregående år). Lönekostnadsökningen blir då 5,7 procent.

21 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april 7 ställda som skedde under föregående år och som fortsatt under årets första månader (se medarbetarperspektivet). I vissa av produktionsenheternas analyser i helårsbedömningen baserad på mars kan man utläsa att även hög sjukfrånvaro förklarar ökade kostnader i form av övertid och jourtid. Ledningsstabens bedömningen av lönekostnadsökningen för helår är 5,3 procent. Produktionsenheternas samlade bedömning var 5,0 procent vid senaste helårsbedömning. Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till landstingets ekonomiska förutsättningar. Även kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet) ökar med cirka 53 procent till och med april jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 6,9 mkr. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom landstinget. Utfallet till och med april innebär en kostnadsminskning på 0,4 procent. Preliminärt besked om statsbidraget är en ökning på 1,1 procent. Statsbidraget har dock minskat beloppsmässigt. Jämfört med 2011 (samt även jämfört med budget 2013) bedöms statsbidraget bli 60 mkr lägre. Volymen har ökat med 0,9 procentenheter (i riket en ökning med 0,3 procent). I helårsbedömningen baserad på mars antogs en ökning av läkemedelskostnaderna på 2,1 procent. Produktionsenheternas egna bedömning var 2,7 procent. Utfall Jämförelse Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Utfall Jämförelse Helårsbedömning 03 Jämförelse Utfall Jämförelse Kostnadsutveckling jan-april 2013 jan-april med 2012 med jan-april 2012 jan-april Läkemedelsutveckling recept 2,5% -1,2% 0,0% -1,8% Läkemedelsutveckling enl rekvisition -6,2% 12,7% 6,7% 2,8% Läkemedelskostnad - totalt -0,4% 3,1% 2,1% -0,4% Läkemedelsstatsbidraget bedömning 1,1% -6,1% För att nå en långsiktigt stabil ekonomi behöver landstinget göra avsättningar för framtiden. Ett sätt att mäta detta är genom det finansiella nyckeltalet resultat i förhållande till nettokostnad där målvärdet är 2 procent. Resultatet i senaste helårsbedömningen på 220 mkr medför att nyckeltalet blir 2,1 procent. Särskilda poster inom gemensamma intäkter och kostnader Resultatet för landstingsgemensamma intäkter och kostnader är bättre än budget. I tabellen beskrivs olika kostnads- och intäktskomponenter inom landstingsgemensamma intäkter och kostnader i mkr. Landstingsgemensamma poster Utfall jan - april (DÅ04) Finansplan Differens DÅ /finansplan/ 12*4 Helårsbedömning HB Differens HB03/finansplan Finansiellt netto Pensionskostnader inkl löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalt lt-bidrag, kreditivränta, periodiseringar mm) Totalt resultat/avvikelse Utvecklingen på den finansiella marknaden har under årets första månader har var mycket positiv. Det finansiella nettot är 215 mkr efter april månad och det innebär en positiv avvikelse mot finansplanen med 153 mkr. Pensionskostnaderna ligger något under den budgeterade nivån. Eftersom pensionskostnaderna varierade stort mellan åren utjämnades detta i budgeten. Det innebar att kostnaderna 2012 blev högre än budgeterat. År 2013 blir effekten den motsatta när utfall jämförs med en genomsnittlig budget. En ny pensionsberäkning gjordes av KPA till treårsbudgeten i slutet av mars. Skulden per den sista december 2013 var dock på samma nivå som i den tidigare prognosen. Beslut har även fattats om en förändrad ripsränta som innebär att pensionsskulden ökar. I helårsbedömningen har en preliminär bedömning gjorts utifrån procenttal för hela sektorn och i delårsbokslutet januari till april har effekten av denna preliminära bedömning bokförts. I fullfonderingsmodellen bokförs hela förändringen mot eget kapital. Detta innebär att det egna

22 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari april Bilaga 1 kapitalet i fullfonderingsmodellen försämras och kommer vid årets slut vara cirka minus mkr. I blandmodellen bokförs dock förändringen på resultaträkningen enligt gällande redovisningsprinciper. Skatteintäkterna bygger på en ny prognos från SKL. Prognosen visar en förbättring på 45 mkr, jämfört med finansplanen. Generella statsbidrag minskar med 11 mkr. Anledningen är främst en försiktigare bedömning av läkemedelsstatsbidraget. I raden Övrigt i tabellen ingår ett antal poster som sammantaget påverkar resultatet positivt. I stort sett samtliga av övriga poster är av engångskaraktär och överskottet beror på tidsförskjutningar.

23 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april Bilaga 1 Resultaträkning jämfört med motsvarande period, budget och bokslut Resultaträkning (mkr) Helårsbedömnindömning Budget Bokslut Bokslut Helårsbe- Utfall Utfall (budget avser inkl koncernföretag) Jan-april 2013 Jan-april / / (LiÖ) (LiÖ) (koncern) (LiÖ) (koncern) (koncern) (LiÖ) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets/periodens resultat enligt fullfondering Årets/periodens resultat enligt blandmodell Investeringar (LiÖ) Helårsbedömning Helårsbedömning Budget Balansräkning (mkr) / / (LiÖ) (LiÖ) (koncern) (LiÖ) (koncern) (koncern) (LiÖ) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Balanserat eget kapital Justering ingående eget kapital Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Pensionsskuld inkl löneskatt Avsättningar Ersättningsreserv för patienskador Övriga långfristiga lån (inkl investeringsbidrag) kortfristiga skulder (LiÖ) Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet -10,0% -7,2% -8,9% -10,5% -4,8% -3,1% -4,6% Budgeten har korrigerats med hänsyn till de ändrade redovisningsprinciperna avseende pensionskostnader som infördes fr o m bokslutet Det innebär att 430 mkr har flyttats från verksamhetens kostnader till finansiella kostnader. Även resultaträkningen januari till och med mars 2012 har korrigerats på motsvarande sätt vilket innebär att 134 mkr har flyttats. Pensionsskulden är inklusive förändrad ripsränta som beslutades under april Det innebär en förändring på mkr utifrån preliminär beräkning på procentsatser för sektorn. Regleringen har i fullfonderingsmodellen skett mot eget kapital. I blandmodellen mot resultatet. Kommentar till redovisningen: Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning: - att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftet som den är efter december, vilket leder till något sämre kvalitet. - att inga specifikationer till konton görs. - att inte alla korrigeringar av felaktigheter hinner att rättas på innevarande månad efter att avstämning skett. - att inte kravet på förvaltningsberättelse är lika hög som i årsredovisningen.

24 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari april Bilaga 2 Basfakta processperspektivet April 2013 Bokslut 2012 April 2012 Förändring mot april 2012 Procentuell förändring föregående år Slutenvårdstillfällen ,3% DRG-poäng ,3% Läkarbesök ,3% - varav länscentra ,4% - varav närsjukvård ,0% - varav övriga ,1% Sjukv beh ,2% - varav länscentra ,9% - varav närsjukvård ,7% - varav övriga ,0%

25 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april Bilaga 3 Faktiska väntetider inom specialiserad vård (alla besök och behandlingar) (Patienter som väntat mer än 60 dagar) Besök Verksamhetsområde jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 Allergologi 61% 76% 80% Barnmedicin 96% 96% 97% Endokrinologi 96% 89% 82% Gastroenterologi 91% 88% 93% Geriatrik 100% 100% 100% Hematologi 90% 100% 100% Hudsjukvård 76% 69% 74% Infektionssjukvård 86% 97% 100% Kardiologi 83% 83% 82% Koagulationsmottagning 100% 94% 100% Lungmedicin 80% 85% 95% Medicin 100% 94% 100% Neurologi 85% 88% 89% Njurmedicin 91% 95% 95% Onkologi 97% 91% 99% Rehabiliteringsmedicin 80% 83% 94% Reumatologi 50% 62% 80% Smärtverksamhet 86% 81% 100% S:a medicinska specialiteter 81% 79% 84% Gynekologi 93% 95% 98% 95% 89% 93% Handkirurgi 56% 58% 88% 66% 63% 75% Hjärtsjukvård 80% 75% 75% Kirurgi 81% 86% 88% 74% 72% 83% Kärlkirurgi 93% 93% 95% 55% 67% 81% Neurokirurgi 72% 91% 95% 70% 56% 68% Ortopedi 68% 60% 73% 51% 59% 76% Ryggkirurgi 28% 29% 49% 38% 32% 48% Plastikkirurgi 70% 66% 83% 67% 54% 62% Hudtumörer 100% Urologi 84% 83% 90% 78% 74% 83% Ögonsjukvård 61% 83% 88% 81% 77% 88% Öron-näsa-halssjukvård 76% 75% 82% 78% 77% 78% S:a kirurgiska specialiteter 74% 77% 85% 74% 72% 81% Beroendevård 97% 100% 100% Barn- o ungdomspsykiatri 99% 100% 100% Flyktingmedicin 100% 100% 100% Habilitering 100% 100% 100% Neuropsykiatri barn 100% 100% 100% Neuropsykiatri vuxna 100% 100% 100% Ungdomshälsa/ungd.mottagn 100% 100% 100% Vuxenpsykiatri 100% 99% 99% TS-verksamhet VUP 25% 0% 43% Ätstörningsverksamhet 100% 100% 100% S:a psyk specialiteter 99% 99% 99% TOTALT 78% 80% 86% 74% 72% 81% Behandling

26 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari april Bilaga 4 Medarbetarperspektivet April 2013 Bokslut 2012 Antal anställda (heltid) April 2012 Förändring mot Bokslut 2012 Förändring mot april 2012 Sjukfrånvaro Mars 2013 Nämnd/Styrelse Landstingsstyrelsen ,1% Sjukvård Närsjukvården i Finspång ,7% Närsjukvården i centrala Östergötland ,8% Närsjukvården i östra Östergötland ,9% Närsjukvården i västra Östergötland ,3% Hjärt- och Medicincentrum ,7% Barn- och kvinnocentrum ,4% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård ,7% Sinnescentrum ,6% Diagnostikcentrum ,2% Tandvård Folktandvården ,0% Utbildning Lunnevads folkhögskola ,0% Naturbruksgymnasiet Östergötland ,3% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland ,6% Informationscentrum i Östergötland ,4% FM centrum ,3% IT-centrum ,2% Centrum för Hälso- och Vårdutveckling ,0% Upphandlingscentrum i Östergötland ,8% Resurscentrum i Östergötland ,0% Justeringar har inte gjorts för organisatoriska förändringar

27 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april Bilaga 5 Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-april 2013 Resultat jan-april 2012 Resultat helårsbedömning Godkänd budget 2013 Eget kapital (DÅ03) Resultat bokslut 2012 Eget kapital Nämnd/Styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden 65,7 44,7 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 Landstingsstyrelsen -0,3-0,1 2,0 0,0 6,2 2,2 4,2 Trafiknämnden 0,0 1,3 12,8 0,0 12,8 3,9 0,0 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland -10,9-4,4 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 Närsjukvården i östra Östergötland -20,8-3,0-10,0 0,0 11,4 6,7 21,4 Närsjukvården i västra Östergötland -8,0-9,8 0,0 0,0 5,3-8,9 5,3 Närsjukvården i Finspång -0,3-0,9 0,0 0,0 6,4 3 6,4 Hjärt- och Medicincentrum -32,9-30,0-88,0-78,2-128, ,7 Barn- och kvinnocentrum -8,8-1,2 0,0 0,0 25,0 7,9 25,0 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -52,2-30,3-84,8-78,8-131,7-65,6-46,9 Sinnescentrum -29,4-10,2-24,0-30,0-65,5-25,6-41,5 Diagnostikcentrum 1,1-10,0 0,1 0,0-6,8-10,1-6,9 Summa sjukvård -162,2-99,8-206,7-187,0-284,6-146,5-77,9 Tandvård Folktandvården 16,5 14,5 8,6 8,0 88,2 24,6 79,6 Utbildning Lunnevads folkhögskola -0,2 0,8 0,0 0,0 5,5 0,4 5,5 Naturbruksgymnasiet -3,1-0,6-1,0-2,0 3,6-4,5 4,6 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 3,4 0,0 0,2 0,0 6,0 2,6 5,8 Informationscentrum 0,0 0,0-0,5-0,5 0,0 2,6 0,5 FM centrum 7,4 6,8 0,0 0,0 5,0 3,8 5,0 IT-centrum 1,0 4,7 0,0 0,0 0,5 0 0,5 Centrum för hälso- och vårdutveckling 0,4-0,7 0,0 0,0 3,2 2,5 3,2 Upphandlingscentrum -1,2-0,1-0,4-0,4-0,4-1,2 0,0 Resurscentrum 0,7-1,0-2,0-2,5 2,4-0,7 4,4 Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -71,9-29,5-187,0-184,4-151,6-104,2 35,4 Finansförvaltningen 388,1 203,0 407,0 404, ,4 371,8-620,4 Summa 316,2 173,5 220,0 220, ,0 267,6-585,0 Inomf finansförv År 2012 har produktionsenheternas egna kapital justerats med 141,1 mkr: HMC 55,8, BKC -4,2, NSiF -2,4, CKOC 63,7, SC 23,3, NSC 25,0, CHV -2,0, Trafiknämnden -3,9, IC -2,6, LS -1,9, HSN -6,1, UC 0,2 och FC -3,8. Finansförvaltningens egna kapital har påverkats med motsvarande belopp. I helårsbedömning 03 har ett preliminärt belopp på mkr som avser skuldförändringen av pensionerna reglerats mot eget kapital inom finansförvaltningen. Anledningen är sänkt ripsränta.

28 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari april Bilaga 6 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling Ack tom april 2013 jämfört samma period föregående år Ack tom mars 2013 jämfört samma period föregående år Nämnder och styrelse Landstingsstyrelsen 18,2% 18,5% Hälso- och sjukvård Närsjukvården i Finspång 3,9% 4,4% Närsjukvården i centrala Östergötland 7,2% 6,9% Närsjukvården i östra Östergötland 8,0% 6,8% Närsjukvården i västra Östergötland 5,4% 5,7% Hjärt- och medicincentrum 7,0% 6,3% Barn- och kvinnocentrum 9,2% 8,3% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 5,7% 5,5% Sinnescentrum 8,8% 8,0% Diagnostikcentrum 6,9% 7,4% Tandvård Folktandvården 1,7% 1,0% Utbildning Lunnevads folkhögskola -2,3% -3,7% Naturbruksgymnasiet 5,0% 4,9% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 31,2% 30,3% Informationscentrum 0,0% -0,4% FM centrum 5,1% 3,3% IT-centrum 28,7% 28,6% Centrum för hälso- och vårdutveckling 5,9% 4,4% Upphandlingscentrum 4,4% 3,5% Resurscentrum 3,6% 2,6% Lönekostnadstutvecklingen inom Landstingsstyrelsen beror framförallt på övertagande av verksamhet gällande chefläkarfunktionen och landstingsarkivet.

29 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - april Bilaga 7 Kostnadsutveckling läkemedel Hälso- och sjukvård Receptläkemedel Ack tom april 2013 jämfört samma period föregående år Rekvisitionsläkemedel Ack tom april 2013 jämfört samma period föregående år Alla läkemedel Ack tom april 2013 jämfört samma period föregående år Närsjukvården i Finspång -4,7% 31,1% -3,0% Närsjukvården i centrala Östergötland 0,4% 6,7% 1,2% Närsjukvården i östra Östergötland 0,0% 11,9% 1,9% Närsjukvården i västra Östergötland -3,2% 7,1% -1,8% Hjärt- och medicincentrum 22,6% -8,4% 7,4% Barn- och kvinnocentrum -2,9% 28,7% 8,0% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 8,1% 2,2% 4,0% Sinnescentrum 27,3% -11,5% -2,5%

30 DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari april Bilaga 8 Omfördelningar mm Fordringar där bevakning upphör Närsjukvården i centrala Östergötland begär att få upphöra med bevakning av tre fordringar. I två av dessa fall har fakturering skett mer än 6 månader efter vårdtillfället. Rutiner har setts över för att undvika att detta upprepas. Beloppen är på kr och på kr. En fordran avser vårdkostnad för en gömd flykting där adress och personuppgifter saknas. Beloppet är på kr. Bevakning på ovanstående fordringar föreslås upphöra.

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - maj DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - maj 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i Östergötland

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter 2 Väntande på BESÖK inom

Läs mer

Delårsrapport 06 år 2013

Delårsrapport 06 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-07-22 LiÖ 2013-27 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 06 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori) - Staplarna

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

LÄKARBESÖK 31 AUGUSTI

LÄKARBESÖK 31 AUGUSTI 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 AUGUSTI 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Delårsrapport 11 år 2011

Delårsrapport 11 år 2011 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2011-12-14 LiÖ 2011-32 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 11 år 2011 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Bokslutsrapport (preliminär)

Bokslutsrapport (preliminär) Bokslutsrapport 2014 (preliminär) Innehållsförteckning Ekonomiperspek vet Sammanfattning 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer 7 Kostnadseffektiv verksamhet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapport mars 2016 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer